Hotărârea nr. 216/2016

Hotãrârea nr. 216 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 216 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

/X

In conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art.36, alin.4, litera „ a” și art.45, alin.2, lit„.a”din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.
Contrasemnează Secretar, ; Simona Albu


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii 3 3 9/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-au avut in vedere obiectivele acestei instituții înscrise in Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate in permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

A

In semestrul II al anului 2016, cuprinzând stagiunea simfonică si populară 2016-2017 (perioada august - decembrie) vom avea ca principali invitați dirijori și soliști de renume la nivel național cât și internațional (mai ales in ceea ce privește stagiunea simfonică.

Orchestra de muzică populară „Flacăra Prahovei" va susține o serie de concerte și spectacole aparte în fiecare lună având ca invitați pe Gelu Voicu, Ionuț Dolănescu.

Totodată Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești va susține o serie de proiecte și concerte în cadrul Săptămânii tinerilor dirijori, Săptămânii internaționale a Muzicii Noi, Concerte rock-simfonic, vocal simfonic dar și proiecte importante ca Festivalul Internațional de jazz și Festivalul Zilele Muzicale ale Filarmonicii.

Rectificarea bugetului constă în majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 658 mii lei.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt in sumă totală de 5 700 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizări 10 mii lei, subvenții pentru instituții publice 5.500 mii lei.


Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt in sumă totală de 5.700 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 4.403 roii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prev de 1.286 mii lei, iar la cheltuieli de capital 11 mii lei.

COMISIA DE SPECIALITATE,Alexandru Paul Palaș


Sîrbu Simion Gheorghe /\ /

Staicu Zoia

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului deWri cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“

în conformitate cu prevederile 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 129/26.04.2016 sunt:

- Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si

sportive :

100 mii lei;

- Subvenții pentru instituții publice :

4.942 mii lei;

- Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :

-16 mii Iei;

- Veniturile secțiunii de dezvoltare :

16 mii lei;

Total venituri 2016 :

5.042 mii lei.

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 129/26.04.2016 sunt:

- Cheltuieli de personal:

4.403 mii lei;

- Cheltuieli cu bunuri si servicii:

623 mii lei;

- Cheltuieli de capital: Total cheltuieli :

16 mii lei; 5.042 mii lei.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin majorarea acestuia cu 658 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.700 mii lei.

Veniturile totale se majoreaza cu 658 mii lei, astfel :

 • - Venituri din prestări servicii : se majoreaza cu 50 mii lei. Aceste venituri sunt

obținute din Închirierea sălii de spectacole către diverși clienti, persoane fizice sau juridice.

 • - Venituri din spectacole : se majoreaza cu 40 mii lei. In primul semestru al

anului 2016 s-au incasat 112,45 mii lei, fata de 100 mii lei cat era preconizat sa se incaseze pentru tot anul 2016.

 • - Venituri din sponsorizări : se majoreaza cu 10 mii lei, conform contractului

de sponsorizare încheiat cu CONPET SA, pentru susținerea evenimentelor cultural-artistice organizate de instituția noastra. Suma va fi încasata in doua transe egale: 5 mii lei pana la 15.07.2016 si 5 mii lei pana la 15.09.2016.

 • - Subvenții pentru instituții publice : se majoreaza cu 558 mii lei.

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru sectiuițfeade dezvoltare se

majoreaza cu 5 mii lei.

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare se diminuează cu 5 mii lei; Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

  - Venituri din prestări servicii:

  50 mii lei ;

  - Venituri din spectacole:

  140 mii lei;

  • - Venituri din sponsorizări

  • - Subvenții pentru instituții publice :

  10 mii lei ; 5.500 mii lei;

- Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :

5 mii lei;

- Veniturile secțiunii de dezvoltare :        -5 mii lei;

Total venituri 2016 :                5.700 mii lei.Cheltuielile totale se majoreaza cu 658 mii lei, astfel:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii se majoreaza cu 663 mii lei, astfel:

 • 1. Art. 20.01.01 “Furnituri de birou” se majoreaza cu 3 mii lei pentru achiziționarea de imprimate si rechizite de birou ;

 • 2. Art. 20.01.02 “Materiale de curățenie” se majoreaza cu 2 mii lei pentru cumpărarea de materiale necesare intretinerii curățeniei si igienei clădirii.

 • 3. Art. 20.01.03 “încălzit, iluminat si forța motrica” se majoreaza cu 30 mii lei. Cheltuielile cu utilitățile au crescut fata de anul 2015, intrucat a crescut si numărul activitatilor desfășurate in instituție, atat de salariatii proprii cat si de persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestări servicii (Închiriere sala).

 • 4. Art. 20.01.05 “Carburanți si lubrifianti” se majoreaza cu 1 mii lei.

 • 5. Art. 20.01.09 “Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional” se majoreaza cu 98 mii lei pentru acoperirea taxelor si impozitelor pe spectacole care sunt mai mari decât in anul 2015, ca urmare a creșterii veniturilor incasate din concerte, pentru achiziționarea de accesorii instrumente, cazare colaboratori si pentru afișe concerte.

 • 6. Art. 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pentru funcționare” se majoreaza cu 96 mii lei - suma reprezintă servicii prestate de furnizori (expertizare a locului de munca pentru stabilirea noxelor profesionale in vederea incadrarii corecte in grupele de munca, sonorizări, iluminat si efecte speciale lumini pentru scena, acordaje instrumente, analiza risc securitate, obținere certificat de performanta energetica, prelungire valabilitate domeniu).

 • 7.  Art. 20.05.30 ,Obiecte de inventar’ se majoreaza cu 75 mii lei pentru achiziționarea de costume de scena pentru orchestre si accesorii muzicale.

 • 8.  Art. 20.06.01 ,Deplasări interne” se majoreaza cu 20 mii lei si reprezintă cheltuieli cu transportul colaboratorilor conform contractelor incheiate.


 • 9. Art. 20.06.02 , Deplasări in străinătate’ se majoreaza ci sfârșitul lunii septembrie, orchestra simfonica a Filannppwjy Constantinescu” Ploiești se va deplasa in Grecia cu ocazia^^știy^ului International al Elenismului pentru susținerea concertului ”âassW?^Ieets Greek” in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania si in vederea infratirii municipiului Ploiești cu orașul Atena si a Filarmonicii „Paul Constantinescu” cu Filarmonica de Stat din Atena.

 • 10. Art. 20.30.02 , Cheltuieli de protocol si reprezentare’ se majoreaza cu 2 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de protocol.

 • 11. Art. 20.30.30 ,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” se majoreaza cu 309 mii lei si reprezintă cheltuieli cu colaboratorii instituției necesari susținerii concertelor simfonice si folclorice, susținerea Festivalului International de jazz, precum si plata produselor si serviciilor achiziționate de la unitati protejate (fond handicap).

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt :

- Cheltuieli de personal :

4.403 mii lei;

- Cheltuieli cu bunuri si servicii :

1.286 mii lei;

- Cheltuieli de capital :

11 mii lei;

Total cheltuieli :

5.700 mii lei.

In următoarea perioada intenționam ca Walter Hilgers, unul dintre cei mai renumiti dirijori de origine germana sa devină dirijor invitat permanent si Director Artistic Onorific al Filarmonicii » Paul Constantinescu » Ploiești iar ca invitat de marca il vom avea pe Jin Wang, dirijor de origine chineza cu o cariera recunoscuta internațional.

De asemenea, ii vom avea colaboratori pe Alexandru Tomescu (Stradivarius), Matei Ioachimescu (Viena), si dirijorii Tiberiu Soare si Gabriel Bebeselea.

Consideram ca avand invitați muzicieni consacrati vom creste calitatea actului artistic ce va aduce după sine creșterea prestigiului Filarmonicii ” Paul Contantinescu” si recunoașterea acesteia pe plan internațional.

 • III. Cheltuieli de capital - diminuare cu 5 mii lei.

CONTABIL SEF,


Matei Mihaela Ioana

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Paul Conatantinescu” Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Conatantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:      -venituri proprii                             190,00 mii lei

- donații si sponsorizări                      10,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 5.500,00 mii lei

TOTAL                5.700,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.700,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAC OIU


I0 JUL 2016DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR DIN VENITURI PROPRII PE


FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 129 /26.04.2016

REALIZĂRI

30.06.2016

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

TOTAL VENITURI - din care:

5042

2833

658,00

5700,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5026,00

2822,34

663,00

5689,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

39,32

50,00

50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

100,00

112,45

40,00

140,00

Donații si sponsorizări

37.10.05

10,00

10,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

-16,00

-10,43

5,00

-11,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

4942,00

2681,00

558,00

5500,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

16,00

10,43

-5,00

11,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

16,00

10,43

-5,00

11

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5042,00

2150,85

658,00

5700,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5026,00

2140,42

663,00

5689,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

5026,00

2140,42

663,00

5689,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03}

10

4403,00

1755,44

0,00

4403,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3421,00

1387,99

0,00

3421,00

Salarii de baza

10.01.01

3046,00

1193,08

0,00

3046,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

265,00

104,89

0,00

265,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01,10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unîtatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

110,00

90,02

0,00

110,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 129 /26.04.2016

REALIZĂRI

30.06.2016

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

982,00

367,45

0,00

982,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

708,00

261,31

0,00

708,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17,00

6,87

0,00

17,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173,00

72,15

0,00

173,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

56,00

11,12

0,00

56,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

16,00

0,00

28,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

623,00

384,98

663,00

1286,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

312,00

161,79

230,00

542,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

3,58

3,00

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

3,29

2,00

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70,00

33,40

30,00

100,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

1,76

0,00

5,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

5,00

3,76

1,00

6,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

4,99

0,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

102,00

56,40

98,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

104,00

54,61

96,00

200,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25,00

11,00

75,00

100,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

11,00

75,00

100,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

58,00

35,74

47,00

105,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

40,00

27,91

20,00

60,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

18,00

7,83

27,00

45,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0,00

10,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 129 /26.04.2016

REALIZĂRI 30.06.2016

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

Protecția muncii

20.14

13,00

2,88

0.00

13,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tîchete cadou

20.27

0,00

Alte

Cheltuieli (cod 20.30,01 fa 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

205,00

173,57

311.00

516,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

1,66

2.00

7,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

171,91

309.00

509,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

16,00

10,43

-5,00

11,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16,00

10,43

-5,00

11,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16,00

10,43

-5.00

11,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16,00

10,43

-5.00

11,00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16,00

10,43

-5.00

11,00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

mDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 129

/26.04.2016

REALIZĂRI

30.06.2016

INFLUENTE

+/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

~T~

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0,00


CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „ Paul Constantinescu” Ploiești și a emis:

    <        l


(președinte,

Data:         • oloi G_______