Hotărârea nr. 211/2016

Hotãrârea nr. 211 privindacordarea pentru anul şcolar 2016 – 2017 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 211 privind acordarea pentru anul școlar 2016 - 2017 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre, și a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Neagu Florin-Daniel, Neagu Daniel-Puiu, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Stroescu Florina-Alina, Tudor Aurelian-Dumitru, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare - Relații Publice prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” elevilor înscriși în clasa I, anul școlar 2016- 2017, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.07.2016 și cu Raportul Comisiei de Specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016;

Având în vedere prevederile art. 3A2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40, alin. (1) și (2), art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

A

In conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, actualizată;

A

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 1, alin. 6, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2016- 2017, la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești.

Art 2. Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 160.000 lei.

Art. 4. Pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2016-2017 se vor redistribui familiilor cu copii și care sunt beneficiare de servicii/prestații sociale aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 5. Direcția Comunicare - Relații Publice, prin Compartimentul Organizare Evenimente, precum și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.

Președinte ele ședință George-Sc rin


9

iculae Botez


Contrasemnează Secretar, '       Simona Albu

O AOV

CONȚINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ȘCOLARE „PRIMUL GHIOZDAN”

NR. CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT (BUC/SET)

1

Ghiozdan

1

2

Creion

1

3

Stilou

1

4

Caiet

2

5

Caiet tip 1-24 file

2

6

Caiet tip II - 24 file

2

7

Caiet dictando - 48 file

1

8

Caiet matematica - 48 file

1

9

Caiet foaie velina - 48 file

1

10

Acuarele

1

11

Coperta A5

4

12

Creioane color

1

13

Penar neechipat

1

14

Rigla

1

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul șcâțkâ 2016- 2017


a pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan”

V

i.Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și la facilitarea participării acestora la viața socială, economică, politică și culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială: „pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale".

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale, direct sau prin instituțiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.

Astfel, se propune acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I-a în anul școlar 2016-2017 la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești cât și copiilor familiilor beneficiare de servicii/prestații sociale.


Manlena Stanciu


Larisa Băzăvan


Florina Alina Sorescu


Sorin Văduvă


Dinu Marius Andfei


Direcția Comunicare - Relații Publice


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2016- 2017 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Potrivit principiului autonomiei locale, menționat în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit art. 36, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, consiliul local, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care si cele din domeniul educației și serviciilor sociale pentru protecția copilului, a familiei sau altor grupuri aflate în nevoie socială.

Prin autoritățile administrației publice centrale și locale, statul își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea și garantarea drepturilor beneficiarilor la o viață independentă, împlinită și demnă, precum și la facilitarea participării acestora la viața socială, economică, politică și culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială: „pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale”.

Beneficiile de asistență socială acordate de autoritățile administrației publice centrale, direct sau prin instituțiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură și reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului, promovării și garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor și libertăților fundamentale.


Astfel, se propune acordarea pachetului cu rechizite școlare „P copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2016-2017 la unitățile de învăța _ .     .x_. o

municipiului Ploiești, precum cât și copiilor familiilor beneficiare de se¥^i^ț7pre^țrî sociale.

Față de cele menționate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2016- 2017 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”.


Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice - Contracte Director Executiv,

Popa Georgiana

M j


/tina.
întocmit,

Danila St

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ^ CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2016-2017 a pachetului cu rechizite școlare “Primul ghiozdan”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2016 - 2017 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan ”


PREȘEDINTE,Data:


24 -