Hotărârea nr. 213/2016

Hotãrârea nr. 213 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 213


privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu prevederile Legii nr.339 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.07.2016;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru "Activitatea proprie" conform Anexa nr.l, pentru activitatea "Cabinete medicale școlare", conform Anexa nr.3, pentru activitatea "Asistenta sociala" conform Anexa nr.5, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aproba rectificarea "Listei de investiții pe anul 2016" pentru "Activitatea proprie", conform Anexa nr.2, si rectificarea "Listei de investiții pentru activitatea cabinete medicale școlare", conform Anexa nr.4, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 : Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ASSC Ploiești s-a infîintat prin HCL nr.3 07/2012, avand ca pr asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015,

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,

 • - Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata;

 • - Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Ordin nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari,

 • - HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge, art.ll litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, care este finanțat prin transferuri de la ASSC Ploiești;

- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) privind finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație, instituția noastra va face plata pentru acordarea acestor drepturi;

Avand in vedere cele de mai sus precum si prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-a procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege precum si pentru asigurarea desfășurării tuturor celorlalte activitati din cadrul instituției, se procedează la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituției, prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;


 • - cheltuieli materiale si servicii;

asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si feții persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, ipdemnizâ salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a conside necesara suma de 49.970,62 mii lei, astfel:

 • - activitatea ASSC - Anexa nr.l - 17.142 mii lei;

 • - cabinete medicale școlare - 4.680 mii lei;

 • - asistenta sociala - Anexa nr.2 - 27.845 mii lei.

 • - asistenta sociala ajutoare de incalzire - nu se modifica - 150 mii lei;

 • - donatori - nu se modifica - 60 mii lei;

 • - tichete sociale - nu se modifica - 93,62 mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


COMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE


Dragulea Sanda Andrei Gheorgh Sîrbu Simion Gheorgh

Staicu Zoia

Palas Paul Alexandru 7.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIES


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL nr. 43/01.02.2016 si rectificat prin HCL nr. 157/30.05.2016.

Pentru anul 2016, fata de prevederea inițiala in suma de 41.087, 62 mii lei, se propune majorare in suma de 8.883 mii lei, necesar pe total buget, pentru anul 2016, fiind in suma de 49.970,62 mii lei, suma fundamentata astfel:

BUGET ANEXA NR .1

ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

Fata de prevederea inițiala in suma de 13.120 mii lei, se propune majorare in suma de 4.022 mii lei, pentru buna desfășurare a activitatii s-a estimat un necesar in suma de 17.142 mii lei, necesar fundamentat astfel:

 • 1. BUNURI SI SERVICII

Având in vedere prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum si faptul ca AS SC Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii, după cum urmeaza:

1. Imobilul situat in Piața Eroilor nr. 1 A;

 • 2. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 3. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 4. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8;

 • 5. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere;

 • 6. Blocurile de locuințe sociale ;


Fata de prevederea inițiala in suma de 4.450 mii lei, se propune majorare i

2.152 mii lei, necesar 6.602 mii lei, suma fundamentata astfel:

> La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - fata de prevederea inițiala iri^șg mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 30.06.2016 in surii!

lei, se propune majorare in suma de 40 mii lei, prevederea necesara estimata" 80 mii lei, pentru achiziționarea : articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, achiziționarea rechizite, cartușe, plicuri corespondenta ajutoare europene, suporturi de memorie, CD-uri;

> La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenie - fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in

suma de 10 mii lei, se propune majorare in suma de 20 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 40 mii lei, pentru achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergentilor, substanțelor dezinfectante necesare igienizării si dezinfectării tuturor sediilor instituției;

>La art. 20,01.03 ■ încălzit, iluminat si forța motrica - fata de prevederea inițiala in suma de 200 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016, in suma de 148 mii lei, se propune majorare in suma de 450 mii lei, prevederea bugetara estimata pentru anul 2016, este de 650 mii lei.

>La art. 20.01.04 - Apa, canal si salubritate - fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 15 mii lei, se propune majorare in suma de 10 mii lei, necesarul estimat este de 40 mii lei.

 • > La art. 20.01,05 ■ Carburanți si lubrifianti - fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 9 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar 25 mii lei, pentru mașinile aflate in dotarea instituției cu care se deplasează personalul in vederea efectuării de anchete sociale la domiciliul solicitantilor prevazuti de lege, precum si pentru distribuirea hranei la domiciuliul beneficiarilor nedeplasabili;

 • > La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - fata de prevederea inițiala in suma de 65 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 35 mii lei, se propune majorare in suma de 35 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 100 mii lei, pentru plata RCS&RDS,


Romtelecom, Orange; cheltuieli poștale (achiziție timbre poștale pentru trah^îfer%â^ dispozițiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, -tar

... . ..... . .

corespondentei către benefeciarii de ajutoare europene, coresponde^fâ^^^^j


celelalte activitati);

> La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -

fata de prevederea inițiala in suma de 200 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 63 mii lei, se propune majorare in suma de 200 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 400 mii lei, astfel:

- servicii de alpinism utilitar sediu Piața Eroilor nr. 1,

- servicii de curatare a burlanelor sediu Piața Eroilor nr.l,

 • - reparații stafii lucru, echipamente xerox,

 • - reparații centrale termice, aer condiționat,

 • - reparații imprimante,

 • - servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu hidranti;

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu sprinklere;

 • - mentenanta sistem de detecție si alarmare la incendii;

 • - mentenanta sistem desfumare;

 • - mentenanta sistem de stingere cu gaz INERGEN;

 • - refiluri cartușe,

 • - mentenanta instalație climatizare;

- tipizate specifice pentru activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire, formulare de anchete sociale acordare diverse drepturi de natura sociala, alte formulare,

- alte cheltuieli neprevăzute.

> La art. 20,01,30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare -fata de prevederea inițiala in suma de 593 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 343 mii lei, se propune majorare in suma de 157 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 750 mii lei mii lei, pentru : servicii paza, servicii informatice de asistenta tehnica, service IT, servicii mentenanta centrale termice sedii, servicii mentenanta platforma hidraulica Cantina Sociala, service sistem supraveghere servicii de vulcanizare si spălătorie auto,


service aparate aer condiționat, servicii verificări gaze, prize si p mentenanta grup generator - schimb ulei, baterii, garnituri, filtre si revizif ședi a

Eroilor nr.l, servicii mentenanta lifturi si revizii sediu Piața Eroilor nr^h^nt si administrare site instituție, cheltuieli pentru întreținerea autovehicule!^ auto, spălătorie, vulcanizare), materiale unica folosința (pungi, caserole, pahare > La capitolul 20.02 - Reparații curente - fata de prevederea inițiala in suma de 600 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016, in suma de 22 mii lei, se propune majorare in suma de 150 mii lei, prevederea necesara estimata este in suma de 750 mii lei, pentru punere in funcțiune si obținerea avizelor si autorizațiilor prevăzute de lege, pentru sediul situat in Piața Eroilor nr.l

•Reparații lifturi (un lift panoramic, patru lifturi pentru persoane, un lift platforma) -30 mii lei;

•Reparații sistem detecție incendiu, in conformitate cu normativele in vigoare) - 165 mii lei

•Reparații sistem climatizare (sistem compus din 3 chilere si 120 centrale de tratare a aerului) -140 mii lei;

•Refacere sistem protecție, supraveghere, securitate sediu si casierie conform legislației specifice casieriilor instituțiilor publice - 242 mii lei;

•Refacere sistem decablare structurata incinta parter sediu nou (suprafața 800 mp) -70 mii lei;

•Refacere bariere acces parcare si acces garaj - 20 mii lei;

•Reparații sistem desfumare (sistem compus din 3 trape pentru evacuarea fumului) -7 mii lei;

•Reparații sistem hidranti stingere incendiu (83 hidranti existenti in interiorul si 3 in exteriorul clădirii) - 7 mii lei;

•Reparații sistem stingere incendiu cu gaz INERGEN ( 6 butelii ce deservesc camera serverelor si a echipamentelor pentru acces control) - 23 mii lei;

•Reparații centrala termica (compusa din 2 cazane BUDERUS de mare putere 1100 kw/cazan) - 40 mii lei;

•Cheltuieli neprevăzute - 6 mii lei.

> La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni acordata conform confo


nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social: fata de prevederea inițiala

2.350 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016|jă(sdj|l 1.578 mii lei, se propune majorare in suma de 1.000 lei, prevederea bugetărâ-Cț estimata pentru anul 2016, este in suma de 3.350 mii lei, alocația zilnica de Hr pentru adulti cat si pentru copii este 12 lei, conform HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile si unitățile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor vârstnice, si HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin(l) din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, actualizata, suma fiind fundamentata astfel:

a) Pentru Cantina de Ajutor Social - 750 persoane x 12 lei/zi/pers x 220 zile (01 iunie - 30 decembrie 2016) = 1.980 mii lei

b) Pentru Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari - 24 copii x 12 lei/zi/pers x 70

zile = 21 mii lei

c) Căminul de batrani - 24 beneficiari x 17 lei/zi x 31 zile x 4 luni = 51 mii lei

> La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 90 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016, in suma de 67 mii lei, se propune majorare in suma de 30 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 120 mii lei, astfel:

 • - 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protecție) - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei si avand in vedere execuția la data de 30.06.2016, in suma de 0 mii lei, se propune majorare in suma de 10 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 20 mii lei, pentru personalul ce va servi Căminul de batrani din str Cosminele;

 • - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (lăzi frigorifice pentru cantina municipala, mobilier de curte si mobilier de birou, imprimante, fisete metalice, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 80 mii lei si avand in vedere execuția in data de 30.06.2016, in suma de 67 mii lei, se propune majorare in suma de 20 mii lei, prevederea estimata este de 100 mii lei.

> - 20.06.01 - Deplasări interne, detasari, transferări - fata de pr bugetara inițiala in suma de 100 mii lei si avand in vedere execuția, in mii lei, se propune majorare in suma de 30 mii lei, prevederea estimataf^fe < mii lei in vederea deplasării personalului in interes de serviciu pent perfecționare profesionala, conform HG nr. 1860/2006 privind drepturile si o personalului autorităților si instituțiilor publice pe perioada delegării si detașării în alti localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localității, pentru efectuare anchete sociale pentru alocații de susținere familie, ajutor social, persoane cu handicap, etc, în interesul serviciului.


> La art. 20.12 - Consultanta si expertiza - fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei si avand in vedere execuția in suma de 1 mii lei, se propune dminuare in suma de 20 mii lei, necesar 10 mii lei;

 • > La art. 20.13 - Pregătire profesionala - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 60 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016, in suma de 0 mii lei, se propune majorare in suma de 20 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 80 mii lei, pentru cursuri de pregătire profesionala a asistenților personali, conform legislației in vigoare;

 • > La art 20.30.03 — Prime de asigurări non-viata - fata de prevederea inițiala in suma de 15 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 30.06.2016, in suma de 9 mii lei, se propune majorare in suma de 25 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 40 mii lei, pentru asigurările autovehiculelor din dotarea instituției si a locuințelor sociale, pe care AS SC le are in administrare.

 • 2. ASISTENTA SOCIALA

Fata de prevederea inițiala in suma de 3.550 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 2.607 mii lei, se propune majorare in suma de 1.850 mii lei, necesar estimat pentru anul 2016 este de 5.400 mii lei, suma fundamentata astfel:

Tilul IX - 57/57.02

Fata de prevederea inițiala in suma de 900 mii lei si avand in vedere execuția bugetara încheiata la data de 30.06.2016, in suma de 207 mii lei, se propune diminuare in suma de 300 mii lei, necesar in suma de 600 mii lei, astfel:


A) Ajutoare sociale in numerar - servicii oferite persoanelor vârstnice a situații deosebite - 57.02.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 88 avand in vedere execuția bugetara incheiata la data de 30.06.2016, in s^ mii lei, se propune diminuare in suma de 325 mii lei, necesar in suma de Aceste servicii sânt acordate conform Lege nr.292/2011 privind asistenta soc acest scop s-au incheiat protocoale cu cateva cămine cu o astfel de specializare. Avand in vedere ca municipiul Ploiești, nu are in proprietate cămine de Îngrijire a bătrânilor, precum si faptul ca numărul cererilor adresate instituției noastre, a crescut constant in ultimii ani, au fost Încheiate protocoale de cooperare intre Consiliul Local si aceste cămine, fundamentarea cheltuielilor fiind in conformitate cu numărul de locuri aprobat, astfel:

 • •  Protocolul de parteneriat nr. 4824/2012 incheiat cu Unitatea Medico-Sociala Boldești Scaieni, pentru 2 locuri, perioada ianuarie - aprilie 2016, si 4 locuri pentru perioada mai - decembrie 2016, cost mediu lunar 2.375 lei.

 • • Protocolul de cooperare nr. 11212/2011 incheiat cu Asociația “Vasarely Life Care”, pentru 15 locuri, cost 2.100 lei/luna/beneficiar, un număr mediu de 13 beneficiari.

 • • In vederea derulării parteneriatului 5680/06-06-2013 incheiat cu Asociația Sfanțul Nicolae Brebu, un număr de 12 beneficari, cost mediu lunar 1.900 lei.

B) AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CONFORM LEGE 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, ACTUALIZATA, art.28 alin.2 si conform HCL nr. 134/2006 privind stabilirea cazurilor in care se acorda unele ajutoare de urgenta -fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei si execuția incheiata la data de 30.06.2016, in suma de 20 mii lei, se propune majorare in suma de 25 mii lei, necesar 45 mii lei;

> TILUL 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - transport subvenționat de la bugetul local sub forma de legitimații de călătorie acordate reprezentanților, asistenților, si bolnavilor cu handicap grav, fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 2.650 mii lei si execuția bugetara in data de 30.06.2016 in suma de 2.400 mii lei, se propune majorare in suma de 2.150 mii lei, necesarul pentru anul 2016, este in suma de 4.800 mii lei, pentru plata


protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct.l^^^C^^ pentru persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru Însoțitorii acestora, sau reprezentanților legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de către serviciul specializat.

 • 3. CHELTUIELI DE CAPITAL

Fata de prevederea inițiala in suma de 40 mii lei, pentru buna desfășurare a activitatii, la nivel de instituție, se propune majorarea acesteia cu suma de 20 mii lei, pentru procurarea unui număr de 15 statii de lucru, la acest capitol, suma totala necesara fiind de 60 mii lei.

I.Dotari independente ANEXA NR.2

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (15 buc) - 60 mii lei

Serviciile ASSC utilizează sistemul informatic integrat, sistem ce necesita utilizarea unor statii de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzura fizica si morala ridicat, asa încât este necesar a se achiziționa 15 statii de lucru (inclusiv softuri).

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ANEXA NR.3 SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII CHELTUIELI DE CAPITAL LISTA DE INVESTIȚII ANEXA NR.4

Având in vedere ca in anul 2010, instituția a primit in administrare cabinetele medicale școlare, pentru buna desfășurare a activitatii, este necesara procurarea unui echipament specific activitatii de medicina stomatologica - unit dentar - pentru care s-a estimat suma de 30 mii lei.


Pentru plata drepturilor de natura sociala, respectiv:

 • - salarii asistenți personali;

 • - indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora, astfel:

> 68.02.05.02 - SALARII SI INDEMNIZAȚII

TITLUL IX -  57/57.02.01  - INDEMNIZAȚII PLĂTITE BOLNAVILOR SAU

REPREZENTANȚILOR LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DE GRADUL I PRECUM SI PLATA INDEMNIZAȚIILOR DE CONCEDIU DE ODIHNA plătite bolnavului pe perioada cat asistentul personal efectueza concediul de odihna conform Lege nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata, art.37, alin(3) - indemnizația reprezintă un salariu net al asistentului personal debutant, pentru un număr de aproximativ 1.575 indemnizații lunare, fata de prevederea inițiala in suma de 13.669 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 30.06.2016 in suma de 9.002 mii lei, se propune majorare in suma de 4.831 mii lei, necesar 18.500 mii lei, astfel:

 • - indemnizații lunare - 1.575 beneficiari (numărul poate creste de la o luna la alta, de aceea se ia in calcul o rezerva) x 969 lei/beneficiar x 6 luni = 9.157 mii lei, (diferența pana la 9.200 mii lei, fiind rezerva);

 • - indemnizații concediu de odihna pentru perioada iulie - decembrie 2016 - 320 beneficiari x 969 lei/beneficiar = 310 mii lei.

Îdirector,

SEF SERVICIUFINANCIAR CONTABILITATE

FLOXBNJINA manea

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2016

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare integral bugetul local, conform prezentei rectificări va fi: total alocație bugetara - 49.970,62 mii lei, din care:

 • - Invatamant - suma de 93,62 mii lei;

 • - Sanatate - suma de 4.740,00 mii lei;

 • - Asigurări si asitenta sociala - suma de 45.137,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala’', iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNolu


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU


JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE


ANEXA NR.1


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

30.06.2016

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.175,00

13.120,00

4.022,00

17.142,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

7.175,00

13.080,00

4.002,00

17.082,00

CHELTUIELI CURENTE

01

7.175,00

13.080,00

4.002,00

17.082,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238,00

5.080,00

0,00

5.080,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

1.829,00

4.152,00

0,00

4.152,00

Salarii de baza

10.01.01

1.823,00

4.140,00

0,00

4.140,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

6,00

12,00

0,00

12,00

Contribuții

10.03

409,00

928,00

0,00

928,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

290,00

648,00

0,00

648,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,00

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

95,00

216,00

0,00

216,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12,00

36,00

0,00

36,00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20

2.330,00

4.450,00

2.152,00

6.602,00

Bunuri si servicii

20.01

639,00

1.168,00

917,00

2.085,00

Furnituri de birou

20.01.01

16,00

40,00

40,00

80,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

20,00

20,00

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

148,00

200,00

450,00

650,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

30,00

10,00

40,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

9,00

20,00

5,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

65,00

35,00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

63,00

200,00

200,00

400,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

343,00

593,00

157,00

750,00

Reparații curente

20.02

22,00

600,00

150,00

750,00

Hrana

20.03

1.578,00

2.350,00

1.000,00

3.350,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.578,00

2.350,00

1.000,00

3.350,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

1,00

0,00

1,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

67,00

90,00

30,00

120,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

10,00

10,00

20,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

67,00

80,00

20,00

100,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

100,00

30,00

130,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

100,00

30,00

130,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

1,00

30,00

-20,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

60,00

20,00

80,00

Protecția muncii

20.14

4,00

10,00

0,00

10,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

30.06.2016

BUGET

2016

INFLUENJ^

^MeAfjNAL

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

I100

o

___o"

ii ' "

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

^\d0,oo'

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

w

ț^OVA ^>00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

0,00

0,0'0

... . 0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

18,00

35,00

25,00

60,00

Reclama si publicitate

20.30.01

2,00

5,00

0,00

5,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9,00

15,00

25,00

40,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7,00

14,00

0,00

14,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.607,00

3.550,00

1.850,00

5.400,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.607,00

3.550,00

1.850,00

5.400,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

207,00

900,00

-300,00

600,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2.400,00

2.650,00

2.150,00

4.800,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

40,00

20,00

60,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

40,00

20,00

60,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

40,00

20,00

60,00

Active fixe

71.01

0,00

40,00

20,00

60,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

40,00

20,00

60,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR , CONTABILITATE. DINU ION DAI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                      ANEXA 2


LA HCL.................

VIZAT, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR ,

ADRIAN DOBREDIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2016 propunere de rectificare


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U / M Cantitatea


Valoarea Influente Valoarea


jorogușa


2          3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

40.000,00

20.000,00

60.000,00

1. Statii de lucru

10

40.000,00

20.000,00

60.000,00

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0,00

0,00

0,00

1. Arhitectura si rezistenta

0,00

0,00

0,00

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0,00

0,00

0,00

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0,00

0,00

0,00

pentru elaborarea studiilor

0,00

0,00

0,00

de prefezabilitate si a

0,00

0,00

0,00

studiilor de fezabilitate

0,00

0,00

0,00

aferente obiectivului

1

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

40.000,00

20.000,00

60.000,00
JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

66.02.08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

30,06,2016

BUGET

2016

INFLUE NTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

2108,00

4.650,00

30,00

4.680,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2108,00

4.650,00

0,00

4.650,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2108,00

4.650,00

0,00

4.650,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2094,00

4.490,00

0,00

4.490,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1709,00

3.650,00

0,00

3.650,00

|Salarii de baza

10.01.01

1709,00

3.650,00

0,00

3.650,00

Contribuții

10.03

385,00

840,00

0,00

840,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

270,00

580,00

0,00

580,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,00

22,00

0,00

22,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89,00

200,00

0,00

200,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

6,00

0,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15,00

32,00

0,00

32,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14,00

160,00

0,00

160,00

Bunuri si servicii

20.01

8,00

30,00

0,00

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

4,00

0,00

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

4,00

0,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,00

15,00

0,00

15,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

90,00

0,00

90,00

Medicamente

20.04.01

0,00

30,00

0,00

30,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

60,00

0,00

60,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

20,00

0,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

5,00

0,00

5,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

15,00

0,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

a,oo

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

'0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

. 0.00

.. 0,00

\o,oo

Materiale de laborator

20.09

0,00

1 ^p.00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

6,00

o o

0,00

20,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

-0,00

• 0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

;• 0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

'0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6,00

20,00

0,00

20,00

SECI

[IUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

30,00

30,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

30,00

30,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

30,00

30,00

Active fixe

71.01

0,00

0,00

30,00

30,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

30,00

30,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE              ANEXA NR.4

LAHCL

VIZAT,


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:

PRIMAR,

ADRIAN DOBRE


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2016 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U/

M


Cantitatea


Valoarea inițiala


Influente


Valoarea finala1.

Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0,00

0,00

II.

Dotări independente

TOTAL 2

0

30.000,00

30.000,00

1. UNIT DENTAR - ECHIPAMENT DE LUCRU PENTRU MEDICINA STOMATOLOGICA

1

0

30.000,00

30.000,00

III.

Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV.

Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

0

30.000,00

30.000,00

) DIRECTOR,

DINU ION DAN //          < A

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,\V-       <£- n1 ' |

w1A y/

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI


68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

30.06.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.486,00

23.014,00

4.831,00

27.845,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

13.486,00

23.014,00

4.831,00

27.845,00

CHELTUIELI CURENTE

01

13.486,00

23.014,00

4.831,00

27.845,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.426,00

9.230,00

0,00

9.230,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.624,00

7.500,00

0,00

7.500,00

Salarii de baza

10.01.01

3.624,00

7.500,00

0,00

7.500,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

802,00

1.730,00

0,00

1.730,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

575,00

1.200,00

0,00

1.200,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18,00

40,00

0,00

40,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

189,00

413,00

0,00

413,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

12,00

0,00

12,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15,00

65,00

0,00

65,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

58,00

115,00

0,00

115,00

Alte cheltuieli

20.30

58,00

115,00

0,00

115,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

58,00

115,00

0,00

115,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

9.002,00

13.669,00

4.831,00

18.500,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.002,00

13.669,00

4.831,00

18.500,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.002,00

13.669,00

4.831,00

18.500,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

| ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


' PREȘEDINTE,