Hotărârea nr. 218/2016

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea rectificarii bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr. 218


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Consiliul Local al municipiului Ploiești, văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere prevederile art. art.5 alin (6) din Legea nr. 339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul Național „l.L.Caragiale”. conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 9

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slavescu”

conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,

conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 12

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 14

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 15

 • -  Școala Profesională „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 16

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.l 8

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr.20

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.21

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr.22

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr.23

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr.24

 • -  Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr.25

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.26

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr.27

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.28

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.29

 • -  Grădiniță cu program prelungit ”Sfmții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr.30

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.31

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.32

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.33

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.34

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.35

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.36

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.37

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr.3 8

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 5, conform Anexei nr.39

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr.40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 8, conform Anexei nr.41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.42

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”,

 • -  conform Anexei nr.43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.44

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr.45

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr.46;

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr.47, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea bugetului pe anul 2016 al Centrului Creșe, conform Anexei nr.48, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.ontrasemnează Secretar.

Simona Albu
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5


EXPUNERE DE MOTIVE        \

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării f / bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul localși^ugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2016


In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016.

Prezenta rectificare este impusă de asigurarea prevederilor bugetare în vederea susținerii cheltuielilor la bunuri și servicii până la finele anului 2016.

Bugetul de cheltuieli al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 134.662,66 mii lei se majoraeză cu suma de 4.744,00 mii lei, din care suma de 4.500,00 mii lei va majora prevederea la bunuri și servicii.

Bugetul de cheltuieli al Centrului Creșe în sumă de 3.592,00 mii lei se majoraeză cu suma de 10,80 mii lei la bunuri și servicii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al învățământului preuniversitar de stat finanțate integral sau parțial din venituri proprii rămâne neschimbat, respectiv, venituri în sumă de 9.094,90 mii lei, cheltuieli în sumă de 10.479,30 mii lei, deficit în sumă de 1.384,40 mii lei, deficit acoperit din excedentul anului precedent.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Creșe finanțat integral sau parțial din venituri proprii, atât la venituri cât și la cheltuieli se majorează cu suma de 50,00 mii lei, deficitul de 34,80 mii lei rămâne neschimbat și va fi acoperit din execedentul anului precedent.

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și Centrului Creșe pe anul 2016 .


Comisia de buget finanțe,

control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, prognoze

Alexandru Paul Palas


9 Sarbu Simion Gheorgh Andrei Gheorghe Sanda Dragulea Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE Ila proiectul de hotarare privind aprobarea rectifi

bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul locaHLb.ugetele activitatilor fmantate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si al Centrului Crese pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat si al Centrului Crese pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016.

Prezenta rectificare este impusa de asigurarea prevederilor bugetre in vederea susținerii cheltuielilor cu bunuri si servicii pana la finele anului 2016, conform art. art.5 alin (6) din Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantului, conform prezentei rectificări va fi de 139.406,66 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 113.277,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.002,34 mii lei, din care suma de 2.044,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 925,00 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 238,62 mii lei;

 • -  alte cheltuieli - suma de 1.050,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 1.15 8,70 mii lei;

Suma alocata din bugetul local pe anul 2015 pentru Centrul Crese este de 3.602,80 mii lei structurata astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 3.128,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 468,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 6,80 mii lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in urma rectificării conform prezentei


Invatamant:

Venituri - in suma de 9.094,90 mii lei

Cheltuieli - in suma de 10.479,30 mii lei, structurate

 • -  cheltuieli de personal - suma de 782,78 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 9.386,52 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 210,00 mi lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Centrul Crese:

Venituri - in suma de 850,00 mii lei

Cheltuieli - im suma de 884,80 mii lei

Deficit - in suma de 34,80 mii lei, care va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016 si Centrului Crese, rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.335,26 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.385,42 mii lei bunuri si servicii - suma de 886,54 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 63,30 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 601,00 mii lei si in suma de 710,55 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 19,05 mii lei;

bunuri si servicii -suma de 691,50 mii lei, deficitul de 109,55 mii lei, va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.097,53 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.011,11 mii lei bunuri si servicii      - suma de 998,12 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 48,30 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 140,00 mii lei si in suma cheltuieli, structurate astfel:


cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 148,07 mii lei, defic: va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.036,55 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.480,58 mii lei bunuri si servicii - suma de 514,32 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 41,65 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 90,00 mii lei si in suma de 104,99 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 14,99 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.903,63 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.425,72 mii lei bunuri si servicii - suma de 454,56 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 23,35 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 431,90 mii lei si in suma de 491,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 40,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 451,00 mii lei, deficitul de 59,10 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.703,36 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.078,81 mii lei bunuri si servicii - suma de 599,57 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 24,98 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 332,00 mii lei si in suma de 390,60 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 58,60 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.508,87 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.927,69 mii lei bunuri si servicii - suma de 560,33 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 20,85 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 400,00 mii lei si in suma de 435,18 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 36,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 399,18 mii lei, deficitul de 35,18piți fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.                 ~


Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loca in suma de 4.887,83 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.167,06 mii lei bunuri si servicii - suma de 681,62 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 39,15 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 425,98 mii lei si in suma de 439,02 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 11,98 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 414,04 mii lei;

cheltuieli de capital - suma de 13,00 mii lei, deficitul de 13,04 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.705,04 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.125,04 mii lei bunuri si servicii - suma de 562,52 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 17,48 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 200,00 mii lei si in suma de 293,57 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 51,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 172,57 mii lei cheltuieli de capital - 70,00 mii lei, deficitul de 93,57 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.801,23 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.382,76 mii lei bunuri si servicii - suma de 381,01 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 37,46 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 17,00 mii lei si in suma de 36,74 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri si servicii - suma de 33,74 mii lei cheltuieli de capital - suma de 3,00 mii lei, deficitul de 19,74 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.215,66 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.840,32 mii lei bunuri si servicii - suma de 338,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 37,34 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 107,30 mii lei si in suma de 10730 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:


cheltuieli de personal - suma de 57,30 mii lei bunuri si servicii - suma de 50,00 mii lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul 1


in suma de 4.201,03 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 3.686,57 mii lei bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 13,32 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 455,00 mii lei si in suma de 464,41 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 319,50 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 144,91 mii lei, deficitul de 9,41 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.540,45 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.327,93 mii lei bunuri si servicii - suma de 1.205,23 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 7,29 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 182,40 mii lei si in suma de 377,25 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 13,60 mii lei

bunuri si servicii - suma de 363,65 mii lei, deficitul de 194,85 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.514,24 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.308,11 mii lei bunuri si servicii - suma de 197,89 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 8,24 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 92,00 mii lei si in suma de 138,22 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 117,22 mii lei, deficitul de 46,22 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.589,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.156,96 mii lei bunuri si servicii - suma de 419,16 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 13,86 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 5,00 mii lei si in suma de cu bunuri si servicii, deficitul de 12,86 mii lei va fi înregistrat la finele anului 2015.

17,86

acoperit^© dȘr^lȘcoala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.15) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bu in suma de 1.815,38 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 1.587,42 mii lei bunuri si servicii - suma de 200,41 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 26,65 mii lei active nefinanciare - suma de 0,90 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 10,00 mii lei si in suma de 10,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr.16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.299,94 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.007,77 mii lei

bunuri si servicii - suma de 269,69 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 22,48 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 9,00 mii lei si in suma de 16,51 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 7,51 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.240,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.054,32 mii lei

bunuri si servicii - suma de 178,28 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 8,35 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 8,00 mii lei si in suma de 10,65 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 2,65 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.551,60 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.249,24 mii lei

bunuri si servicii - suma de 257,40 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 44,96 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 9,47 mii lei si in suma de 10,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 0,53 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.188,77 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.812,84 mii lei bunuri si servicii - suma de 354,28 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,65 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri^pFoDrirpj

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.687,80 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.418,65 mii lei bunuri si servicii - suma de 255,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 14,15 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 3,00 mii lei si in suma de 3,35 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 0,35 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.677,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.396,05 mii lei

bunuri si servicii - suma de 247,66 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 33,30 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 3,50 mii lei si in suma de 6,12 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 2,62 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.349,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.122,12 mii lei

bunuri si servicii - suma de 190,88 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 36,25 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 2,00 mii lei si in suma de 2,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.390,91 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.164,53 mii lei bunuri si servicii - suma de 209,73 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 16,65 mii lei.

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.728,79 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.359,23 mii lei bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 13,82 mii lei


Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.267,53 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.030,75 mii lei bunuri si servicii - suma de 230,95 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 5,83 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 80,80 mii lei si in suma de 114,01 mii lei la cheltuieli structurata astfel:

cheltuieli de personal - suma de 32,80 mii lei bunuri si servicii - suma de 81,21 mii lei, deficitul de 33,21 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.290,71 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.050,42 mii lei bunuri si servicii - suma de 213,65 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 26,64 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 89,78 mii lei si in suma de 122,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 43,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 79,00 mii lei, deficitul de 32,22 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.043,52 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.767,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 251,43 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 24,15 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 20,36 mii lei si in suma de 21,00 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

bunuri si servicii - suma de 21,00 mii lei, deficitul de 0,64 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.219,35 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.746,54 mii lei bunuri si servicii - suma de 439,51 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,30 mii lei


Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri anul 2016, la venituri in suma de 52,56 mii lei si in suma de . cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 7,44 mii lei va fi acof^itU înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul 1 in suma de 2.837,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.579,16 mii lei

bunuri si servicii - suma de 245,94 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 12,65 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 22,00 mii lei si in suma de 71,32 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 49,32 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit ”Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 840,55 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 658,08 mii lei bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 300,00 mii lei si in suma de 344,88 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 44,88 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 827,81 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 682,33 mii lei

bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 190,00 mii lei si in suma de 205,77 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 15,77 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.21 (anexa nr.32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 823,42 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 710,40 mii lei bunuri si servicii - suma de 113,02 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 270,00 mii lei si in suma de 281,13 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 11,13 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.23 (anexa nr.33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.290,72 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.073,27 mii lei

bunuri si servicii - suma de 217,45 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 281,21 mii lei si in suma de 304,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 22,79 mii lei va fi acopeg             tul


înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul in suma de 1.102,83 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 884,77 mii lei

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 300,00 mii lei si in suma de 319,26 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 19,26 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 665,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 546,54 mii lei

bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 190,00 mii lei si in suma de 222,80 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 32,80 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.32 (anexa nr.36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 740,68 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 572,52 mii lei

bunuri si servicii - suma de 168,16 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 180,00 mii lei si in suma de 180,19 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 0,19 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 613,27 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 488,18 mii lei

bunuri si servicii - suma de 125,09 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 114,63 mii lei si in suma de 125,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 10,37 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.188,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 979,20 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 301,87 mii lei si i cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 14,13 mii le inregistrat la finele anului 2015.


suma de 316 mii lei la i va fi ac                entul


.39) bugetul


Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr

Bugetul cheltuielilr avand ca sursa de finanțare suma de 594,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 478,41 mii lei bunuri si servicii - suma de 115,70 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 129,00 mii lei si in suma de 131,20 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 2,20 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.268,38 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.085,88 mii lei bunuri si servicii - suma de 182,50 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 421,63 mii lei si in suma de 426,23 mii lei la cheltuieli, din care:

cheltuieli de personal      - suma de 21,48 mii lei

bunuri si servicii          - suma de 404,75 mii lei, deficitul de 4,60 mii lei

va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 774,74 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 676,04 mii lei bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 165,09 mii lei si in suma de 175,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 9,91 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit nr.40 (anexa nr.42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.163,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 940,83 mii lei bunuri si servicii - suma de 222,92 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 400,00 mii lei si in suma de 414,81 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 14,81 mii lei va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.125,90 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 914,91 mii lei

bunuri si servicii - suma de 210,99 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 280,00 mii lei si in suma d^^7ț^^la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 17,45 mii lei va fi a înregistrat la finele anului 2015.


Grădiniță cu program prelungit nr.47 (anexa nr.44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul in suma de 1.157,43 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 962,80 mii lei

bunuri si servicii - suma de 194,63 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 270,00 mii lei si in suma de 270,52 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 0,52 mii lei va fi acoperit de excedentul Înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr.45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016. in suma de 1.172,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 844,13 mii lei

bunuri si servicii - suma de 300,85 mii lei active nefînanciare - suma de 28,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 268,71 mii lei si in suma de 290,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 21,29 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.057,76 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 870,61 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 243,27 mii lei si in suma de 260,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 16,73 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr. 47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 636,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 314,82 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 96,87 mii lei

asistenta sociala      - suma de 100,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 124,90 mii lei

Centrul Crese (anexa nr. 48)

Bugetul cheltuielilor pentru crese avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.602,80 mii lei structurata astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.128,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 468,00 mii lei

active nefînanciare - suma de 6,80 mii lei

Bugetul activității creselor finanțate integral sau parțial din venituri proprii anul 2016, la venituri in suma de 850,00 mii lei si in suma de 884,80 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 34,80 mii lei va fi aco inregistrat la finele anului 2015.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprolSafea prpiepjțul

hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CraciunoiuSEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura Stanciu

VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

LUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant prenuniversitar de stat si al Centrului Crese pe anul 2016

și a emis:


'președinte,


SECRETAR,

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAG1ALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf. HCL 160/30.05. .2O16

EA r

Ml

vlnfldente

Rectificat

y

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,220.26

3,26®^

l’X mu1

6,335.26

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,220.26

3,260.60

115.00

6,335.26

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5 5SF+57+59)

01

6,220.26

3,260.60

115.00

6,335.26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03}

10

5,385.42

2,790.89

0.00

5,385.42

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,366.57

2,277.01

0.00

4,366.57

Salarii de baza

10.01.01

4064.57

2065.03

0.00

4064.57

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

18.60

8.56

0.00

18.60

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

261.40

192.40

0.00

261.40

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

22.00

11.02

0.00

22.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,018.85

513.88

0.00

1,018.85

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

706.00

358.83

0.00

706.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22.50

10.94

0.00

22.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

243.80

117.83

0.00

243.80

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.25

3.61

0.00

7.25

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

39.30

22.67

0.00

39.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

771.54

421.60

115.00

886.54

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

700.50

379.20

115.00

815.50

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

8.67

8.00

21.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

55.00

31.68

15.00

70.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

360.00

236.79

83.00

443.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

51.00

22.74

7.00

58.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.50

11.02

2.00

23.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80.00

24.63

0.00

80.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120.00

43.67

0.00

120.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

34.04

10.12

0.00

34.04

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.04

10.12

0.00

34.04

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.28

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

0.28

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

j          0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00


e>

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf. HCL 160/30.05.

2016

Realizat^®

30.06.2016’,

Influente

'.'321T •

Buget rectificat

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

#<qL~o.oo

oxoo'

\ 0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

/ 0.00

a .QA Q-Oft

1 0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

« ’.oo

o b o

J .n 0.00

Pregătire profesionala

20.13

32.00

i 32;S

0.00

J “ ; 32.00

Protecția muncii

20.14

0.00

V&XO.Qff

’rJ 0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

\\qXXO.0O

o:oo

7/ o.oo

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

MS.0.

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «fătului nntrivif riicnrrzitiilnr Ipnalp

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

63.30

48.11

0.00

63.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cnri.«5601la.66(15+nnri.66b7+Hfi6R+.6615+fifi16+.6617+Hfi1R)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate’in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE, DIRECTOR , /

CONTABIL SEF,

GRIGORE M/VC.IÂ'


/A 1

PRG^Țb*

VI ’

IV

\ X i


PROT^OPESCU/ELENA IRINA

yb \Wb??W*' * / o /

I v" Yt / <            - / o.. i

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVANOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al

Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2016

Avand in vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016-Legea 339/2015,Legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare,bugetul instituției noastre a fost aprobat prin HCL nr. 160/30.05.2016.

Rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare.

Suma ce va influenta bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016,aferent unitatii noastre,cu ocazia rectificării bugetare este la:

- bunuri si servicii (art.20)

anexei nr.l, astfel:


-majorare cu suma de + 115,00 mii lei,repartizata conform

-20.01.01-furnituri de birou

-20.01.02-materiale de curățenie

-20.01.03-incalzit,iluminat,forța motrica

-20.01.04-apa,canal,salubritate

-20.01.08-posta,telecomunicații,radio,

tv, internet


-majorare cu -majorare cu -majorare cu -majorare cu -majorare cu


suma de + suma de + suma de + suma de + suma de +


8,00 mii lei

15,00 mii lei 83,00 mii lei

7,00 mii lei

2,00 mii lei


Bugetul de cheltuieli al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie prin rectificare,la nivelul sumei de 6335.26 mii lei


CONTABIL SEF

Grigore Maria


Cisco Systems


JJ


COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI Str. Gh. Doja Nr.98


Tel/Fax:0244.522.340 e-mail : contact@cn-caragiale.ro secretariatcnilc@yahoo.com

RAPORT

Consiliul de administrație al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești întrunit in ședința din data de 12.07.2016, acorda aviz favorabil rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2016.


MEMBRII

DIR.PROF.POPESCU ELENA IRINA DIR.ADJ.PROF.STOICA CEZAR DIR.ADJ.PROF. BAJENARU CARMEN PROF.GHEORGHE MINELIEA PROF.NACHILA PETRE

PROF.IOAN GABRIELA REPR.CONS.LOC. URSU RAZVAN REPR. CONS.LOC. PANA GEORGE REPR.CONS.LOC. DUMITRU CRISTIAN REPR. PRIMAR ALBU SIMONA

REPR. PĂRINȚI- VLASCEANU MARIA REPR. PĂRINȚI -VASILE GHEORGHE REPR.ELEVI - ARICIU IOANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MlHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA £

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCALmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCÎL 160/30.05.2 016

Realizat la 30.06.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

5,807.01

3,304.06

290.52

6,097.53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

5,807.01

3,304.06

290.52

6,097.53

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SFi

01

5,807.01

3,304.06

290.52

6,097.53

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod10.01+1C

10

5,011.11

2,845.60

0.00

5,011.11

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 -

10.01

4,034.11

2,328.07

0.00

4,034.11

Salarii de baza

10.01.01

3,739.11

2,081.44

0.00

3,739.11

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

5.47

0.00

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

280.00

237.98

0.00

280.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii.

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

3.18

0.00

8.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0t

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tîchete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

977.00

517.53

0.00

977.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

690.00

363.43

0.00

690.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.00

10.91

0.00

21.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

220.00

119.30

0.00

220.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

8.00

3.82

0.00

8.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

38.00

20.07

0.00

38.00


TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

707.60

426.88

290^

ftA

998-12

A hr TV

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

638.60

400.02

y4§Q9-72

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

2.32

£VA42

rrn \ *m.12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

21.52

ăw w

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

313.00

190.28

/ăfeJoO

Apa, canal si salubritate

20.01.04

103.00

54.07

vo

<W-oo

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

xs./ r

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

I U                   :---

Q00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

5.24

0.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

10.00

9.89

10.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționara

20.01.30

132.60

116.70

200.00

332.60

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 2(

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

.0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

50.00

23.77

20.00

70.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50.00

23.77

20.00

70.00

Deplasări, detasarj, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

1.00

0.20

0.50

1.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.20

0.50

1.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvo Ita re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

1.98

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

■5.00

0.00

0.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor i

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.

20.30

5,00

0.91

-3.10

1.90

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

0.91

-1.10

Chirii

20.30.04

—-—-A00‘ t

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

/ \oUap.o'&.

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituție

20.30.07

—cr

: c

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

v

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

-2.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40.00

4.32

0.00

40.00

TITLUL X ALTE CHEL TUI ELI (cod

rza n-fj-KQ AOJ.KQ 4 4 mCZO 4 OmCZO -fC±CO 47j.CZa O'Jj.nn

59

48.30

27.26

0.00

48.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+1

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

C4 j EEj.ECj.-7n i OX\

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comercic

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01


CONTABIL SER/

Malacescu Mihaela^


COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTAREAvând in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si ca urmare a adresei nr. 67/11.07.2016 primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat in suma de 5.807,01 mii lei, compus din:


Cheltuieli de personal Bunuri si servicii


 • - in suma de

 • - in suma de


Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de

290,52 mii lei, astfel rectificarea consta in:


5.011,11 mii lei;

707,60 mii lei;

40,00 mii lei;

 • 48,30 mii lei, propunem a se majora cu suma de


majorarea la furnituri de birou cu suma de 1,12 mii lei

majorarea la materiale de curățenie cu suma de 30,00 mii lei

majorarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 30,00 mii lei majorarea la materiale si prestări servicii cu caract.funct. cu suma de 10,00 mii lei majorarea la alte bunuri si servicii pt.intret.si funct.cu suma de 200,00 mii lei majorarea la alte obiecte de inventar cu suma de 20,00 mii lei

majorarea la deplasări interne cu suma de 0,50 mii lei

majorarea la consultanta si expertiza cu suma de 2,00 mii lei diminuarea la prime de asigurare non-viata cu suma de 1,10 mii lei diminuarea la alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 2,00 mii lei.

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 6.097,53 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal        - in suma de 5.011,11 mii

Bunuri si servicii             - in suma de  998,12 mii

Ajutoare sociale(ch.sportivi) - in suma de   40,00 mii

Alte cheltuieli ( burse)       - in suma de   48,30 mii

DIRECTOR,

Prof. Taga Gabriel


ADMINISTRATOR FINANCJAR,

Ec. Malacescu Mihaela
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE S

ȘTIINȚIFICE

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI

------------PLOIEȘTI--

El B-dul Independentei nr.8,100028

®fax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324 (wj cnmvph@gmail.com

PROCES VERBAL,

încheiat astazi, 13.07.2016

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție adresa nr. 67/11.07.2016 primita de la Serviciul buget-imprumuturi al Primăriei Mun.Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 5807,01 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.

PREȘEDINTE,

Director, prof. Taga GabrielJUDEȚUL: PRAHOVA


C.N."ALEXANDRU IOAN CUZA'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.45 01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

execuție la

30.06.2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.966,19

1.903,06

70,36

4.036,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.966,19

1.903,06

70,36

4.036,55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.966,19

1.903,06

70,36

4.036,55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.480,58

1.720,66

0,00

3.480,58

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

2.723,58

1.404,97

0,00

2.723,58

Salarii de baza

10.01.01

2.518,58

1.300,70

0,00

2.518,58

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

10,00

4,79

0,00

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

190,00

98,72

0,00

190,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5,00

0,76

0,00

5,00

Atocatii pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

757,00

315,69

0,00

757,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

510,00

221,17

0,00

510,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

6,95

0,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

190,00

73,02

0,00

190,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

7,00

2,62

0,00

7,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

35,00

11,93

0,00

35,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

443,96

162,54

70,36

514,32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

388,96

148,90

70,36

459,32

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

3,32

0,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

0,00

0,00

7,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

246,96

101,84

70,36

317,32

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

10,41

0,00

30,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

6,35

0,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

5,00

1,37

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

70,00

25,61

0,00

70,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

[Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL nr. 45

01.02.2016

Influente

1 \ «țW

'rectificat

execuție la

30.06.2016

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0|pa

IIM

Reactivi

20.04.03

0,00

oio

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

Ax S oa

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

0,05

^5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

^UOîOQ

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

o.od

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

0,05

0,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

0,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

3,00

1,67

0,00

3,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

30,00

11.92

0,00

30,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30,00

11,92

0,00

30,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0.00

0,00

TITL ULX ALTE CHEL TUI EU (cod

RQ               44J.KQ lOx/TO 4 K-t-KCl       OOxCn       PAI

59

41,65

19,86

0,00

41,65

Burse

59.01

41,65

19,86

0,00

7,80

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

~r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00


COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA

Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010 Cod fiscal 2845389/


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi, suma alocată din bugetul local activității instituției noastre pentru anul 2016 este de 3.966,19 mii lei, din care:

- cheltuieli de personal - suma de 3.480,58 mii lei, respectiv :

- salarii 3.475,58 mii lei

- sentințe      0,00 mii lei

-transport     5,00 mii lei

 • - bunuri și servicii - suma de 443,96 mii lei

 • - alte cheltuieli( burse) - suma de 41,65 mii lei.

Din suma totală anuală de 443,96 mii lei la bunuri și servicii s-a estimat o prevedere bugetară anuală la alineatul 20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică” în sumă de 246,96 mii lei, avându-se ca bază de calcul prețurile din anul 2015 si creșterea prognozată a acestora.

în lunile ianuarie-iunie s-au primit la plată facturi de la GDF SUEZ,si Electrica de valoare mare, au fost înregistrate plăți în valoare de 101,84 mii lei, astfel până la sfârșitul anului suma rămasă este insuficientă pentru a acoperi plata facturilor.

Menționăm că nu avem posibilitatea unor virări de credite între alineate, deoarece nu avem realizări mai mici decât prevederile bugetare.

Urmare celor arătate mai sus și ținând cont că la alineatul respectiv urmează să se efectueze și alte plăți ( furnizarea agentuiui termic și a gazelor pentru încălzire a fost făcută până la finele lunii aprilie), solicităm suplimentarea cu suma de 70,36 mii lei.
COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010 Cod fiscal 2845389

COLEGIUL NAȚIONAL “AL. I. CUZA” PLOIEȘTIRAPORT

Consiliul de Administrație al C.N.“Alexandru loan Cuza” Municipiul Ploiești, acordă aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, majorat cu suma de 70,36 mii lei.JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet" - PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 155/ 23.05.2016

TIO

Realizat^

i^Buget rectificat

30.06.2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,884.07

2,567.28

19.56

4,903.63

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,884.07

2,567.28

19.56

4,903.63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,884.07

2,567.28

19.56

4,903.63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,425.72

2,328.09

0.00

4,425.72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,531.72

1,898.34

0.00

3,531.72

Salarii de baza

10.01.01

3,317.27

1,767.70

-1.00

3,316.27

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

61.00

33.77

61.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

141.45

90.05

1.00

142.45

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

6.82

12.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la-locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

894.00

429.75

0.00

894.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

619.00

298.64

619.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22.70

9.31

22.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

210.00

98.33

210.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

8.65

3.54

8.65

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

33.65

19.93

33.65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

435.00

224.05

19.56

454.56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

397.00

217.22

19.56

416.56

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

4.57

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

3.08

2.56

9.56

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

245.00

146.30

. 245.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

31.16

5.00

60.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

9.74

2.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

1.86

8.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

20.51

10.00

60.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 155/ 23.05.2016

Realizat t

ifw

'4\ -\ V.

30.06.20^*

ț

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

\

Reactivi

20.04.03

i. i r

o.oo

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0

20.05

18.00

5.31

0.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

-3.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

5.31

3.00

18.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

1.52

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

1.52

0.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări Și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice I

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la î

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+:

20.30

10.00

0.00

10.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

10.00

TITLUL II! DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

KQ M-LUG MxCfl                               VG-lKG O/»

59

23.35

15.14

0.00

23.35

| Burse

59.01

23.35

0.00

23.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 155/ 23.05.2016

Realizat^

x?' t

30.06.2016

'Influente:

XBuget

rectificat & «

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

000

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

VK

V-&

A O/'

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,DIRECTOR,

PROF. LUCIA IONESCU


ADM. FINANCIAR,


EC. IULIANA           POPESCUColegiul National „Jean Monnet” Municipiul Ploiești


'<7

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. d, art.63 alin.(2) lit.c, precum si ale art.115 al.(l) lit.b, alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr.215/20014, republicata, cu modificări si completări;

 • a. Avand in vedere:

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

 • -  H.G.R. nr. 993/23.12.2015 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • -  OUG 41/2015 prin care se elimina plafonul maxim de cheltuieli de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ - teritoriale;

 • -  Adresa nr. 67/11.07.2016 a Serviciului buget, împrumuturi din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești prin care se aloca suma de 19,56 mii lei in vederea majorării bugetului la Titlul Il-Cheltuieli cu bunuri si servicii;

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - se majoreaza cu suma de 19,56 mii lei, conform anexa, astfel:

20.01.02 - materiale de curățenie - se majoreaza cu suma de 2,56 mii lei

20.01.04 - apa, canal, salubritate - se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei

20.01.08 - posta, telecomunicații - se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei

20.01.30 - alte bunuri si servicii - se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei 20.05.01 - uniforme si echipamente - se diminuează cu suma de 3,00 mii lei 20.05.30 - alte obiecte de inventar - se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei

In urma efectuării unor execuții preliminare a cheltuielilor aferente Titlului I -“Cheltuieli de personal” la trim III( 7 luni ) s-a constatat necesitatea efectuării unor virări de credite. Aceasta situație se datoreaza sumelor plătite in regim plata cu ora in vederea suplinirii cadrelor didactice aflate in concedii medicale, sume ce nu au putut fi prevăzute initial.Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu articolul 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.


Menționam ca in urma acestor virări de credite intre in cadrul Titlului I - “Cheltuieli de personal”, prevederea ]ț trimestriala ramane nemodificata.

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - se procedează la urmat intre articole după cum urmeaza:

65.04.02.10.01.01- salarii de baza sec. superioer-se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

65.04.02.10.01.11- plata cu ora secundar superior- se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei

CONTABIL SEF,

EC. POPESCUIULIANAColegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. Iorga nr. 7

Tel/fax : 0244/519688

Email : liceul pedagogic2003@yahoo.com

cnim2009@vahoo.com

AVIZ

Al Consiliului de Administrație din data de 14.07.2016

Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet”, in ședința din data de 14.07.2016, a luat cunoștința si a aprobat rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 pentru activitatea finanțata de la bugetul local in sensul majorări cu suma de 19,56 mii lei la titlul II- cheltuieli cu bunuri si servicii.JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SP1RU HARET PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul localmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 44/01.02.2 016

realizat

30,06,2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4659,92

2631,52

43,44

4703,36

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4659,92

2631,52

43,44

4703,36

3+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4659,92

2631,52

43,44

4703,36

RSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4078,81

2273,68

0

4078,81

od 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3332,81

1856,91

0

3332,81

Salarii de baza

10.01.01

3071,81

1712,35

3071,81

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

Alte sporuri

10.01.06

12

6,72

12

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

230

130,77

230

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

19

7,07

19

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

0

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

746

416,77

0

746

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

525

292,18

525

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

9,22

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

172

96,19

172

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

3,46

6

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27

15,72

27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20

556,13

344,86

43,44

599,57

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

525,13

338,6

42,87

568

Furnituri de birou

20.01.01

11

5,93

1

12

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11

4,95

2

13

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

380

260,14

20

400

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53

31,89

5

58

Carburanți si tubrifîanti

20.01.05

fx o

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

0

țj

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

is.q!? &

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5

1.9V<

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

45,13

19,91\.

Reparații curente

20.02

r  0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1

0

1

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20

2,68

0

20

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

2,68

20

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0,57

0,57

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0,57

0,57

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1

0

1

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

4

0

4

Protecția muncii

20.14

4

3,58

0

4

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servic

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea inter

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

1

0

1

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1

0

1

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

n -u i T

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

X

& n

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

IV

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

V' f

WS

w

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59. T

59

24,98

Wy

>^24,98

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

XXX

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) p<

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Mariana Adela

COLEGIUL „SPIRU HARET" PLOIEȘTI

STR.Constructorilor nr.8

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF.2844677

NOTA DE FUNDAMENTAREPRIVIND MAJORAREA PREVEDERILOR BUGETARE LA BUNURI SI SERVICII

PE ANUL 2016

Conform adresa dvs nr.67/11.07.2016 va transmitem necesarul de suplimentat pentru anul 2016 la bunuri si servicii in valoare de 43,44 mii lei.

La bunuri si servicii ni s-a alocat suma rezultata din fundamentarea costului standard solicitata de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești, suma care acopera necesarul anului 2016 in procent de 90% fata de calculul estimat pentru anul 2016 in valoare de 599,57 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii efectuate pana in prezent.

La bunuri si servicii suma alocat inițial este de 556,13 mii lei care se majoreaza cu 43,44 mii lei devenind 599,57 mii lei astfel:

-art.20.01- Bunuri si servicii- suma de 525.13,00 mii lei se majoreaza cu suma de 42.87 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul, plățile efectuate pana in prezent.

-art.20.01.01- Furnituri de birou- suma alocata inițial de 11,00 mii lei se majoreaza cu 1,00 mii lei-costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate) pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

-art.20.01.02- Materiale pentru curățenie- suma alocata inițial de 11,00, mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei- costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

-art.20.01.03- încălzit, iluminat si forța motrica- suma alocata inițial este de 380,00 mii lei se majoreaza cu 20,00 mii lei- cheltuieli pentru plata încălzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2015 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.04- Apa,canal si salubritate- suma alocata inițial 53,00 mii lei se majoreaza cu 5,00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2015 si creșterea prognozata a acestora.

-art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu carater funcțional- suma alocata inițial 5,00 mii lei se majoreaza cu 4,00 mii lei

-art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru întreținere- suma alocata inițial 45,13 mii lei se majoreaza cu 10,87 mii lei- cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor, copiatoarelor, servicii de legatorie-arhiva, servicii de întreținere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de întreținere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

- art.20.06.01- deplasări interne - 0,57 mii lei - cheltuieli prntru deplasarea personalului la diferiteCONTABIL SEF,

Ec.lLIE ADELA


COLEGIUL,, SPIRU HARET” PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


RAPORT

Comisia a luat in discuție raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 la bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare bugetul local care consta in majorarea bugetului inițial in suma de 556,13 mii lei cu suma de 43,44 mii lei ajungând la nivelul sumei de 599,57 mii lei

si a emis:

AVIZ FAVORABIL


\

data Vb

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL " SP1RU HARET" PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATI1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENl\t$J> PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

44/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

332,00

0,00

332,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

332,00

0,00

332,00

Venituri din concesiuni sî închirieri

30.10.05

15,00

0,00

15,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

2,00

2,00

4,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

300,00

-12,00

288,00

Alte venituri din prestări servicii

33.10.50

15,00

10,00

25,00

Donații si sponsorizări

37.10

0,00

Sume utilizare din excedent

40.15.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

390,60

0,00

390,60

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

390,60

0,00

390,60

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

390,60

0,00

390,60

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul Ea si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

390,60

0,00

390,60

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

110,60

12,00

122,60

Furnituri de birou

20.01.01

6,50

0,00

6,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,50

0,00

7,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

39,60

0,00

39,60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18,00

-8,00

10,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

1,00

0,00

I             1.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 44/01.02.2016

m

^ugePectiffcat

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

l o^

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

JO\J  W

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30,00

ICMo.oo

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

240,00

-12,00

228,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

240,00

-12,00

228,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

1,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

1,00

0,00

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

23,00

0,00

23,00

Uniforme si echipament

20.05,01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3,00

0,00

3,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare.

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor Interne

20.24.02

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30,09+20.30.30)

20.30

6,00

0,00

6,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,00

0,00

1,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20,30.09

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5,00

0,00

5,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

1

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

6,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.

44/01.02.2016

1

K b // vv- * / Influente'”

/ \   W-.

--•Buget rectificat

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,0Q

.■ 0,00

jo^o

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,0Q

0.00

. 0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

o^o

O o ■\

0,00

00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

Vf/W

'7

< o o o

I

■ 0,00

VZ-Z 0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

I

0,00

0,00


CONTABIL SEFCOLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str. Constructorilor Nr. 8

CF.2844677REFERAT,


Va rugam sa ne aprobați prezentul referat prin care solicitam virări de sume pentru bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016 in cadrul aceleiași sume, intre articole si alineate, după cum urmeaza:


TOTAL VENITURI:


 • - alte venituri din prestări servicii 33.10.50

 • - se majoreaza cu suma de 12.00 mii lei

 • - contribuția elevilor si studenților pentru internate,cantine si cămine

 • - de diminuează cu suma de 12.00 mii lei


TOTAL CHELTUIELI


- art. 20 alin. 20.01.04 se diminuează cu


8.00 mii lei


- art. 20 alin. 20.03.01 se diminuează cu


12.00 mii lei


- art. 20 alin. 20.01.30 se majoreaza cu


20.00 mii leiAdministrator financiar, ILIE ADELAJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC "LAZAR EDELEANU"


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

28.06.2016

Realizări la

30.06.2016

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,458.20

2,230.41

50.67

4,508.87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,458.20

2,230.41

50.67

4,508.87

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5S9

01

4,458.20

2,230.41

50.67

4,508.87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,927.69

1,984.92

0.00

3,927.69

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3,218.19

1,615.83

0.00

3,218.19

Salarii de baza

10.01.01

3,031.19

1,518.68

3,031.19

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

5.46

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

170.00

84.06

170.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

7.63

10.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

709.50

369.09

0.00

709.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

510.00

253.36

510.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

7.94

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150.00

83.63

150.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

3.01

6.00

Prime de asigurare de viață piătîte de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28.50

21.15

28.50

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

509.66

237.37

50.67

560.33

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

481.66

226.02

32.67

514.33

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

2.17

2.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

2.34

3.00

11.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

275.00

151.00

14.67

289.67

Apa, canal si salubritate

20.01.04

100.00

39.61

100.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.00

9.08

21.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

1.21

2.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

64.66

20.61

11.00

75.66

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

28.06.2016

Realizări la. 30.06.20l/

o

ep)/

rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

"w

Sko.cȘ

Reactivi

20.04.03

a

ap/®

Dezînfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

12.00

5.2l!

Uniforme si echipament

20.05.01

4.00

1.26

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8.00

3.95

5.00

13.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.35

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.75

2.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane sî alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si a!te costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10.00

5.04

8.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

5.04

8.00

18.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (COd 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

cn rw T ern m . rn -r . cn -fn . en c. cfl           . cn ne tcn om

59

20.85

8.12

0.00

20.85

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

28.06.2016

Realizări la

30.06.201

Influent

-Buget rectificat

■; +

_

-1

/■

Z z:

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

i! i

I M

oloi);

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

\\*

X

2Q/QQ: >

Alte active fixe

71.01.30

\\

_

i’£5/

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

^„5 pf

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

JL^t.oo

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~~T~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

JCONTABIL SEF,COLEGIUL TEHNIC'LAZAR EDELEANU”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr.67/11.07.2016 prin care ne este comunicata majorarea prevederii bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2016 cu suma de 50.67 mii lei,,va prezentam situația referitoare la bugetul rectificat.

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2016 înainte de rectificare este de 4458,20 mii lei defalcata astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3927,69 mii lei

bunuri si servicii - suma de 509.66 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 20,85 mii lei

La bunuri si servicii prevederea se rectifica cu suma de 50,67 mii lei,ajungând la 560,33 mii lei,bugetul instituției atingând suma totala de 4.508,87 mii lei,astfel:

-alin.20.01.01 furnituri de bîrou(rechizite de birou,imprimate tipizate) suma se rectifica cu 2,00 mii lei atingând nivelul de 7,00 mii lei;

-alin.20.01.02 materiale pentru curățenie suma inițiala se rectifica cu 3,00 mii lei,ajungând la 11,00 mii lei;

-alin.20.01.03 incalzit,iluminat si forța motrica suma de 275,00 mii lei se rectifica cu 14,67 mii lei,ajungând la suma de 289,67 mii lei;

-alin.20.01.04 apa,canal si salubritate suma de 100,00 mii lei;

-alin.20.01.08 posta,tel ecom u n ica ti i, rad io,tv,inter net suma de 21,00 mii lei;

-alin.20.01.09 materiale si prestări de servicii cu caracter functional(cataloage,alte formulare didactice,materia le pentru întreținerea laboratoarelor de informatica,cartușe pentru imprimante) avem o rectificare de 2,00 mii lei,atingând nivelul de 10,00 mii le;

-alin 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare(servicii pentru întreținerea rețelelor de calculatoare si birotica,servicii de amenajare arhiva si legatorie, întreținerea băncilor școlare, procura rea de material pentru prevenirea incendiilor si servicii de intretinere a stingatoarelor) prevederea inițiala de 64,66 mii lei se rectifica cu 11,00 mii lei,ajungând la 75,66 mii lei.De asemeni aici sunt prevăzute cheltuieli pentru revizii Ia instalația de gaze,enegie electrica sî apa si alte reparații la usi,grupuri sanitare si materiale electrice.

-art.20.05.01 uniforme si echipamente suma inițiala de 4,00 mii lei se suplimentează cu 2,00 mii lei,atingând nivelul de 6,00 mii lei;


-art.20.05.30 alte obiecte de inventar(material didacticjla suma initi adauga suma de 5,00 mii lei,ajungând la 13,00 mii lei;

-art. 20.06.01 deplasări nu avem prevedere inițiala dar adaugam sumSLdșl,0

La art.20.13 pregătire profesionala avem prevăzută suma de 3,00 mii perfecționarea personalului.

La art.20.14 protecția muncii ,servicii de medicina muncii se rectifica cu 2,00 mii lei,ajungând la 5,00 mii lei;

La art.20.30 alte cheltuieli ,respectiv la art.20.30.30,cheltuieli privind contribuția persoanelor cu handicap neincadrate in câmpul muncii,prevederea inițiala se rectifica cu 8,00 mii lei atingând nivelul de 18,00 mii lei.


CONTABIL SEF

Ec.Voinea Dorina


Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Ploiești ,B-dul Petrolului nr.14


Extras din ședința Consiliului de Administrație

din data de 13.07.2016

In urma prezentării in ședința Consiliului de Administrație a notei de fundamentare a rectificării Bugetului de cheltuieli finanțat de la bugetul local pe anul 2016, se acorda aviz favorabil pentru acesta,după cum urmeaza:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2016 se rectifica de la nivelul sumei de 4.458,20 mii lei la nivelul sumei de 4.506,87 mii lei,respectiv se majoreaza prevedere bugetara la bunuri si servicii cu suma de 50,67 mii lei,atingând nivelul de 560,33 mii lei.


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

HCL 160

30.05.2016

Realizat 30.06.2016

Influente

+/-

I

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,838.83

2,298.90

49.00

4,887.83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,838.83

2,298.90

49.00

4,887.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,838.83

2,298.90

49.00

4,887.83

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,167.06

1,954.76

0.00

4,167.06

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3,396.06

1,596.75

0.00

3,396.06

Salarii de baza

10.01.01

3,116.06

1,459.14

3,116.06

SatefH-de-meFit

10,01,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

15.00

4.14

15.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

230.00

117.82

230.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatil

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

35.00

15.65

35.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02,02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la sl de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

771.00

358.01

0.00

771.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

532.00

250.10

532.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17.00

7.75

17.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175.00

82.22

175.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli

10.03.04

7.00

2.96

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40.00

14.98

40.00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

632.62

329.16

49.00

681.62

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2O.O1

528.00

316.27

7.00

535.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

0.99

-1.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

8.39

2.00

17.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

330.00

219.12

-2.00

328.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

67.00

31.44

67.00

Carburanți si iubrifianti .

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.00

7.49

-3.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

65.00

37.86

7.00

72.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

20.01.30

20.00

10.98

4.00

24.00

Reparații curente

20.02

50.00

20.00

70.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 45 01.02.2016

Realizat 30.06.2016

Influente,

^rectif icat^

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

*

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

r#

\TO/

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

21.62

5.06

T^oâ

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

21.62

5.06

17.00

38.62

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

7.00

7.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltatl public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.011

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0!

20.30

20.00

7.83

5.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20.00

7.83

5.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Alutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

n no

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

kg nij.m nv+za Hj.ua iaj.ua i*j.xa i7j.ua ggj.ho ghj.ko -om

59

39.15

14.98

39.15

Burse

59.01

39.15

14.98

39.15

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminar

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL45 01.02.2016

Realizat

30.06.2016

Influente

+/-Z

'■ Buget

; rectificată >

■'                        X

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

(/*■«?

W)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

/

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

r zy m S

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL ,EC. RADU BOGDAN


MINISTERUL EDUCAȚIE NAȚIONALE SI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE COLEGIUL TEHNIC “ ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269

e-mail: enrgetic_pl@hotmail.com


Nota de fundamentare

Rectificarea din luna iulie 2016 este impusa de necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016,si suplimentarea cheltuielior la bunuri si servicii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare prevederea la bunuri si servicii in suma de 632,62 mii lei se majoreaza cu 49,00 mii lei ajugand la suma de 681,62 mii lei după cum urmeaza:

art. 20.01.01 - furnituri de birou in suma de 10,00 mii lei se micșorează cu 1,00 mii lei, rezultând un total de 9,00 mii lei;

art. 20.01.02 - materiale pentru curățenie in suma de 15,00 mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei, rezultând un total de 17,00 mii lei;

art. 20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrica in suma de 330,00 mii lei se micșorează cu 2,00 mii lei rezultând un total de 328,00 mii lei;

art. 20.01.08 - posta, telecomunicații, radio, tv, internet in suma de 21,00 mii lei se micșorează cu 3,00 mii lei rezultând un total de 18,00 mii lei;

art 20.01.09 - materiale si prestării de servicii cu caracter funcțional in suma de 65,00 mii lei se majoreaza cu 7,00 mii lei rezultând un total de 72,00 mii lei;

art. 20.01.30 - alte bunuri pentru intretinere si funcționare in suma de 20,00 mii lei se majoreaza cu 4,00 mii lei rezultând un total de 24,00 mii lei;

art. 20.02 - reparații curente in suma de 50,00 mii lei se majoreaza cu 20 mii lei rezultând un total de 70,00 mii lei;

art. 20.05.30 - alte obiecte de inventar in suma de 21,62 mii lei se majoreaza cu 17,00 mii lei rezultând un total de 38,62 mii lei;

art. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 20,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei rezultând un total de 25,00 mii lei.MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE COLEGIUL TEHNIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS VESTULUI, NR 22;TEL/FAX:0244528269 email:energetic__pl@hotmail.com

Nr 3A&S /       2015


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic “Elie Radu”, Municipiul Ploiești, avizeaza favorabil rectificarea bugetara avand ca sursa de finanțare bugetul local.

Președinte CA Director, na Vlad


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU MUNICIPIUL PLO1EST


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 160/30.05.2 016

Realizat

30.06.2016

Influente +/■

^ByaBtO rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,704.52

2,234.25

0.52

4,705.04

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,704.52

2,234.25

0.52

4,705.04

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,704.52

2,234.25

0.52

4,705.04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4,125.04

2,051.08

0.00

4,125.04

Cheltuieli salariale in bani {cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3,359.04

1,675.51

0.00

3,359.04

Salarii de baza

10.01.01

3,121.04

1,525.14

3,121.04

Satarii-de-merit

■10,01,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

AJte sporuri

10.01.06

12.00

6.00

12.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

200.00

134.30

200.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

26.00

10.07

26.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salarîale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul fa si de ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

766.00

375.57

0.00

766.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

535.00

263.04

535.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18.00

8.21

18.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175.00

86.60

175.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

7.00

3.11

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

31.00

14.61

31.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

562.00

173.17

0.52

562.52

Bunuri sî servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

398.00

159.72

0.52

398.52

Furnituri de birou

20.01.01

16.00

7.19

16.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17.00

1.90

17.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

185.00

103.51

0.52

185.52

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43.00

16.67

43.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22.00

7.51

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

72.00

9.30

72.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

43.00

13.64

43.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

HCL

160/30.05.2 016

Realizat 30.06.2016

influente

*7

. rectificat ;

/

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

II.

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

r

icph

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

w

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+2(

20.05

120.00

12.38

0.0&'

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

c

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120.00

12.38

120.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.17

1.00

Depiasari interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.17

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.20

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

7.00

0.70

7.00

Protecția muncii

20.14

7.00

0.00

7.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții \ sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0ț

20.30

25.00

0.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

0.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

nnn

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

n nn

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

53Jll±5flJ12±S3jLl±5ajL2±5SL±5±5SLlZ±£SL22±5g 25±53 3fll

59

17.48

10.00

17.48

Burse

59.01

17.48

10.00

17.48

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

... .7icaș. .

Cod indicator

Buget HCL 160/30.05.2 016

Realizat

30.06.2016

Influente

+/’Z

Buget

^rectiWt^o

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

’ i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

v iSHP

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL,


EC. BOERESCU NICOLETACOLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna Iulie 2016 este impusa de necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016,si suplimentarea cheltuielior labunuri si servicii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Suma totala de 562 mii lei se majoreaza cu suma de 0,52 mii lei - la cheltuieli bunuri si servicii - ajugand astfel la nivelul sumei de 562,52 mii lei, conform Anexei nr.l anexata.Mii lei

TITLUL

ART.

HCL

160/30.05.2016

INFLUENTE +/-

TOTAL BUGET RECTIFICAT

10

4125.04

0

4125.04

20

Din care;

20.01.03

562.00

185.00

+0.52

+0.52

 • 562.52

 • 185.52

59

17.48

0

17.48

TOTAL:

4704.52

+0.52

4705.04

COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU

Str. GH. GR. CANTACUZINO NR.328

Tel. /0244544570


EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 12.07.2016 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 186/2014 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare., privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2016.

Bugetul de cheltuieli pe anul 2016 al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 562,52 mii lei sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

VIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Din data de 12.07.2016

Președinte: Director Prof. AVRAMESCU RODICA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare


Cod indicato r

BUGET CF. HCL 150 /28.04.2016

-

DENUMIREA INDICATORILOR

REALIZAT

30.06.2016

INFLUIEN TE +/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4764.31

2968.10

36.92

4801.23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4764.31

2968.10

36.92

4801.23

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4764.31

2968.10

36.92

4801.23

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4382.76

2803.69

0.00

4382.76

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3575.40

2289.38

0.00

3575.40

Salarii de baza

10.01.01

2,760.40

1,703.24

2,760.40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

3.95

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

790.00

573.77

790.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

18.00

8.42

0.00

18.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul ta si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

807.36

514.31

0.00

807.36

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

564.20

360.96

564.20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18.85

11.07

18.85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

186.36

118.61

186.36

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

7.00

4.28

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.95

19.39

30.95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

344.09

164.41

36.92

381.01

Bunuri Sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20,01.30)

20.01

292.00

149.03

19.46

311.46

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

0.17

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

0.40

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180.00

119.57

6.84

186.84

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

14.48

3.31

38.31

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

7.44

2.69

18.69

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

12.00

3.23

3.77

15.77

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

3.74

2.85

37.85

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 150 /28.04.2016

REALIZAT

30.06.2016

INFLUIEN

TE +/_

BUGET RECTIFICAT

Materiale sanitare

20.04.02

A?

x

Reactivi

20.04.03

A

Dezinfectanti

20.04.04

\P* u. \ Ol'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

15.00

5.05

Z.

Uniforme si echipament

20.05.01

/* Jl

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

K.

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

5.05

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.21

o.'Ste

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.21

0.50

^*,S£3K>Z50

Deplasați în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

0.27

0.50

2.50

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

14.09

1.17

7.08

21.17

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

2.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09

20,30

16.00

8.68

3.86

19.86

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

16.00

8,68

3.86

19.86

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (codS0.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHEL TUIEU (cod

59

37.46

37.46

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TlTLULXIl ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET CF. HCL 150

/28.04.2016

INFLUIEN TE +/_

/

BUGglr,^

ISS '       ZX

REALIZAT

30.06.2016

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

//..

/ /O.$o

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

o

Alte active fixe

71.01.30

0 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

“fc

\ >0.00.

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

^00-

T~

ko'A"W

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.0.0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,
COLEGIUL DE ARTA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


„CARMEN SYLVA”NOTA DE FUNDAMENTARE

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 150/28.04.2016 in suma de 4764,31 mii lei se majoreaza cu suma de 36,92 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 4801,23 mii lei, conform Anexei nr.l , după cum urmeaza:

 • •  Titlul I „Cheltuieli de personal”- conform prevederii inițiale 4382,76 mii lei.

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii”- prevederea inițiala de 344,09 mii lei,se majoreaza cu suma de 36,92 mii lei,rezultând un buget rectificat de 381,01 mii lei,astfel:

-incalzit,iluminat si forța motrica-20.01.03-6,84 mii lei;

-apa,canal si salubritate-20.01.04-3,31 mii lei;

-posta,telecomunicații,radio,tv,intemet-20.01.08-2,69 mii lei;

-materiale si prestări de servicii cu caracter functional-20.01.09-3,77 mii lei;

-alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare-20.01.30-2,85 mii lei;

-alte obiecte de inventar-20.05.30-3,52 mii lei;

-deplasări interne,detasari,transferari-20.06.01-0,50 mii lei;

-cârti,publicații si materiale documentare-20.11-0,50 mii lei;

-pregătire profesionala-20.13-7,08 mii lei;

-protecția muncii-20.14-2 mii lei;

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-3,86 mii lei.

 • •  Titlul X „Alte cheltuieli”-conform prevederii inițiale de 37,46 mii lei.


CONTABIL SEF, Ec. Cristache Manuela

COLEGIUL DE ARTA”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI Str. Bobalna nr 44 Ploiești

NrZ££f.../Z?.‘.Pi.2O16


Consiliul de Administrație al Colegiului de Arta “Carmen Sylva “Ploiești a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4764.31 mii lei,astfel:

- La bunuri si servicii suma de 344.09 mii lei se majoreaza cu 36.92 mii lei,suma totala fiind de 381.01 mii lei;

Astfel bugetul rectificat ajungând la nivelul sumei de 4801.23 mii lei.


i

PREȘEDINTE:

Director Prof.Rodica Radules MEMBRII: Dir. Adj. Prof. Anca FI Prof. Tereza Sandu n


Prof. Elena Bica        -

Prof. Adriana Braileanu v Prof. Maria Magdalena Valeanu L;? i/i Prof.Gina Popescu

Reprezentant Consiliu Lo^al - George Botez Reprezentant Consiliu Local - Cristian Dumitru Reprezentant Consiliu Local - Iulian Bolocan Reprezentant Primar - Paula Tache Reprezentant sindicat - Prof. Corina Cristescu Reprezentant sindicat -Prof. Furtuna Roxana Reprezentant comitet părinți - Petrisor Cristea Reprezentant părinți - Manuela Cristache pL Reprezentant părinți - Cătălin Beciu Reprezentant elevi - Ionela PaduraruJUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU " PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.

47/01,02,2016

Realizat la 30,06,2016

Influente* (+/-)

^Prevederi cf rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

3.210,66

1.579,50

5,00

3.215,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

3.210,66

1.579,50

5,00

3.215,66

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

01

3.210,66

1.579,50

5,00

3.215,66

TITLUL /

CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10

2.840,32

1.412,16

0,00

2.840,32

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 k

10.01

2.260,37

1.141,01

0,00

2.260,37

Salarii de baza

10.01.01

1.925,87

985,24

0,00

1.925,87

Salarii de morit

10.01.02

0,00

Indemnizație de-conducere

-10:01.03

0,00

Spor de vechime

-10.01.04

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

4,50

2,34

0,00

4,50

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cu

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

' 308,00

144,26

0,00

308,00

Indemnizații plătite unor persoane d

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la

10.01.15

22,00

9,17

0,00

22,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuiel

i salariale in natura (cod 10.02.01

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de sala

10.02.04

Transportul la si de ia locul de munr

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

579,95

271,15

0,00

579,95

Contribuții de asigurări sociale de st

10.03.01

358,72

179,46

0,00

358,72

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,05

5,43

0,00

11,05

Contribuții de asigurări sociale de s;

10.03.03

118,57

59,22

0,00

118,57

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,50

2,13

0,00

4,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indem

10.03.06

87,11

24,91

0,00

87,11

10 0? 07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

20

333,00

157,44

5,00

338,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0!

20.01

244,00

124,95

5,00

249,00

Furnituri de birou

20.01.01

30,00

12,89

5,00

35,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,50

2,57

0,00

5,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

62,00

42,00

0,00

62,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

8,86

0,00

16,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, int<

•20.01.08

14,50

6,96

0,00

14,50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

82,00

37,91

-W^X82'°°

Alte bunuri si servicii pentru întreține

20.01.30

34,00

13,76

'^/otGa

\: ^4,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

/ o;oo

»\ ^),00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

si o,oo

W ^0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

\     oiiM

im /ft.'fo.oo

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

MW

^X^bZ 0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

20.04

2,50

1,41

2,50

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

"0?0G

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

2,50

1,41

0,00

2,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

20.05

62,00

25,63

0,00

62,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,51

0,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

25,12

0,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.

20.06

2,50

0,59

0,00

2,50

Deplasări interne, detașări, transfer;

20.06.01

2,50

0,59

0,00

2,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cerceta re-d ezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,51

0,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

0,00

0,00

3,00

Protecția muncii

20.14

6,00

0,00

0,00

6,00

Muniție, furnituri si armament de natura ac

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genet

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice

20.19

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundat

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si in

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprur

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

20.30

10,00

3,35

0,00

10,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conduc

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor buget

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

3,35

0,00

10,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

37,34

9,90

0,00

37,34

Burse

59.01

37,34

9,90

0,00

37,34

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (codi

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71,0

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte a

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri

cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Z' D

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.C

72

0,00

0,00

. 0,00

\:-O,0.O

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

...0,00

Participare la capitalul social al soci

72.01.01

0,00

0,00

feo.oo

■ a m)

'•’ix

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

zc

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuper

85.01

ORDONATOR TERTIAR.DE-CREDITE,

DIREC^fez*

PROF . NICOLHTASEVASTIAN \V ’

7lO?

\ ci           z’/t'Z .' Z? ZJi 35

\ x/ \     1" ■ .'• '•*- *'3<z J


PROF . NICOLOTA'SEVASTIAN

/ SatfiJ


>-cr>


CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV

SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU” PLOIEȘTI CUI 11065838

PLOIEȘTI, STR TELEAJEN , NR 11


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016

Avand in vedere adresa nr 67/11.07.2016 emisa de Primăria Municipiului Ploiești , Direcția Economica ,Serviciul Buget, împrumuturi in ce privește redimensionarea cheltuielilor , conform necesarului rezultat transmis de LTAS „Victor Slavescu” va comunicam ca s-a procedat la următoarele modificări:

- Bunurile si serviciile se majoreaza cu suma de 5.000 lei, la art 20.01.01 „Furnituri de birou” , suma fiind necesara pentru acoperiea cheltuielilor ocazionate de achiziția rechizitelor necesare pentru buna desfasuare a examenului de bacalaureat in cadrul liceului si totodată pentru necesarul de aprovizionat cu ocazia inceputului anului școlar 2016-2017 .LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII “VICTOR SLAVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


RAPORT

Comisia a luat in discuție raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 la bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare bugetul local care consta in majorarea bugetului inițial in suma de 3210.66 mii lei cu suma de 5.00 mii lei ajungând la nivelul sumei de 3215.66 mii lei si a emis:

AVIZ FAVORABIL


DATA         • Z (5?

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA f//?. H


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2016

Realizat

30.06.2016

+/-

srxv1

£^Final rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.139,52

1.654,04

61,51

4.201,03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81+84)

4.139,52

1.654,04

61,51

4.201,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.139,52

1.654,04

61,51

4.201,03

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.686,57

1.443,48

0,00

3.686,57

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.940,29

1.175,62

0,00

2.940,29

Salarii de baza

10.01.01

2.540,29

972,37

-10,00

2.530,29

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

350,00

180,25

10,00

360,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de 1a locul de munca

10.01.15

50,00

23,00

50,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02,30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *}

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

746,28

267,86

0,00

746,28

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

465,28

182,48

465,28

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

5,62

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

160,00

59,93

160,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

2,16

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

100,00

17,67

100,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

439,63

203,12

61,51

501,14

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

388,00

190,31

26,51

414,51

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

0,00

0,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,00

0,00

3,00

încălzit, [luminat si forța motrica

20.01.03

200,00

125,78

33,00

233,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65,00

33,79

4,00

69,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

4,21

-1,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

0,80

4,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100,00

25,73

-13,49

86,51

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animate

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2016

Realizat

30.06.2016

influente-

aca^inal

Materiale sanitare

20.04.02

* V

'W°i

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

10,00

0.0$

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

0,00

30,00

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

10,00

0,00

-5,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

31,63

12,81

20,00

51,63

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

31,63

12,81

20,00

51,63

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ia 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

13,32

7,44

13,32

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81}

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

| Construcții

71.01.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET 2016

Realizat

30.06.2016

influente

rectificat.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

/ \

3 o,qq

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

W 0,00

Alte active fixe

71.01.30

| si w

. 0,0Q

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

U -A\ O.QQ

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

UnM k.

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

o.ob

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


Prezenta rectificare este impusa de majorarea prevederilor bugetare conform adresa nr.67/11.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016,prin care este alocata suma de 61,51 mii lei in vederea finanțării cheltuielilor cu bunurile si serviciile pe anul2016;

Bugetul instituției noastre pentru anul 2016 este de 4.139,52 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de 3.686,57 mii lei, bunuri si servicii - suma de 439,63 mii lei alte cheltuieli( burse) - suma de 13,32 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 464,41 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 319,50 mii lei; bunuri si servicii - suma de 144,91 mii lei;

Se suplimentează prevederile bugetare la bunuri si servicii cu suma de 61,51 mii lei; astfel bugetul pentru anul 2016 este de 4201,03 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.686,57mii lei,

 • - bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei;

 • - alte cheltuieli( burse) - suma de 13,32 mii lei

Suma de 61,51 mii lei se regăsește pe următoarele articole: 20.01.03-incalzit,iluminat - 33 mii lei plata energie termica trim IV 20.01.04-apa,salubritate - 4 mii lei achitat apa si salubritate 20.01.09-materiale si servicii cu caracter funcțional - 4mii lei achitat cataloage si registre cu caracter funcțional

20.30.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 20 mii lei-plata fond handicap Celelalte articole au suferit modificări intre ele.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 464,41 mii lei.I' JL cpuds, zlc^cm_Q-tfW4 '-$ y^itAo&i PhjjtÂA ^<kcimute<^ Sjvirb'ciuS. &u-&> j%w         A^AAu Aq

q^X- Ao^f j^u)            iPAu&i

ch~^
A 3-<W ^lÂc^MX /3 X&tfc, o/^CL       /f/ 6U.

UO^uZ C^ț./

(LM-H

._ Az. PA pAj

Al /^lAAL

X-Ju. ,%ăc5^ J9 jAlA). . .! ‘v /^wK (^ApL/Jt i_A tt uD^ân! -p£t Pț< (A&. tiAjJi, SAa IstL-flxALlS^ _  /

&UE/J 14.                 , (iLu^bPl

(L <ter&' JpA

t<Wit. zL / ‘ jjO/£ ;   ‘

pA. ÂW/^e <(fXtak LjAM

______ ifîfțpILULț XW'w/ — ĂAm. pu ,.’. hi^A&PA-A^- P^AA r / } 1 P

7'C MP j y G0-6V2A- - A? „ Mj-ÂA PA


__ _

AuJjdji)^ cAa c^^JJUu>/^At tP^hb h~ ' MA ' fiîu . A MrQ(% ' c--k^MLt UZ^OCO_C CuV^^G ’^L /pv CIwiĂAcl fcAj^Sjp.ed^ s_z' (  , ______r

tA ț&JidAffl. <> ^CâAajAA X-J<L MstA^ J9 .jJAv 4&C ’dOufcc               (£ c&O xii-Jj'V djht

l^u^cuL c£i. (JfNi^tCCc. C$ ■U^  ■

4^- 'tA


|. .'A, »>


C^R'^c/'k

A ^~-

tMWlA /ȚsJL zeu. O»!JU
.. <M

yXn O^țr/J t<4 V <-19-0^ > firfALet;j_            'fa^; QAXu/91^

<- a j^'CXțAV':

J&fâ               ' • l- 7 „ /

-VkcS ATZWaJ^ , JXT

tQ J}pJi^la > J____..    /. _________

țț/^CL

„                         /QfrJilS

Ăr~/£gR&4

JBtdSv                            % ^Țiuu^iju.

JUfiic^Wy V >- jVUs rlihfei^,       __ »____

J| U(/-g-Aa^^ 3 -                 - 7 /-/j-f -f - ^M^Uc y

^tcBa                                  ________

ci. îk*.               _ C\$Li'lt!nA fdl«x5i,Vi. — LuR Jfâr -


1 fiUrt-lUlgL

■.î

■â-


A

; (yt^UrV. .^c^Dccl - ZT^^^Xc ), - Ajjfra-kjîjZrS 3 ; ^tiujL. ClrmOtc - AVSKZo^Ș''"

•^i£

... Zc /Q _


i    JL O^QcB-4țl ,y

j    twio4ef'     ; /t^UL)

." x..............
Ltrw

UJi


*4.


Wm. U. Mz i

«t OrUqQ^i1 '   "'


n-


.. —/a

LuIaAc^

.Mr,


p '_

jt,


â)Lîr\p/ h^iir^țA.ZL ..... ..,. :


■ 1 ’■ , . ‘' AiC\4 /_

—r - -

V

■ » k

/

> / c


■U................- ȘTX&

- 4xtjjî<kix^ x - <A. •.. AlcWik^. olM&d<v -.. ‘MT. Țf.

.....qTUam -..........Qxz pY*..............

J_r.........XwMă.................^.. .... /4. . 5^c •

4“’.


........:~ ^en=o^ ^<Tț<^...jGtkk J^^.^’X/JîSa. -W .......J~ .............."- CUm^S-                  7 «dn x. -......U^..     _............._/£ TS^lXZ^

~ /.^ .....

......            z-iCAvi^tt&'CA- l^V'îxot ,^_.           7^k

*7                     '7?

3     c&it&h£

i XXM- P'^r'fe^/tv

5~. ItdhAjJ&'iAL. ^^dd^&O^de^ ^^âdd^dtdL &Xvfei-4_ &d fyi-Z&jUdsi


...................■........... —

/OzlAU&' Q^K.        p/Aq^tr

j l’XniojL ■___ !____f ___t

■■ -4-         ; *<"                                                                              _________________________

! | - J?           <^              C^me^C/Ugc

j4.WAU^£         C^mJÎK C^cLx.(S^-.


dt

■ -.. ^aA&- cXl

pitfijpk

iP l^LQAfeXil«_______

4 ,^1^. -A<uW $hLÂA. CU14 V

cuteza c-^cV^icc '

^^kt£L....7_lPU<X'._______ifrQw c£/mz^^__p___

p; ^UMT (WlW^ •__/WW___

.pV (wVLMi             ___________

p. ^țar/JL 2<ĂaJ^         ______

.. Ok . ti^icd                        fi


|tJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiești

BUGET PE ANUL 2016 sursa de finanțare bugetul local

. ....            DENUMIREA I N D l C A T O R I L O R -  --------

Cod indicator

TOTAL -CHELTUIELI - (SECȚIUNEA-DE FUNCȚIO'NARE+SECȚILINEADE- ’ DEZVOLTARE)

: ■ '         •■'CSECTjUNEĂ DE FUNCȚI.ONAREȚcod 01+80+81+84) ? ”    ' ' ’....

CHELTUIELI CURENTE- (cad 10+20+30+40+50+-5TSF+55SF+57+59):---: —.....

01“ -

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 Ea 10.01.1S +10.01.30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

Cheltuieli saiariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de~âsigurari sociale .de’s’anatate                                         ’

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale '        -

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații -

.10,03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20 :■ -

Bunuri si servicii (cd.d.'2.0:01.01-lâ>20.01.09+20:01.30)

20.01 ■ ■ ■

Furnituri de birou. ■      ■                                            -   "                     ....    . '           ...

20.01.01 T

Materiale peritru-curatenie ■ -                                            „...,—........   ,   <>

20,01,02- ■

încălzit, Iluminat si forța motricat...... " .

20.01.03

Apa; canal siealubritate^“ ^.;.                .  .                     ..    .......

20.01.04 ’ - ■

Carburahtisi lubrifiaritîȚ.; ’.   ' r                                                         ~                 ’

20.01.05“

-riese de schimb     '.                                                                        7

20.01.06

Transport' ••       •                                                                                   - v, . -

20.01.07

ANEXA -N*. Z2


mii lei

PREVEDERI.

ANUALE

EXECUȚIE

30.06:2016 '

INFLUENTE (-»/-)

DIFERENTE

j „                                       '         ■

;                              -... -7-

2859,55

1891,80

680,90

3540,45

2859,55

... . . .1891,80

... .... .680,90

.. 3540,45

.......-2859;55

==T891;8O

......-   680;90

3540,45

2327,93

1411,33

0,00

2327,93

1903,25

1146,69

0,00

1903,25

1645,50

982,59

0,00

1645,50

0,00

0,00

0,00

0,00

13,25

5,97

0,00

13,25

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

153,55

0,00

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,50

4,58

0,00

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424,68

264,64

0,00

424,68

288,00

181,00

-5,00

283,00

9,00

5,44

0,00

9,00

98,00

. 59,39

- •••" -• -.0,00

■' 98,00

2 . 2,68

2,15

■ - -- - ■ 2,00

4,68

0,00

0,00

. — -000

.0,00 .

'       ‘ 27,00

• 16,66

’ ■"./’.s.do

■'     30,00

524,33

477,05

680,90

1205,23

; -   - 517,33

472^32

;---7a^6d5',68

;23;O1

0,49

-    - - -0;49

- - - - 17,00

~ 17;49

, 0,00

.:..Xld,00

„ 25,00

~f25;d0 .

'432,30

397,73

. 380'75

813,05

J       -60,-14

.    54.62

-.-“,90,80

-150,94 -

:         - o,o5

’ ■ '       ' 0,05

— i- -2,15

•• •• . 2,20 '

0,00

0,00

'.. . 0.00

. ■ 0,00

0,00

0,00

5,00

.   ”     .5,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

EXECUȚIE

30.06.2016

INFLUENTE (+/-)

DIFERENTE

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.77

4,55

6,59

11,36

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

6.89

25,00

32,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12,58

7,99

53,39

65,97

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0 00

0,00'

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20 03 02

0.00

0,00

0.00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20 04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezmfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,50

0,05

50,00

50,50

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,50

0,05

50,00

50,50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,20

0,12

0,16

0,36

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,20

0,12

0,16

0,36

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

1,50

1,50

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,50

0,00

3,50

4,00

Protecția muncii

20.14

0,14

0,09

6,06

6,20

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5,66

4,47

14,00

19,66

Reclama si publicitate

20.30.01

1,10

0,56

0,50

1,60

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,50

0,00

0,50

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

o:oo

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,06

3,91

13,00

17,06

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,29

3,42

0,00

7,29

Burse

59,01

7,29

3,42

0,00

7,29

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00


DIRECTOR ,


Prof. Neacsu Camelia
CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEȘTI

STR. PETROLULUI, NR. 16

NR. 1637/13.07.2016


NOTA DE FUNDAMENTARE                    ; î [   1

■ ■                                                                                                                                                                                                                                     i;!- ' < :

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice" locale cu modificările si completările ulterioare si in baza HCL 47/01.02.2016 suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2016 este 2.859,55 mii lei. Ca urmare a adresei 67/11.07.2016 , suma alocata din bugetul local urmând sa se majoreze cu suma de 680,90 mii lei , ajungând in urma rectificării bugetare la suma de 3.540.45 mii lei . Majorarea prevederilor bugetare are la baza adresa instituției noastre nr.1395/13.06.2016 cu necesarul rezultat privind redimensionarea cheltuielilor aferente semestrului II,

Bugetul instituției noastre este repartizat pe titluri astfel:

 • - TITLUL I -Cheltuieli de personal         - 2.327,93 mii lei

 • - TITLUL 1!   - Bunuri si servicii                - 1.205,23 mii lei                    ,r;:    . .1

 • - TITLUL X - Alte cheltuieli (burse)         -       7,29 mii Iei                 j '; =

La bunuri si servicii prevederea bugetara a fost majorata cu suma de 680,90 mii lei, suma

repartizata astfel:

20.01 - „Bunuri si servicii”

- 1.123,01 mii lei

.20.01.01 -Furnituri birou

17,49 mii lei

20.01.02 - Materiale curățenie

25,00 mii lei

20.01.03 - încălzit, iluminat

813,05 mii lei

20.0.1.04 - Apa , canal, salubritate

150,94 mii lei

20.Q.1.05- Combustibili

2,20 mii lei

,20.0'1.07 - Transport

5,00 mii lei

20.01.08 - Posta, telecomunicații

11,36 mii lei

20.01.09 - Materiale si prestări servicii

32,00 mii lei

20.01.30 - Alte bunuri si servicii

65,97 mii Iei;

20.05 - „Bunuri de natura ob.de inventar”


50,50 mii lei :


20.05.30 - Alte obiecte inventar

20.06 -„Deplasări”

20.1 1 - „Cârti, publicații”

 • 20.13- „Pregatire profesionala”

 • 20.14- „Protecția muncii”

20.30- „Alte cheltuieli”

20.30.01- Reclamași publicitate

20.30.02 - Protocol si reprezentare

20.30.30 - Alte cheltuieli


50,50 mii lei;

0,36 mii lei

1,50 mii lei

4,00 mii lei

6,20 mii lei

19,66 mii lei

1,60 mii lei1,00 mii lei

17,06 mii leiCONTABIL SEF,


Ec. Stoica Florina VioletaMinisterul Educației și Cercetării Științifice

Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Liceul Tehnologic "1 Mai"


Str. Petrolului nr.16,100531, Municipiul Ploiești, jud. Prahova

Tel.: 0344.801711, 0344.801712; Fax: 0344.801711, E-mail: liclmaip@gmail.com


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Va facem cunoscut ca in ședința Consiliului de Administrație al instituției noastre s-a aprobat bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pentru anul 2016,ca urmare a majorării prevederilor bugetare la titlul II "Bunuri si servicii" cu suma de 680.900,00 lei , conform adresei nr.67/11.07.2016 .


MEMBRI C.A.,

Dumitru Marius

Aldea


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


M.BRAVU NR.241

BUGETUL PE ANUL 2016 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget HCL

44/01.02.2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

Execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.484,24

30,00

1.514,24

731,34

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.484,24

30,00

1.514,24

731,34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59)

01

1.484,24

30,00

1.514,24

731,34

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cad 10.01+10.02+10.03)

10

1.308,11

0,00

1.308,11

638,37

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10,01.30)

10.01

1.067,71

o.oo'

1.067,71'

520,94

Salarii de baza

10.01.01

946.42

-32,00

914.42

414,93

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

6,79

2,00

8,79

4,12

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01 09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 10

Fond aterent plătii cu ora

10.01 11

110,00

30,00

140,00

100,81

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1001.12

Indemnizații de delegare

10 01.13

0,50

0,50

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4,00

4,00

1,08

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi sa! ari a le in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0.00

Tichete de masa •)

10 02.01

Norme de hrana

10 02 02

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10 02 04

Transportul Ia si de ta locul de munca

10 02 05

Tichete de vacanta

10 02 06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10 02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

240,40

0,00

240,40

117,93

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

168,00

168,00

81,66

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,40

5,40

2,56

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

55,00'

55,00

27,03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

2,00

0,97

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajat

10 03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

10,00

10,00

5,71

TITLULH BUNURI S! SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

167,89

30,00

197,89

86,86

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20,01

158,89

19,00

177,89

85,86

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

2,00

5,00

1,35

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

3,00

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

124,89

124,89

66,99

Apa, canal st salubritate

20,01.04

7,00

6,00

13,00

5,59

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01 07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

2.00

9,00

4.17

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01 09

2.00

2,00

4,00

0.87

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

12.00

7.00

19,00

6,89

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03

0,00

0.00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03 01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.00

11,00

15,00

0,05

Uniforme st echipament

20 05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

11,00

15,00

0,05

Deplasări, dat a sari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

44/01.02.2016

Influente

(+/-)

Buget rectificat

Execuție

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Woj 1

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

ț * *

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

0,95

Protecția muncii

20.14

2.00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.Q0

Ut"

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20 24 01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20 24 02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20 24 03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20 30 01

0,00

Protocol si reprezentare

20 30 02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20 30 03

0,00

Chirii

20 30 04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0,00

Fondul Presedmtelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30 07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20 30 09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

iiilul vi / KXtrvorcrrurc/;/v / rre uNTI ATT7TCE"AUMlNlb 1 HA 1 IEI PUBLICE (COd---

51.011

51

ooo

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

8,24

0,00

8,24

5,61

| Burse

59 01

8,24

0,00

8.24

5,61

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0.00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71 01 01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01 03

0,00

Alte active fixe

71 01 30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02 01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72 01 01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

r

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

i

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CE


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN LICEUL TEHNOLOGIC „LUDOVIC MRAZ t 100410, Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 241 ț       Tel. 0244525710 / Fax. 0372876870


E-mail: petrol(5)opticnet.ro

Nota de fundamentare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011-Legea Educației Naționale modificata, ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015, Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare,H.G.R.993/2015, aprobarea bugetului pe anul 2016 pentru Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek Ploiești s-a realizat prin Hotararea Consiliului Local nr. 44/01.02.2016.

Prezenta rectificare consta in majorarea bugetului inițial, in suma de 1484,24 mii lei cu suma de 30,00 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 1514,24 mii lei si virări de credite intre alineate la cheltuieli de personal, conform Anexei nr. 1 atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 1484,24mii lei, este compus din:

Cheltuieli de personal - in suma de Bunuri si servicii - in suma de


1308,11 mii lei

167,89 mii lei

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de

8,24 mii lei


Majorarea in suma de 30,00 mii lei la Titlul II. Bunuri si sevicii a fost solicitata pentru suplimentarea următoarelor alineate:

 • -  20.01.01. - furnituri de birou cu suma de 2,00 mii lei

 • -  20.01.04. - apa canal,salubritate cu 6,00 mii lei

 • -  20.01.08. - posta,telefon.internet cu 2.00 mii lei

 • -  20.01.09. - materiale cu caracter funcțional cu 2.00 mii lei

 • -  20.01.30. - servicii si bunuri pt.întreținere cu suma de 7,00 mii lei

 • -  20.05.30. - alte obiecte de inventar 11,00 mii lei

Totodată la Titlul I. Cheltuieli de personal am efectuat virări de credite intre alineate astfel: 10.01.01 - salarii de baza a fost diminuat cu suma de 32,00 mii lei

10.01.06 - alte sporuri a fost majorat cu suma de 2,00 mii lei

10.01.11 - plata cu ora a fost majorat cu suma de 30,00 mii lei

In urma prezentei rectificări bugetul instituției in suma de 1514,24 este compus din: Cheltuieli de personal - in suma de 1308,11 mii lei

Bunuri si servicii - in suma de       197,89 mii lei

Alte cheltuieli ( burse) -.in suma de

8,24 mii lei


Adm. financiar,/1 \

„ A DiredfeXA

s V                            ui |

£/ V           &/


AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/201 1 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar, deasemenea ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local.

Prezenta rectificare consta in majorarea cheltuielilor la bunuri si servicii si virarea de credite intre alineate la cheltuieli de personal, conform anexei 1 atașate.

Bugetul inițial al instituției avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 1484,24 mii lei va fi suplimentat la bunuri si servicii cu suma de 30,00 mii lei si va ajunge la suma de 1514,24 mii lei si va fi structurat astfel:

1308,11 mii lei

197.89 mii lei

8.24 mii lei


Cheltuieli de personal - in suma de Bunuri si servicii - in suma de Alte cheltuieli ( burse) - in suma de

Fata de cele prezentate mai sus, se aproba rectificarea bugetului pe anul 2016.

VIZAT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

/

ORDONATOR TERTIAR DE GRE
ADM.FINANCIAR ,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic de Transporturi


BUGETUL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PE ANUL 2015 sursa de finanțare: bugetul locallei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL45/ 01.02.2016

Realizat la 30 iunie 2016

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2499.96

1241,23

90.02

2.589.98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2499.96

1241.23

90.02

2.589.98

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2499.96

1241.23

90.02

2.589.98

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2156.96

1115.50

0.00

2.156.96

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01,01 la 10.01,16 +10.01.30)

10.01

1689.56

899.41

0.00

1.689.56

Salarii de baza

10.01.01

1478.76

803.80

1478.76

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

13.20

5.54

13.20

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

180.00

82.93

180.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

17.60

7.14

17.60

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

467.40

216.09

0.00

467.40

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

300.00

142.43

300.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9.60

4.27

9.60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

96.00

46.40

96.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.20

1.69

4.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

57.60

21.30

57.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

329.14

125.34

90.02

419.16

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

230.00

123.92

20.02

250.02

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

0.99

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

1.15

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85.00

55.98

85.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

4.35

13.00

Carburanți si lubrifiantl

20.01.05

17.00

17.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

2.59

15.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

6.53

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

60.00

41.20

20.02

80.02

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

11.13

20.00

Reparații curente

20.02

50.00

0.00

50.00

100.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.50

0.12

0.00

0.50

Medicamente

20.04.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 45/ 01.02.2016

Realizafjâț

W' bl/.

5 A

Influente a, ,

\ Buget ^rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

)

0.00

Reactivi

20.04.03

V Â

Dezinfectant!

20.04.04

0.50

W

s/ 0.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

41.00

61.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41.00

1.04

20.00

61.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.26

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.26

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.50

0.00

2.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului nnfrivit dîgnnyitiilnr lenale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.64

0.00

0.00

1.64

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.64

0.00

1.64

TITLUL /// DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

13.86

0.39

13.86

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE IW»

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 45/ 01.02.2016

Realizat la

30 iunie 2016 A

4nfluente

• /

Buget rectificat

\

Construcții

71.01.01

țU

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

ws

000

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0.00

V

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Re

paratii capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

• V

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR


EC. NEDELCU ELENA


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Str. Văleni, Nr.l44G, Ploiești 100132

Telefon/Fax: 0344-801862


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Având în vedere nr. 67/1E07.2016 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se comunică majorarea prevederii bugetare pentru anul 2016 la capitolul ”Cheltuieli materiale” cu suma de 90.020 lei, propunem majorarea bugetului unității de învățământ ce are ca sursă de finanțare bugetul local astfel:

 • •      la subcapitolul ”Bunuri și servicii” majorarea bugetului cu suma de 20.020 lei necesară pentru remedierea neregulilor constatate în urma verificărilor efectuate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, respectiv:

o identificarea și evalurarea riscului de incendiu pentru stabilirea unor măsuri în vederea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu nivelul și natura riscului, pentru ambele sedii ale unității de învățământ;

o determinarea stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acestora de a satisface cerința „securitate la incendiu”, pentru ambele sedii ale unității de învățământ;

 • •      la subcapitolul "Reparații” majorarea bugetului cu suma de 50.000 lei necesară pentru executarea reparațiilor necesare a fi efectuate în anul 2016 la sediile unității de învățământ, respectiv:

o revizie instalație electrică la imobilele situate în str. Văleni, nr. 144G și în str. Elena Doamna, nr. 78B;

o revizie instalație utilizare a gazelor naturale la imobilul situat în str. Elena Doamna, nr. 78B;

o înlocuirea porții de acces pentru autovehicule și amenajarea căii de intrare a elevilor în sediul din str. Văleni, nr. 144G;

o înlocuirea împrejmuirii terenului de sport din str. Văleni, nr. 144G;

o înlocuirea pardoselilor deteriorate și igienizarea birourilor în sediul din str. Văleni, nr. 144G.

 • •      la subcapitolul "Obiecte de inventar” majorarea bugetului cu suma de 20.000 lei necesară pentru înlocuirea parțială a mobilierului școlar în sălile de clasă.

în urma majorării solicitate rezultă un buget în sumă de 2.589,960 lei, compus din:

 • - Cheltuieli de personal - în valoare de 2.156.960 lei, din care:

 • - salarii - 2.139.360 lei,

 • - transport la și de la locul de muncă - 17.600 lei,

 • - Cheltuieli materiale - în valoare de 419.140 lei, din care:

 • - bunuri si servicii - 250.000 lei

 • - reparații curente - 100.000 lei,

 • - obiecte de inventar - 61.000 lei,

 • - alte cheltuieli materiale - 8.140 lei


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. NEDELQU, ELENA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Str. Văleni, Nr.l44G, Ploiești 100132

Telefon/Fax: 0344-801862

E-mail: gst.ploiesti@gmail.com


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiești, a luat în discuție proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2016.

Rectificarea constă în majorarea bugetului aprobat prin HCL 45/01.02.2016, în sumă de 2.499,96 mii lei, cu suma de 90,02 mii lei la capitolul „Cheltuieli materiale” ajungând la nivelul sumei de 2.589,96 mii lei, detaliată astfel:

 • •      la subcapitolul ”Bunuri și servicii” majorarea bugetului cu suma de 20,02 mii lei necesară pentru'remedierea neregulilor constatate în urma verificărilor efectuate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, respectiv:

o identificarea și evalurarea riscului de incendiu pentru stabilirea unor măsuri în vederea corelării măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu nivelul și natura riscului, pentru ambele sedii ale unității de învățământ;

o determinarea stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acestora de a satisface cerința „securitate la incendiu”, pentru ambele sedii ale unității de învățământ;

 • •      la subcapitolul ”Reparații” majorarea bugetului cu suma de 50,00 mii lei necesară pentru executarea reparațiilor necesare a fi efectuate în anul 2016 la sediile unității de învățământ, respectiv:

o revizie instalație electrică la imobilele situate în str. Văleni, nr. 144G și în str. Elena Doamna, nr. 78B;

o revizie instalație utilizare a gazelor naturale la imobilul situat în str. Elena Doamna, nr. 78B;

o înlocuirea porții de acces pentru autovehicule și amenajarea căii de intrare a elevilor în sediul din str. Văleni, nr. 144G;

o înlocuirea împrejmuirii terenului de sport din str. Văleni, nr. 144G;

o 'înlocuirea pardoselilor deteriorate și igienizarea birourilor în sediul din str. Văleni, nr. 144G.

 • •      la subcapitolul ”Obiecte de inventar” majorarea bugetului cu suma de 20,00 mii lei necesară pentru înlocuirea parțială a mobilierului școlar în sălile de clasă.

Față de cele prezentate consiliul de administrație a emis aviz favorabil.

DIRECTOR, PROF. CIOBOȚ/ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC. NEDELCU ELENA


\; M (• Ax LCU l4-f oti -vCfț_t

' 1..

ji .jf.

O cit CtjLl L^"zî

J c-VX


v > r

'•

■      \ '

 V V


u cx H

V Ct S}L ■• Oi


,x

?x u

l


C<


LUT


p, f p

/țpclu


Jib  ?b O £,

■T   “     - n

/-.■      uu


' /Li. C> v kAX
\ ' X UtvJ.£

. vXIOULCl 7 CU. LâJ CjxW-î CUu A 7 0 (VUA <tU V . C\y'A«4.eu 0 . J M M A -S'SrâAjJtU. A      —

V t -V..-H £cî Q    , -

t A b: A Qâ a aȚi/kp.

' Tî-Zx^.’

<s?. .4zUXMKo(

— Ka/LUL

.7


£ ■ /ÎWVYIW X kt dU

 • - A-AuM F GlW dl [odoă.. Z£.i&

 • — ,.kf\Q ^Cu Ai4Aly ,■10,1 Acț u
e

f                          1

t ^4 Lu.^ d1:'n' (Lda^ d^A. OA f qLl V Jafy

V eh ^h^xCUu A j?G ,f^z/ A<J> , ./ hA& Q. (KUT r

&/W

Ai Q^K^ol^aM AuOl ( ,f .uacvacx/u o^ji ■dii a!                ^id(Vlit(Xr/-^l lk Axi/

o 4 oL/’F-A.r F xUd _. "

PVC ;

ct &JU4XQMX2X

/VtcAxtî. svu 'l pt\. AC G> d Aifl.

A X / U OS Au  A

Zf

ut/>u<ea^ (x


zX^AU'm/a 1^
r'uac/ i’) A -A X-V.

u9_ cau &1 U

Ct A , Zi

21 c<ț//fe

- 0<U.


^nuawt

H C^) au. haa dl p. £tL

JLoi■ ^wc. .

Alt. umzcA A ,.

J3®ct am.avjq /

hM-


j / AxuActiM ^..CUrSfA o6" X'Uc eCZZaU, yău o/t ez A,.

p/A- LMxZl ,

■7,

< cJ4M

c

IC^qaajA


^\aâA £.  / .^ o©- M

f

x \ '■

X-OKACU

îl K I

[-t_<

â Ai K AU

’ A •Ave ;

Ak<OW>

' Fc;

OT d^d>'

A xq._| A AuRiU c2< ' yxCcXA cua

Ax^Sau-

M „ y Xv

K MW

<W jdxoj Cucei


uuvw calcar

&CLW '/-duty

,~-~---~^ ^jAi J*Ul Vad^iy t zA A C<Ake DiZfjij

. jU$ A cW1 Wl/ r M *     ■ 1

AtfeQiUt c


\               d/       c

M: âa*Wu ^cvtarA/T


kfcdb


1} ț / y ysu ouwv y /> (M[

\

ouau


z\y/i • , -A et-VU At t u.hulML i

g/aj. 4

!xl\A C^T'U a i\Cfy A otu XZ/e.cZf a

'      ' j9 /I

ZrvvA ctuw - , Țaî4y^iu'r A-4-d ftcc-feii

!}. AbMjX'U' ./   «ț l

ca Q 0,6A elf. l* 4 k< v© euZv -A £>_ k AO.O,jJ~ Qoa. w/v-eZ z<du. / y/A* zu/uai* ALxa. 8. Ar a -4.  / A'C

xs X /Ad A^h. . Va.

Io ■     »*

A J

VcTlv'UȚ 41.  y ^\

X X AAxO^i

A, Wf<

— ,.t           ,^7- xCAZvMXf

4Auc( /kw om X A7tx. ~£A

bhcwkA.            cb csfcc-eA

cAuX, oA /H £    /)    . .

ă*m.'c© ouAecȚ âmp^A^Xi cbJv------- k/k

/cU<X /Z Z^'a-6-u<U -Za /1uaZz6z/ A* wev/ j\ ÂrA .

ț M\- . / A   -             A

ZXVa/uXuU, /\. Ac&b JL oxoaa d &<\au/u kq-

J&djjJ a/woZ a zi4. VaZe./kj. j aa- .6 .


s^CE i Atf''

Aatu^Va

Ai^U. W y

: 4 nu ///t

^pQL,4u <y|QZ z /1VZ « *7^/ oc<4^e ix/ c 4 zk/Aatf Ța^tpcț            y, f'kfi'&uWf

' 1/


vJoJ ,/o-iuxa

aAa. aZ-X A)fc' S^z/ha

cZ acceA^ luy^c/u

cZuca Aa Z/t«Zr zZZzĂ<X, Of          /XxaJ^X'VxI

a^6-(X^^C\ ziv>

cZ’.'tt

? zx /c iiu.

X /VCVC a/ > l| -okh

Y

4   A’-^A o/ /Ă/ ^ZZOWAZ _■

/

 • - ^'U^u a KW hxa

Jl^/i \u. OUa ca CML ,Oe Q A Ol AaaaaHux Qt£ zti CJUA. >u- . CAâQ

 • —  f V?h /? I 0 ,-1*. \\St Q


rv -   .4^ d u

a (Ul&/kĂi<> c?a

O-AicU c4 jhv^kadil ^LaAuC juJcK/USkVu. . ^ĂXțCC

6 Ajjk-


' f I

M . /& <Q / &)fZ , 'vU'Xtf AdCouwu tu ArcOr _ ...c, L C .L ' „ J Kni'vj.^d cm a^claAjL ,

V


fr"

A

ata Wi

/

zCV ■        1      \

m cLmU. îfefe/ia\îĂ Lxhuta cYrvwCi'i iA

Cs Lt,°cea . .<%// vjvkaj Xț-L'A

tLoJa           Ou /Vei 4. C _ ._ .^

IpJoc^Ot (WÂ.W1&U „

_v4                                  benede. bcirsc ci

pe rJc-rYY4fVk6Y z âe_ d'uAict jy. de                                tuYaJxu.

.iUA.


tlieLtxtcCu^r <x< ^ctuXe fcuziMQ jBUAUaV tb ccr^/~n-\         •.

fi /U^U^cJ xJu b U<cț^M p o

Cf5 / <X o   âX) /A

- a OVXJlA OL t O) .Cv<Cv kjXkÂA /(X(jw‘t ^0^ oa^^Uba      ca

QArt QW.      aA AaloJn /       (

« oJLuaq       6Y //f.07 . A)/A

a\,   </£/ 2.^. P<T- Lq.IJȘ> a

Xa QctcCW /AiCuâZtA. Zfj4u.t A ecUU. Le A&AxtTa    ex^cc 'A J d ac&evi

M ZaiaZâ(l_, Ă^J/caA
’c/i\( Co-cl'laJ A(/W/U€( Mu.A

x ___ <

A^-   (\j A\ăă\ Aq c <x AttoycLĂ_& u.<^

’^l 6u Ă-* - cX'UZt^

(aj\ . _ A /O /ZX. o ?• 2W2

4 Ay zxc

Jla k- A w

cz OL& -'X

Slc/L y /K< a./cui a U.Q.

^L-UZKX <3 L ll ■>


fa


9&. pbc J

/Zi rcCC/a


fc cv'xtVU A/ A-UzvccQ. oIă rtU AA     oR C Uzx Z7< € C< ^Lu

    qauÂ><xu'A&l

A^C ota Launxoz/^îuv ’ a /XXa^M aA.<u : i *

"i. ^Jh^O^ca.h±<

\                   i

<t m CE a «

* <r OA


jd - A TOL

/xiA.aJUi      cpav^O

i u. cu x cOct&i , eu au cz xj Lw. i^ otu u-ii’

A . OU HĂ -^Xv cxJA JjUctflXa (. tlf AăăuX i ZiAa /,               - ,

cajB. H a C Ă v "a Xj

W)

Ax c

NăAU. Ae o<


"<■< !<XTL OjVLO /W CtAcWOL


phficfi dC fin. £Xzkc$ cA .

Jl hj uz A

.McXjtX^ Acu

Oj? <v e '-ddâA- ^Q f

3. /Xb WAi/da /cM' A Xq- UX

- A<y. i

Oy XuXu b7 l X fiA QxU Y€Q_ fi

fiu. } LLlOu(\

/

- el


a %(. /x

//Ua

Ai\xq


Voii .-Kt

i/\

1.) >,1

HlAjHaloc v s, Me /v /._ -/


oU oiaAa y

mACU GtlCUUA


acteĂ -dud.

C'

C2U Xz O v X Ci

-«€ qiw / r N , '

>K,

C -J^U OG n^/XcuA Om ^4 *

OlA>WW Ar

a Xutu .S. ■ <3fi ,3G& Al cJd zWmmozx. l'f Qoo <wAAtdd cU i Ou-HAZAM. ? O ; )o<3 . P&& / _____ ^J^Uc 13. fb& JA


k JA 4/

oii k X zx>Wu A ' ■ •■ ■.. Al

li iCj > i i i 1 Â.Ii v< . /sz^x-x-t                  i / izvodi

cplX X ,/^UAU'ct Olt oAiFJ 9 ■{«XpXli • .yMZ-âoX - O <z?G,Aiț J.A . ■ ©IO c-<.Vit...' X /J di Ja -A lAci (T^aAoJL&Jl !W jC ! cA A

c-^v,      Jxl z ?Uk<X,UClX CzV^/My ' T

A tkqmW - A( ooe X . X oXX. zw.ciA c& dPr ' 1    - *•-

A

0 CVU.'


,wWqjJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA" RADU STANIAN" PLOIEȘTI

Nr|5?|,£. / -13,07,20-16


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 avand ca sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 HCL150/ 28,04,2016

Realizat la 30,06,2016

Influente * (+/-)

V.V

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.815,38

958,22

0,00

1.815,38

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (Cod 01+80+81+84)

1.815,38

958,22

-0,90

1.814,48

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.815,38

958,22

-0,90

1.814,48

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.587,42

824,90

0,00

1.587,42

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.318,52

672,19

0,00

1.318,52

Salarii de baza

10.01.01

1.203,12

605,81

1.203,12

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10,00

5,00

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

96,40

58,16

96,40

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

9,00

3,22

9,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli sa la riale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul 1a si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10,03.01 ta 10,03,06)

10.03

268,90

152,71

0,00

268,90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

186,80

106,14

186,80

Contribuții de asigură ri de soma]

10.03.02

e;oo

3,28

6,00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

61,00

34,79

61,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

10.03.04

1,90

1,07

1,90

Prime de asigurare de via[ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

13,20

7,43

13,20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

201,31

115,72

-0,90

200,41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01,09+20.01,30)

20.01

166,79

87,13

-4,90

161,89

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

0,21

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,50

5,50

încălzit, Iluminat si forța motrica                 ‘

20.01.03

99,00

72,06

-3,77

95,23

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

5,75

2,91

12,91

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01.08

8,81

4,47

0,12

8,93

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,50

2,50

Atte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34,98

4,62

-4,16

30,82

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20,04,01 la 20,04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente                            ’

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,02

28,03

4,00

34,02

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,02

28,03

4,00

34,02

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări In străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-d ezvolta re

20.10

0,00

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,56

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,50

0,00

2,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 HCL150/ 28,04,2016

Realizat la 30,06,2016

Influente

(+/-)

0 ' rectificat

•y

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

\

3 ci /W'

\rl> ^>\ \ r V 5

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

' . .. 0,00.

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

7/ 0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

26,65

17,60

0,00

26,65

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,90

0,90

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,90

0,90

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,90

0,90

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,90

0,90

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,90

0,90

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Prof. BANCIU ION


ADMINISTRATOR FINANCIAR ,

Ec. BARBU IRINA
JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN" MUN. PLOIEȘTI


Nr/57//

BUGETUL 1NST1TUTHLOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INT PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016

influente (+/-)

rectificat RADU STANIAN

TOTAL VENITURI - din care:

10,00

0,00

10,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10,00

0,00

10,00

Venituri din concesiuni si inchîrieri

30,10,05

10,00

10,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de ta hi înotul Ho stat

33.10.30

0,00

Donații si sponsorizări

37.10,01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10,00

0,00

10,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10,00

0,00

10,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+S9)

01

10,00

0,00

10,00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10,01

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10,01,01

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

0,00

Alte sporuri

10,01,06

0,00

Ore suplimentare

10,01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10,01.11

0,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10,01,13

Indemnizații de detașare

10.01,14

Alocații pentru transportul la sl de ia locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10,01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02,30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03,06}

10.03 •

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10,00

0.00

10,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20,01.30)

20.01

6,00

-6,00

0,00

Furnituri de birou

20.01,01

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03 '

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți sl lubrifianti

20,01.05

0,00

Piese de schimb

20.01,06

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2016

Influente

zBuget) î l ^rectificaT" ^RÂpîk>~

Transport

20.01.07

ik

c! ///B£op

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

...........

w r^o'ooî

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

^X Wo

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

6,00

-6,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20,03,01+20.03.02)

20,03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectând

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

6,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05,01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

6,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20,13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public tocai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20^22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20,24,01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20,24,01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24,02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24,03

0,00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30,09+20.30.30)

20.30

0,00

0.00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30,03

0,00

Chirii

20,30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30,06

0,00

Fondul Presedinteluî/Fondu] conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30,30

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

—]

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016

Influente (+/-)

/r-

Buget rectificat

^sYaniăn

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

/0,Q0

•- 0,00.

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

ti °$°

W

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

\\0;00

...0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

-^"^00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,ADMINISTRATOR FINANCIAR Ec. BARBU IRINAȘCOALA GIMNAZIALA „RADU STANIAN"

PLOIEȘTI, STRADA BOBALNA, NR. 76


NOTA FUNDAMENTARE

Buget cheltuieli 2016


Bugetul Scolii gimnaziale Radu Stanian, avand ca sursa de finanțare bugetul local, conform HCL 47 / 01.02.2016 in suma de 1.815,38 mii lei structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal 1.318,52 mii lei

 • •  Bunuri si servicii 268,90 mii lei

 • •  Alte cheltuieli - burse 26,65 mii lei

 • •  Secțiunea de dezvoltare - Alte active nefinanciare 0 lei

Se impun virări de credite intre articoleloe bugetare, disponibilul ramanand nemodificat, după Cum urmeaza:

 • •  Cheltuieli de personal 1.318,52 mii lei prevederea ramane neschimbata

 • •  Bunuri si servicii 268,90 mii lei prevederea se micșorează cu 0,90 mii lei

- Sunt asigurate plățile de materiale curățenie si utilitati,

Din cheltuielile cu bunuri si servicii de întreținere, au fost diminuate cu suma de 4,16 miii lei si majorate cheltuielile privind obiectele de inventar cu suma de 4mii lei in vederea achiziționării de jaluzele pentru sălile de curs

 • •  Alte cheltuieli - burse 26,65 mii lei prevederea ramane neschimbata

 • •  Secțiunea de dezvoltare - Alte active nefinanciare prevederea se majoreaza cu 0,90 mii lei Se impune virare de credite pe articolul 71.01.30 Alte active fixe in suma de 0.90 mii lei in vederea achiziționării licențe antivirus necesare funcționarii in condiții de siguranța a calculatoarelor din dotare (au fost contactați viruși care au distrus in totalitate baza de date a computerului din secretariat si afectata parțial baza de date a computerului din contabilitate)

DIRECTOR,                                CONTABIL SEF,

Prof. Banciu Ion                                    Ec. Barbu IrinaJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA" TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

1^07,2016


ANEXA N#.16


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2016 avand ca sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 HCL 150 / 28,04,2016

Realizat la 30,06,2016

w

i l

fN. VV? W' o c

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.280,43

1.131,17

19,51

2.299,94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.280,43

1.131,17

19,51

2.299,94

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.280,43

1.131,17

19,51

2.299,94

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.007,77

984,50

0,00

2.007,77

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.640,87

804,45

-3,00

1.637,87

Salarii de baza

10.01.01

1.508,05

737,11

-3,00

1.505,05

Sporuri pentru condiții de munca

10:01.05

Alte sporuri

10.01.06

7,62

2,81

7,62

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

117,00

60,34

117,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la sj de la locul de munca

10.01.15

8,20

4,19

8,20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02,30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

366,90

180,05

3,00

369,90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

255,87

126,38

255,87

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,62

3,97

8,62

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

84,72

41,62

84,72

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,91

1,27

2,91

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

14,78

. 6,81

3,00

17,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

250,18

132,12

19,51

269,69

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20,01

228,27

121,02

-15,36

212,91

Furnituri de birou

20.01.01

2,26

0,92

-0,28

1,98

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,06

2,44

-1,56

3,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

128,00

81,81

-1,53

126,47

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

8,12

0,79

17,79

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

37,00

20,86

-0,13

36,87

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,29

2,31

0,32

5,61

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,20

0,95

2,15

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

32,46

4,56

-13,92

.         18,54

Reparații curente

20.02

34,00

34,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

3,37

-0,82

4,18

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

3,37

-0,82

4,18

Deplasări, detasari, transferări (cod 20,06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,02

1,01

-0,01

1,01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2016 HCL 150/ 28,04,2016

Realizat la

30,06,2016

Influente (+/-)

Buget

Consultanta si expertiza

20.12

//

0,00'?'

Pregătire profesionala

20.13

1,19

7 ^oo

Protecția muncii

20.14

1,20

0,00

1,20 j

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

-olool

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00 '

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

---

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

13,50

6,72

1,70

15,20

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13,50

6,72

1,70

15,20

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

22,48

14,55

0,00

22,48

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)