Hotărârea nr. 21/2016

Hotãrârea nr. 21 privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 230

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21


[vizat PE legali SECRE


';/] ..

ÎÎTRU i/ate TAR


privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma , Marilena Stanciu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa și Raportul specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind acordul de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului-teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230;

Având în vedere faptul că imobilul - teren ce va face obiectul protocolului sus menționat este înscris în Cartea funciară 133539 cu număr cadastral 6645;

în baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 19.01.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 230 .

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să semneze protocolul de predare - primire a imobilului identificat la art.l.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotarare privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat in Ploiești, str.Rudului,

nr.230

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat cu modificările si completările ulterioare S.C.Mercur S.A a fost somata in anul 2007 sa procedeze la predarea terenurilor pentru care nu a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate pe baza de protocol către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Având in vedere faptul ca societatea nu a procedat la predarea terenurilor menționate a fost promovata acțiunea in instanța privind ^revendicarea imobiliara” formulata de municipiul Ploiești, in contradictoriu S.C.Romarta S.A.(fosta S.C.Mercur S.A, pana in 2007), pentru imobilul-teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230.

La termenul din 11.01.2016 acțiunea menționata a fost anulata ca netimbrata, municipiul Ploiești neachitand taxa de timbru, intrucat anterior acestui termen prin adresa nr.6360/2015 S.C. Romarta S.A. a solicitat predarea pe cale amiabila a terenului care facea obiectul litigiului.

Ca atare, in data de 14.01.2016 a avut loc o intalnire comuna cu reprezentanții acestei societăți, in cadrul careia, s-au analizat aspectele incidente in speța si s-a constatat ca prima etapa care trebuie indeplinita este promovarea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești "privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobilului- teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230”.

Față de cele prezentate propunem spre analiză si aprobare consiliului local proiectul de hotărâre sus menționat.


Robert Vîsc;


Gheorghe PopaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT/// VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII Dgg

Cristian Mihai G7®


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren

situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat cu modificările si completările ulterioare S.C.Mercur S.A a fost somata in anul 2007 sa procedeze la predarea terenurilor pentru care nu a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate pe baza de protocol către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Ținând cont de faptul ca societatea nu a procedat la predarea terenurilor menționate a fost promovata acțiunea in instanța privind ” revendicare imobiliara” formulata de municipiul Ploiești, in contradictoriu S.C.Romarta S.A.(fosta S.CMercur S.A, pana in 2007), pentru imobilul-teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230.

La termenul din 11.01.2016 acțiunea menționata a fost anulata ca netimbrata, fapt atestat de certificatul de grefa din data de 13.01.2016, municipiul Ploiești neachitand taxa de timbru intrucat anterior acestui termen prin adresa nr.6360/2015 S.C. Romarta S.A. a solicitat predarea pe cale amiabila a terenului care facea obiectul litigiului, sens in care a solicitat ’ ’ un act administrativ al Consiliului Local Ploiești in baza caruia sa se poata realiza predarea efectiva’ ’.

Ca atare, in data de 14.01.2016 a avut loc o intalnire comuna cu reprezentanții acestei societăți, in cadrul careia, s-au analizat aspectele incidente in speța si s-a constatat ca prima etapa care trebuie indeplinita este promovarea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești „privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230”, ulterior se va proceda la încheierea protocolului de predare- primire si la includerea imobilului-tgrenjn domeniul privat al municipiului Ploiești.

Potrivit extrasului de carte funciara 3070/2016 emis de Oficiul detjadastru^i Publicitate Imobiliara Prahova pentru imobilul-teren situat in PloiesjL tffr.^^țw^ X*’ nr.230, înscris in Cartea funciară numărul 133539 cu număr cadastrâSS®, jg / figurează ca proprietar statul roman.

Potrivit extrasului de carte funciara 5746/2016 emis de Oficiul de^^astri^pX Publicitate Imobiliara Prahova construcția CI-magazie, înscrisa in Carteafendafa

numărul 133539-C3 cu număr cadastral 6645-C1, figurează ca proprietar S.C.Romarta S.A.


Potrivit extrasului de carte funciara 5738/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C2-magazie, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C4 cu număr cadastral 6645-C2, figurează ca proprietar S.C.Romarta S.A.

Potrivit extrasului de carte funciara 5751/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C3-spațiu administrativ, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C1 cu număr cadastral 6645-C3, figurează ca proprietar S.C.Paulus S.R.L.

Potrivit extrasului de carte funciara 5731/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C4-atelier, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C2 cu număr cadastral 6645-C4, figurează ca proprietar S.C.Paulus S.R.L.

Potrivit extrasului de carte funciara 5731/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C5-garaj, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C5 cu număr cadastral 6645-C5, figurează ca proprietar S.C.Paulus S.R.L.

Potrivit extrasului de carte funciara 5725/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C6-birou, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C6 cu număr cadastral 6645-C6, figurează ca proprietar S.C.Romarta S.A.

Potrivit extrasului de carte funciara 5718/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C7-depozit magazie, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C7 cu număr cadastral 6645-C7, figurează ca proprietar S.C.Romarta S.A.

Potrivit extrasului de carte funciara 5709/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C8-magazie, înscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C8 cu număr cadastral 6645-C8, figurează ca proprietar S.C.Roma Emil Alexandru S.R.L.

Potrivit extrasului de carte funciara 5704/2016 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova construcția C9-birou, patiu bar, inscrisa in Cartea funciară numărul 133539-C9 cu număr cadastral 6645-C9, figurează ca proprietari Ionita Paul, Ionita Aneta si Ghita George Alin.

După aprobarea prezentului proiect de hotarare si încheierea protocolului de predare - primire urmeaza sa fie promovat un nou proiect de hotarare privind includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului situat in Ploiești,

str.Rudului, nr.230, procedandu-se ulterior si la valorificarea lyi . prevederilor legale in vigoare.                                          ff*

Situația a fost analizată în ședința din data 19.01.2016 de către/ Cerniși - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Con^sr^.


- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț. A Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabiPmi^ere^imuC' proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.Directo;

Florin


Direcția Gestiune Patrimoniu

Executiv,

Director Executiv

Ădjunct,

Mrache

Amedeo Florid Ti î w

abîrcăr

Sef Serviciu Gabriela Mîndruțiu
AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv, Georgiana Popa


Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiuîntocmit

Seceleanu Andrea Lui: vvixju.jLuh juucm, al mum^iriU-LUi riA7i£d 11 Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 19.01.2016


Comisia este compusa din domnii consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Ganea Cristian, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu si Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CAPITOLUL I - SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

1, Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual in vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultura a Sindicatelor in domeniul public al Municipiului Ploiești si in administrarea consiliului local

S-au făcut demersuri către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in vederea confirmării proprietarului Întrucât, potrivit documentelor existente in baza de date a instituției, la nivelul anului 2006 - figura ca proprietar Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești, conform Extrasului de Carte Funciara nr.33414/2006.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

y

\

Stanciu Marilena

z’

\ ...

311 Cel 11 Sticlii

Pana George

—ț.....

y

Dumitru Cristian

\

Jl

Vîscan Robert

y

\

\

Popa Gheorghe

\

\

Rezultat

\

Ju


2. Proiect de hotarare privind darea acordului de principiu pentru preluarea in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului^Localpil municipiului Ploiești a imobilului in care funcționează Spitalul GeneraPCâi^Eeratey^ Ploiești

S-au făcut demersuri către Ministerul Transportului si Infrastruetifiii ^g^ști j/ in vederea comunicării elementelor de identificare ale                        ./


funcționează Spitalul General Cai Ferate Ploiești, str.Domnișori nr.93 vLâ?pr.oc|d ce trebuie urmata in vederea promovării proiectului de hotarare mentionăt-mWsu

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

Stanciu Marilena

Ganea Cristian

Pana George

(

Dumitru Cristian

-

Vîscan Robert

..    —>

Popa Gheorghe

Rezultat

3. Proiect de hotarare privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare-primire a imobiluîui-teren situat in Ploiești, str. Rudului, nr.230 de către S. C. Romarta S.R.L.

COMISIE Cosma Marcian Stanciu Marilena Ganea Cristian Pana George Dumitru Cristian VîscanRobert Popa Gheorghe Rezultat


Aviz pozitiv ~ir

*


Aviz negativ


Abținere

CAPITOLUL II - COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

I. Proiect de hotarare privind modificarea pozițiilor 962 și 1110 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Mărășești nr. 96 și str. Rahovei nr. 12) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Inițiatori - consilieri: Ganea Cristian Mihai, Stanciu Marilena, Cosma Marcian, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.
Popa Gheorghe f


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII C2

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind exprimarea avizului de principiu pentru semnarea protocolului de predare- primire a imobilului- teren situat in Ploiești, str.Rudului, nr.230


Si a emis:

5

ti.V a

MX

MMX <

1 '