Hotărârea nr. 214/2016

Hotãrârea nr. 214 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 214

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de

Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă Programul de investiții pentru anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/26.04.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.06.2016 și de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare. Astfel se impune suplimentarea subvenției necesară pentru: plata chiriei, realizarea unor proiecte culturale de tradiție (Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Festivalul Concurs Național de Folclor „Cunună de cântec românesc”, Concursul Național de Poezie ”Iulia Hașdeu”, editarea numerelor din august, septembrie a revistei Atitudini, pentru asigurarea apariției neîntrerupte de 10 ani a acesteia, participarea Ansamblului Folcloric Prahova la manifestările organizate pe plan local și județean), sume necesare mutării în sediul din Piața Eroilor nr. IA (avize ISU, plată arhitect, implementare măsuri de securitate cf IIG 301/2012) și protecția muncii.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,


CONSILIERI,

Adrian Florin

Sanda Dragulea Andrei Gheorghe A Paul Alexandru Palas

Gheorghe Simion Sîrb Zoia Staicu

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "IL.Caragiale’’

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 128/26.04.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.06.2016, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare, respectiv lunile iulie, august și septembrie. Suplimentarea subvenției are în vedere acoperirea cheltuielilor cu chiria și utilitățile pentru sediul actual până în luna septembrie anul curent, realizarea unor proiecte culturale de tradiție (Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Festivalul Concurs Național de Folclor „Cunună de cântec românesc”, Concursul Național de Poezie ”lulia Hașdeu”, editarea numerelor din august, septembrie a revistei Atitudini, pentru asigurarea apariției neîntrerupte de 10 ani a acesteia, participarea Ansamblului Folcloric Prahova la manifestările organizate pe plan local și județean) precum și reprezentarea Casei de Cultura “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești la Festivalul Barevna Devitka de la Praga din luna august 2016.

Pentru a putea desfășură aceste evenimente este necesară demararea lor începând cu luna august, drept urmare se impune existența unei prevederi bugetare.

Totodată mutarea în noul sediu din Piața Eroilor nr. IA atrage noi cheltuieli specifice (avize ISU, plată arhitect, implementare măsuri de securitate cf HG 301/2012).

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

  563,00 mii lei

  536,00 mii lei

  10,00 mii lei

  17,00 mii lei

  563,00 mii lei

  386,00 mii lei

  177,00 mii leiastfel:

 • 1. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță pozitivă de +126,40 mii lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe articole si alineate suportând influențe pozitive in funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are in derulare (iulie -septembrie) și acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal, astfel:

 • - 20.01.01 “Furnituri de birou” + 1.00 mii lei;

 • - 20.01.02 “Materialepentru curățenie” +1.00 mii lei;

 • - 20.01.08 “Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” +2.00 mii lei;

 • - 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu carcter funcțional” +100.40 mii lei (Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „ Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre ”, Festivalul Concurs Național de Folclor „ Cunună de cântec românesc”, Concursul Național de Poezie ”Iulia Hașdeu”, editarea numerelor din august, septembrie a revistei Atitudini, pentru asigurarea apariției neîntrerupte de 10 ani a acesteia, participarea Ansamblului Folcloric Prahova la manifestările organizate pe plan local și județean precum și reprezentarea Casei de Cultura “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești la Festivalul Barevna Devitka de la Praga din luna august 2016);

 • - 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +8.00 mii lei (avize ISU, plată arhitect);

-20.06 “Deplasări, detașări” + 3.00 mii lei;

 • - 20.14 “Protecția muncii” + 0.60 mii lei (lunile iulie - septembrie, 200 lei/lună);

 • - 20.30.04 “Chirii” -10,40 mii lei (lunile august- septembrie, 5200 lei/lună).

 • 2. La secțiunea de dezvoltare se are în vedere achiziționarea de licențe software în valoare de 12.00 mii lei și a unor sisteme și dispozitive de supraveghere și securitate în valoare de 20.00 mii lei. Acestea sunt detaliate în programul de investiții și nota de fundamentare.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate (Anexa nr 1), Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 (Anexa nr 2) și Programul de investiții pentru anul 2016 (Anexa nr 3) însoțit de nota de fundamentare.


CONTABIL ȘEF, Adriana Mihai


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de veniturrsf al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

După prezenta rectificare bugetul acesteia se prezintă astfel:

Venituri

-venituri proprii                             10,00 mii lei

- sponsorizări                               17,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 694,40 mii lei

TOTAL                      721,40 mii lei

Cheltuieli - suma de 721,40 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICU BU0ET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE;mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZSR1=

30.06

^Sfi^LUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2016

Venituri proprii

33.10.17

10,00

6,58

0,00

10,00

|                     Donații si sponsorizări

37.10.01

17,00

11,40

0,00

17,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

536,00

338,40

158,40

694,40

|                           Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

563,00

356,38

158,40

721,40

Veniturile secțiunii de funcționare

563,00

126,40

689,40

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

32,00

32,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

563,00

304,53

158,40

in

EUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTAREA

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

563,00

304,53

126,40

689,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57

01

563,00

304,53

126,40

689,40

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0

10

386,00

188,62

0,00

386,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

312,00

153,87

0,00

312,00

Salarii de baza

10.01.01

312,00

153,87

0,00

312,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

74,00

34,75

0,00

74,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

24,24

0,00

50,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,77

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,00

8,00

0,00

17,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

0,43

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

1,31

0,00

4,00

Contribuții la-Fondul de garantare a creantelor-salariale

-10.0W

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

177,00

115,91

126,40

303,40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

138,70

83,04

112,40

251,10

Furnituri de birou

20.01.01

1,50

1,48

1,00

2,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,50

0,50

1,00

1,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

11,50

8,38

0,00

11,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,27

0,00

0,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2,10

0,00

0,00

2,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

4,48

2,00

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67,60

51,42

100,40

168,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

49,00

16,51

8,00

57,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

3O.Q&90»

INFLUENTE

BUG RECTF

2016

Hrana pentru animale

20.03.02

—<4^

K  000

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

\ 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05

0,00

*

»,0p

*1 0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

V

/ 0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

'Z /O

f 0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,47

3,00

3,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,47

1,00

1,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

2,00

2,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-d ezvo ltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,20

0,00

0,00

0,20

Protecția muncii

20.14

1,20

1,20

0,60

1,80

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru an

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor convenții

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pu

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20 25

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.

20.30

36,40

31,20

10,40

46,80

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

36,40

31,20

10,40

46,80

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.0

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

i Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

30.0(^

INFLUENTE

BUG RECI F

2016

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod SLOI)

J _z

u, uu

g           i

fiâa/

\ <0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

W

Ir 1 &aoo

^1 01 01J-C1 01 O^J-^1 O1 1J-I-«1 Ol 1s4-51 Ol '■>/i-L«1 Ol         Ol <Z1

wXS

o

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

l$b,oo

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

wC

^0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internațior

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrimina

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+1

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

32,00

32,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 Ia 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 Ia

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

0,00

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

32,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

32,00

32,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

32,00

32,00

Mobilier, ap birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

32,00

32,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

71.02.01

71.03

72

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-octombrie)

1

2

3

4

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE 166 de ani de Ia nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a IV-a, Alte proiecte cultural-educative;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolac lonescu, Madalina Rotam

1050

2. Program cultural "NICHITA

STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXVIII-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolac lonescu, Gheorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5600

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

500

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolac lonescu, Gheorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotarii

900

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

^7

Buget wS’ parțial 2()lti\ (ianuarie-octombrie)

1

2

3

4

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XIII-a Concurs național de proza scurta Concurs național dc teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Ca răgi u" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolac Ioncscu

6800

7. Expoziția SALONUL ARTELOR Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean dc Artă "Ion Ioncscu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor:

Spectacol "Vine, vine primăvara"; Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente";

Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Mai-lunie

Ploiești

Alin Nicodim

1000

9. TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

- ediția a XI-a

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

10. FESTIVALUL CASTANILOR -INMEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVI-a,

Octombrie

Teatrul "Toma Ca răgi u" Ploiești

Alin Nicodim,

58000

ÎL CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XlV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "IX.Caragiale” , Muzeul "lulia llasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ioncscu

6000

12.FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XI-a, Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

Recitaluri de muzică populară

Decembrie

Ploiești

Ghcorghe GramaPrograme și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-octombrie)

1

2

3

4

13. Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC ",

cd. a IlI-a

Decembrie

Filarmonica Paul Constantincscu Ploiești

Grama Glicorghe

24000

14. Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate.

2016

Diferite locații

Grama Gheorghe

22000

15. Participarea formațiilor aristice de muzică corală a Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2016

Diferite locații

Alin Nicodim Colaboratori

500

16. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gclu Nicolae lonescu

16000

17. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITR1E GUȘTI" SIMPOZIOANE, COLOCVII, CONFERINȚE

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gazc Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, ctc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

3000Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget parțial 2016 (ianuarie-octombrie)

1

2

3

4

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte educaționale).

I ot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

3650

19. Festival național muzica ușoara pentru copii și adolescenți, ediția I.

Ploiești

Alin Nicodim

20. Diferite alte manifestări culturale și activități culturale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

19000

TOTAL BUGET ESTIMAT

168000


CONTABIL ȘEF

Casa de Cultură “ I.L.Caragiale ” Ploiești

Anexa nr. 3


PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2016

INFORMAȚII FINANCIARE

Nr. crt

Denumire

Cod CPV

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totală estimată (mii lei)

Procedura/Modalitatea de achiziție ce urmează a fi aplicată

Data estimativă pentru începerea proceduri i/modal itati i de achiziție

Sursa de finanțare

1.

Licență Office

48624000 - 8

o

3

1,2

3,6

Cumpărare directă

01.08.2016

Buget local

2

Licență Antivirus

48761000-0

15

0,14

2,1

Cumpărare directă

01.08.2016

Buget local

o

3

Licență Windows 7 Profesional

48620000-0

n

3

1,1

o o

3,3

Cumpărare directă

01.08.2016

Buget local

4

Licență Coreii Draw

48620000 - 0

1

o

3

O

3

Cumpărare directă

01.08.2016

Buget local

5

Sisteme și dispozitive de supraveghere și securitate

35120000-1

1

20

20

Cumpărare directă

01.08.2016

Buget local

Total program investiții 2016

32


Casa de Cultura “ I.L.Caragiale ”


NOTA DE FUNDAMENTARE

Investițiile propuse pentru anul 2016 sunt in valoare de 32 mii lei și constau in:

 • -  Licențe Software - 12 mii lei

»

Instituția noastră nu deține legal licențe pentru calculatoarele din dotare.

 • -  Sisteme și dispozitive de supraveghere și securitate — 20 mii lei

în urma identificării și analizării riscurilor ce pot afecta securitatea fizică a obiectivului Casa de Cultură “I.L.Caragiale”. situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, trebuie implementate anumite măsuri de securitate, prevăzute în legislația în vigoare și anume conform HG 301/2012.

A. Sistemul de supraveghere video va fi compus din:

 • 1. Sistem de înregistrare si stocare cu 16 canale FULL HD - 1 buc;

 • 2. HDD surveilance 4 TB WD 40 PURX

 • 3. Monitor -1 buc;

 • 4. Camera supraveghere full hd HDCVI - 4 buc;

 • 5. Sursa back-up - 4 buc;

 • 6. Acumulator - 4 buc;

 • 7. Microfon audio - 4 buc;

 • 8. Cutie protecție - 4 buc.

 • 9. Alte accesorii necesare montajului si realizării circuitului.

 • B. SISTEM DE ALARMARE ANTIEFRACTIE pentru sediul din Piața Eroilor nr. IA, Ploiești.

Sistem de alarmare antiefractie va fi compus din:

 • 1. Centrala de alarma cu 8 partiții — 1 buc ;

 • 2. Tastatura de comanda a sistemului de alarmare împotriva efracției 3 buc;

 • 3. Detectoare de prezenta 10 buc ;

 • 4. Detector cu dubla tehnologie 1 buc ;

 • 5. Sirena interiorra cu autoalimentare si flash luminos - 3 buc;

 • 6. Buton de panica la masa de lucru a angajatului - 1 buc.

 • 7. Expander zone 1 buc


 • 8. Detector de vibrații 1 buc

 • 9. Contact magnetic 7 buc

 • 10. Acumulator 12 V 7 Ah 2 buc

 • 11. Comunicator GSM 1 buc

 • 12. Alte accesorii necesare montajului si realizării circuitului.

C. SISTEM CONTROL ACCES pentru sediul din Piața Eroilor nr. IA, Ploiești.

Sistem de control acces cu cartela magnetica va fi compus din:

1 .Cititor de cartele magnetice - 2 buc;

 • 2. Electromagnet 300 kg forța -1 buc;

 • 3. Buton evacuare - 1 buc

4.Sursa 12 V - 1 buc;

 • 5. Cartele de control acces

 • 6. Alte accesorii necesare montajului si realizării circuitului.

7.Software control acces .Referent Achiziții Publice

M i nodo ra^erghelă u


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE><0^|^â&LUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT. SECRETAR,

Data:                cC €