Hotărârea nr. 215/2016

Hotãrârea nr. 215 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 215 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”Toma Caragiu,, Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florian Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii srategii și prognoze: Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

In conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achiziții Publice ,Contracte;

In temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 , al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.130/26.04.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 158/30.05.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusa de analiza execuției de casa la data de 30.06.2016 ,de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare si de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de câtre instituțiile publice.. Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru susținerea unor activități artistice din cadrul programului de activitate

Prin bugetul propus pentru anul 2016 Teatrul Toma Caragiu s-a angajat sa realizeze 6 spectacole premiera căte 2 spectacole la fiecare secție iar ca activitate suplimentara organizarea si susținerea Festivalului de teatru ediția a Vl-a ,eveniment ce se va desfășură pe o perioada de 7 zile cu participarea teatrelor din țara susținând spectacole selecționate pentru asemenea eveniment

In primul semestru al anului 2016 cu fondurile aprobate de către Consiliul Local s-au realizat 3 spectacole premiera, deplasări in tara si străinătate , urmând ca in semestrul II sa realizăm restul de 3 spectacole premiera, Festivalul de teatru ,deplasări in tara si străinătate la importante Festivaluri si acțiuni culturale

Suma aferenta cheltuielilor de personal este stabilita conform legislației in vigoare iar fondurile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli inițial, acopera necesarul pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial pentru efectuarea cheltuielile cu bunuri si servicii este insuficienta pentru acoperire necesarului instituției până la sfârșitul anului 2016. In acest capitol sunt cuprinse cheltuielile necesare pentru acoperirea consumurilor de utilități pentru sediu și pentru spatiile închiriate, a contravalorii chiriilor lunare, asigurărilor auto,materialelor si serviciilor necesare realizărilor de

spectacole, precum si pentru procurarea de materiale si servicii necesare intreținerii si funcționarii instituției.


In cadrul cheltuielilor cu bunuri si servicii sunt cuprinse si serviy plătite unor colaboratori din afara instituției , adica a colaboratorilorjrentirtierati in baza Legii 8/1996 actualizata si modificata, referitoare la plata dreptunldr de autor. !


In acest fel sunt onorate drepturile contractuale ale regizorilor,^scenografii coregrafilor, compozitorilor, actorilor colaboratori participanți la realiz

.                                                          .                                                           .                 .                          'sX.Z                  O <:

susținerea spectacolelor din acest an , precum și participanților la sus|inereâ spectacolelor din cadrul festivalului. Fondurile aprobate cu aceasta desținatie au acoperit cheltuielile pana la data de 15.06.2016.

Cheltuielile cu investițiile cuprind achiziționarea unor Licențe pentru programele informatice folosite in instituție de către salariati. Fondurile aprobate sunt suficiente pana la 31.12.2016.

Prezenta rectificare consta in suplimentarea veniturilor cu suma de 1010,00 mii lei astfel:

 • - suplimentarea subvenției de la bugetul local cu suma de 1000,00 mii lei

 • - suplimentarea veniturilor din sponsorizări cu suma de 10,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI,


Paul Alexandru Palas
Gheorghe Simion Sîrbu cStaicu Zoia

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu„ Ploiești pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015- Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 130/26.04.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr. 157/30.05.2016

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusa de alocarea sumei de 1000,00 mii lei de la bugetul local si de respectarea art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice

Alocarea sumei de 1000,00 mii lei nu acopera in totalitate necesarul cheltuielilor la titlul II « bunuri si servicii» pana la sfârșitul anului 2016.

Cheltuielile de personal și cheltuielile cu investițiile au fonduri suficiente aprobate in bugetul inițial, pentru acoperirea acestora pana la 31.12.2016.

In urma rectificării cu suma de 1010,00 mii lei bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

I. Venituri totale in cuantum de 6720,00 mii lei,

 • - venituri din prestări servicii ( artistice )

 • - venituri din donații sponsorizări

 • - subvenții de la bugetul local

II. Cheltuieli totale in cuantum de 6720,00 mii lei,

 • - cheltuieli de personal

 • -  cheltuiei cu bunuri și servicii

 • - cheltuieli de capital

  430,00 mii lei

  15,00 mii lei

  6275,00 mii lei


  4404,00 mii

  2311,00 mii lei

  5,00 mii leiPe articole si alineate conform bugetului,rectificarea in suma lei solicitata,se prezintă astfel:

Suplimentarea articolului 20.01.03lncalzit,iluminat si forța mo de 70,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial

Necesarul de acoperit pe anul 2016

250,00 mii lei 180,00 mii lei.

70.00 mii lei


Suplimentarea articolului 20.01.04 Apa,canal,salubritate cu suma de 2,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial

Necesarul de acoperit pe anul 2016

=12,00 mii lei

= 10.00 mii lei

= 2.00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.01.05Carburanti si lubrefianti cu suma de 6,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016 Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit pe anul 2016

= 26,00 mii lei

= 20,00 mii lei

= 6,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.01.07 Transport cu suma de 12,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial

Necesar de acoperit pe anul 2016

= 28,00 mii lei

= 16,00 mii lei

= 12,00 mii lei

Suplimentarea articolului20.01.08-Poștă,telefon,radio,televizor,fax,internet cu suma de 15,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial

Necesar de acoperit pe anul 2016

= 35,00 mii lei

= 20,00 mii lei

= 15,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.01.09-Materiale și sevicii cu caracter funcțional cu suma de 550,00 mii lei

In cadrul acestui alineat sunt incluse toate cheltuielile legate de realizarea spectacolelor premiera (6 spectacole): colaboratori (regizori, scenografi, muzicieni, coregrafi, traducători, actori-colaboratori), producție decor, costume si recuzita, drepturi de autor si compozitori către organisme de gestiune colective Precizam ca tot la acest articol sunt cuprinse si cheltuielile privind organizarea si susținerea Festivalului de teatru ediția a VI - a . Aceste acțiuni sunt cuprinse in programul minimal de activitate al instituției


Suma necesara pana la 31.12.2016 Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit pe anul 2016


1110,00 mii lei t

560,00 mii lei 550,00 mii leii g

V'

Realizarea producțiilor celor 6 premiere ale celor trei secții ale Teatrului/in< cuprinse^ in programul repertorial pe anul 2016, presupun următoarele che Itu ie li ef âctiTăte^ pentru:

-plata colaboratorilor angajați in producțiile noi: regizori, scenografi, coregrafi, compozitori,muzicieni, actori-colaboratori,

Sumanecesarapanala31.12.2016 = 340,00miilei

Suma aprobata                    = 190,00 mii lei.

Necesar de acoperit pe anul 2016   = 150,00 mii lei

-plata colaboratorilor angajați in producțiile reluate din anii anteriori: actori-colaboratori, solisti-colaboratori

Suma necesara pana la 31.12.2016   =   160,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial =     80.00 mii lei

Necesar de acoperit pe anul 2016      =    80,00 mii lei

- plata producțiilor propriu-zise, care constau in:

 • * confecționarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei si a tipăriturilor:

 • * achiziția de materiale electrice necesare in spectacol

 • * achiziția de materiale necesare pentru sunetul spectacolelor*

 • * achiziția de materiale de producție pentru atelierele de producție

 • * achiziția de materiale cosmetice necesare in spectacole;

 • * achiziția de recuzita consumabila in spectacol

Achiziția de diverse servicii necesare producției sau întreținerii spectacolelor deja aflate in repertoriu, adica;

 • *  servicii întreținere si curatare costume;

 • *  Servicii filmare video spectacol;

 • *  Servicii foto in spectacol;

 • *  Servicii de tipărituri materiale promovare spectacol

Suma necesara pana la 31.12.2016 = 233,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial - 220 0,00 mii lei Necesar de acoperit anului 2016   = 13,00 mii lei

Organizarea celei de-a sasea ediții a Festivalului National de Teatru "Toma Caragiu", cuprinsa in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati ale tetrului, care presupune sume


necesare pentru achitarea drepturilor de reprezentare către te invitate in festival, dar si plata onorariilor artiștilor invitați. Suma necesara pana la 31.12.2016 = 200,00 mii lei Suma aprobata in bugetul inițial

= 0,00 mii lei

= 200,00 mii lei


Necesar de acoperit anului 2016Plata drepturilor de autor către societățile de colectare

Suma necesara pana la 31.12.2016

= 90,00 mii lei

= 70,00 mii lei

= 20,00 mii lei


Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit anului 2016


Plata lunara a contravalorii onorariilor pentru prestările de servicii, solicitate

de instituție.

Suma necesara pana la 31.12.2016 Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit anului 2016

= 87,00 mii lei

=  20,00 mii lei

= 67,00 mii lei


Suplimentarea articolului 20.01.30-Alte materiale și prestări sevicii pentru intretinere si funcționare cu suma de 200,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016 = 380,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial = 180,00 mii lei

Necesar de acoperit anului 2016    = 200,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.02. Reparații curente cu suma de 10,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016    = 10,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial = 0,00 mii lei

Necesar de acoperit anului 2016      = 10,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.05.Obiecte de inventar

cu suma de 30,00 mii lei

= 146,00, mii lei

= 116,00 mii lei

= 30,00 mii lei


Suma necesara pana la 31.12.2016 Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit anului 2016

Suplimentarea articolului20.06.02 Deplasări in străinătate cu suma de 5,00 mii lei Suma necesara pana la 31.12.2016   = 10,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial = 5,00 mii lei

Necesar de acoperit anului 2016     = 5,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.13 Pregătire profesionala cu suma de 3,00 mii lei Suma necesara pana la 31.12.2016     = 8,00 mii lei

Suma aprobata in bugetul inițial         = 5,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.14 Protecția muncii cu suma de 2,00

Suma necesara pana la 31.12.2016 Suma aprobata in bugetul inițial

Necesar de acoperit anului 2016


Suplimentarea articolului 20.30.01 -Reclamă si publicitate cu suma de 10,00 mii lei

Suma necesara pana la 31.12.2016

Suma aprobata in bugetul inițial Necesar de acoperit anului 2016

= 10,00 mii lei

= 10,00 mii lei

= 0,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.30.02 -Protocol si reprezentare cu suma de 10,00 mii lei

Suplimentarea articolului 20.30.04 - Chirii cu suma de 140,00 mii lei Suma necesara pana la 31.12.2016 = 240,00 mii lei Suma aprobata in bugetul inițial = 100,00 mii lei

Necesar de acoperit anului 2016   = 140,00 mii lei

Contabil Șef,

Gabriela Alexe


Consilier juridic,

Mosor Venera Valentina

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri al Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:

 • - venituri proprii                             430,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                       15,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 6.275,00 mii lei

TOTAL                 6.720,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 7.020,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala’', iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA DIRECTO Nicoleta C


2 e JUL 2016ECONOMICA XECUTIV,

CIUNOIU


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTIBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20160B

F

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Realizat

Buget inițial aprobat HCL158

Wf

Influfjiw

+/"

i Propunere ^vBuget an 2016

30.06.2016

Venituri din prestări servicii

33.10.08

237.00

430,00

0,00

430,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

5,00

10,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

2944.00

5.275,00

1.000,00

6.275,00

TOTAL VENITURI - din care:

3181.00

5.710,00

1.010,00

6.720,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

37.10.0

3

5705.00

5.705,00

1.010,00

6.715,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

5.00

5,00

0,00

5,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2979.00

5.710,00

1.010,00

6.720,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2977.00

5.705,00

1.010,00

6.715,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2977,00

5.705,00

1.010,00

6.715,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2106,00

4.404,00

0,00

4.404,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1706,00

3.561,00

0,00

3.561,00

Salarii de baza

10.01.01

1607,00

3.352,00

0,00

3.352,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

87,00

170,00

0,00

170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

7,00

25,00

0,00

25,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5,00

14,00

0,00

14;00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

399,00

843,00

0,00

843,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

280,00

580,00

0,00

580,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,00

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

88,00

184,00

0,00

184,00

isonirjDuui ue asigurări pentru accicremeae munca si oon nrnfaeinnnla

10.03.04

4,00

11,00

0,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

19,00

47,00

0,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

871,00

1.301,00

1.010,00

2.311,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

688,00

986,00

805,00

1.791,00

Furnituri de birou

20.01.01

0

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0,00

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

128,00

180,00

70,00

250,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

10,00

2,00

12,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19,00

20,00

6,00

26,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

6,00

16,00

12,00

28,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

20,00

15,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

360,00

560,00

550,00

1.110,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

154,00

180,00

150,00

330,00

Reparații curente

20.02

0,00

5,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.C

20.05

43,00

116,00

30,00

146,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

43,00

116,00

30,00

146,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

10,00

5,00

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

5,00

0,00

5,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Realizat

buget inițial aprobat HCL158

Influente +/-

Propunere Buget an

30.06.2016

Deplasări în străinătate

20.06.02

2,00

5,00

x<iojoo

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

2,00

£7/0.09

Pregătire profesionala

20.13

1,00

5,00

3,00

W w

Protecția muncii

20.14

7,00

15,00

£ 2,00

woo

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30

128,00

167,00

§0160,00

X32?,O0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

10,00

Weo

Protocol si reprezentare

20.30.02

3,00

5,00

^^•.^5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10,00

25,00

0,00

25,00

Chirii

20.30.04

100,00

100,00

140,00

240,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,00

27,00

0,00

27,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2,00

5,00

0,00

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2

5,00

0,00

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2

5,00

0,00

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

2

5,00

0,00

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

T ......

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, GABRIELA ALEXE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și a emis:


' PREȘEDINTE,

Data:               _____