Hotărârea nr. 208/2016

Hotãrârea nr. 208 privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Donald-Nicolae şi validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

R O MÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

v i z at TțFEf ri ul


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 208 privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Donald-Nicolae și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și al Secretarului Municipiului Ploiești, doamna Simona Albu;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Constantin Donald-Nicolae, ca urmare a demisiei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12762 din data de 30 iunie 2016;

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 14336/22.07.2016, prin care s-a confirmat următorul supleant;

Luând în considerare Raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016.

Ținând cont de Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului membru supleant ales pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și, în consecință, se propune validarea mandatului acestuia;

A

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/2014;

Urmare prevederilor art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

A

In conformitate cu de prevederile art. 9, alin. 2, lit. „a” și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, actualizată;

A

In temeiul art. 36, alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului CONSTANTIN DONALD-NICOLAE, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art. 2 Se validează mandatul de consilier al domnului MINEA CONSTANTIN GABRIEL.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.


George-Sorih-N^cijlae Botez
REFERATPotrivit art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din calitatea de consilier local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2016 au fost validate mandatele consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016.

Ulterior, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12762 în data de 30 iunie 2016, domnul consilier Constantin Donald-Nicolae și-a înaintat demisia din funcția de consilier local, aflându-se sub incidența art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată, și anume ‘funcția de consilier local este incompatibilă cu funcția de: președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”.

Prin adresa nr. 14336/22.07.2016, Partidul Social Democrat ne-a confirmat numele următorului supleant, în persoana domnului Minea Constantin-Gabriel.

Potrivit legii, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local, la propunerea primarului, adoptându-se o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


i SECRETAR, \ Simona AlbuSubsemnatul CONSTANTIN DONALD NICOLAE, cu domiciliul în municipiul Ploiești, jud. Prahova, str.                        bl. ap. n calitate de Consilier Local și

totodată Director General al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate comercială de interes local aflată sub autoritatea consiliului local Ploiești, îmi prezint demisia din calitatea de Consilier Local, deoarece îndeplinind ambele funcții mă aflu sub incidența legii 161/2013, art.88 care spune:

Art.88/Legea 161/2013

(1) Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu:

d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

Prin urmare, începând cu data de 30.06.2016, aleg să optez pentru funcția de Director General al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în detrimentul funcției de Consilier Local.

DATA

03    <2^ 1 (oCătre,


O-»- G>V; Lc©-^—


municipiul ploiești înregistrare 14336

22 -07-ÎT.5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că domnul MINE A CONSTANTIN GABRIEL este membru al Partidului Social Democrat și este supleant pe lista de candidați PSD, la numărul 12 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii 115/2015, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL ca urmare a vacantării locului prin demisia domnului CONSTANTIN DONALD NICOLAE.

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui MINEA CONSTANTIN GABRIEL in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data de

Președinte PSD PRAHOVA,

TOADER BOGDAN ANDREI


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 28.07.2016


Astăzi, 28.07.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Social Democrat, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului CONSTANTIN DONALD-NICOLAE.

S-a avut în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 14336/22.07.2016 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul MINEA CONSTANTIN-GABRIEL.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Donald-Nicolae și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

și a emisPREȘEDIHTț,

George Sorinei


Data:        ■ Io(CSECRETAR,

Andrei bGheorghe


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JURĂMÂNT


GABRIEL, în


Subsemnatul, MINEA CONSTANTIN -conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

DATA: 28.07.2016

Consilier,

MINEA CONSTANTIN-GABRIEL