Hotărârea nr. 209/2016

Hotãrârea nr. 209 Privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul Antonescu Petru David

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 209 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANTONESCU PETRU DAVID

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionut Viscan, Paulica Dragusin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina, Eduard Emilian Tudor și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție si asistență socială din data de 15.07.2016 și cu raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 27.07.2016;

având în vedere cererea nr. 7738/14.07.2016, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 7738/2016 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Antonescu Petru David, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016. I

1

. Contrasemnează Secretar,

.• V-


Simona Albu


Președinte de ședință,

George-Sojrin-fNiculae Botez

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANTONESCU PETRU DAVTD

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Antonescu Ion Toma, cu domiciliul în Ploiești, str. Eremia Grigorescu nr. 12, bl. 89, sc. C, ap. 43, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile tratamentului recomandat fiului dumnealui, Antonescu Petru David.

Copilul Antonescu Petru David este incadrat in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 1914/20.10.2015 si este diagnosticat cu tetrapareza spastica, intarziere motrica, psihica si de limbaj.

Din documentele anexate rezulta ca tatal a acordat o atentie deosebita stării de sanatate a copilului, acesta urmând periodic, tratament (ședințe de recuperare) la clinici din Sibiu, București, Munchen, evoluția fiind pozitiva. Conform scrisorii medicale eliberata de Centrul de medicina hiperbara si a scufundărilor Constanta in data de 22.05.2016, copilul Antonescu Petru David a efectuat 4 serii de cate 11,14,10, respectiv 10 ședințe de oxigenare hiperbara, incepand cu luna noiembrie 2014 pana in prezent.

Având in vedere evoluția favorabila, prin aceeași scrisoare se recomanda continuarea tratamentului cu oxigenare hiperbara in cadrul Centrului de medicina hiperbara Constanta, tratament standard recunoscut International in cazul paraliziilor cerebrale. Sunt necesare 15 ședințe, la un preț de 400 lei/sedinta, costul total fiind de 6000 lei, la care se adauga cheltuielile pentru cazare si masa.

Din adresa nr. 9012/25.05.2016 a Casei de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca terapia cu oxigen hiperbar nu se regăsește in lista pachetul de servicii


medicale de baza pentru specialitatea clinica de reabilitare medicală dedohtât^ H w» bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

Facem mențiunea ca, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 374/2^^&>^(fl'4j

96/27 martie 2015 si nr. 422/25 noiembrie 2015, s-a aprobat acordarea unor ajutoare

financiare in cuantum de 5000 lei fiecare, din fondul de rezerva bugetara, destinația acestora, fiind, de asemenea, acoperirea costurilor terapiei hiperbare.

In prezent familia realizează un venit lunar de 2118 lei, insuficient pentru a acoperi cheltuielile cu tratamentul recuperator si solicita acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetara pentru achitarea terapiei hiperbare.

Facem mențiunea ca, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 374/28.10.2014, nr. 96/27 martie 2015 si nr. 422/25 noiembrie 2015, s-a aprobat acordarea unor ajutoare financiare in cuantum de 5000 lei fiecare, din fondul de rezerva bugetara, destinația acestora, fiind, de asemenea, acoperirea costurilor terapiei hiperbare.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Eduard Emilian Tudor
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fonaj^deț^^rya bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei p

situație de extremă dificultate - copilul ANTONESCU

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Antonescu Petru David, în vederea efectuării unui tratament constând in 15 ședințe de oxigenare prin terapie hiperbara.

Conform actelor medicale anexate, copilul Antonescu Petru David este încadrat in gradul grav de handicap, conform certificatului nr. 1914/20.10.2015 si este diagnosticat cu tetrapareza spastica, întârziere motrica, psihica si de limbaj.

Din documentele anexate rezulta ca tatal a acordat o atentie deosebită stării de sanatate a copilului, acesta urmând periodic, tratament (ședințe de recuperare) la clinici din Sibiu, București, Munchen, evoluția fiind pozitiva. Conform scrisorii medicale eliberata de Centrul de medicina hiperbara si a scufundărilor Constanta in data de 22.05.2016, copilul Antonescu Petru David a efectuat 4 serii de cate 11, 14, 10, respectiv 10 ședințe de oxigenare hiperbara, începând cu luna noiembrie 2014 pana in prezent.

Având in vedere evoluția favorabila, prin aceeași scrisoare se recomanda continuarea tratamentului cu oxigenare hiperbara in cadrul Centrului de medicina hiperbara Constanta, tratament standard recunoscut internațional in cazul paraliziilor cerebrale. Sunt necesare 15 ședințe, la un preț de 400 lei/sedinta, costul total fiind de 6000 lei, la care se adauga cheltuielile pentru cazare si masa.

Din adresa nr. 9012/25.05.2016 a Casei de Asigurări de Sanatate a Județului Prahova rezulta ca terapia cu oxigen hiperbar nu se regăsește in lista pachetul de servicii


medicale de baza pentru specialitatea clinica de reabilitare medical bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

Veniturile familiei totalizează 2118 lei/luna si se compun din: al

copilului Antonescu Petru David, in cuantum lunar de 200 lei, 106 lei buget personal complementar, 969 lei indemnizație de insotitor, la care se adauga indemnizația de creștere copil a tatalui, in cuantum de 450 lei, alocația de sprijin familial de 225 lei si alocația de stat a surorilor de 168 lei.

Domnul Antonescu Ion Toma a solicitat un ajutor financiar pentru efectuarea terapiei hiperbare, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 7738/14.07.2016. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 7738/2016 fiind anexată la prezenta hotărâre.

Facem mențiunea ca, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 374/28.10.2014, nr. 96/27 martie 2015 si 422/25 noiembrie 2015, s-a aprobat acordarea unor ajutoare financiare in cuantum de 5000 lei fiecare, din fondul de rezerva bugetara, destinația acestora, fiind, de asemenea, acoperirea costurilor terapiei hiperbare.

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Antonescu Petru David, propunem analizarea posibilității de acordarea a ajutorului financiar solicitat.

I Director,

Dan Ion DinuVizat,Serviciul Juridic Autoritate Tutelara,


Daniela ChivaVIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Contracte£

N fe C>7. J


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALAsi a constatat         _

/W

Data:    [ S .C>A ■ Q

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAR PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNC

RAPORT


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANTONESCU PETRU DA VIDData:            Q______