Hotărârea nr. 207/2016

Hotãrârea nr. 207 privind încetarea mandatului domnului consilier Nicolae Alexandri şi validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

R O M ÂNI A


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 207

privind încetarea mandatului domnului consilier Nicolae Alexandri și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al Secretarului Municipiului Ploiești, doamna Simona Albu;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Nicolae Alexandri, ca urmare a demisiei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12576 din data de 27 iunie 2016;

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 532/19.07.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.07.2016 sub nr. 14141 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Luând în considerare Raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Având în vedere Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului membru supleant ales pe lista de candidați ai Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 și, în consecință, se propune validarea mandatului acestuia;

A

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/2014;

Urmare prevederilor art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

Ținând cont de prevederile art. 9, alin. 2, lit. „a” și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului NICOLAE ALEXANDRI, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art. 2 Se validează mandatul de consilier al domnului NEAGU DANIEL -PUIU.

Art 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016.




REFERAT



Potrivit art. 9, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, actualizată, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din calitatea de consilier local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2016 au fost validate mandatele consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016.

Ulterior, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12576 în data de 27 iunie 2016, domnul consilier Nicolae Alexandri și-a înaintat demisia din funcția de consilier local, aflându-se sub incidența art. 88, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată, și anume ‘funcția de consilier local este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator”.

Prin adresa nr. 532/19.07.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.07.2016 sub nr. 14141, Partidul Național Liberal ne-a confirmat numele următorului supleant, în persoana domnului Neagu Daniel-Puiu.

Potrivit legii, încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către Consiliul Local, la propunerea primarului, adoptându-se o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


i SECRETAR, \ Simona Albu





Zir ★ ★

* ★ *


PNL


PARTIDUL NA TIONAL LIBERAL

9


j , Partidul National Life ' Orga^atia Județul^/â iwtîSare Mv. i IEȘIRE      -

Qmniătur*3     T.m

Către Consiliul Local al municipiului PLOIEȘTI municipiul PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE

Având in vedere demisia din Consiliul Local al domnului

Nicolae Alexandri din funcția de consilier local, va comunicam ca următorul supleant pe listele de candidați pentru Consiliul Local

Ploiești la alegerile locale din 5 iunie este domnul Neagu Daniel-Puiu


pentru care confirmam ca este membru PNL.

Data:

19.07.2016



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 28.07.2016

Astăzi, 28.07.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Național Liberal, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Nicolae

Alexandri.

S-a avut în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 532/19.07.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.07.2016 sub nr. 14141 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul NEAGU DANIEL-PUIU.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.

COMISIA DE VALIDARE,

Președinte,           I

George-Sorin-Niculae


Paul Palaș-Alexandru

Eduard-Emilian Tudor

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JURĂMÂNT


Subsemnatul, NEAGU DANIEL - PUIU, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

DATA: 28.07.2016

Consilier,

NEA GU DANIEL-PUIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA D LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre încetarea mandatului domnului consilier Nicolae Alexandri și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant