Hotărârea nr. 217/2016

Hotãrârea nr. 217 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 217

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Conform prevederilor art.19 si 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016 ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificași^ bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIE1

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetul de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 44/01.02.2016.

In structura bugetului se efectuează modificări conform anexei nr. 1 si a raportului de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale.

Prezenta rectificare este necesara deoarece bugetul inițial a fost aprobat pentru cinci luni ale anului 2016. Rectificarea consta in majorarea subvenției de la bugetul local cu suma de 1.075 mii lei necesara pentru următoarele șapte luni ale anului, astfel:

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 10.700 mii lei, se majoreaza cu 1.075 mii lei. conform anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului instituției in suma de 10.700 mii lei se majoreaza cu 1.075 mii lei, conform anexei nr. 1.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al

SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2016

Serviciul Public Finanțe Locale a fost înființat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetul de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 44/01.02.2016.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli si pentru îndeplinirea obiectivelor legate de activitatea de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul local a Serviciului Public Finanțe Locale , se impune rectificarea bugetului, cu majorarea bugetului aprobat' inițial cu suma de 1.075 mii lei.

Astfel, se efectuează modificări in structura bugetului de venituri si cheltuieli , conform art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea consta in majorarea veniturilor din subvenție cu suma de 1.075 mii iei.

Bugetul de venituri si cheltuieli inițial aprobat este in suma de 10.700 mii lei pentru cinci luni, in urma rectificării se majoreaza cu 1.075 mii lei, avand următoarea structura :

Veniturile totale sunt in suma de 11.775 mii lei, din care :

 • - venituri din activitatea proprie                         500 mii lei

 • - subvenție de la bugetul local                        11.275 mii lei

Cheltuielile totale sunt in suma de 11.775 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuielile curente in suma de 10.173 mii lei se majoreaza cu 1.075 mii lei după cum

urmeaza :

I. Cheltuieli de personal 9.106 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat ramane neschimbat.

II.   Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.142 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost de 1.067 mii lei, in urma rectificării, acesta se majoreaza cu 1.075 mii lei, fiind modificări pe articol si alineat astfel :

20.01.01 - furnituri birou se majoreaza cu 82 mii lei ;

 • -  20.01.02 - materiale pentru curățenie, se majoreaza cu 8 mii lei;

 • -  20.01.03 - încălzit, iluminat, se majoreaza cu 99 mii lei ;

 • -   20.01.04 - apa, canal si salubritate, se majoreaza cu 21 mii lei;

 • -  20.01.05 - carburanți si lubrifianti, se majoreaza cu 5 mii lei;

 • -  20.01.06 - piese de schimb , se majoreaza cu 20 mii lei ;

 • -  20.01.08 - posta, telecomunicații, internet - se majoreaza cu 342 mii lei ;

 • -   20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare , se majoreaza cu 460 mii lei ;

 • -   20.06.01 - deplasări interne , se majoreaza cu 8 mii lei ;


La acest titlu, bugetul inițial aprobat rainane neschimbat, fiind modificat pe articol si alineat astfel :

71.01.03 - se diminuează cu 20 mii lei. deoarece HDD -urile necesare arhivei electronice au fost achiziționate ca si piese de schimb , la preturi mai mici decât au fost previzionale ;

71.01.03 - se majoreaza cu 20 mii lei. fiind necesara o licența antivirus pentru 140 de utilizatori pentru asigurarea protecției antivirus a rețelei de calculatoare si a serverului de posta electronica, iar cea existenta expira ca valabilitate la începutul lunii august;

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2016 se prezintă astfel:

 • I.      Venituri totale : 11.775 mii lei, din care :

- venituri proprii         -     500 mii lei;

-venituri din subvenție - I 1.275 mii lei.

II.     Cheltuieli totale : 11.775 mii lei, din care :

Cheltuieli de personal 9.106 mii lei:

Bunuri si servicii - 2.142 mii lei:

Cheltuieli de capital -    527 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


SEF SERVICIU

FINANCIAR - CONTABILITATE,

Nita


Ec. Doina Nita


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului deS^hi?u£ al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016

cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      -venituri proprii                             500,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 11.275,00 mii lei

TOTAL                11.775,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 11.775,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

&O,


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAC OIU

.oto/C
DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUJUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA 1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PIANULDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET 2016

EXECUȚIE

BUGET RECTIFICAT

indicator

HCL 44/2016

30.06.2016

INFLUENTE

2016

TOTAL VENITURI - din care:

10,700.00

5,593.00

T,075.00

11,775.00 .

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE- total - din care:

10,173.00

5,582.16

1,075;00

11,248.00

Venituri proprii

33 10

500 00

293 00

6:00.

500 00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezv

37 10.03

-527.00

-10 84

-52700

Subvenție de la bugetul local pentru instituții publice

43 10.09

10,200 00

5,300 00

1,075.00

11,275.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

527.00

10.84

0.00

527.00

| Venituri din secțiunea de dezvoltare

527 00

10.84

527.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10,700.00

5,392.24

1,075.00

11,775.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10,173.00

5,381.40

1,075.00

11,248.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10,173.00

5,381.40

1,075.00

11,248.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+10.03)

10

9,106.00

4,511.40

0.00

9,106.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7,433.00

3,677.10

0.00

7.433.00

Salarii de baza

10 01 01

7.432.00

3,677 00

7,432.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10 01.12

1 00

0 10

1 00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de vacanta

10 02.06

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,673.00

834.30

0.00

1,673.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,174 00

581.95

1,174.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10 03 02

37 00

18 25

37 00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10 03.03

387 00

191 20

387 00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10 03.04

11 00

5 50

11 00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

64 00

37 40

64.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

974.?/]2(11

20

1,067.00

870.00

1,075.00

2,142.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

830 00

757 86

1.037 00

1,867 00

Furnituri de birou

20.01 01

80 00

39 85

82.00

162.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

3.74

8.00

16.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01 03

79 00

76 71

99.00

178.00

Apa. canal si salubritate

20 01 04

15 00

12 33

21.00

36.00

Carburanți si lubrifianti

20 01 05

5 00

4 97

5 00

10 00

Piese de schimb

20 01 06

20 00

20.00

20 00

40.00

Transport

20 01 07

0 00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20 01 08

258.00

246 53

342 00

600 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14.00

2 74

14 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

351.00

350 99

460.00

811.00

Reparații curente

20.02

10 00

10 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

86.00

2.42

0.00

86.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

2.42

86.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

60.00

57.88

8.00

68.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20 06 01

60 00

57 88

8 00

68 00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2 00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

34 00

24 70

34 00

Protecția muncii

20.14

5 00

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

15 00

7 64

10 00

25.00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

25.00

19.50

20.00

45.00

Reclama si publicitate

20 30 01

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20 30 09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

25.00

19.50

20.00

45 00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55+56+70+84)

527.00

10.84

0.00

527.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

527.00

10.84

0.00

527.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

527.00

10 84

527.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

527 00

10.84

527 00

Construcții

71.01 01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01 03

45 00

10.84

45 00

Alte active fixe

71 01 30

482 00

482 00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANI II riIRFNT

84

0 00

0 00

0 00

0 00

Plăti

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul ctțrent.

85.01

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,ORDO T£>FtȚERTIAR DE CREDITE,

? Sefviciul Public

F JN ante loc ale  i

-


VLOIEȘ'H
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, P

ORDONATORȚFERTIAR DE CREDITE Ec. SIMi


sJbO'LNICEANU VISEAN^pX

^serviciu» PuWi,Clr'\ phOit^1 • J ^•-.5*0 M


SEF SERVICIU

FINANCIAR - CONTABILITATEMirt*

L J

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2016

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

527.00

0.00

527.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

527.00

0.00

527.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

527.00

0.00

527.00

1

APARAT AER CONDIȚIONAT 22000 BTU -1buc

71.01.03

5.00

5.00

2

SCANNERE - 2buc

71.01.03

10.00

10.00

3

HDD arhiva electronica - 4 buc

71.01.03

10.00

-10.00

0.00

4

HDD Storage arhiva electronica - 4 buc

71.01.03

10.00

-10.00

0.00

5

HDD aplicație ATLAS - 4 buc

71.01.03

10.00

10.00

6

SERVICII SCANARE DOCUMENTE

71 01.30

450.00

450.00

7

REPARAȚIE ACOPERIȘ - Imobil din b-dul Independentei nr.16

71.01.30

32.00

32.00

8

LICENȚA ANTIVIRUS pentru 140 utilizatori

71.01.03

0.00

20.00

20.00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16


NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR PE ANUL 2016

INVESTIȚII NOI

Licența ANTIVIRUS pentru 140 utilizatori

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 20 mii lei

 • b) Credite de angajament : 20 mii lei

 • c) Credite bugetare : 20 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice .

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Aceasta licența este imperios necesara pentru asigurarea protecției antivirus a rețelei de calculatoare si a serverului de posta electronica . avand următoarele caracteristici :

protecție proactiva : blochează atat atacurile cunoscute cat si cele nou aparute: precizie : oferă o deosebita acuratețe in detectarea amenințărilor informatice: impact minim : utilizează cat mai puține resurse de sistem;

protecție anti Phsihing : blochează paginile false care incearca sa preia datele de logare; protecție anti spam;

protecție Email;

- FireWall;

AntiAdware;

antiSpyWare.

Avand in vedere ca instituția prelucrează date cu caracter personal supuse secretului fiscal, se impune achiziționarea unei licențe antivirus care sa corespunda caracteristicilor mai sus menționate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Si rtiqna uointceanif<>Visean J L


SEF SERVICIU,

FINANCIAR - CONTABILITATE

Ec. Doina Nita
ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI        fl Șj |

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE       i

'O^B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 024&5 Operator de date cu caracter personal nr.21443\J www.spfl.ro Email: spTl@ploiesti.ro

FUNDAMENTARE BUGET 2016 pentru perioada iunie — decembrie 2016

Necesar majorat subvenție pana la 31.12.2016 = 1.075 mii lei:

II. BUNURI SI SERVICII :


1.075 mii lei


20.01.01 furnituri de birou 20.01.02 materiale de curățenie

82 mii Iei

8 mii lei


20.01.03 încălzit, iluminat:

99 mii lei :

Energie termica

Electrica furnizare energie electrica

= 23 mii lei

= 76 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate

20.01.05 carburanți

20.01.06 piese schimb

= 21 mii lei =   5 mii lei

= 20 mii lei

20.01.08 posta , telecomunicații

Servicii distribuire corespondenta

Servicii sortare, ordonare corespondenta

Vodafone - telefonie mobila

Servicii date, comunicație, internet,telefonie

Terminale POS , TELVERDE

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru întreținere

Servicii certificare ISO

Convenție Asoc. de propr. Basarabi

Servicii întreținere auto

Reincarcari cartușe imprimante

Servicii paza

— 342 mii lei :

= 289 mii lei =    9 mii

=  20 mii

=  24 mii


= 460 mii lei :

= 14 mii lei

= 1 mii lei

= 2 mii lei

= 31 mii lei

= 160 mii leiServicii reparare chil Ier, service centrala termica,aparate aer cond./* Servicii gestionare tranzacții financiare (BRD, PIRAEUS, POST Service case marcat

Servicii furnizare monitor oficial,buletin insolventa

Servicii de asistenta si consultanta informatica

Servicii întreținere INFOCK1OSC-URI

Servicii transport valori

Servicii mentenanta imprimante, fotocopiat., mașini numarat bani Servicii 'închiriere spatii infochiosc

Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor

Servicii curățenie

Servicii mediere , traducere si legalizare Servicii evaluare bunuri (executare) Servicii întreținere si reparare SEDO Service instalație PSI si igni fugare Certificat digital calificat

2 mii lei

15 mii lei

5 mii lei

8 mii lei

1 mie lei


20.06.01 deplasări interne - abonamente RATP- teren      = 8 mii lei

20.25 cheltuieli judiciare                                    = 10 mii lei

20.30.30 alte chelt cu bunuri si servicii (fond 4% handicap) = 20 mii lei

Facturi neplatite din luna mai , in valoare de 100.567 lei.


SEF SERVICIU,

FINANCIAR - CONTABILITATE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DoIOhULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016 și a emis:


/

PREȘEDINTE,

/

SECRETAR,


Data: