Hotărârea nr. 219/2016

Hotãrârea nr. 219 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2017-2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 219 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, cu estimările pe 2017 - 2018 și Raportul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.07.2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr.20/22.07.2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

conform prevederilor Ordinului nr.4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art.16 lit.(b) din Legea nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art.23 ali.(l) - (5) din Legea nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 339 / 19.12.2015 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2016;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69 /01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


ontrasemnează Secretar, Simona Albu


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 92/29.03.2016 2016 și rectificat confomi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune o nouă rectificare de buget la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform cu rectificarea bugetului local pentru suma necesară de la AS SC.

Suma necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este de 2.150 mii lei și reprezintă asigurarea continuității acordării protecției sociale persoanelor cu dizabilitati în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.RAPORT DE SPECIALITA


SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune o rectificare de buget la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform cu rectificarea bugetului local pentru suma necesară de la AS SC.

Suma necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este de 2.150 mii lei și reprezintă asigurarea continuității acordării protecției sociale persoanelor cu dizabilitati în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de execuția bugetară la 3 luni 2016, propunem rectificarea următorilor indicatori din cadrul capitolului de Venituri totale care sunt detaliați în anexa 2, după cum urmează:

I.VENITURI TOTALE:

l.Veniturile din exploatare: pe total venituri nu se înregistrează modificări, ci doar în interiorul grupei de venituri, menționate mai jos.

a), din producția vândută: la rd.3 suma se diminuează cu -1.792 mii lei, respectiv la poziția: - din servicii prestate (rd.5), se diminuează cu suma de -1.792 mii lei, luând în considerare datele înregistrate la trimestrul I 2016 precum și influențele rezultate ca urmare a încetării acordării gratuităților conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 79/2014 la 31.12.2015;

c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, la rd.9 se rectifică în plus cu suma de 1.792 mii lei, subvenție fără TVA de la bugetul ASSC Ploiești.

Subvenția pentru persoane cu dizabilitati de la ASSC Ploiești conține TVA, astfel că la rd. 10 suma este de 2.150 mii lei ( 1.792 mii lei x 20%).

Conform prevederilor Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatorCeo precum și a anexelor de fundamentare a acestora, proiectul de rectificare a Bugetulu Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinsei/

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-fmanciari si

5 trimestre;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;


-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2016, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2.

Anexele nr.l-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2016.


Director General,

ec. Cristian Virgiliu lancpMci

DirectorJinamnaf, ec.
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat inițial suma de 40.900 mii lei inclusiv TVA pentru protecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 2.650,00 mii lei protecție sociala transport pentru asistenții si bolnavilor cu handicap grav ( plata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare).

Prin prezenta rectificare se suplimentează bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A.cu suma de 2.150,00 mii lei, reprezentând protecție sociala transport pentru asistenții si bolnavilor cu handicap grav (conform bugetului rectificat al Administrația Serviciilor Sociale Comunitare).

Sumele menționate se regaseasc in bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, reprezentând limita maxima pana la care din bugetul local se pot efectua plăti.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

  • a)    Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513223, e-mall: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Hotărârea nr. 20/22.07.2016

a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, numit prin art.

1 din Hotărârea nr. 9/19.12.2014, a Adunării Generale a Acționarilor, respectiv:

Domnul Ionică Ion

Doamna lacob Oana

Domnul Anghel Paul

Domnul lordache Marian

Domnul Marius Măselușă

  • - Președinte

  • - Membru

  • - Membru

  • - Membru

  • - Membru


DECIDE:

Art.l. Avizează proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2016.S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137', Rloiești, Prahova

Telefon: 0244 543751 , Fax: O2A4 51 3228, e-mail: Office    tph.ro; www.ratph.roBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016INDICATORI

Nr rd

BVC aprobat

2016 HCLM nr.l 96/2016

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2016

% 6

= 5/4x100

Prevederi

%

An 2017

An 2018

9=7/5x100

10=8/7x100

0

1

2

3

4

X

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

76.449,0

76.449,0

100,0

78.589,6

80.554,3

102,8

102,5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

76.442,0

76.442,0

100,0

78.582,4

80.546,9

102,8

102,5

a)

subvenții cu TVA :

43.550,0

2.150,0

45.700,0

104,9

44.078,7

45.180,7

96,5

102,5

fără TVA

36.472,0

1.792,0

38.264,0

104,9

35.732,0

36.625,3

93,4

102,5

a.l

subvenții de la CLM, din care:

40.900,0

40.900,0

100,0

37.678,7

38.620,7

92,1

102,5

TVA

6.816,0

6.816,0

100,0

7.292,7

7.475,0

107,0

,102;5

subvenții (protecție socială)

34.084,0

34.084,0

100,0

30.386,0

31.145,7

89,2

AJ02;'5

a.2

subvenții de la ASSC, din care:

2.650,0

2.150,0

4.800,0

181,1

6.400,0

6.560,0

133,3

ozy

TVA

442,0

358,0

800,0

181,0

1.239,0

1.270,0

154,9

^102>5.

subvenții (protecție socială)

2.208,0

1.792,0

4.000,0

181,2

5.161,0

5.290,0

129,0a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:

180,0

180,0

100,0

185,0

189,7

102,8

102,5

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

7,0

7,0

7,2

7,4

102,8

102,5

3

Venituri extraordinare

6

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

76.448,5

76.448,5

100,0

78.589,1

80.553,8

102,8

102,5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

76.448,5

76.448,5

100,0

78.589,1

80.553,8

102,8

102,5

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

20.962,5

20.962,5

100,0

21.549,5

22.088,2

102,8

102,5

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.672,0

1.672,0

100,0

1.718,8

1.761,8

102,8

102,5

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

52.752,0

52.752,0

100,0

54.229,1

55.584,8

102,8

102,5

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd.l4)

12

43.182,0

43.182,0

100,0

44.391,1

45.500,9

102,8

102,5

Ci)

ch.cu salariile

13

40.475,0

40.475,0

100,0

41.608,3

42.648,5

102,8

102,5

C2)

bonusuri

14

2.707,0

2.707,0

100,0

2.782,8

2.852,4

102,8

102,5

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4)

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

507,0

507,0

100,0

521,2

534,2

102,8

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

18

9.063,0

9.063,0

100,0

9.316,8

9.549,7

102,8

( si WD

alte cheltuieli de exploatare

19

1.062,0

1.062,0

100,0

1.091,7

1.119,0

102,8

102,5

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

m

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere)

22

0,5

0,5

0,5

0,5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29.

30

l A \.7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor,în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia Rd.3 l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

vni

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3.152,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

1

Alocații de la buget

44

2

Surse proprii

3.152,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

3.152,0

3.152,0

3.240,3

3.321,3

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.096,0

1.096,0

1.096,0

1.096,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.090,0

1.090,0

1.090,0

1.090,0

2

1

Nr. mediu de salariați fără conducere

1.087,0

1.087,0

1.087,0

1.087,03

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.l2/Rd.49)/12*10 00

50

3.310,5

3.310,5

3.403,2

3.488,3

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd. 13/Rd.49)/ 12*1000

51

3.103,0

3.103,0

3.189,8

3.269,6

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

70,1

70,1

72,1

73,9

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.l)*1000

54

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

8

Plăți restante

55

48.400,0

48.400,0

9

Creanțe restante

56

9.069,0

9.069,0


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Gâgeni, nr. S&, cod 100137, Ploiești, Prahova

-faeton: 02-4.4- £54375'1, F'sxz 0x144 S"13SSS. «H;—m^il:           toh.roz www.rxtlph.ro

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Anexa 2 mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

2015

2016

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat trim 12016

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2016

%

%

HCLM nr.514/ 2015

HCLM nr.I96/2016

TrimI

Trim II

Trim HI

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

70.525,0

72.657,8

76.449,0

15.837,0

76.449,0

105,2

100,0

15.837,0

20.632,0

17.945,0

22.035,0

1

Venituri totale din exploatare (Rd.37Rd.8-i-Rd.9-i-Rd. 12+Rd. 13-i-Rd. 1 4), din care:

2

70.518,0

72.651,9

76.442,0

15.837,0

76.442,0

105,2

100,0

15.837,0

20.630,0

17.943,0

22.032,0

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

13.890,0

17.687,9

39.970,0

7.971,0

-1.792,0

38.178,0

215,8

95,5

7.971,0

9.700,0

9.435,0

11.072,0

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

8.810,0

8.785,0

33.339,0

6.549,0

-1.792,0

31.547,0

359,1

94,6

6.549,0

8.000,0

7.700,0

9.298,0

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.080,0

8.902,9

6.631,0

1.422,0

6.631,0

74,5

100,0

1.422,0

1.700,0

1.735,0

1.774,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,10+ rd. subvenții fără TVA), din care:

9

56.628,0

54.964,0

36.472,0

7.866,0

1.792,0

38.264,0

69,6

104,9

7.866,0

10.930,0

.8^0

'0^:960,0

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA

10

■riJ A ? i'-X

cl.l

subvenții cu TVA

69.908,0

67.919,0

43.550,0

9.354,0

2.150,0

45.700,0

67,3

104,9

9.354,0

13.062,(îl

<10:176,0

13.108,p

cl.2

ară TVA

56.378,0

54.782,0

36.292,0

7.795,0

1.792,0

38.084,0

69,5

104,9

7.795,0

10.885,6

8.480,0

10.924,6

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

64.558,0

62.687,0

40.900,0

8.158,0

40.900,0

65,2

100,0

8.158,0

11.880,6

G: 9.000,0

11.862,0:

TVA

12.495,0

12.125,0

6.816,0

1.360,0

6.816,0

56,2

100,0

1.360,0

1.980,0

\j.500X)

1.976,0

subvenții (protecție socială)

52.063,0

50.562,0

34.084,0

6.798,0

34.084,0

67,4

100,0

6.798,0

9.900,0

7.500,0

9.886,0

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

5.350,0

5.232,0

2.650,0

1.196,0

2.150,0

4.800,0

91,7

181,1

1.196,0

1.182,0

1.176,0

1.246,0

TVA

1.035,0

1.012,0

442,0

199,0

358,0

800,0

79,1

181,0

199,0

197,0

196,0

208,0

subvenții (protecție socială)

4.315,0

4.220,0

2.208,0

997,0

1.792,0

4.000,0

94,8

181,2

997,0

985,0

980,0

1.038,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

250,0

182,0

180,0

71,0

180,0

98,9

100,0

71,0

45,0

28,0

36,0

c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

7,0

5,9

7,0

7,0

118,6

100,0

2,0

2,0

3,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

7,0

5,9

7,0

7,0

118,6

100,0

2,0

2,0

3,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

73.434,0

72.657,8

76.448,5

18.804,0

76.448,5

105,2

100,0

18.804,0

19.032,0

18.336,0

20.276,5

1

Cheltuieli de

exploatare(Rd,31+Rd.79+Rd.86+Rd. 1

20),din care:

30

73.434,0

72.657,8

76.448,5

18.804,0

76.448,5

105,2

100,0

18.804,0

19.032,0

18.336,0

20.276,5

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

20.537,0

21.090,4

20.962,5

5.015,0

20.962,5

99,4

100,0

5.015,0

5.304,0

4.608,0

^-<-56.035,5

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15.831,0

15.244,0

16.594,0

4.001,0

16.594,0

108,9

100,0

4.001,0

4.242,0

3.562-0

'••4.789,0

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

12.958,0

12.654,0

12.857,0

2.728,0

12.857,0

101,6

100,0

2.728,0

3.237,5

V'      v ■

2.7373

: ’" ’ 4'.154;0

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

2.600,0

2.522,0

2.600,0

613,0

2.600,0

103,1

100,0

613,0

650,0

650,0

687,0

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

10.203,0

9.972,0

10.100,0

2.050,0

10.100,0

101,3

100,0

2.050,0

2.550,0

2.050,0

3.450,0

b3)alte cheltuieli materiale

36.1

155,0

160,0

157,0

65,0

157,0

98,1

100,0

65,0

37,5

37,5

17,0

c)cheltuielî privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

144,0

172,0

188,0

40,0

188,0

109,3

100,0

40,0

47,0

47,0

54,0

djcheltuieli privind energia și apa

38

2.700,0

2.391,0

3.520,0

1.222,0

3.520,0

147,2

100,0

1.222,0

950,0

770,0

578,0

e)cheltuieli privind mărfurile

39

29,0

27,0

29,0

11,0

29,0

107,4

100,0

11,0

7,5

7,5

3,0

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.281,0

1.292,0

1.655,0

287,0

1.655,0

128,1

100,0

287,0

421,5

406,0

540,5

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

631,0

663,0

750,0

55,0

750,0

113,1

100,0

55,0

195,5

180,0

319,5

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bl)câtre operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

650,0

629,0

905,0

232,0

905,0

143,9

100,0

232,0

226,0

226,0

221,0

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd. 62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.7 8), din care:

46

3.425,0

4.554,4

2.713,5

727,0

2.713,5

59,6

100,0

727,0

640,5

640,0

706,0

ajcheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

151,0

162,0

175,0

73,0

175,0

108,0

100,0

73,0

43,5

43,0

15,5

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

7,0

3,0

5,0

1,0

5,0

166,7

100,0

1,0

1,0

1,0

2,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

7,0

3,0

5,0

1,0

5,0

166,7

100,0

1,0

1,0

1,0

2,0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă șî publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

li

s*i

A"*

''W

ch. de promovarea produselor

56

<3 \l

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch,de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3) pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1,6

f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

29,0

25,8

35,0

2,0

35,0

135,7

100,0

2,0

10,0

10,0

13,0

_cheltuielî cu diurna (Rd.65+Rd.66),dîn care:

64

internă

65

externă

66

gjcheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

139,0

136,0

140,0

54,0

140,0

102,9

100,0

54,0

35,0

35,0

16,0

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

19,0

19,0

25,0

4,0

25,0

131,6

100,0

4,0

6,0

6,0

9,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.480,0

1.614,0

1.705,0

322,0

1.705,0

105,6

100,0

322,0

426,0

426,0

531,0

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

641,0

616,0

675,0

121,0

675,0

109,6

100,0

121,0

169,0

169,0

216,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

36,0

32,0

105,0

8,0

105,0

328,1

100,0

8,0

27,0

27,0

43,0

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

^aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

•*/7&

o

tex \ *

|S®

W/.®

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

25

O?

j)alte cheltuieli

78

1.600,0

2.593,0

628,5

271,0

628,5

24,2

100,0

271,0

119,0

LL>fl9,5


Director Ei ec. M

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:

79

1.381,0

1.346,0

1.672,0

459,0

1.672,0

124,2

100,0

459,0

418,0

418,0

377,0

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

3,4

2,0

6,0

6,0

300,0

100,0

3,0

3,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

1,0

0,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

745,0

560,0

675,0

272,0

675,0

120,5

100,0

272,0

168,0

168,0

67,0

C)

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

86

50.577,0

49.256,0

52.752,0

12.634,0

52.752,0

107,1

100,0

12.634,0

13.188,0

13.188,0

13.742,0

CO)

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+Rd.92)

87

41.441,0

40.373,0

43.182,0

10.347,0

43.182,0

107,0

100,0

10.347,0

10.795,0

10.795,0

11.245,0

Ci)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

38.914,0

38.126,0

40.475,0

9.795,0

40.475,0

106,2

100,0

9.795,0

10.118,0

10.118,0

10.444,0

a)salarii de bază

89

36.431,0

35.596,0

40.000,0

9.506,0

40.000,0

112,4

100,0

9.506,0

10.000,0

10.000,0

10.494,0

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

2.385,0

2.471,0

445,0

289,0

445,0

18,0

100,0

289,0

100,0

56,0

e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015

91,2

98,0

59,0

30,0

30,0

50,8

100,0

15,0

15,0

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

2.527,0

2.247,0

2.707,0

552,0

2.707,0

120,5

100,0

552,0

732,0

622,0

801,0

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

_tichete de creșă, cf. Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

209,0

207,0

218,0

218,0

105,3

100,0

109,0

fA/A

S--xăl09,()

b)tichete de masă

96

2.318,0

2.040,0

2.489,0

552,0

2.489,0

122,0

100,0

552,0

623,0

l^L622țO.

1-692',0

c)tichete de vacanță

97

/

d)ch.privind participarea salariaților Ia profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd,101+Rd,102+Rd.l03),din care:

100

14,0

14,0

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

14,0

14,0

b)ch.cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd.l 05+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care:

104

500,0

481,0

507,0

127,0

507,0

105,4

100,0

127,0

126,5

126,5

127,0

a)pentru directori/directorat

105

275,0

250,0

250,0

62,0

250,0

100,0

100,0

62,0

62,5

62,5

63,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

81,0

79,0

80,0

21,0

80,0

101,3

100,0

21,0

20,0

20,0

19,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

144,0

152,0

177,0

44,0

177,0

116,4

100,0

44,0

44,0

44,0

45,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.l 14+Rd.ll5+Rd.l 16+Rd.ll7+Rd , 118+Rd. 119), din care:

113

8.622,0

8.402,0

9.063,0

2.160,0

9.063,0

107,9

100,0

2.160,0

2.265,5

2.265,5

2.372,0

aferente fondului de salarii

8.620,0

8.400,0

aferente plăților compensatorii

2,0

2,0

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.114,0

6.018,0

6.348,0

1.549,0

6.348,0

105,5

100,0

1.549,0

1.587,0

b)ch.privind contribuția la asigurări ptșomaj

115

196,0

210,0

205,0

49,0

205,0

97,6

100,0

49,0

51,Oi

Mg

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1.960,0

1.993,0

2.130,0

515,0

2.130,0

106,9

100,0

515,0

532,5

vwLx

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

352,0

181,0

380,0

47,0

380,0

209,9

100,0

47,0

95,0

95,0

143,0

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd

+127+Rd.l28),din care:

120

939,0

965,0

1.062,0

696,0

1.062,0

110,1

100,0

696,0

122,0

122,0

122,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

180,0

200,0

385,0

385,0

385,0

385,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

b)cheltuieli privind activele imobilizate

124

cjcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

759,0

765,0

677,0

311,0

677,0

88,5

100,0

311,0

122,0

122,0

122,0

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd. 129-Rd. 131),din care:

128

fljcheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l)provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fl.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)dln anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

_din participarea salariaților la profit

133

' •

_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

'/ -■, /

/{

venituri din alte provizioane

135

1 .1-1

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd, 140+Rd.l43),din care:

136

0,4

tO'VI XX c. vA Vk

' j y

/W

a)cheltuieli privind

dobânzile(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd,141+Rdl42),din care:

140

0,4

bljaferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)               (Rd.l-

Rd.29)

145

-2.909,0

0,0

0,5

-2.967,0

0,5

-2.967,0

1.600,0

-391,0

1.758,5

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

l)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

150

41.441,0

40.373,0

43.182,0

10.347,0

43.182,0

10.347,0

10.795,0

10.795,0

11.245,0

2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

38.914,0

38.126,0

40.475,0

9.795,0

40.475,0

9.795,0

10.118,0

10.118,0

10.444,0

3)Nr.de personal prognozat la finele anului

152

1.062,0

1.040,0

1.096,0

1.096,0

1.096,0

1.096,0

4)Nr.mediu de salariați

153

1.048,0

1.042,0

1.090,0

1.073,0

1.090,0

1.073,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.045,0

1.039,0

1.087,0

1.070,0

1.087,0

1.070,0

5a)Câștîgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3.103,2

3.057,9

3.103,0

3.051,4

3.103,0

3.051,4

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 rd93 *rd.98)/Rd. 153)/12* 1000

155

3.304,7

3.238,1

3.310,5

3.223,4

3.310,5

3.223,4

6a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2ZRd. 153)

156

67,3

69,7

70,1

14,8

70,1

14,8

-

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

fie

K5’*'

V \

w

,m\ /

^ZO/J

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

cantitate de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare=QPF*p

161

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

47.645,0

46.096,0

48.400,0

48.400,0

8

Creanțe restante,din care:

164

11.267,0

8.773,0

9.069,0

9.069,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

de la operatori cu capital privat

166

de la bugetul de stat

167

de la bugetul local

168

de la alte entități

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)
Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3 mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2014

%

4-3/2

Prevederi an precedent 2015

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

l

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale(rd.l + rd.2+rd.3),din care:

77.476,0

77.334,0

99,8

70.525,0

68.966,0

97,8

I

Venituri din exploatare

77.473,0

77.327,3

99,8

70.518,0

68.959,0

97,8

2

Venituri financiare

3,0

6J

223,3

7,0

7,0

100,0

3

Venituri extraordinare

Sef serv. BTV ec. Camelia Cercel
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2015

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2016

An 2017

An 2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

1

Surse proprii,din care:

1.742,00

a) amortizare

764,00

677,00

695,96

713,35

b)fond de dezvoltare 15%, din care:

978,00

2.475,00

2.544,30

2.607,91

sursa aprobata 2016

2.475,00

sursa neconsumata aferenta

2015

c) profit

fi

2

Alocații de la buget

ț.

3

Credite bancare, din care:a) interne

b)exteme

4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

1

Investiții în curs, din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domenului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/A

(denumire obiectiv)

tio

(denumire obiectiv)

V-d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1.742,00

1.742,00

3.152,00

3.240,26

3.321,26

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)interne

b) externe


u_.

Director Genei^l,

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, FMoiești, Prahova          v      -j

»      ’                                                                                            Nr. 610

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restanteNr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2015

An curent 2016

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

a(+/-)

b

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0,0

0,0

0

1

Măsura 1.Reducerea creanțelor restante 2015

Trim 12016

11.267,0

X

-2.198,0

2

Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercițiului economico-financiar 2015, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primăria Municipiului Ploiești

Trim 12016

3.295,0

X

0,0

3.295,0

0,0

0,0

3

Măsura 3. Achiziții din surse proprii in funcție de fondul de dezvoltare si de amortizare.

2016

1.742,0

3.152,0

3240,3

3.321,3

Măsura n..........

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I

1

Cauza 1.rezultatele sentințelor hotărârilor judecătorești aferente proceselor pe rol.

X

X

2

Cauza 2 Sumele primite cu întârziere de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat către categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..

X

X

Cauza n.............

X

X

/A

TOTAL Pct. II

X

X

■■z

Pct.III

TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II 'C

yo-v/

g, r ---sym

Direct
mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform HCLM nr.92/2016

Trim.I 2016

0

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

76.449,0

19.113,0

15.837,0

82,9

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

76.442,0

19.111,0

15.837,0

82,9

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)>            din

care:

3

54.554,0

13.639,0

7.971,0

58,4

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

47.923,0

11.981,0

6.549,0

54,7

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

6.631,0

1.658,0

1.422,0

85,8

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd;10+ rd. subvenții fără TVA), din care:

9

21.888,0

5.472,0

7.866,0

143,8

cl.l

subvenții cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016

26.050,0

6.512,0

9.354,0

143,6

cl.2

fără TVA

21.708,0

5.427,0

7.795,0

143,6

cl.3

subvenții de Ia CLM, din care:

23.400,0

5.850,0

8.158,0

139,5

TVA

3.900,0

975,0

1.360,0

139,5

subvenții (protecție socială)

19.500,0

4.875,0

6.798,0

139,4

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

2.650,0

662,0

1.196,0

180,7

TVA

442,0

110,0

199,0

180,9

subvenții (protecție socială)

2.208,0

552,0

997,0

180,6

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

180,0

45,0

71,0

157,8

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

&

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l 8-rRd. 19), din care:

16

Am!

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:

22

7,0

2,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

7,0

2,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

76.448,5

19.050,9

18.804,0

98,7

1

Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20),di n care:

30

76.448,5

19.050,9

18.804,0

98,7

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd,46), din care:

31

21.347,5

5.336,9

5.015,0

94,0

Al)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

16.594,0

4.148,0

4.001,0

96,5

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

12.857,0

3.214,0

2.728,0

84,9

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

2.600,0

650,0

613,0

94,3

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

10.100,0

2.525,0

2.050,0

81,2

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

157,0

39,0

65,0

166,7

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

47,0

40,0

85,1

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.520,0

880,0

1.222,0

138,9

e)cheltuieli privind mărfurile

39

29,0

7,0

11,0

157,1

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.655,0

414,0

287,0

69,3

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

750,0

188,0

55,0

29,3

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

905,0

226,0

232,0

102,7

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R

d.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

3.098,5

774,9

727,0

93,8

a)cheltuieli cu colaboratorii

47b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

175,0

44,0

73,0

bl)cheltuieli privind consultanța juridică

49

/

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

5,0

1,3

Pi fco

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

5,0

1,3

V\- -

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tîchete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_ti chete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

35,0

9,0

2,0

22,2

„cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

internă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

140,0

35,0

54,0

154,3

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

25,0

6,3

4,0

63,5

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.705,0

426,3

322,0

75,5

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

675,0

169,0

121,0

71,6

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

105,0

26,0

8,0

30,8

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

_aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

î—

j)alte cheltuieli

78

1.013,5

253,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81-t-Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1.672,0

418,0

Vav

459^T

w

C & “W

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

6,0

1,5

0,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

1,0

0,3

1,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

675,0

169,0

272,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.ll3)

86

52.752,0

13.127,0

12.634,0

96,2

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

43.182,0

10.733,0

10.347,0

96,4

CI)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

40.475,0

10.111,0

9.795,0

96,9

a)salarii de bază

89

40.000,0

10.000,0

9.506,0

95,1

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

445,0

111,0

289,0

e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG

1091/2014/HG1017/2015

91,2

30,0

C2)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

2.707,0

622,0

552,0

88,7

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

_tîchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

218,0

b)tichete de masă

96

2.489,0

622,0

552,0

88,7

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

in?

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

¥k

Â

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

507,0

128,0

X

127,0

V

/ •

99,2

a)pentru directori/directorat

105

250,0

63,0

62,0

98,4

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

80,0

21,0

21,0

100,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

177,0

44,0

44,0

100,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd, 118+ Rd.l 19), din care:

113

9.063,0

2.266,0

2.160,0

95,3

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.348,0

1.587,0

1.549,0

97,6

b)ch.privind contribuția la asigurări ptșomaj

115

205,0

51,0

49,0

96,1

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.130,0

533,0

515,0

96,6

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

380,0

95,0

47,0

49,5

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd,121+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd+127

+Rd.l28),din care:

120

677,0

169,0

696,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd,122+Rd.l23),din care:

121

385,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

b)cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

677,0

169,0

311,0

184,0

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.l29-Rd,131),din care:

128fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l)provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

ff'

fit

v—

fl .2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

ll c

îl 1

1W:

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

X-

f2.1)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

din participarea salariaților la profit

133

_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care:

136

a)cheltuieli privind

dobânzile(Rd.l38+Rd.!39), din care:

137

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd,141+Rdl42),din care:

140

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT

(profît/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

0,5

62,1

-2.967,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

149

1

Alocații de la buget

150

2

Surse proprii

151

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

151bis

VI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

152

VII

DATE DE FUNDAMENTARE

153

1

Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

154

43.182,0

10.733,0

10.347,0

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

155

40.475,0

10.111,0

9.795,0

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

1.096,0

1.096,0

1.096,0

4

Nr.mediu de salariați total

157

1.090,0

1.073,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.087,0

1.070,0

5

a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd,155/Rd.l57)/12*1000

158

3.103,0

3.051,4b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154-rd93*rd.98)/Rd. 157)/12* 1000

159

3.310,5

3.223,4

6

a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 157)

160

70,1

//<» *c/

14,8

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l57

161

\

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

162

cantitate de produse finite (QPF)

163

preț mediu (p)

164

valoare=QPF*p

165

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 165/Rd.2

166

7

Plăti restante

167

48.400,0

8

Creanțe restante,din care:

168

9.069,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

de la operatori cu capital privat

170

de la bugetul de stat

171

de la bugetul local

172

de la alte entități

173

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

174NOTA:

La rd.38, pct.d) - cheltuieli privind energia și apa, depășirea se datoreaza în principal creșterii cheltuielilor din primele trei luni ale anului, luni de iarnă, reluarea circulației tramvaiului pe traseul 101.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), cheltuieli transp.bunuri si de persoane (624), alte cheltuieli de exploatare (6588).întocmit,


ec.Daniela MoiseCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR.l

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

DOMENIUL UI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PR

R_A_P_O_R_T

Comisia a luat în discuții proiectul privind rectificarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018
Ipreședinte,

Data: