Hotărârea nr. 210/2016

Hotãrârea nr. 210 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Spiridon Alexandru Gabriel

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 210 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul SPIRIDON ALEXANDRU GABRIEL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionut Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina, Eduard Emilian Tudor și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 353/30 septembrie 2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 15.07.2016 și cu raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016;

având în vedere cererea nr. 3286/23.03.2016, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 3286/2016 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Spiridon Alexandru Gabriel, în vederea acoperirii costurilor tratamentului medical recomandat, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul SPIRIDON ALEXANDRU GABRIEL

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Spiridon Ioan Cătălin, cu domiciliul în Ploiești, str. Domnișori nr. 93, bl. 85, ap. 17, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile tratamentului recomandat fiului dumnealui, Spiridon Alexandru Gabriel.

Conform actelor medicale anexate, Spiridon Alexandru Gabriel prezintă următorul diagnostic: tetrapareza spastica, epilepsie focala simptomatica, intarziere psihica moderata, strabism convergent bilateral, tulburare de dezvoltare somatica cu deficit ponderal predominant.Este incadrat in gradul grav de handicap cu asistent personal, conform certificatului nr. 844/12.05.2015.

In perioada 2008 - 2015 a urmat o serie de 6 transplanturi de celule stern si programe de recuperare in China - Shenzhen Beike Biotechnology, starea de sanatate ameliorandu-se considerabil.

Conform biletelor de ieșire din spital anexate, in aprilie-mai 2013 a fost supus unor intervenții chirurgicale in cadrul carora s-au montat cate 2 tije din titan in fiecare membru inferior, pentru susținerea osului femural.

In urma acestor intervenții s-a înregistrat un regres neuromotor, minorul fiind acceptat pentru un nou transplant de celule stern, urmat de recuperare intensiva, la aceeași clinica din China.


Conform facturilor proforme anexate, costul transplantului si recuperării,.

Jp( aw

este de 20180 dolari, la care se adauga costul transportului de 5446 Eiiro,. tatal neavand posibilitatea financiara de a acoperi aceste costuri, intrucatAenjtiiKile lunare ale familiei totalizează aproximativ 2800 lei.

Conform adeverinței nr. 11992/21.04.2016 eliberata de Direcția de Sanatate

Publica Prahova, costurile transplantului cu celule stern pentru pacientii diagnosticați cu tetrapareza spastica, nu pot fi decontate din fondurile Ministerului Sanatatii.

Facem mențiunea ca, prin Hotararea nr. 128/29 aprilie 2014 a Consiliului Local Ploiești, copilul Spiridon Alexandru Gabriel a beneficiat de un ajutor financiar de 20000 lei.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,


Eduard Emilian Tudor,RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul SPIRIDON ALEXANDRU GABRIEL

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulat la art. 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Spiridon Alexandru Gabriel, in vederea acoperirii costurilor tratamentului medical recomandat.

Conform actelor medicale anexate, Spiridon Alexandru Gabriel prezintă următorul diagnostic: tetrapareza spastica, epilepsie focala simptomatica, întârziere psihica moderata, strabism convergent bilateral, tulburare de dezvoltare somatica cu deficit ponderal predominant.Este încadrat in gradul grav de handicap cu asistent personal, conform certificatului nr. 844/12.05.2015.

In perioada 2008 - 2015 a urmat o serie de 6 transplanturi de celule stern si programe de recuperare in China - Shenzhen Beike Biotechnology, starea de sanatate ameliorandu-se considerabil.

Conform biletelor de ieșire din spital anexate, in aprilie-mai 2013 a fost supus unor intervenții chirurgicale in cadrul carora s-au montat cate 2 tije din titan in fiecare membru inferior, pentru susținerea osului femural.

In urma acestor intervenții s-a înregistrat un regres neuromotor, minorul fiind acceptat pentru un nou transplant de celule stern, urmat de recuperare intensiva, la aceeași clinica din China.

Conform facturilor proforme anexate, costul transplantului si recuperării este de 20180 dolari, la care se adauga costul transportului de 5446 Euro, tatal neavand posibilitatea financiara de a acoperi aceste costuri, întrucât veniturile lunare ale familiei sunt insuficiente.

Conform adeverinței nr. 11992/21.04.2016 eliberata de Direcția de Sanatate Publica Prahova, costurile transplantului cu celule stern pentru pacientii diagnosticați cu tetrapareza spastica, nu pot fi decontate din fondurile Ministerului Sanatatii.

Mențiunea ca, prin Hotararea nr. 128/29 aprilie 2014 a Consiliului Local Ploiești, copilul Spiridon Alexandru Gabriel a beneficiat de un ajutor financiar de 20000 lei.

Familia realizează un venit lunar de 2806 lei si se compune din alocația de stat in cuantum de 200 lei, din pensia de urmaș in cuantum de 400 lei si din indemnizația de handicap in cuantum de 272 lei a copilului Spriridon Alexandru Gabriel si din salariul domnului Spiridon in cuantum de 2100 lei.

Prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 3286/2016, domnul Spiridon Ioan Cătălin a solicitat acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru acoperirea costurilor tratamentului medical pentru fiul sau, Spiridon Alexandru Gabriel. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuata ancheta sociala, ancheta nr. 3286/2016 fiind anexată la prezenta hotarare.

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Spiridon Alexandru Gabriel, propunem analizarea posibilității de acordare a ajutorului financiar solicitat.

I Director,

Dan Ion Dinu A?

Vizat,Serviciul Juridic Autoritate Tutelara,

Daniela Chiva

VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

RAPORT

A analizat n J 1 b           - r /? A                       v


oii                             oajO Qo/LA2^ M;U-U


u q<jL v? va . a uo


si a constatat         > v

A\H£.  TA\loQ KhXk


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


= £0 c<x /ej


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul SPIRIDON ALEXANDRU GABRIEL

și a emis:


PREȘEDINTE,Data:              I G,