Hotărârea nr. 212/2016

Hotãrârea nr. 212 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 212


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016;

în temeiul art.19, art.49 si art.67 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l- comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.07.2016;

în temeiul art.36, alin.4 , litera a) și art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicată, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art.2- Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3- Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

l

I

1

dinte de ședință,

îonnȚNiculae Botez


Preși

George-:


sl


Primăria municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltui

2016 al al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01,02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016.

Prezenta rectificare este impusa de inrolarea Politiei Locale Ploiești in programul pilot al Ministerului Finanțelor Publice - FOREXEBUG, care nu permite introducerea in sistem a doua surse de finanțare, respectiv sursa A si sursa G, si consta in stabilirea sursei de finanțare sursa A - finanțare integrala a cheltuielilor din bugetul local.

In urma rectificării bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, avand ca surse de finanțare venituri proprii si subvenții, se modifica in bugetul de cheltuieli pe anul 2016 avand ca sursa de finanțare integral din bugetul local, si se prezintă astfel: Venituri totale: 12.050,00 mii lei - din care:

 • - finanțare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei - din care:

 • - cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

 • - bunuri si servicii =    902,00 mii lei.

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.u

Staicu Zoia

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si Politiei Locale Ploiești


In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 aprobat a fost structurat astfel:

Venituri totale: 12.050,00 mii Iei

din care:

 • - finanțare din bugetul local = 10.393,55 mii lei

 • - venituri din subvenții =       1.656,45 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

din care: - cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

 • - bunuri si servicii -   902,00 mii lei.

In perioada ianuarie - februarie 2016, pana la aprobarea bugetului, finanțarea cheltuielilor s-a efectuat la fel ca in anului precedent, respectiv venituri proprii si subvenții de la bugetul local (sursa de finanțare G).

In urma rezilierii contractelor de prestări servicii in cursul anului 2015 cu instituțiile de subordonare locala, incepand cu data de 01 martie 2016 finanțarea cheltuielilor bugetului Politiei Locale Ploiești a fost transferata de la sursa de finanțare „G” - reprezentând venituri proprii si subvenții la sursa de finanțare la sursa de finanțare „A” - integral de la bugetul local.

Prezenta rectificare este impusa de înrolarea instituției noastre in programul pilot al Ministerului Finanțelor Publice - FOREXEBUG, care nu permite introducerea in sistem a doua surse de finanțare, respectiv sursa A si sursa G, si consta in stabilirea sursei de finanțare sursa A - finanțare integrala din bugetul local, cheltuielile ramanand neschimbate.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Politiei Locale Ploiești va deveni buget de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, avand următoarea structura:

Venituri totale: 12.050,00 mii Iei

din care:

 • - finanțare din bugetul local = 12.050,00 mii lei

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

din care: - cheltuieli de personal = 11.148,00 mii lei

 • - bunuri si servicii -   902,00 mii lei.


 • -  majorarea cu suma de 50,00 mii lei la “carburanți si lubriflanti

 • -  diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la ”posta, telecomunicații, radio, tv, internet”',

 • -  diminuarea cu suma de 5,00 mii lei la ”alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” ;

 • -  diminuarea cu suma de 15,00 mii lei la “deplasări interne, detasari, transferări"',

 • -  diminuarea cu suma de 45,00 mii lei la „ consultanta si expertiza” ;

 • -  majorarea cu suma de 65,00 mii lei la “pregătire profesionala “ ;

 • -  diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la “prime non viata ”,

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Director General rmen^Dawiela GhBiroul Financiar-Contabilitate, consilier Buciumeanu Costin

Serviciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Mocanu Isabela Gabriela

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri'^ al Politie Locale Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Politia Locala Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din

Legea 273/2006 integral de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul instituției se transforma din buget de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare venituri proprii si subvenții, in buget de cheltuieli finanțat integral din bgetul local, fiind structurat astfel:

-cheltuieli de persoanl             11.148,00 mii lei

-bunuri si servicii ______________902,00 mii lei

TOTAL 12.050,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:Politia Locala Ploiești

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevederi conform HCL 35/01.02.2016

Execuție la data de

30.06.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

sA r

* o/ L z

Prevederi ianuarie-februarie 2016

Prevederi martie-decembrie 2016

Execuție ianuarie-februarie 2016

Execuție martie-* iunie 2016

TOTAL VENITURI - din care:

1.656,45

10.393,55

0,00

0,00

0,00

12.050,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1.656,45

10.393,55

0,00

0,00

0,00

12.050,00

Finanțare din bugetul local

10.393,55

1.656,45

12.050,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1.656,45

0,00

-1.656,45

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.656,45

10.393,55

1.656,35

3.389,99

0,00

12.050,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.656,45

10.393,55

1.656,35

3.389,99

0,00

12.050,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.656,45

10.393,55

1.656,35

3.389,99

0,00

12.050,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.547,68

9.600,32

1.547,63

3.104,33

0,00

11.148,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

895,42

5.631,58

895,40

1.795,23

6.527,00

Salarii de baza

10.01.01

812,47

4.990,53

812,46

1.626,57

5.803,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

45,50

354,50

45,50

92,66

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

2,00

0,02

[|>o

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

'Wojxț

Alocații pentru transportul Ia si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

37,45

282,55

37,44

75,98

320,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL 35/01.02.2016

Execuție la data de 30.06.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi ianuarie-februarie 2016

Prevederi martie-de cern brie 2016

Execuție ianuarie-februarie 2016

Execuție martie-iunie 2016

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

446,90

2.653,10

446,90

901,46

3.100,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

205,36

1.315,64

205,33

407,64

0,00

1.521,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

142,51

889,49

142,50

284,75

1.032,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,48

28,52

4,47

8,94

33,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

46,68

313,32

46,67

93,57

360,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,35

17,65

2,35

4,69

20,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

20,00

20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,34

46,66

9,34

15,69

56,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

108,77

793,23

108,72

285,66

0,00

902,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

108,71

512,29

108,66

260,96

20,00

641,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,96

14,04

0,95

3,82

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,50

1,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

30,69

79,31

30,68

55,25

110,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,47

21,03

2,46

5,04

23,50

Carburant! si lubrifianti

20.01.05

33,17

116,83

33,16

51,88

50,00

200,00

Piese de schimb

20.01.06

0,88

49,12

0,88

22,22

50,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25,78

84,22

25,78

39,54

-25,00

85,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

29,00

0,99

15,41

30,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13,76

117,24

13,76

67,80

-5,00

126,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

_

Materiale sanitare

20.04.02

T 1 s

* C

Reactivi

20.04.03

A <

'

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

40,00

0,00

6,51

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

*

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

6,51

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

30,00

0,00

0,00

-15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30,00

-15,00

15,00

Deplasări în străinătate

20.06.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform HCL

35/01.02.2016

Execuție la data de 30.06.2016

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

Prevederi ianuarie-februarie 2016

Prevederi martie-decembrie 2016

Execuție ianuarie-februarie 2016

Execuție martie-iunie 2016

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

50,00

-45,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

65,00

125,00

Protecția muncii

20.14

35,00

35,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,06

64,94

0,06

18,19

-25,00

40,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,06

4,94

0,06

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

60,00

18,19

-25,00

35,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

'


ORDONATQRrTERTIAR DE CREDITE,

neral.,

Gheorghe


DIRE Carmen D

VCONTABIL, Costin Buciumeanu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE AȚ

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGN(3

RAPORT


PREȘEDINTE,

Data:                Q