Hotărârea nr. 206/2016

Hotãrârea nr. 206 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii "Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploieşti Vest, cod SMIS 32472" în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti"

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 206 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice -Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 32472” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 32472” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”.

Luând în considerare adresele Direcției Economice nr. 263/18.07.2016 și nr. 266/19.07.2016;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Procesului Verbal de recepție încheiat la terminarea lucrărilor nr.9292/09.05.2016;

în conformitate cu Raportul din data de 19 .07.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 32472”, conform Anexelor nr. 1- 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Obiectivul de investiții va rămâne în administrarea autorității publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea și întreținerea să fie realizate de Serviciul Administrare „Parc Municipal Ploiești Vest” din cadrul Municipiului Ploiești.

Art.2. Aprobă completarea Anexei FI a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic Investiții si Serviciul Administrare „Parc Municipal Ploiești Vest” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 324722” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Municipiul Ploiești a detinut in patrimoniu potrivit Titlului de proprietate nr.1596/1993, in baza Legii nr.l8/1991 suprafața de 76,80 ha, situata in tarlaua T52 A 666.

Conform Hotărârii nr.26/1996 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aceasta suprafața a fost diminuata cu 22,14 ha care au făcut obiectul unui schimb intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si R.A. „Cai de Rasa” - Hipodromul Ploiești.

Potrivit măsurătorilor efectuate de S.C. Azimuth S.R.L. Calarasi, suprafața ramasa din aceasta tarla a fost de 53,33 ha. Din aceasta s-au expropriat 3 loturi, conform Hotărârii Guvernului României nr.l82/2009.

In urma măsurătorilor de specialitate efectuate s-a identificat suprafața de 52,9653 mp care a fost inscrisa in Cartea Funciara nr. 63216/2010, numărul cadastral 106679. Din aceasta suprafața, prin Hotararea nr.426/07.12.2010 a Consiliului Local, au fost trecute din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Ploiești 42,1671 ha pentru realizarea investiției „Parc Municipal Ploiești Vest", suprafața care a fost scoasa din circuitul agricol conform Deciziei nr. 6523/2010 a Direcției Agricole Prahova.

Au ramas in domeniul privat 10,79 ha - teren agricol (pentru eventuale exproprieri necesare construirii autostrăzii Bucuresti-Brasov).

Potrivit Extrasului de Carte Funciara pentru Informare actualizat, imobilul este situat in Ploiești, str. Marasesti nr.285B, este inscris in Cartea funciara numărul 129944, are numărul cadastral 129944 si suprafața masurata de 529.654 mp.

De asemenea, din patrimoniul Municipiului Ploiești face parte si tarlaua T54 A674 care figurează in titlul de proprietate menționat cu suprafața de 15,88 ha.

Aceasta tarla a fost inscrisa in Cartea Funciara nr. 5 8660/2010, numărul cadastral 104151, cu suprafața de 15,7552 ha identificata la măsurători, suprafața care a fost scoasa din circuitul agricol conform Deciziei nr. 6522/2010 a Direcției Agricole Prahova, in vederea realizării Parcului Municipal Ploiești Vest.

Prin Hotararea nr.426/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești aceasta tarla T54 A674 a fost trecuta in domeniul public al Municipiului Ploiești.


Potrivit Extrasului de Carte Funciara pentru Informare actualiza situat in Ploiești, str. Marasesti nr.285A, este înscris in Cartea funciara are numărul cadastral 128388 si suprafața masurata de 157.552 mp.

Potrivit legislației in vigoare, prin Hotararea nr.474/2011 a C| Municipiului Ploiești s-a aprobat completarea Anexei FI la Hotara Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu 2 poziții noi privind o pâ teren situat in Tarlaua T52 parcela A666 si cu imobilul din Tarlaua T54 p vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Ulterior, ca urmare a evaluării imobiliare a acestor terenuri, prin Hotararea nr.393/2012 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-au modificat corespunzător cele doua poziții noi incluse in inventar.

Menționam faptul ca, in conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 196/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești terenurile situate in tarlalele T52 A666 si T54 A674 au fost incluse in “Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor indreptatite ca măsură reparatorie constând in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent” potrivit legilor proprietății. Ulterior, prin Hotararea nr. 196/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești au fost aprobate unele masuri pentru realizarea “Parcului Municipal Ploiești Vest”, in sensul eliminării din lista terenurilor disponibile a pozițiilor referitoare la terenurile situate in tarlalele menționate, pe acestea urmând sa se realizeze obiective de utilitate publica prin accesarea de fonduri nerambursabile.

Potrivit Hotărârii nr. 115/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat “Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești — Prahova” in care este inclus si proiectul menționat.

Prin Hotararea nr.374/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice- Parc Municipal Ploiești Vest”.

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost necesara scoaterea din circuitul agricol a celor doua terenuri astfel ca in prezent acestea au destinația de curți construcții, fiind inscrise si in Cartea Funciara a unitatii administrativ-teritoriale Ploiești cu destinația actuala.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, zonele verzi, parcurile, scuarurile, grădinile publice, precum si spatiile verzi din zona blocurilor constituie domeniul public al localității.

In urma realizării obiectivului de investiții a fost incheiat Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9292 din data de 09.05.2016, transmis la solicitarea Direcției Gestiune Patrimoniu de către Direcția Tehnic Investiții prin adresa nr.3536 din data de 02.06.2016.

Prin adresa nr. 263/18.07.2016 completata cu adresa nr.266/19.07.2016, Direcția Economica a comunicat faptul ca au fost înregistrate in evidentele contabile bunurile aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 324722”, transmițând totodată si situația acestora.


întrucât se includ noi poziții in „Inventarul bunurilor care alqpt public al Municipiului Ploiești”, este necesara completarea Ho nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Preț municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Precizam faptul ca, Parcul Municipal Ploiești Vest va rama autoritatii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si realizate de Serviciul Administrare „Parc Municipal Ploiești Municipiului Ploiești.

Situația a fost analizată in ședința din data de 19.07.2016 de către Comisia nr.2 -

Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirea

Șef Serviciu S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

Direcția Economica,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

ax©/CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferen investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a c< rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest, cod


„Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al localității se numără si zonele verzi, parcurile, scuarurile, grădinile publice, precum si spatiile verzi din zona blocurilor.

Municipiul Ploiești deține in proprietate terenurile situate in partea de vest a orașului, in tarlalele T52 A666 si T54 A674. Pe aceste terenuri a fost amenajat „Parcul Municipal Ploiești Vest ’ ’ realizat prin accesarea de fonduri europene si din bugetul local.

In urma realizării obiectivului de investiții menționat si a receptionarii lucrărilor executate, direcția de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a bunurilor rezultate conform legislației in vigoare. Ca atare, este necesara includerea „Parcului Municipal Ploiești Vest” in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești ”, conform normelor de tehnica legislativa in vigoare. După aprobarea de către Consiliul Local a proiectului de hotarare, acesta va fi transmis Consiliului Județean Prahova in vederea intocmirii proiectului de hotarare de guvern de completare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Precizam faptul ca, Parcul Municipal Ploiești Vest va ramane in administrarea autoritatii publice locale, urmând ca administrarea, gestionarea si intretinerea sa fie realizata de Serviciul Administrare „Parc Municipal Ploiești Vest” din cadrul Municipiului Ploiești.

Având in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.          fi

Consilieri:

Dănescu Ștefan

Stanciu MarilenaVîscan Robert-Ionuț

Dragulea Sanda

Mateescu Marius Nicolai

Văduva Sorin

Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice — Parc Municipal Ploiești Vest, cod SMIS 324722 ” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”

Page 1
DATA: 15-07-2016

Situația mijloacelor fixe conform Adr. DRI nr. 1264/14.07.2016 rezultate in urma finalizării obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest


Cont 212.00.00.02. A.08Nr.

crt

GESTIUNEA

NRJNVENTAR

DENMF

CODMF

VALOARE INVENTAR

CANTITATE

UM

NC

CAR TEHNICE

DATA PIF

1

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3794

ALEI CAROSABILE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

5.814.574,27

28.379,54

MP

NC 80/14-07-2016

Suprafața alei carosabile 28.379,54 MP, lățime variabila intre 4,00 â013 6,00 m4cm Uzura beton asfaltic Ba16 6cm Binder -Bad25 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal 27cm Strat de balast amestec optimal Strat de forma compactat

09.05.2016

2

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3795

PODEȚ PESTE ȚEAVA TERMOFICARE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.17.2

255.243,77

39,00

MP

NC 80/14-07-2016

Podețul dalat propus supratraverseaza 3 conducte de termoficare: 2 conducte Dn 800 mm si una Dn 1000 mm. Podețul are ca structura de rezistenta in suprastructura o dala din beton armat de o lungime de 6,00 m cu latimea de 6,50 m si inaltimea de 55 cm in ax si doua console de trotuar cu latimea de 1,00 m. Lateral dalei sunt prevăzute grinzi de parapet de 80 cm inaltime completate cu un parapet metalic. Latimea libera de circulație asigurata este de 5,50 m cu trotuare amenajate de 1,00 m.

09.05.2016

3

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3796

PODEȚ PESTE ȚEAVA TERMOFICARE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.17.2

255.243,75

39,00

MP

NC 80/14-07-2016

Podețul dalat propus supratraverseaza 3 conducte de termoficare: 2 conducte Dn 800 mm si una Dn 1000 mm. Podețul are ca structura de rezistenta in suprastructura o dala din beton armat de o lungime de 6,00 m cu latimea de 6,50 m si inaltimea de 55 cm in ax si doua console de trotuar cu latimea de 1,00 m. Lateral dalei sunt prevăzute grinzi de parapet de 80 cm. inaltime completate cu un parapet metalic. Latimea libera de circulație asigurata este de 5,50 m cu trotuare amenajate de 1,00 m.

09.05.2016

4

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3797

PARCARE P1 PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

726.777,61

2.711,00

MP

NC 80/14-07-2016

- 4cm Uzura beton asfaltic Ba16 - 6cm Binder - Bad25 - 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat

09.05.2016

5

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3798

PARCARE P 2 PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

1.006.198,97

3.893,00

MP

NC 80/14-07-2016

- 4cm Uzura beton asfaltic Ba16 - 6cm Binder - Bad25 - 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat

09.05.2016

6

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3799

PARCARE P 3 PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

659.404,43

2.426,00

M

NC 80/14-07-2016

- 4cm Uzura beton asfaltic Ba16 - 6cm Binder - Bad25 - 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast {■ amestec optimal - Strat de forma compactați

.09.05.20.16

* l

4 A1
7

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3800

PARCARE P 4 PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

8

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3801

PISTA BICICLETA PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

c

o

9

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3802

ALEI PIETONALE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.7.2

z 10

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3803

TERN HANDBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

11

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3804

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1 '

12

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3805

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

o

13

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3806

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

C

) 14

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3807

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

15

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3808

TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST .

1.1.5.1

127.825,49

482,96

MP

NC 80/14-07-2016

- 4cm Uzura beton asfaltic Ba16 - 6cm Binder - Bad25 - 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat

09.05.2016

1.820.690,29

11.978,00

MP

NC 80/14-07-2016

- 3cm Uzura beton asfaltic Ba8 - 10cm Beton C 8/10 - 20cm Strat de balast (amestec optimal) - 20cm Strat de forma compactat

09.05.2016

3.407.905,08

23.819,00

MP

NC 80/14-07-2016

Suprafața alei pietonale 23.819,00 MP, lățime variabila intre 1,50 â013 8,00 m.-Dale de beton prefabricate de 50x50 cmx8 cm - strat de nisip pilonat de 4 cm grosime -strat din balast cu grosime de 20cm

09.05.2016

688.763,87

1.700,00

MP

NC 80/14-07-2016

structura suprafața de joc 968 MP : -suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 -8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 732 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast

09.05.2016

334.350,18

666,00

MP

NC 80/14-07-2016

-structura suprafață de joc 666 MP : -suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 -8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur

09-05-2016

334.350,18

666,00

MP

NC 80/14-07-2016

-structura suprafața de joc 666 MP : -suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 -8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur

09-05-2016

334.350,18

666,00

MP

NC 80/14-07-2016

-structura suprafața de joc 666 MP: -suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 -8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur

09-05-2016

334.350,17

666,00

MP

NC 80/14-07-2016

-structura suprafața de joc 666 MP : -suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 -8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec oDtimal -10 cm refuz de ciur     1

09-05-2016

391.021,65

928,00

MP

NC 80/14-07-2016

suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimal - 10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm . beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra t sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 | cm balast                                 *

09.05.2016

* l W' Aj16

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3809

TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

q

)

17

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3810

TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

o

18

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3811

TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

19

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3812

TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

o

C

)

20

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3813

TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2

391.021,65

928,00

MP

NC 80/14-07-2016

suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast

09.05.2016

391.021,65

928,00

MP

NC 80/14-07-2016

suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast

09,05.2016

106.025,35

195,00

MP

NC 80/-14-07-2016

suprafața tatala=195 mp;structura suprafața de joc 132 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimal - 10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 63 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast

09.05.2016

106.025,33

195,00

MP

NC 80/14-07-2016

-suprafața totala=195 mpstructura suprafața de joc 132 MP ; - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimat -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 63 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm balast

09-05-2016

1.664.786,20

6.901,00

MP

NC 80/14-07-2016

suprafața totala=6901 mp;structura suprafața de joc 5605 MP : - suprafața de joc artificiala cu fir hibrid sau suprafața neteda (umplutura gazon, mixtura dinp^ițj^ si cauciuc) -14 cm nisip - 8 cm pîatra'yp’/ cm refuz de ciur -structura suprafata^'dev f ț siguranța 1296 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis «gt BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm beflast^A amestec optimal - 10 cm balast     xko

0Qj52Q^

G

■'"A
21

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3814

TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.6

22

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3815

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN HANDBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.7

23

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3816

SISTEM ILUMINAT AFERENT TERTEN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.7

24

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3817

SISTEMILUMINAT ADERENT TERTEN. TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.7.

25

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3818

SISTEM ILUMINAT AFERENT TERTEN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

1.7.

26

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3819

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

1.7.

/ 27

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3820

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

1.7.

28

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3821

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

1.7.


2

1.664.786,20

6.901,00

MP

NC 80/14-07-2016

suprafața totala=6901 mp;structura suprafața de joc 5605 MP : - suprafața de joc artificiala cu fir hibrid sau suprafața neteda (umplutura gazon, mixtura din nisip si cauciuc) -14 cm nisip - 8 cm piatra -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 1296 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast

09.05.2016

1.2

448.722,40

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de. iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de ioasa tensiune: I

09.05.2016

1.2

123.763,48

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați ia rețeaua de ioasa tensiune:

09.05.2016

1.2

123.763,48

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi .echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați ia rețeaua de ioasa tensiune:

09.05.2016

1.2

123.763,49

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere ai alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de ioasa tensiune:

09.05.2016

1.2

182.803,89

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de ioasa tensiune:

09.05.2016

1.2

182.803,88

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panourifotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de ioasa tensiune

09.05.2016

1.2

235.233,30

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminai? sunt autonomi,echipați cu panouri        f/

fotovoltaice - restul sunt racordați la reteaiL de Ioasa tensiune:                       s ‘

J Cir®’ ; ( Wi*

29

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3822

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.7.1.2

30

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3823

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

1.7.1.2

c

o

31

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3824

PLATFORMA BETONATA P1 PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

32

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3825

PLATFORMA BETONATA P2 PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

33

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3826

PLATFORMA BETONATA P3 PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5,1

34

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3827

PLATFORMA BETONATA P4 PARC MUNICIPAL VEST

1.1.5.1

35

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3828

LAC ARTIFICIAL PARC MUNICIPAL VEST

1.4.7

o

c

\  36

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3829

ÎMPREJMUIRE GOSPODĂRIE APA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.3.2

37

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3830

ÎMPREJMUIRE GOSPODĂRIE APA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.3.2

98.680,45

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de Joasa tensiune; In zona terenurilor de fotbal unde sunt amplasați stâlpi de Iluminat cu inaltimea de 20 m si la clădirea administrativa s-au montat tparatrasnete cu disDozitiv de. amorsare.               ..    .

09.05.2016

98.680,46

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune; In zona terenurilor de fotbal unde sunt amplasați stâlpi de iluminat cu inaltimea de 20 m si la clădirea administrativa s-au montat tparatrasnete cu disnozitiv de amorsare

09.05.2016

97.408,55

440,00

MP

NC 80/14-07-2016

Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 - 20 cm balast

09.05.2016

97.408,55

440,00

MP

NC 80/14-07-2016

Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 - 20 cm balast

09.05.2016

84.125,56

380,00

MP

NC 80/14-07-2016

Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 - 20 cm balast

09.05.2016

506.967,21

2.290,00

MP

NC 80/14-07-2016

Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 - 20 cm balast

09.05.2016

1.569.983,44

12.000,00

MP

NC 80/14-07-2016

Suprafața lacului 1.20 ha, adancimea medie 1.50 m.Lucrarile au constat in executarea unei excavatii la cotele si dimensiunile proiectate puse la dispozitita antreprenorului in planurile de trasare, urmând realizarea lucrărilor de impermeabilizare a bazei si tal uzului lacului artificial cu materiale aeosintetice

09.05.2016

43.692,75

228,00

m

NC 80/14-07-2016

Lungime 32; lățime 25; total lungimea imprejmuirll 228 mi. Poarta metalica acces pietonal; stâlp metalic din țeava rotunda 100 mm; H 2,30m; panou bordurat din sarma zincata 4 mm; 2400x2000 mm

09.05.2016

43.692,74

228,00

m

NC 80/14-07-2016

Lungime 32; lățime 25; total lungimea împrejmuirii 228 ml. Poarta metalica acces pietonal; stâlp metalic din țeava rotunda 100 mm; H 2,30m; panou bordurat din sarma j zincata 4 mm; 2400x2000 mm         S

09.05ffifi>38


Direcția de Gestiune Patrimoniu


3831


GOSPODĂRIE APA PARC MUNICIPAL 1.6.C VEST■O


39 Direcția de Gestiune Patrimoniu


3832


GPSPODARIE APA PARC MUNICIPAL VEST


1.8.1


O-1.2         350.349,28


1,00 BUC


NC 80/14-07-2016


- foraj de medie adâncime (H=90 m) prevăzut electropompa submersibila Q=18 mc/h, H=45 mCA; - cabina subterana a forajului este o construcție din beton armat avand dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, scări metalice de acces, capac si vana de protecție, filtru stabilizator si contoar; -cămin 1,50 x 1,50,h=2 m prevăzut sterilizator UV pentru tratarea apei; -rezervorul de inmagazinare cu dimensiunile in plan f424 4650mm, H=3662 mm si o capacitate totala de stocare de 60 mc. -fundația pentru rezervorul cilindric metalic cu diametrul de 5,150 m. - cămin cu dimensiunile 2,0 x 2,0 m, h=2,40 m aferent statiei de pompare - cămin de golire si preaplin rezervor Inmagazinare apa


09-05-2016


3         350.349,29


1,00 BUC


NC 80/14-07-2016


- foraj de medie adâncime (H=90 m) prevăzut electropompa submersibila Q=18 mc/h, H=45 mCA; - cabina subterana a forajului este o construcție din beton armat avand dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, scări metalice de acces, capac si vana de protecție, filtru stabilizator si contoar; -cămin 1,50x 1,50,h=2 m prevăzut sterilizator UV pentru tratarea apei; -rezervorul de inmagazinare cu dimensiunile in plan r155424 4650mm, H=3662 mm si o capacitate totala de stocare de 60 mc. -fundația pentru rezervorul cilindric metalic cu diametrul de 5,150 m. - cămin cu dimensiunile 2,0 x 2,0 m, h=2,40 m aferent statiei de pompare - cămin de golire si preaplin rezervor inmagazinare apa


09-05-2016


1.279.083,32


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016


- captare apa bruta cu puțuri forate; -conducta de aductiune de la foraj; - rezervor de apa potabila si de incendiu; - stafie de dezinfectie; - statie de pompare apa


09-05-2016


potabila si'incendiu exterior; - rețea de-

41

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3834

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

c

0

)

42

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3835

STATiE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

o

43

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3836

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

C

A

148.294,81


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016


148.294,81


148.294,81microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura; 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 amic do Q<Q A Dr^hnira’l____________________

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație In sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 nrn'c da Qraa Prahnuat___________________

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stafiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - ceie 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transpo propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.20J0 amle.dn.Qn A PraknueX


09.05.2016
c

o

44

)

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3837

STAT1E EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

45

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3838

STAT1E EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

0

C

46

)

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3839

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

148.294,81

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate In parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in Incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010

09.05.2016

148.294,81

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de

09.05.2016

epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vorfî prevăzute ia: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010

148.294,81

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) âO13 Distanta dintre obiective fiind foarte mare &-a ales alternativa realizării acestor microstatii de

09.05.2016

epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea

administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate In parc, construcții tip

care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile  de canalizare (colectare, tratare, transport^ propuse in incinta parcului evacueaza

efluentul tratat cu infiltrație in sol la     li

indicatorii de calitate din Avizul de     B*

gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.201

A W

omlg rlo QnA

47

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3840

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

c

o

)

48

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3841

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

0

49

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3842

STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST

1.8.8

C

)

Page 9


148.294,81


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016


microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales


09.05.2016


148.294,81


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016


alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la; - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 amîo rfa COA        __________________

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform pianului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stafiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de


09.05.2016


148.294,81


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016


gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 amic fin QlQA □nhmin'l___________________

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de


epurare la flecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stafiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse In incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 omit, rin QfZA Drohnv-i^--------------------


09.05.201650


Direcția de Gestiune Patrimoniu3843


STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL-VEST
1.8.8


Page 10


BUC


NC 80/14-07-2016microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, Inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 amic da     Drnhn»-^__________________

microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 amic da QQA Drnhnwil_________________

Rețelele electrice exterioare au fost realizate cu cabluri armate de cupru.de tip CYABY pozate in sânt, intre doua straturi de nisip cu grosimea de 10 cm peste care s-a amplasat folie avertizoare.Tablourile electrice exterioare au grad de proiecție adecvat iar pentru intrarea si ieșirea cablurilor s-au folosit presetupe speciale.Acestea au fost uzinate la producători atestati sl acreditați pentru astfel de lucrări Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stalpjy [v*-de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racor^tQp rețeaua de joasa tensiune


09.05.201653


Direcția de Gestiune Patrimoniu


3846 CLĂDIRE ADMINISTRATIVA PARC


1.6.4


MUNICIPAL VEST


Page 11


4.535.274,42


684,00


MP


NC 80/14-07-2016Structura de rezistenta este formata din cadre din beton armat, impartita in 2 tronsone separate prin rosturi de deformatie totale. Elementele de rezistenta sunt: stâlpi din beton armat, grinzi de beton armat si plansee din beton armat. închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă cu termosistem din polistiren expandat la exterior si tâmplarii din profile aluminiu cu geam termoizolant. Pereții de compartimentare sunt realizați din gipscarton pe structura metalica. Acoperirea este de tip terasa verde, pe plansseu din beton armatCIadirea are regim de inaltime Parter si o suprafața construita la sol de 684mp. Construcția se incadreaza in categoria C normala de importanta, grad li de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.


09.05.2016


54 Direcția de Gestiune Patrimoniu


55


Direcția de Gestiune Patrimoniu
reprezintă o amenajare deschisa destinata organizării evenimentelor, spectacolelor, etc. Amenajarea cuprinde o scena circulara cu raza de 6,00 m, cu o acoperire metalica, un ring de dans alaturat scenei, gradene denivelate cu 350 locuri, accese pe trepte si rampe, spatii verzi, circulații adiacente scenei si gradenelor. Construcția are regim de inaltime Parter si o suprafața construita la sol de 3600mp. Amenajarea se incadreaza in categoria C normala de importanta, grad III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.


NC 80/14-07-2016


adăpostește spatii de cultivare plante si expoziție, depozitari plante si anexe (vestiare, laborator,etc). Clădirea are regim de inaltime P 1 si o suprafața construita la soi de 839,50mp. Construcția se incadreaza in categoria C normala de Importanta, grad III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.S-a realizat o construcție cu structura metalica, cu inchideri exterioare din panouri pol (carbonat multicell pe structura meatlica si panouri sandwich pe structura metalica. Structura de rezistenta este realizata din elemente metalice ignifugate cu vopsele termospumante 60min., pe fundații din beton armat.o

56

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3849

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

57

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3850

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

o

58

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3851

GRUP SANiTAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

o

C

59

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3852

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

Page 12


158.737,45NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat in fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.


09.05.2016


158.737,45


1,00 BUC


NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o Inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat In fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.


09.05.2016


158.737,44NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat in fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB. '


09.05.2016


158.737,44Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile'sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime 50x50cm. Grinzile au dimensiunile d 25x50cm. Planseul are o grosime de Aticul are o Inaltime de 1,1 m. Beton este de: C8/10 â013 beton de egaliza C12/15 â013 beton armat in fundații, â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.o

60

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3853

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

61

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3854

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

o.

62

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3855

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

o

C

63

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3856

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

Page 13


158.737,44NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de înălțime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat In fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.


09.05.2016


158.737,44NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1 m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat in fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.


09.05.2016


158.737,44


1,00 BUC


NC 80/14-07-2016


Construcția are regimul de inattime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat In fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.


09.05.2016


158.737,44Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile' sunt continue sub pereți, cu o evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt su foarma de L cu dimensiunile maxim 50x50cm. Grinzile au dimensiunile 25x50cm. Planseul are o grosime Aticul are o inaltime de 1,1m. BetoBulfglbsit este de: C8/10 â013 beton de egali&reâ' C12/15 â013 beton armat in fundatii^gj â013 beton In suprastructura. Armatu folosita este PC52, OB 37 si plasa STN8^464

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3857

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.1.1

158.737,50

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu 0 evazare de 1,2mx1,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de SOxSOcm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Pianseul are 0 grosime de 15cm. Aticul are 0 inaltime de 1,1m. Betonul folosit este de: C8/10 â013 beton de egalizare, C12/15 â013 beton armat in fundații, C20/25 â013 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

09.05.2016

65

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3858

SISTEM ILUMINAT AFERENT PATINOAR .RING ROLE PARC MUNICIPAL VEST

1.7.1.2

146.993,14

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

66

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3859

INSTALAȚIE FRIGORIFICA PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

1.8.15

517.679,11

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

agregat dejrig avand condensatorul răcit cu pompe recirculare si pompe de umplere de ; lâ rezervor de.alvcof ' -/                 > ■

09.05.2016

67

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3860

GRADENA PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2.3

349.792,27

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Gradenele sunt realizate din rigle cu dimensiunile 28x30x2000mm din lemn lăcuite incolor, montate liniar pe suport din beton armat 25cm grosime, L=200 cm, l=50 cm. h=45cm cu sau fara SDatar,

09.05.2016

68

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3861

ALEE ACCES PATINOAR PARCUL MUNICIPAL VEST

1.3.'17.2

131.071,27

921,00

mp

NC 80/14-07-2016

dalele beton prefabricateide 50x50 cm strat de nisip pilonat de 4cm              <

09.05.2016

69

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3862

CONSTRUCȚIE SI TERASAMENTE PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2.3

609.589,75

1,00

BUC

NC 80/44-07-2016

Construcția patinoarului, din punct de vedere al structurii de rezistenta, s-a realizat dintr-o placa din beton armat cu grosimea de 12cm ce reazema pe terenul de fundare, pe care s-a compactat in prealabil un strat de pietriș. Pe marginea acestuia s-au prevăzut mantinele ce, din punct de vedere structural, sunt asimilate consolelor verticale. Acestea sunt incastrate intr-o talpa cu dimensiunile de 20x20cm la nivelul nițeii

09.05.2016

70

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3863

FANTANA OCHI PARC MUNICIPAL VEST

1.6.8

734.878,56

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Se compune din jeturi de apa de inaltimi variabile, așezate pe 0 suprafața plana sau cu gradene. In zilele de canicula, copii se pot răcori jucandu-se printre jeturile de apa. Fantana se compune dlntr-o structura de beton armat ce va fi placata cu dale de gresie antiderapanta. Statia de pompe esp amplasata separat, adiacent fântânii, inF © spațiul verde, fiind maschata de arbu^^r / --------------------------------------fljr--/

09.05.2016


71

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3864

ÎMPREJMUIRE PARC MUNICIPAL VEST

1.6.8

410.495,80

1.000,00

M

NC 80/14-07-2016

Impejmuirea este realizata din gard viu, cu excepția laturii dinspre CFR, unde s-a prevăzut o imprejmuire opaca cu rol de protecție, realizata din lemn. Elementele împrejmuirii au fost ignifugate si tratate cu lac.Avand in vedere ca Parcul municipal vest este un parc urban, un spațiu public, cu acces liber delimitarea lui s-a făcut prin gard viu, fara alte elemente de imprejmuire. Face excepție zona de nord-est a parcului, adiacenta zonei CFR unde s-a prevăzut o imprejmuire opaca cu rol de protecție, realizata exclusiv din lemn, conform condițiilor impuse de administrația cailor ferate. împrejmuirea are o lungime de 1000 m, desfasurandu-se pe toata latura parcului adiacenta zonei caii ferate precum si la extremitățile de nord si sud ale parcului si este realizata integral din elemente de lemn : stâlpi, panouri sl porii din lemn

09.05.2016

72

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3865

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.7

95.840,54

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

73

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3866

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.7

95.840,54

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

74

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3867

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.7

95.840,54

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

75

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3868

AMENAJARE LOC DE JOACA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.7

95.840,56

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

76

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3869

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.7

95.840,51

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

77

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3870

CONSTRUCȚIE ZONA FITNES PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2.3

4.460,41

40,00

mp

NC 80/14-07-2016

platformâ'diri bețQn’.C1.8/22; L=10 rn; l=4^rn■;

09.05.2016

78

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3871

CONSTRUCȚIE PISTA ACROBAȚII SI ROLE PARC MUNICIPA L VEST

1.6.2.3

663.914,44

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

79

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3872

PISTA ROLE COMPLET ECHIPATA PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2,3

13.906,31

94,00

mp

NC 80/14-07-2016

pista acrobații; schelet mețâlic zincat termin si. acb^drit.cu placi .din.piiester amnafcuț^^ fibra de sticla - ' -1 ’• • . ’    ■*                     î

09.05.2016

80

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3873

CICLODROM COMPLET ECHIPAT PARC MUNICIPAL VEST

1.6.2.3

22.343,34

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

rampa.peritruibiciclete pista’șlșlom;Ș;. ondulata; jaloane slalom; rampa din placi^ din lemn;-bare din placi din lemn de ■pifi^Tli81


Direcția de Gestiune Patrimoniu


3874 FOIȘOR FANTANA PARC MUNICIPAL


1.2.2


119.044,20


VEST


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016

82


Direcția de Gestiune Patrimoniu


83 Direcția de Gestiune Patrimoniu


84 Direcția de Gestiune Patrimoniu


85


Direcția de Gestiune Patrimoniu


3875 FANTANA ANOTIMPURI PARC


MUNICIPAL VEST


3876 FANTANA CASCADA PARC MUNICIPAL


VEST


3877 MOARA CU SCRANCIOG PARC


MUNICIPAL VEST


3878 PERGOLE CASATORII PARC MUNICIPAL


VEST


1.6.7


1.6.7


1.6.7


1.6.3.2


1.535.376,86


1,00


BUC


NC 80/14-07-2016Foișorul pentru fanfara este o construcție tradiționala in parcurile romanești, amplasat la confluenta a doua axe majore pletonale ale parcului. Este un punct de atracție dar si de orientare in parc care poate găzdui evenimente âOI 3 concerte, spectacole sau loc de joaca pentru copii. Foișor pentru fanfara s-a realizat din temn, pe o fundație de beton armat. Construcția executata pentru pavilionul fanfara are regim de înălțime parter-si structura de rezistenta din lemn, cu stâlpi, rigle, căpriori din lemn ecarisat iar structura acoperișului de tip șarpanta. Fundațiile sunt in sistem de fundații continue din beton armat


Este amplasata la prima intersecție de alei majore in dreptul intrării A in parc. Ea este un semnal â013 emblema a parcului anotimpurilor-tema principala a parcului care de altfel a fost'organizat astfel incat sa reprezinte cele 4 anotimpuri. Fantana cu un diametru de 12 m cu 365 de jeturi perimetrele, fiecare reprezintă o zi, fiecare al 7-lea, mai mare, reprezentând saptamana, apoi 12 mai mari reprezentând lunile. In centru, jetul central marcheaza


09.05.2016


09.05.2016


S-a realizat pe latura de sud a lacului, Construcția executata este cu regim de înălțime parter, are structura de rezistenta 6p diafragme din beton armat. La cota cea mal i nalta a fântânii este prevăzut un mic rezervor de apa de unde apa este lasata sa curgă controlat._____________________________

este un element decorativ menit sa agrementeze iacul artificial. Este amplasata pe latura de est a lacului, pe o platforma de lemn de cca 7 x 5 m susținuta de piloni de lemn si ancorata de mal, la care se accede printr-un podeț de lemn. Moara propriu-zisa, realizata tot din lemn, cu dimensiunile 3x3 x 3,5 m este prevăzută pe o latura cu o roata pusa in mișcare de un jet de apa { de asemenea apa reciculata din lac). La rândul ei roata pune in mișcare un mini scrinciob din lemn, cu patru locuri pentru copii. Eștari^. unul din punctele de atracție din zona & lacului, decorativ dar si utilizabil ca loff®, joaca pentru copiii mici. Atât platforrrra cat podețul de acces sunt prevăzute cu balustrade de protecție din lemn. I ‘SNC 80/14-07-2016 pergola metalica (vopsita verde închis deschiderea de 3,96 m, cu trei travei 1,80 m fiecare si inaltimea de 2,50m86

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3879

CONSTRUCȚIE PERGOLE CASATORII PARC MUNICIPAL VEST

1.6.3.2

23.868,36

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

pergoia metalica (vopsita verde închis) cu deschiderea de 3,96 m, cu trei travel de

1,80 m fiecare si inaltimea de 2,50m

09.05.2016

87

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3880

BALDACHIM CASATORII PARC MUNICIPAL VEST

1.6.3.2

13.701,11

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

baldachin metalic (vopsit verde închis) cu dimensiunile in plan de 3,96 m x 3,96 m si inaltimea libera de 2,50 m (3,1 Om la vârf), locul de oficiere a căsătoriilor. Baldachinul poate fi prevăzut cu o panza de doc alb, demontabila

09.05.2016

88

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3881

PODEȚ METALIC SUPRATRAVERSARE CONDUCTE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.17.2

10.398,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

89

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3882

SUPRATRAVERSARE CONDUCTE PARC MUNICIPAL VEST

1.3.17.2

53.094,37

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

TOTAL

48.657.924,63

Multiplication Table

Date: 18.07.2016

DATA: 15-07-2016


Page 1


Situația mijloacelor fixe conform Adr. DRI nr. 1264/14.07.2016 rezultate in urma finalizării obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”

Cont 213.01.00.02.A.3


Nr. crt

GESTIUNEA

NRINVENTAR

DENMF

CODMF

GRUPA

VALOARE----

INVENTAR

CANTITATE

UM

NC

CAR TEHNICE

DATA PIF

1

Direcția de Gestiune Patrimoniu

1397

INSTALAȚII IRIGAȚII PARC MUNICIPAL VEST

2.1.24.2

2

1.574.294,60

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Componenta sistemuliu de irigații: sistem de captare a apei(lac artificial), sistem de punere sub presiune(statie de ridicarea presiunii, sistem filtrare), sistem distributiefretea ramificată din țevi si fitinguri PEID Pn 10, armaturi de separație si electrovane de comanda zone udare), sistem de udare(aspersoare escamotabile rotative).

09.05.2016

TOTAL

1.574.294,60DATA: 15-07-2016

Situația mijloacelor fixe conform Adr. DRI nr. 1264/14.07.2016 rezultate in urma finalizării obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”Cont 214.00.00.02.A.02


Nr. crt

GESTIUNEA

NRJNVENTAR

DENMF

CODMF

VALOARE INVENTAR

CANTITATE

UM

NC

CAR TEHNICE

DATA PIF

1

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3135

MOBILIER LABORATOR LA SERA PARC MUNICIPAL VEST

3.4

3.136,10

8,00

M

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

2

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3136

RAFTURI BUCĂTĂRIE PARC MUNICIPAL VEST

3.4

7.324,50

1,00

SET

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

3

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3137

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

4

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3138

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

5

Direcția de Gestiune. Patrimoniu

3139

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

6

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3140

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

7

Direcția de GestiunePatrîmoniu

3141

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

• • a (.;•■•

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

8

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3142

MESE DE SAH PARGMUNICIPAL VEST

3.1.6

■5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

9

Direcția de Gestiune. Patrimoniu

3143

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

. 5.881,63

;■ 1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

10

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3144

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesitauntretinere

09.05.2016

— j       3

11

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3145

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, n^ sunt costisitoare si nu necesita intretinej®^

^9705.^16

12

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3146

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din b armat aparent care rezista la intempee sunt costisitoare si nu necesita intretirfi

etofi / Știu i

L A

w
13

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3147

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

14

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3148

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

15

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3149

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

16

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3150

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

17

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3151

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

18

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3152

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista ia intemperii, nu sunt costisitoare sl nu necesita intretinere

09.05.2016

19

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3153

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele sl scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

20

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3154

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

21

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3155

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

22

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3156

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

' 5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

\  23

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3157

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05

IQ /

24

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3158

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

OSKfi&OlîS.

25

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3159

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05^H£

26

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3160

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.201627

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3161

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

28

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3162

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

29

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3163

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

O

30

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3164

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

o

31

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3165

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

32

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3166

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

33

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3167

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

34

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3168

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

35

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3169

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

o

36

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3170

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

C

)   37

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3171

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la Intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

38

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3172

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemtKjfiprttr~ sunt costisitoare si nu necesita iri|ȘEn$e V*

09.05.2016

39

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3173

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si. scaunele sunt realii»t©iin/bet^[r' armat aparent care rezista Isî^j^n/perif^^( sunt costisitoare si nu nece^intretW|e|p

09.05^016

> li

/c.

4

<

40

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3174

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt rea&atdjâin befân> armat aparent care rezista laVteițlrerii, ruj sunt costisitoare si nu necesltafc£re®j&re~__ ----- Vvgy

1

>/


41

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3175

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

42

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3176

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

43

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3177

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

44

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3178

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

45

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3179

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

46

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3180

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele sl scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

47

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3181

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la Intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

48

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3182

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

49

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3183

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

50

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3184

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

]   51

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3185

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

52

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3186

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

53

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3187

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate dinjBlch. armat aparent care rezista la intemdepk sunt costisitoare si nu necesita intreMerje _

_

^9^0550^6

54

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3188

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizatdHti armat aparent care rezista la intdanp^til nu\ sunt costisitoare si nu necesita infetirtre

---—-
55

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3189

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele sl scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

56

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3190

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

57

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3191

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

58

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3192

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

59

Direcția de.Gestiune Patrimoniu

3193

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

60

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3194

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

61

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3195

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

62

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3196

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

63

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3197

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

64

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3198

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

}   65

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3199

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

66

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3200

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nugs sunt costisitoare si nu necesita intretino®^ |

09.05.2016

67

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3201

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate d|fi(^tprf armat aparent care rezista la interffHțrii/njx sunt costisitoare si nu necesita inuetinereW H# 1 W

^05^16

68

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3202

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizatefeiriiEfiton armat aparent care rezista la intembemgWJ sunt costisitoare si nu necesita intreR»6rfe<z>

A -
69

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3203

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

70

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3204

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

09.05.2016

71

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3205

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

72

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3206

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

73

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3207

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la Intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

74

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3208

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

75

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3209

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

76

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3210

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

77

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3211

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

78

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3212

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3213

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

09.05.2016

80

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3214

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,63

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere^

09.05.2016

81

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3215

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.881,82

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate din KetdrP . armat aparent care rezista la intemperiei/, sunt costisitoare si nu necesita intremgre|

'09^20'tf

wl

82

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3216

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.882,23

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Mesele si scaunele sunt realizate di*bd^h armat aparent care rezista la intemperii, sunt costisitoare si nu necesita Intretinere^ ^4

oâ^^y
83

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3217

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

3.1.6

24.866,08

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

masa bancheta picnic

09.05.2016

84.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3218

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

3.1.6

24.866,08

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

masa bancheta picnic

09.05.2016

85

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3219

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

3.1.6

24.866,08

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

masa bancheta picnic

09.05.2016

86

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3220

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

3.1.6

24.866,08

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

masa bancheta picnic

09.05,2016

87

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3221

CONSTRUCȚIE MESE PICNIC PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

24.866,13

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

masa bancheta picnic

09.05.2016

88

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3222

CONSTRUCȚIE MESE PICNIC PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

24.866,12

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

a masa bancheta picnic

09.05.2016

89

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3223

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

13.502,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

90

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3224

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

13.502,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05:2016

91

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3225

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

13.502,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

92

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3226

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

13.502,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

93

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3227

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

13.502,67

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

94

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3228

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

4.263,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

95

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3229

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

4.263,99

1,00

BUC

NC 80/14^07-2016

09.05.2016

96

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3230

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

■4.263,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

97

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3231

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

. 4.263,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

98

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3232

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

4.264,02

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

& AjvS

99

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3233

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

3.1.6

5.685,32

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

perete de catarat la locuri dejoaca        '

fit / f

100

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3234

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

3.1.6

5.685,32

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

perete de catarat la locuri de joac|    | P

tr-A!

filw

Hm

101

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3235

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (lac joaca)

3.1.6

5.685,32

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

perete de catarat la locuri de joaca%p^>\

_

<09^^00

iu

102

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3236

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

3.1.6

5.685,32

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

perete de catarat la locuri de joaca

09.05.2016

103

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3237

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (LOC JOACA)

3.1.6

5.685,36

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

104

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3238

MODUL MONKEY ( LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

11.370,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

105

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3239

MODUL MONKEY ( LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

11.370,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

106

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3240

MODUL MONKEY ( LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

11.370,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

107

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3241

MODUL MONKEY ( LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

11.370,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

108

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3242

MODUL MONKEY (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

11.370,68

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

109

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3243

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

9.238,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

110

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3244

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

9.238,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

111

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3245

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

9.238,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

112

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3246

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

9.238,65

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

113

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3247

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

9.238,69

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

114

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3248

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

115

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3249

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

116

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3250

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

i

09.05.2016

117

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3251

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

_

09.05.2016

118

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3252

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

f

ES

119

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3253

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

1 c r

I     iw&fe

_______V ix Ww

W9.05.Sl 6

'fl'

120

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3254

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

----------------------------i u


121

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3255

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

122

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3256

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,19

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

123

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3257

LEAGAN (LOC JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.411,26

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

124

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3258

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST.

3.1.6

6.395,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

125

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3259

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

6.395,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

126

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3260

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

■ 3.1.6

6.395,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

127

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3261

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

6.395,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

128

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3262

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

6.396,01

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

129

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3263

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

130

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3264

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

131

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3265

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

132

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3266

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3,1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

133

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3267

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

134

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3268

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

135

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3269

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3,908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

136

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3270

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

137

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3271

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,66

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

z

138

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3272

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.908,69

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

S

'09.&5£Q16

I,—

139

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3273

PLASA DE CATARARE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

3.197,99

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

X)9.țMt6 y^nVA-140


Direcția de Gestiune Patrimoniu142


Direcția de Gestiune PatrimoniuDirecția de Gestiune Patrimoniu


148


Direcția de Gestiune Patrimoniu


149


Direcția de Gestiune Patrimoniu


150


Direcția de Gestiune Patrimoniu


3274


■ PLASA DE CATARARE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST
3.1.6Direcția de Gestiune Patrimoniu
Direcția de Gestiune Patrimoniu


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Direcția de Gestiune Patrimoniu


156


Direcția de Gestiune Patrimoniu


157


Direcția de Gestiune Patrimoniu


158


Direcția de Gestiune Patrimoniu09.05.2016


09.05.2016


09.05.2016


09.05.2016


09.05.2016


09.05.2016


09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016


09.05.2016

09.05.2016

09.05.2016
159

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3293

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.664,31

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

160

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3294

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.664,31

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

161

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3295

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.664,31

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

162

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3296

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.664,34

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

163

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3297

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

5.664,29

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

164

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3298

SONDA PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

74.701,39

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

Sonda, suport pentru aranjamente florale si panouri media (reclame) este amplasata de asemenea intr-un punct unde se intersectează alei principale ale parcului. Silueta sondei este un element specific peisajului din zonaînconjurătoare a orașului Ploiești. Cu o înălțime totala de 7,70 m este un element decorativ, dar si reper de orientare In parc. Este conceputa din elemente metalice, vopsite, avand la baza 3,Om x 3,Om cu o scara metalica de acces pana la prima platforma de Ia cota 2.10m unde se pot plasa ghivece cu flori nimaioare

09.05.2016

165

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3299

STANCA PARC MUNICIPAL VEST

3.1.6

14.962,03

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

166

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3300

APARAT REFACERE GEATA PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

3.4

941.874,09

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

167

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3301

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

168

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3302

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

' 169

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3303

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

170

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3304

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

171

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3305

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

172

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3306

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

n c

173

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3307

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,06

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

w

-

S3174

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3308

PG COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

3.4

5.401,07

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

175

Direcția de Gestiune Patrimoniu

3309

RACK DE19INCH SERVER

3.4

3.781,48

1,00

BUC

NC 80/14-07-2016

09.05.2016

TOTAL

2.145.243,95

DATA: 15-07-2016


Multiplication Table

Date: 18.07.2016

Page 1


/X2 Te Acz.


Situația mijloacelor fixe conform Adr. DRI nr. 1264/14.07.2016 rezultate in urma finalizării obiectivului de investit» „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”


Cont 211.02.00.02.A.01Nr. crt

GESTIUNEA

NRJNVENTAR

DENMF

CODMF

VĂUJSRE----

INVENTAR

CANTITATE

UM

NC

CAR TEHNICE

DATA PIF

1

Direcția de Gestiune Patrimoniu

43

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC MUNICIPAL VEST

5

17.285.036,33

320.542,00

MP

NC 80/14-07-2016

Amenajarea peisagistica consta in asigurarea de zone verzi si spatii de agrement pentru populația din zona. Suprafața efectiva amenjata ca zona verde este de 320542mp. Vegetația, alcatuita din arbori si arusti, plante erbacee decorative, liane, trandafiri, flori si peluze gazon, este menita sa indeplineascâ funcțiile ecologice, sociale si estetic-peisagistice atribuite zonelor verzi.Compoziția arhitectural peisagistica a fost concretizata in subimpartirea terenului in spatii cu predominante specifice anotimpurilor ca vegetație, crearea unor bariere antifonice si antipoluare la periferia parcului, mascarea liniei de termoficare si a unor construcții si incinte, separarea vizuala si fonica a unor dotări si amenajari (spatii de joaca si de agrement, sport).

09.05.2G16

TOTAL

17.285.036,33

Nr.crt

DENUMIRE

UM

1

ACOPERIȘ DIN TABLA BITUMINOASA TURNURI

BUC

2

BĂNCI COLECTIVE

BUC

3

BĂNCI COLECTIVE

BUC

4

BĂNCI INDIVIDUALE

BUC

5

BĂNCI INDIVIDUALE

BUC

6

BANCUTA VESTIAR

BUC

7

BANCUTA VESTIAR

BUC

8

BIROU

BUC

9

BLATDE LUCRU ATELIER

BUC

10

BLAT DE LUCRU ATELIER

BUC

11

CONTAINER SELECTARE DEȘEURI 1100LCU ROTI

BUC

12

COPERTINA MASA PICNIC

BUC

13

COPERTINA MASA PICNIC

BUC

14

COS GUNOI

BUC

15

COS GUNOI HÂRTIE

BUC

16

COS GUNOI MENAJER CHICINETA

BUC

17

CUPTOR MICROUNDE

BUC

18

DULAP VESTIAR 40X60X100CM

BUC

19

DULAP VESTIAR40X60X100CM

BUC

20

DULAP 1.00M

BUC

21

DULAP ÎNCASTRAT DEPOZITARE MATERIAL CURĂȚENIE

BUC

22

DULAP MODULAR METALIC COMPACT INCUIABIL

BUC

23

DULAP MODULAR METALIC COMPACT INCUIABIL

BUC

24

DULAP VESTIAR 30X40X180CM

BUC

25

ETAJERA LEMN 40X100X200CM

BUC

26

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

BUC

27

ETAJERA METALICA 40X100X200CM

BUC

28

ETAJERA METALICA 40X100X200CM

BUC

29

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

BUC

30

FRIGIDER

BUC

31

IMPRIMANTA

BUC

32

IMPRIMANTA

BUC

33

MASA BANCHETA PICNIC

BUC

34

MASA BANCHETA PICNIC

BUC

35

MASA TENIS EXTERIOR

BUC

36

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

BUC

37

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

BUC

38

MASA SALA DE ȘEDINȚE

BUC

39

SCAUN ATELIER

BUC


10

274,8

2748

12

390

4680

2

765,6

1531,2

3

318

954

11

227,95

2507,45

1

227,97

227,97

2

765,6

1531,2

15

2397,58

35963,7

31

1439,16

44613,96

1

1439,35

1439,35

10

1240

12400742388.11


40

SCAUN BIROU

BUC

/T Sr

41

SCAUN ȘEDINȚA

BUC

42

SCAUN VIZITATOR

BUC

43

SCAUN AȘTEPTARE HOL

BUC

U\\!

44

SCAUN SALA DE MESE

BUC

45

SCAUN SALA DE MESE

BUC

46

SCAUN VIZITATOR

BUC

47

STÂLPI INDICATORI

BUC

48

SUPORT BICICLETE

BUC

49

SUPORT BICICLETE

BUC

50

TOBOGAN

BUCTOTAL:


STOC

PRET UNITAR

VALOAREJNV

5

1860

9300

1

370,63

370,63

429

370,89

159111,81

99

626,91

62064,09

1

627,21

627,21

1

259,76

259,76

1

259,77

259,77

10

836,4

8364

1

360,49

360,49

17

360,53

6129,01

28

1388,8

38886,4

5

723,1

3615,5

1

723,14

723,14

120

1240

148800

8

19,8

158,4

1

82,2

82,2

1

634,8

634,8

1

503,58

503,58

25

503,63

12590,75

28

804

22512

1

2343,6

2343,6

12

1752,98

21035,76

1

1753,08

1753,08

6

641,46

3848,76

5

1080

5400

2

249,16

498,32

27

249,15

6727,05

1

249,32

249,32

1

249,15

249,15

1

1620

1620

3

549

1647

1

548,99

548,99

53

1342,12

71132,36

1

1342,47

1342,47

15

2418

36270

2

360,49

720,98

1

360,5

360,5

2

553,2

1106,4

4

396

1584


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PMP-

Lista de inventariere

Data 18-07-2016

Gestiunea:

PATRIMONIU PARC VEST

Pagina

1   /    3

Loc de depozitare:

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de

UM

CANTITATI

Preț unitar

VALUAREA CONTABILA

Valoarea de

DEPRECIEREA

Nr.crt.

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Motivul

inv.

-aptic

Scriptic

Plus

Minus

Plus

Minus

inventar

Valoarea

1

ACOPERIȘ DIN TABLA BITUMINOASA TURNURI

0050

BUC

5

1.860,00

9.300,00

9.300,00

BĂNCI COLECTIVE

0033

BUC

1

370,63

370,63

370,63

I *

BĂNCI COLECTIVE

0032

BUC

429

I

370,89

159.111,81

159.111,81

! 4

BĂNCI INDIVIDUALE

0030

BUC

99

626,91

62.064,09

62.064,09

! 5

BĂNCI INDIVIDUALE

0031

BUC

1

627,21

627,21

627,21

i 6

BANCUTA VESTIAR

0017

BUC

1

259,76

259,76

259,76

! 7

BANCUTA VESTIAR

0016

BUC

1

259,77

259,77

2597T

i L

BIROU

0041

BUC

2

I

836,40

1.672,80

1.672,80

9

BIROU

0001

BUC

8

836,40

6.691,20

6.691,20

10

BLATDE LUCRU ATELIER

0023

BUC

1

360,49

360,49

360,49

11

BLATDE LUCRU ATELIER

0022

BUC

17

360,53

6.129,01

6.129,01

12

CONTAINER SELECTARE DEȘEURI 1100L CU ROTI

0037

BUC

28

1.388,80

38.886,401

38.886,40

: 13

COPERTINA MASA PICNIC

0047

BUC

5

723,10

3.615,50

3.615,50

Lj4

COPERTINA MASA PICNIC

0048

BUC

_

1

723,14

723,14

723,14

I I

! 15

COS GUNOI

0035

BUC^

120

I .

1.240,00

148.800,00

148.800,00

I

i 16

COS GUNOI HÂRTIE

0024

BUC

8

19,80

158,40

158,40

I 17

COS GUNOI MENAJER CHICINETA

0025

BUC

1

82,20

82,20

82,20

!

18

CUPTOR MICROUNDE

0007

BUC

1

634,80

634,80

634,80

19

DULAP VESTIAR 40X60X100CM

0015

BUC

1

503,58

503,58

503,58

20

DULAP VESTIAR40X60X100CM

0014

BUC

25

503,63

12.590,75

12.590,75

I 21

I

L

DULAP ÎNCASTRAT DEPOZITARE MATERIAL CURĂȚENIE

0018

BUC

1

2.343,60

2.343,60

2.343,60

22

I

DULAP MODULAR METALIC

COMPACT INCUIABIL

0034

BUC

______

12

1.752,98

21.035,76

21.035,76

DULAP MODULAR METALIC COMPACT INCUIABIL

0052

BUC

1

1.753,08

1.753,08

1.753,08

< 24

DULAP VESTIAR 30X40X180CM

0044

BUC

6

641,46

3.848,76

3.848,76|

Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

I

|

Î

XXX

i

L        I

Semnătură

L

L _____L .

i

1

Declar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lista de inventariere

Data 1R-n7-9niR

Gestiunea: PATRIMONIU PARC VEST

Pagina

2 / 3

PMP-

Loc de depoztare:

: Codul;

■ >SajiL rin de ,

VUM

-■ XANTITATI

Preț . ’ ■ unitar'-

iyjJLUAREAG,

QNTABI

LA’

Nr/ciL

'Stocuri^. 1

Diferențe-

< -inventar>>

7 ■ ■                                            : ■

Inv.

:apti<

.Scriptic.

plus

Minus

- - Valoarea /

; Pllîs-l

Minus

igîMotiSife.

25

DULAP 1.00M

0005

BUC

28

804,00

22.512,00

22.512,00

rS6

ETAJERA LEMN 40X100X200CM

0046

BUC

5

1.080,00

5.400,00

5.400,00

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

0019

BUC

2

249,16

498,32

498,32

28

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

0020

BUC

1

249,15

249,15

249,15

29

ETAJERA METALICA 40X1OOX2O0CM

0045

BUC

27

249,15

6.727,05

6.727,05

30

ETAJERA METALICA 40X100X200CM

0053

BUC

1

249,32

249,32

249,32

31

frigider

0051

BUC

1

1.620,00

1.620,00

1.620,00

32

IMPRIMANTA

0008

BUC

3

549,00

1.647,00

1.647,00

33

IMPRIMANTA

0009

BUC

1

548,99

548,99

548,99

34

MASA BANCHETA PICNIC

0038

BUC

53

1.342,12

71.132,36

71.132,36

35

MASA BANCHETA PICNIC

0039

BUC

1

1.342,47

1.342,47

1.342,47

36

MASA TENIS EXTERIOR

0040

BUC

15

2.418,00

36.270,00

36.270,00

37

MASA SALA DE ȘEDINȚE

0003

BUC

2

553,20

1.106,40

1.106,40

38

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

0010

BUC

2

360,49

720,98

720,98

39

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

0011

BUC

1

360,50

360,50

360,50

40

SCAUN ATELIER

0021

BUC

4

396,00

1.584,00

1.584,00

41

SCAUN BIROU

0042

BUC

2

274,80

549,60

549,60

42

SCAUN BIROU

0002

BUC

8

274,80

2.198,40

2.198,40

43

SCAUN ȘEDINȚA

0026

BUC

12

390,00

4.680,00

4.680,00

44

SCAUN VIZITATOR

0004

BUC

2

765,60

1.531,20

1.531,20

45

SCAUN AȘTEPTARE HOL

0027

BUC

3

318,00

. 954,00

954,00

46

SCAUN SALA DE MESE

0012

BUC

11

227,95

2.507,45

2.507,45

47

SCAUN SALA DE MESE

0013

BUC

1

227,97

227,97

227,97

48

SCAUN VIZITATOR

0043

BUC

2

765,60

1.531,20

1.531,20

vt9

STÂLPI INDICATORI

0036

BUC

15

2.397,58

35.963,70

35.963,70

SUPORT BICICLETE

0028

BUC

31

1.439,16

44.613,96

44.613,96

I 01

SUPORT BICICLETE

0029

BUC

1

1.439,35

1.439,35

1.439,35

Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

XXX

Semnătură

Declar pe propria răspundere ca inventarierea s*a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez

MUNICIPIUL PLOÎESTI

PMP-

Lista de inventariere

Data 18-07-2016

Gestiunea:

PATRIMONIU PARC VEST

Pagina

3 /   3

Loc de depozitare:

Nncrț

‘ Denumirea bunurilor . H inventariate

Codul sau nr.de inv.

UM

' CANTITĂȚI

. PreL

■ unitar

VALUAREA. CONTABILA;

'■.\feloareăJ,

■ inventar^?;

Stocuri

Diferente

Valoarea

: ..Diferente,

Valoarea;

£ :.Mptivui-.’

:apti<

Scriptic

Plus

Minus

Pluș

Minus

52

TOBOGAN

0049

BUC

10

1.240,00

12.400,00

12.400,00

—x                                    Total valoare :

742.388,11

742.388,11

I , To ta/. vafoarePMP;                               ■                                          a

t :Ț42i388J1'1

-   ~ ‘ L ,742iS88p1jt

Numele si prenumele

Comisia de inventeriere

Gestionar

Contabilitate

XXX

Semnătură

f

Dedar pe propria răspundere ca inventarierea s-a făcut in prezenta mea, prin numărare, cântărire si măsurare, si nu am obiecții, drept pentru care semnez


Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri


$

Sp/e știința: Direcția Relații Internationale


rin prezenta va transmitem situația mijloacelor fixe si obiectelor de inventar rezultate in urma finalizării obiectivului de investiții “REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELELOR EDILITARE SPECIFICE-PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, COD SMIS 32472 “pentru luarea masurilor ce se impun.

cO

- CONT212.00.00.02.A.08- Valoare- 48.657.924,63 lei (anexa 1 )


  • - CONT213.01.00.02.A3-Valoare -   1.574294,60lei (anexa2 )

  • - CONT 214.00.00.02. A.02~Valoare -  2.145.243,95 lei ( anexa 3 )


- CONT 211.02.00.02.A.01 Valoare- 17.285.036,33 lei(anexa 4 ) TOTAL MIJLOACE FIXE          69.662.499,51 LEI


Mijloacele fixe au fost înregistrate cu NC 80/15.07.2016 conform adresei Direcției Relații Internationale nr. 124/14.07.2016 , procesului verbal de recepție nr. 9292/09.05.2016 si fisei tehnice..


Obiectele de inventar au fost înregistrate cu NC 77.46/15.07.2016 in suma 742.388,11 lei (anexa 5) VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE = 70.404.887,621ei.

■cr


Director executiv,

o^etaUg^IUNOIU

DE/NR. 266/19.07.2016

3LGZ “Z0- OZDirecția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Prin prezenta va transmitem in completare la adresa nr. 263/18.07.2016 următoarele

documente referitoare la obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”:

- Anexanr. 1 cont 212.00.00.02.A.08

  • -  Copie fisa tehnica

  • -  Copie adresam. 1264/14.07.2016

  • -  Copie centralizator valoare investiție

  • -  Copie proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9292/09.05.2016

Precizam ca valoarea din Anexa nr. 1 ramane cea inițiala, modificările aparand numai in legătură cu caracteristicile tehnice, ca urmare a retransmiterii fisei tehnice a obiectivului de către constructorul S.C. ERBASU S.A.
Anexa nr.6 la HCL nr.Completări la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Ploiești” (Anexa FI)

Nr. crt

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii in folosința

Valoare de inventar

Situația juridica actuala. Denumire act de proprietate sau alte documente doveditoare.

0

1

2

3

4

5

r       6


„Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”

1.3.7.2


ALEI CAROSABILE PARC

MUNICIPAL VEST


1.3.17.2


PODEȚ PESTE ȚEAVA TERMOFICARE PARC MUNICIPAL VEST


Nr. inv. 3794 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Suprafața alei carosabile 28.379,54 MP, lățime variabila intre 4,00 si 6,00 m. 4cm Uzura beton asfaltic Bal 6 6cm Binder -Bad25 20cm Strat de piatra sparta amestec optimal 27cm Strat de balast amestec optimal Strat de forma compactat

Nr. inv. 3795 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Podețul dalat propus supratraverseaza 3 conducte de termoficare: 2 conducte Dn 800 mm si una Dn 1000 mm. Podețul are ca structura de rezistenta in suprastructura o dala din beton armat de o lungime de 6,00 m cu latimea de 6,50 m si inaltimea de 55 cm in ax si doua console de trotuar cu latimea de 1,00 m. Lateral dalei sunt prevăzute grinzi de parapet de 80 cm inaltime completate cu un parapet metalic. Latimea libera de circulație asigurata este de 5,50 m cu trotuare amenajate de 1,00 m.Suprafata 39 mp.5.814.574,27


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


2016


255.243,77


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


1.3.17.2 PODEȚ PESTE ȚEAVA


TERMOFICARE PARC


MUNICIPAL VEST


Nr. inv. 3796 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Podețul dalat propus supratraverseaza 3 conducte de termoficare: 2 conducte Dn 800 mm si una Dn 1000 mm. Podețul are ca structura de rezistenta in suprastructura o dala din beton armat de o lungime de 6,00 m cu latimea de 6,50 m si inaltimea de 55 cm in ax si doua console de trotuar cu latimea de 1,00 m. Lateral dalei sunt prevăzute grinzi de parapet de 80 cm inaltime completate cu un parapet metalic. Latimea libera de circulație asigurata este de 5,50 m cu trotuare amenajate de 1,00 m. Suprafața 39 mp.


2016


255.243,75


1.3.7.2


PARCARE PI PARC MUNICIPAL VEST


Nr. inv. 3797 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - 4cm Uzura beton asfaltic Bal 6 - 6cm Binder - Bad25 -20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat. Suprafața 2711 mp.


20161.3.7.2

PARCARE P 2 PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3798 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - 4cm Uzura beton asfaltic Bal6 - 6cm Binder - Bad25 -20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat. Suprafața 3893 mp.

2016

1.006.198,97

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

PARCARE P 3 PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3799 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - 4cm Uzura beton asfaltic Bal6 - 6cm Binder - Bad25 -20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat. Suprafața 2426 mp

2016

659.404,43

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

PARCARE P 4 PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3800 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - 4cm Uzura beton asfaltic Bal6 - 6cm Binder - Bad25 -20cm Strat de piatra sparta amestec optimal - 27cm Strat de balast amestec optimal - Strat de forma compactat. Suprafața 482,96 mp.

2016

127.825,49

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

PISTA BICICLETA PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3801 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - 3cm Uzura beton asfaltic Ba8 - lOcm Beton C 8/10 -20cm Strat de balast (amestec optimal) - 20cm Strat de forma compactat. Suprafața 11.978 mp.

2016

1.820.690,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.7.2

ALEI PIETONALE PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3802 Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016 si Fisa tehnica. Suprafața alei pietonale 23.819,00 MP, lățime variabila intre 1,50 â013 8,00 m.- Dale de beton prefabricate de 50x50 cmx8 cm - strat de nisip pilonat de 4 cm grosime - strat din balast cu grosime de 20cm. Suprafața 23.819 mp

2016

3.407.905,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN HANDBAL PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3803 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Structura suprafața de joc 968 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 732 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta -8 cm balast amestec optimal -10 cm balast. Suprafața 1700 mp.

2016

688.763,87

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

I.1.5.1

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3804 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica, -structura suprafața de joc 666 MP: - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur. Suprafața 666 mp.

2016

334.350,18

Legea nr.213/

bunurile

L

1.1.5.1

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3805 Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016 si Fisa tehnica, -structura suprafața de joc 666 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur.Suprafata 666 mp.

2016

334.350,18

Legea

bunurile pmpfî^uc'publicax cu modi^d'fn^'Țoy^ completarilewteELoăre,^

i/

V

Sx

2


1.1.5.1

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv. 3806 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, -structura suprafața de joc 666 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur. Suprafața 666 mp.

2016

334.350,18

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3807 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica, -structura suprafața de joc 666 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur. Suprafața 666 mp.

2016

334.350,17

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN BASCHET PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3808 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast i

2016

391.021,65

Legea nr .213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN BASCHET PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3809 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1,2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm balast

2016

391.021,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3810 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața teren=928 MP-structura suprafața de joc 608 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 320 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm balast

2016

391.021,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3811 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața totala=195 mp;structura suprafața de joc 132 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 63 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal - 10 cm balast 1

2016

106.025,35

• J. \

rTrtri

Legea neal 3/®^p,nMțnd

bunurtp-gbpm^piiplica,,

comOT^tțfe'ujferÎQaE^V ?


1.1.5.1

TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3812 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, -suprafața totala=195 mpstructura suprafața de joc 132 MP : - suprafața sintetica modulara cu gros de 1.2cm - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 63 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm hal act

2016

106.025,33

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2

TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3813 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața totala=6901 mp;structura suprafața de joc 5605 MP : - suprafața de joc artificiala cu fir hibrid sau suprafața neteda (umplutura gazon, mixtura din nisip si cauciuc) - 14 cm nisip - 8 cm piatra -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 1296 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm balast

2016

1.664.786,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2

TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3814 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, suprafața totala=6901 mp;structura suprafața de joc 5605 MP : - suprafața de joc artificiala cu fir hibrid sau suprafața neteda (umplutura gazon, mixtura din nisip si cauciuc) -14 cm nisip - 8 cm piatra -10 cm refuz de ciur -structura suprafața de siguranța 1296 MP - pardoseala elastica de cauciuc - 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 - 8 cm piatra sparta - 8 cm balast amestec optimal -10 cm balast

2016

1.664.786,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

r1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN HANDBAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3815 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipati cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune;

2016

448.722,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TERTEN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv. 3816 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune;

2016

123.763,48

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TERTEN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3817 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați Ia rețeaua de joasa tensiune;

2016

123.763,48

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprieța^^»^^ % cu modifi5JirKe-&i—completate uiterioaf^T--— x  f
1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TERTEN TENIS CÂMP PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3818 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua do ina«?a tensiune-

2016

123.763,49

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3819 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonom i,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune;

2016

182.803,89

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN BASCHET PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3820 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune

2016

182.803,88

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN TENIS PERETE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3821 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de inasa tensiune-

2016

235.233,30

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3822 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune; In zona terenurilor de fotbal unde sunt amplasați stâlpi de iluminat cu inaltimea de 20 m si la clădirea administrativa s-au montat paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare.

2016

98.680,45

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT AFERENT TEREN FOTBAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3823 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice - restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune; In zona terenurilor de fotbal unde sunt amplasați stâlpi de iluminat cu inaltimea de 20 m si la clădirea administrativa s-au montat paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare

2016

98.680,46

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

M A A/

1.1.5.1

PLATFORMA BETONATA PI PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3824 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 -20 cm balast. Suprafața 440 mp.

2016

97.408,55

Legea n^^3Z1^9^Wvmd ' bunuri lcffir^ict^^fâbficLo


1.1.5.1

PLATFORMA BETONATA P2

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3825 Proces verbal recepție nr, 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 -20 cm balast. Suprafața 440 mp.

2016

97.408,55

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

PLATFORMA BETONATA P3 PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3826 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 -20 cm balast. Suprafta 380 mp.

2016

84.125,56

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.5.1

PLATFORMA BETONATA P4 PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3827 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Structura platforme betonate - 20 cm beton rutier BCR 4 -20 cm balast. Suprafața 2290 mp.

2016

506.967,21

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.4.7

LAC ARTIFICIAL PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3828 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. si Fisa tehnica. Suprafața lacului 1.20 ha, adancimea medie 1.50 m.Lucrarile au constat in executarea unei excavatii la cotele si dimensiunile proiectate puse la dispozitita antreprenorului in planurile de trasare, urmând realizarea lucrărilor de impermeabil izare a bazei si taluzului lacului artificial cu materiale eeosintetice

2016

1.569.983,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE GOSPODĂRIE APA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3829 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Lungime 32; lățime 25; total lungimea împrejmuirii 228 ml. Poarta metalica acces pietonal; stâlp metalic din țeava rotunda 100 mm; H 2,30m; panou bordurat din sarma zincata 4 mm; 2400x2000 mm

2016

43.692,75

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE GOSPODĂRIE

APA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3830 Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016. si Fisa tehnica. Lungime 32; lățime 25; total lungimea împrejmuirii 228 ml. Poarta metalica acces pietonal; stâlp metalic din țeava rotunda 100 mm; H 2,30m; panou bordurat din sarma zincata 4 mm; 2400x2000 mm

2016

43.692,74

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

GOSPODĂRIE APA PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3831 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.- foraj de medie adâncime (H=90 m) prevăzut electropompa submersibila Q=18 mc/h, H=45 mCA; - cabina subterana a forajului este o construcție din beton armat avand dimensiunile utile în plan 2.40 x 1.80 m, scări metalice de acces, capac si vana de protecție, filtru stabilizator si contoar; - cămin 1,50 x 1,50,h=2 m prevăzut sterilizator UV pentru tratarea apei; - rezervorul de inmagazinare cu dimensiunile in plan O 4650mm, H=3662 mm si o capacitate totala de stocare de 60 mc. - fundația pentru rezervorul cilindric metalic cu diametrul de 5,150 m. - cămin cu dimensiunile 2,0 x 2,0 m, h=2,40 m aferent statiei de pompare - cămin de golire si nreanlin rezervor inmagazinare ana

2016

350.349,28

Lege?rai®;p/F99ffprivM\ bunuftfe nroprietațemublica,; \ cfmȘjctar ^^^^ăre.


1.8.13

GOSPODĂRIE APA PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3832 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.- foraj de medie adâncime (H=90 m) prevăzut electropompa submersibila Q=18 mc/h, H=45 mCA; - cabina subterana a forajului este o construcție din beton armat avand dimensiunile utile in plan 2.40 x 1.80 m, scări metalice de acces, capac si vana de protecție, filtru stabilizator si contoar; - cămin 1,50 x I,50,h=2 m prevăzut sterilizator UV pentru tratarea apei; - rezervorul de înmagazinare cu dimensiunile in plan 0 4650mm, H=3662 mm si o capacitate totala de stocare de 60 mc. - fundația pentru rezervorul cilindric metalic cu diametrul de 5,150 m. - cămin cu dimensiunile 2,0 x 2,0 m, h=2,40 m aferent statiei de pompare - cămin de golire si preaplin rezervor inmagazinare apa

2016

350.349,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.6

REȚELE APA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3833 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. - captare apa bruta cu puțuri forate; - conducta de aductiune de la foraj; - rezervor de apa potabila si de incendiu; -statie de dezinfectie; - statie de pompare apa potabila si incendiu exterior; - rețea de distribuție apa potabila Rețeaua de distribuție apa potabila este compusa din conducte din PEID cu diametre De 37 mm F)e î 10 mm si De 160 mm

2016

1.279.083,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.8

STATIE EPURARE PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3834 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) âOl 3 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).

2016

148.294,81

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.8


STATIE EPURARE PARC

MUNICIPAL VESTNr. inv 3835 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica, microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) â013 Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stafiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


2016


148.294,81


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.Nr. înv 3836 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare Ia fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


Nr. inv 3837 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova),1.8.8 STATIE EPURARE PARC


MUNICIPAL VEST47


1.8.8 STATIE EPURARE PARC


MUNICIPAL VEST


1.8.8 STATIE EPURARE PARC


MUNICIPAL VEST


Nr. inv 3838 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitatî. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


Nr. inv 3839 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitatî. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


Nr. inv 3840 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare Ia fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitatî. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


2016


2016


2016


148.294,81


148.294,81


148.294,81


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî1.8.8 STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VEST


Nr. inv 3841 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


2016


148.294,81


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.Nr. inv 3842 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).

Nr. înv 3843 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate în parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol la indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr, 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate

cu modificg^^s®. © completarildGl


1.8.8 STATIE EPURARE PARC MUNICIPAL VESTNr. inv 3844 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica,, microstatii de epurare monobloc subterane, (conform planului de situație) Distanta dintre obiective fiind foarte mare s-a ales alternativa realizării acestor microstatii de epurare la fiecare din clădirile la care s-au prevăzut grupuri sanitare. Stațiile de epurare vor fi prevăzute la: - clădirea administrativa - sera - cele 9 grupuri sanitare amplasate in parc, construcții tip care asigura: 2 grupuri sanitare separate pentru fiecare sex, inclusiv grup sanitar pentru persoane cu dîzabilitati. Instalațiile de canalizare (colectare, tratare, transport) propuse in incinta parcului evacueaza efluentul tratat cu infiltrație in sol Ia indicatorii de calitate din Avizul de gospodărirea apelor nr. 1631/15.11.2010 emis de SGA Prahova).


2016


148.294,85


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.Nr. inv 3845 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Rețelele electrice exterioare au fost realizate cu cabluri armate de cupru,de tip CYABY pozate in sânt, intre doua straturi de nisip cu grosimea de 10 cm peste care s-a amplasat folie avertizoare.Tablourile electrice exterioare au grad de protecție adecvat iar pentru intrarea si ieșirea cablurilor s-au folosit presetupe speciale. Acestea au fost uzinate la producători atestati si acreditați pentru astfel de lucrări Iluminatul exterior din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica are doua componente: - o parte din stâlpii de iluminat sunt autonomi,echipați cu panouri fotovoltaice -restul sunt racordați la rețeaua de joasa tensiune


Nr. inv 3846 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Structura de rezistenta este formata din cadre din beton armat, impartita in 2 tronsone separate prin rosturi de deformatie totale. Elementele de rezistenta sunt: stâlpi din beton armat, grinzi de beton armat si plansee din beton armat. închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă cu termosistem din polistiren expandat la exterior si tâmplarii din profîle aluminiu cu geam termoizolant. Pereții de compartimentare sunt realizați din gipscarton pe structura metalica. Acoperirea este de tip terasa verde, pe plansseu din beton armat.Cladirea are regim de inaltime Parter si o suprafața construita la sol de 684mp. Construcția se incadreaza in categoria C normala de importanta, grad II de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.1.6.2.3

SCENA GRADENA PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3 847 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, reprezintă o amenajare deschisa destinata organizării evenimentelor, spectacolelor, etc. Amenajarea cuprinde o scena circulara cu raza de 6,00 m, cu o acoperire metalica, un ring de dans alaturat scenei, gradene denivelate cu 350 locuri, accese pe trepte si rampe, spatii verzi, circulații adiacente scenei si gradenelor. Construcția are regim de inaltime Parter si o suprafața construita la sol de 3600mp. Amenajarea se incadreaza in categoria C normala de importanta, grad III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.

2016

1.2.10.1

SERA ÎNCHISA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3848 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica, adăpostește spatii de cultivare plante si expoziție, depozitari plante si anexe (vestiare, laborator,etc). Clădirea are regim de inaltime P 1 si o suprafața construita la sol de 839,50mp. Construcția se incadreaza in categoria C normala de importanta, grad III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.S-a realizat o construcție cu structura metalica, cu închideri exterioare din panouri policarbonat multicell pe structura metlica si panouri sandwich pe structura metalica. Structura de rezistenta este realizata din elemente metalice ignifugate cu vopsele termospumante 60min., pe fundații din beton armat. Suprafața 1.679 mp

2016

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3849 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de 1,1 m. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, C12/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016


964.799,22


3.151.398,21


158.737,45


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.Z2

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3850 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de înălțime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de l,Im. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, C12/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNR

2016

158.737,45

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3851 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm, Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de l,lm. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, C12/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3852 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de l,lm. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, CI2/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3853 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica..Constructia are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de l,lm. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, CI2/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modific^le^iT^--completary^wtenoare.-^f

gntvf /fâ/'X --R ffly

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3854 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de înălțime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o înălțime de l,lm. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, CI2/15 beton armat în fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa CTMn

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3855 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de I5cm. Aticul are o inaltime de l,lm. Betonul folosit este de: C8/I0 beton de egalizare, C12/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa QTWR

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3856 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm, Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de 15cm. Aticul are o inaltime de I,lm. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, CI2/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016

158.737,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.1.1

GRUP SANITAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3857 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția are regimul de inaltime parter. Structura de rezistenta s-a realizat din cadre de beton armat monolit. Fundațiile sunt continue sub pereți, cu o evazare de l,2mxl ,2m sub stâlpi. Stâlpii sunt sub foarma de L cu dimensiunile maxime de 50x50cm. Grinzile au dimensiunile de 25x50cm. Planseul are o grosime de I5cm. Aticul are o inaltime de l,Im. Betonul folosit este de: C8/10 beton de egalizare, C12/15 beton armat in fundații, C20/25 beton in suprastructura. Armatura folosita este PC52, OB 37 si plasa STNB.

2016

158.737,50

Legea nr^l^^^R^^^^ bunuri l^prg?\i<^fat^p^blîcaf


1.7.1.2

SISTEM ILUMINAT

AFERENT PATINOAR ,RING

ROLE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3858 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

146.993,14

Legea nr.2I3/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.8.15

INSTALAȚIE FRIGORIFICA PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3859 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Agregat de frig avand condensatorul răcit cu pompe recirculare si pompe de umplere de la rezervor de glycol.

2016

517.679,11

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2.3

GRADENA PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3860 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.. Gradenele sunt realizate din rigle cu dimensiunile 28x30x2000mm din lemn lăcuite incolor, montate liniar pe suport din beton armat 25cm grosime, L=200 cm, 1=50 cm, h=45cm cu sau fara SDatar.

2016

349.792,27

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.17.2

ALEE ACCES PATINOAR

PARCUL MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3861 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica. Dale de beton prefabricate de 50x50 cm strat de nisip pilonat de 4 cm.

2016

131.071,27

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

1.6.2.3

CONSTRUCȚIE SI TERASAMENTE PATINOAR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3862 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Construcția patinoarului, din punct de vedere al structurii de rezistenta, s-a realizat dintr-o placa din beton armat cu grosimea de 12cm ce reazema pe terenul de fundare, pe care s-a compactat in prealabil un strat de pietriș. Pe marginea acestuia s-au prevăzut mantinele ce, din punct de vedere structural, sunt asimilate consolelor verticale. Acestea sunt încastrate intr-o talpa cu dimensiunile de 20x20cm la nivelul plăcii,

2016

609.589,75

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.8

FANTANA OCHI PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3863 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Se compune din jeturi de apa de înălțimi variabile, așezate pe o suprafața plana sau cu gradene. In zilele de canicula, copii se pot răcori jucandu-se printre jeturile de apa. Fantana se compune dintr-o structura de beton armat ce va fi placata cu dale de gresie antiderapanta. Statia de pompe este amplasata separat, adiacent fântânii, in spațiul verde, fiind mascata de arbuști.

2016

734.878,56

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.8

ÎMPREJMUIRE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3864 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Impejmuirea este realizata din gard viu, cu excepția laturii dinspre CFR, unde s-a prevăzut o 'împrejmuire opaca cu rol de protecție, realizata din lemn. Elementele împrejmuirii au fost ignifugate si tratate cu lac.Avand in vedere ca Parcul municipal vest este un parc urban, un spațiu public, cu acces liber delimitarea lui s-a făcut prin gard viu, fara alte elemente de împrejmuire. Face excepție zona de nord-est a parcului, adiacenta zonei CFR unde s-a prevăzut o împrejmuire opaca cu rol de protecție, realizata exclusiv din lemn, conform condițiilor impuse de administrația cailor ferate, împrejmuirea are o lungime de 1000 m, desfasurandu-se pe toata latura parcului adiacenta zonei caii ferate precum si la extremitățile de nord si sud ale parcului si este realizata integral din elemente de lemn : stâlpi, panouri si porti din lemn

2016

410.495,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3865 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

95.840,54

Legea nr,213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3866 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

95.840,54

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si eomnletarîle nlterinarp

1.6.7

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3 867 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

95.840,54

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

AMENAJARE LOC DE JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3868 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

95.840,56

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comnletarile ulterioare.

1.6.7

AMENAJARE LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3869 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

95.840,51

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2.3

CONSTRUCȚIE ZONA FITNES PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3870 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Platforma din beton CI 8/22; L=10m; 1=4 m. si Fisa tehnica.

2016

4.460,41

Legea nr.2J^®^^^nd

bunurile4f5^ri0ate-pub]i€a^

1.6.2.3

CONSTRUCȚIE PISTA ACROBAȚII SI ROLE PARC MUNICIPAL VEST

Nr, inv 3871 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

663.914,44

Leglap|13^«»nd 1

- comnmtaril^îulterioa?^ »1.6.2.3

PISTA ROLE COMPLET ECHIPATA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3872 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Pista acrobații; schelet metalic zincat termin si acoperit cu placi din poliester armat cu fibra de sticla.si Fisa tehnica.

2016

13.906,31

Legea nr.2I3/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.2.3

CICLODROM COMPLET ECHIPAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3873 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. Rampa pentru biciclete pista slalom, ondulata; jaloane slalom; rampa din placi din lemn; bare din placi din lemn pin si Fisa tehnica.

2016

22.343,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.2

FOIȘOR FANTANA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3874 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica. Foișorul pentru fanfara este o construcție tradiționala in parcurile romanești, amplasat la confluenta a doua axe majore pietonale ale parcului. Este un punct de atracție dar si de orientare in parc care poate găzdui evenimente â013 concerte, spectacole sau loc de joaca pentru copii. Foișor pentru fanfara s-a realizat din lemn, pe o fundație de beton armat. Construcția executata pentru pavilionul fanfara are regim de inaltime parter si structura de rezistenta din lemn, cu stâlpi, rigle, căpriori din lemn ecarisat iar structura acoperișului de tip șarpanta. Fundațiile sunt in sistem de fundații continue din beton armat

2016

119.044,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

FANTANA ANOTIMPURI PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3875 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica. Este amplasata la prima intersecție de alei majore in dreptul intrării A in parc. Ea este un semnal emblema a parcului anotimpurilor-tema principala a parcului care de altfel a fost organizat astfel incat sa reprezinte cele 4 anotimpuri. Fantana cu un diametru de 12 m cu 365 de jeturi perimetrele, fiecare reprezintă o zi, fiecare al 7-lea, mai mare, reprezentând saptamana, apoi 12 mai mari reprezentând lunile. In centru, jetul central marcheaza

2016

1.535.376,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

FANTANA CASCADA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3876 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.. S-a realizat pe latura de sud a lacului, Construcția executata este cu regim de inaltime parter, are structura de rezistenta tip diafragme din beton armat. La cota cea mai inalta a fântânii este prevăzut un mic rezervor de apa de unde apa este lasata sa curgă controlat.

2016

435.288,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.7

MOARA CU SCRANCIOG PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3877 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica..Este un element decorativ menit sa agrementeze lacul artificial. Este amplasata pe latura de est a lacului, pe o platforma de lemn de cca 7 x 5 m susținuta de piloni de lemn si ancorata de mal, la care se accede printr-un podeț de lemn. Moara propriu-zîsa, realizata tot din lemn, cu dimensiunile 3 x 3 x 3,5 m este prevăzută pe o latura cu o roata pusa in mișcare de un jet de apa (de asemenea apa reciculata din lac). La rândul ei roata pune in mișcare un mini scrinciob din lemn, cu patru locuri pentru copii. Este unul din punctele de atracție din zona lacului, decorativ dar si utilizabil ca loc de joaca pentru copiii mici. Atât platforma cat si podețul de acces sunt prevăzute cu balustrade de protecție din lemn.

2016

69.793,71

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

PERGOLE CASATORII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3878 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., pergola metalica (vopsita verde închis) cu deschiderea de 3,96 m, cu trei travei de 1,80 m fiecare si inaltimea de 2,50m

2016

37.109,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

CONSTRUCȚIE PERGOLE CASATORII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3879 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica., pergola metalica (vopsita verde închis) cu deschiderea de 3,96 m, cu trei travei de 1,80 m fiecare si inaltimea de 2,50m

2016

23.868,36

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.6.3.2

BALDACHIM CASATORII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3880 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica., baldachin metalic (vopsit verde închis) cu dimensiunile în plan de 3,96 m x 3,96 m si inaltimea libera de 2,50 m (3,1 Om la vârf), locul de oficiere a căsătoriilor. Baldachinul poate fi prevăzut cu o panza de doc alb, demontabila

2016

13.701,11

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.17.2

PODEȚ METALIC SUPRATRAVERSARE CONDUCTE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3881 Proces verbal nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

10.398,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

1.3.17.2

SUPRATRAVERSARE CONDUCTE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3882 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

53.094,37

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sL.^wt completările ultg®are-ț "2.1.24,2

3.4

INSTALAȚII IRIGAȚII PARC

MUNICIPAL VEST

MOBILIER LABORATOR LA SERA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 1397 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Componenta sistemului de irigații: sistem de captare a apei(lac artificial), sistem de punere sub presiune(statie de ridicarea presiunii, sistem filtrare), sistem distributiefretea ramificată din țevi si fitingurî PEID Pn 10, armaturi de separație si electrovane de comanda zone udare), sistem de udare(aspersoare escamotabile rotativei.

Nr. inv 3135 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica

2016

1.574.294,60

3.136,10

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

2016

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

RAFTURI BUCĂTĂRIE PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3136 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica

2016

7.324,50

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3137 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3138 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3139 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3140 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3141 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completaril^iih^^rioare?^.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3142 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.^^9g^stiyi^lf bunurile p^gr&tate publica^ cu           A

compIgl^țefulIefWre;^'

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3143 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea

bunurile

cu

completarileuneriQ^fJ>*'x

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3144 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3145 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3146 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3147 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3148 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele sî scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3149 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DESAHPARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3150 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3151 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3152 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu^^ffîcarf^L cjș^tetâ^^Cterioâ^

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3153 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere                                                                  |

2016

5.881,63

L4gea?hi\213/1998-piri^hâ\

\o •   --Ă

VWștij/

a?


3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3154 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.21371998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3155 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica Mesele sî scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3156 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3157 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3158 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3159 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele sî scaunele sunt realizate dîn beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3160 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate dîn beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3161 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3162 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele sî scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completări

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3163 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere                                                                  |

2016

5.881,63

Legea

bunuril^raa^îemte"pubiic^

OSo


3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3164 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3165 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3166 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3167 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3168 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3169 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3170 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3171 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3172 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările^^ compls$q^Rl£flri$afȘ>\

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3173 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea^2T$T^9K'privlq^ bunum^^p^^^pu^licac £


^^2>IEȘTX *


ea

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3174 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3175 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3176 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3177 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legeanr.2I3/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3178 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.2I3/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3179 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.2I3/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3180 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele sî scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.2I3/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3181 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3182 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si cornplct^f^ulterjoHr^x

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3183 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere                                                                  |

2016

5.881,63

Legeaj^fe^§-prii^îig

bunuiMe^pprietate-publîCa;

BM v;

cofcpIețaKi^Ult&foarq. J "

” n L3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3184 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3185 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 sî Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare sî nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3186 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3187 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3188 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3189 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3190 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3191 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3192 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/ll9-9.8.privind bunurile^pt’op^^te’îmblic^

CQmftteJmile.ulterioare.   \

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3193 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Le&ag/.ll^/&priyind>, bun^S^^^^yite^blica,-complewte.ulteriaare.Â^/ 7


3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3194 Proces verbal recepție nr, 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3195 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3196 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3197 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3198 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3199 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3200 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3201 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3202 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica,

cu modific^riie^ȘF^^ * completaril^Qi^tîtfere.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3203 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.j^Jfc&lf privind bunurile

compl2,5~


3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr, inv 3204 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3205 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3206 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3207 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3208 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3209 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3210 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3211 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3212 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu mo^OIT^SS^.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3213 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista Ia intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita intretinere

2016

5.881,63

ccfem;           A’ u


3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3214 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere

2016

5.881,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3215 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere.

2016

5.881,82

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MESE DE SAH PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3216 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Mesele si scaunele sunt realizate din beton armat aparent care rezista la intemperii, nu sunt costisitoare si nu necesita întreținere.

2016

5.882,23

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. inv 3217 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica Masa bancheta picnic

2016

24.866,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. inv 3218 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Masa bancheta picnic

2016

24.866,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI

VEST

Nr. inv 3219 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Masa bancheta picnic

2016

24.866,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MASA PCNIC PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. inv 3220 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Masa bancheta picnic

2016

24.866,08

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MESE PICNIC PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3221 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Masa bancheta picnic

2016

24.866,13

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CONSTRUCȚIE MESE PICNIC

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3222 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Masa bancheta picnic

2016

24.866,12

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu m ^^^KjjwiilirîT completj^n^ylțerio^^-v

3.1.6

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3223 Proces verbal receptîe nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

13.502,65

Legea             ! £>pîlyînd < >

bunuriO^^^^îca, -3.1.6

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3224 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

13.502,65

Legea nr,213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

TURN LOC JOACA COPII

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3225 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

13.502,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3226 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

13.502,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

TURN LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3227 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

13.502,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3228 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

4.263,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3229 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

4.263,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3230 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

4.263,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3231 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

4.263,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SCARA MASIVA PENTRU TURNURI LOC JOACA COPII PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3232 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

4.264,02

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare,

3.1.6

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

Nr. inv 3233 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Perete de catarat la locuri de joaca

2016

5.685,32

Legea nr.213/|^S^f¥v i , j bunurile proi^U^publîca, cu

complejSi/iIJg^BJvx3.1.6

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

Nr. inv 3234 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Perete de catarat la locuri de joaca

2016

5.685,32

Legea nr.213/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

Nr. inv 3235 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Perete de catarat la locuri de joaca

2016

5.685,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PERETE DE CATARAT PARC MUNICIPAL VEST (loc joaca)

Nr. inv 3236 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Perete de catarat la locuri de joaca

2016

5.685,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PERETE DE CATARAT PARC

MUNICIPAL VEST (LOC JOACA)

Nr. inv 3237 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.685,36

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MODUL MONKEY ( LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3238 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

11.370,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MODUL MONKEY ( LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3239 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

11.370,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MODUL MONKEY ( LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3240 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

11.370,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MODUL MONKEY ( LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3241 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

11.370,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

MODUL MONKEY (LOC

JOACA )PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3242 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

11.370,68

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările uitertâaS?^

3.1.6

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3243 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

9.238,65

Legea nr.21 S-OiS^prgm^ bunurile proBn^^epubfica^ cu                    x

complet^j

1. \ L Ojiz9


3.1.6

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3244 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

9.238,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3245 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

9.238,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3246 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

9.238,65

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PODURI DE FRANGII (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3247 Proces verbal recepție nr, 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

9.238,69

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3248 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3249 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3250 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3251 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3252 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatenublica.

corn^eta^^^eiThcrioareT

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3253 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Leg^^f3/lg8^ivindL

bunimle^ro^âhte publica,3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3254 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3255 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3256 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,19

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

LEAGAN (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3257 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.411,26

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3258 Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.395,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3259 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.395,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3260 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.395,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3261 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.395,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BARA SUPORT LEAGANE (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3262 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.396,01

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprmJ^B^f®^.

cu modrffqmleJtLS' compiewil6^1terioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL

VEST

Nr. inv 3263 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea n^m998^^^dx bunuri                       *

complMat'rle^w^pl^ Ă --------1---'---TTS’3f3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3264 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3265 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3266 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3267 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3268 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3269 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3270 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3271 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.908,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

BALANSOAR FIXAT (LOC JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3272 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

3.908,69

Legea nr.213/1998 privind bunurile prowetțKS^bhca, cu ffl^mfeafheVi comp^t§JI(fuîterioare. 4

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3273 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

bunuîilyKOp^^^WilicapL î3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3274 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

1 Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3275 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL

VEST

Nr. inv 3276 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3277 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3278 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3279 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3280 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC

JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3281 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.197,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PLASA DE CATARARE (LOC JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3282 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.198,06

Legea nr.2^Z1^98smvind bunurile^riârieia/y publica,

^mpJWri'Tfenbterioare.^ >,

3.1.6

CON DE FRÂNGHII (LOC DE

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3283 Proces verbal recepție nr. 9292 709-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.325,913.1.6

CON DE FRÂNGHII (LOC DE JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3284 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.325,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CON DE FRÂNGHII (LOC DE

JOACA) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3285 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.325,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CON DE FRÂNGHII (LOC DE JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3286 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.325,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

CON DE FRÂNGHII (LOC DE JOACA ) PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3287 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.325,94

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

APARAT PENTRU TALIE SI ABDOMENPARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3288 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

7.106,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

APARAT STEPPER SI BICICLETA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3289 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.751,33

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

APARAT CU DUBLA

OSCILAȚIE PENTRU TALIE

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3290 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

7.106,66

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

APARAT PENTRU MUSCULATURA PICIOARELOR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3291 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.395,99

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

APARAT PENTRU EXTENSIA PICIOARELOR PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3292 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

6.751,33

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modify^rilFSp*-^.

completa^^ilt^iMr/.-4 ,

3.1.6

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3293 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.664,31

Legea nafî. 0/P9t)8privind bunuril^^me^^b^ipa,
3.1.6

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3294 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.664,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

Nr. înv 3295 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

5.664,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3296 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

5.664,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

PANOU AFISAJ PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3297 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.664,29

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

SONDA PARC MUNICIPAL

VEST

Nr. inv 3298 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Sonda, suport pentru aranjamente florale si panouri media (reclame) este amplasata de asemenea intr-un punct unde se intersectează alei principale ale parcului. Silueta sondei este un element specific peisajului din zona înconjurătoare a orașului Ploiești. Cu o inaltime totala de 7,70 m este un element decorativ, dar si reper de orientare in parc. Este conceputa din elemente metalice, vopsite, avand la baza 3,Om x 3,Om cu o scara metalica de acces pana la prima platforma de la cota 2.1 Om unde se pot plasa ghivece cu flori curgătoare.

2016

74.701,39

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.6

STANCA PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3299 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

14.962,03

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

APARAT REFACERE

GHEATA PATINOAR PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3300 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

941.874,09

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, ou mofl gar îl e si cof^l^r i la nwW.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3301 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

L^^2-r37T99^pfi^id

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC

MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3302 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

completaTile'ulterioare. |3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3303 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3304 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3305 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3306 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3307 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

5.401,06

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

PC COMPLET UTILAT PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 3308 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica

2016

5.401,07

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

3.4

RACK DE 19 INCH SERVER

Nr. inv 3309 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica.

2016

3.781,48

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

5

AMENAJARE PEISAGISTICA

PARC MUNICIPAL VEST

Nr. inv 43 Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016 si Fisa tehnica. Amenajarea peisagistica consta in asigurarea de zone verzi si spatii de agrement pentru populația din zona. Suprafața efectiva amenjata ca zona verde este de 320.542 mp. Vegetația, alcatuita din arbori si arbuști, plante erbacee decorative, liane, trandafiri, flori si peluze gazon, este menita sa îndeplinească funcțiile ecologice, sociale sî estetic-peisagistice atribuite zonelor verzi.Compozitia arhitectural peisagistica a fost concretizata in subimpartirea terenului in spatii cu predominante specifice anotimpurilor ca vegetație, crearea unor bariere antifonice si antipoluare la periferia parcului, mascarea liniei de termoficare si a unor construcții si incinte, separarea vizuala si fonica a unor dotări si amenajari (spatii de joaca si de agrement, sport).

2016

17.285.036,33

Legea nr.213/1998 privind

bunurile,

i (


ACOPERIȘ DIN TABLA BITUMINOASA TURNURI

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. 5 buc.

2016

9.300,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BĂNCI COLECTIVE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. 1 buc

2016

370,63

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BĂNCI COLECTIVE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 429 buc

2016

159.111,81

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BĂNCI INDIVIDUALE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica.99 buc

2016

62.064,09

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BĂNCI INDIVIDUALE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

627,21

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BANCUTA VESTIAR

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

259,76

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BANCUTA VESTIAR

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

259,77

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BIROU

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 10 buc

2016

8.364,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BLAT DE LUCRU

ATELIER

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. I buc

2016

360,49

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietăți publica, cu niodifi^iî^s^x.

comntek[^,ulterioareZ

BLAT DE LUCRU

ATELIER

Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016, Fisa tehnica. 17 buc

2016

6.129,01

Legea^r.^ bunufietg/opi suttbdi comandării

i^Ktemublica,..

M.J’

CONTAINER SELECTARE DEȘEURI 1100L CU ROTI

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-20I6, Fisa tehnica. 28 buc

2016

38.886,40

Lege^WJ^® «O < J bunuril^|MB^^§^^^^ ' cu mo^rfc^il.t;Xi'<^c^ completările ulterioare.

COPERTINA MASA

PICNIC

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 5 buc

2016

3.615,50

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COPERTINA MASA

PICNIC

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

723,14

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS GUNOI

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 120 buc

2016

148.800,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS GUNOI HÂRTIE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 8 buc

2016

158,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

COS GUNOI MENAJER CHICINETA

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. I buc

2016

82,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

CUPTOR MICROUNDE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

634,80

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP VESTIAR

40X60X1OOCM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

503,58

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările sî completările ulterioare.

DULAP

VESTIAR40X60X100CM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 25 buc

2016

12.590,75

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP 1.00M

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 28 buc

2016

22.512,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comnletariln-ultenieate.

DULAP ÎNCASTRAT DEPOZITARE MATERIAL CURĂȚENIE

Proces verbal recepție nr. 9292/09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

2.343,60

Legea n^t^l$9$pri^ir^ bunurile^^^etate^pUblic^ cu qtadi fi’ 7 corSol^rilJwiSrîlihry. \

DULAP MODULAR METALIC COMPACT INCUIABIL

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 12 buc

2016

21.035,76

cornpleVarileulterioare?

DULAP MODULAR METALIC COMPACT INCUIABIL

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.753,08

Legea nr.2I3/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

DULAP VESTIAR

30X40X180CM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 6 buc

2016

3.848,76

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA LEMN

40X100X200CM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica.5 buc

2016

5.400,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 2 buc

2016

498,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA METALICA

40X100X200CM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 27 buc

2016

6.727,05

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA METALICA

40X100X200CM

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

249,32

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

ETAJERA METALICA DEPOZITARE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

249,15

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

FRIGIDER

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.620,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

IMPRIMANTA

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 3 buc

2016

1.647,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proorifitateMpublica.

comCTeSrilelfitenbareZ

IMPRIMANTA

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

548,99

Leg< bunu co

£ nr.2l VW^ privind"

«UnoafiCarilcsi! im

MASA BANCHETA PICNIC

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. 53 buc

2016

71.132,36

bunurill^bj^fetate

cu miwîrcakle^r^ completările ulterioare.


MASA BANCHETA PICNIC

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.342,47

Legea nr.213/I998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

MASA TENIS EXTERIOR

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 15 buc

2016

36.270,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica.2 buc

2016

720,98

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

MASA 4 LOCURI SALA DE MESE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

360,50

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

MASA SALA DE ȘEDINȚE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 2 buc

2016

1.106,40

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN ATELIER

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 4 buc

2016

1.584,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN BIROU

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 10 buc

2016

2.748,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN ȘEDINȚA

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 12 buc

2016

4.680,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

SCAUN VIZITATOR

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 2 buc

2016

1.531,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările

SCAUN AȘTEPTARE HOL

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016. Fisa tehnica. 3 buc

2016

954,00

Legea nr.21^vfiid^' bunurile prg^îjț^pubîîcă, '

SCAUN SALA DE MESE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 11 buc

2016

2.507,45

cu m^tffidMle       (

comnletarilKuîtendare. >

SCAUN SALA DE MESE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

227,97

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

SCAUN VIZITATOR

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 2 buc

2016

1.531,20

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comoletarile ulterioare.

STÂLPI INDICATORI

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 15 buc

2016

35.963,70

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

SUPORT BICICLETE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 31 buc

2016

44.613,96

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

SUPORT BICICLETE

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 1 buc

2016

1.439,35

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

TOBOGAN

Proces verbal recepție nr. 9292 /09-05-2016, Fisa tehnica. 10 buc

2016

12.400,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si comDletarile ulterioare.

Valoare totala :

70.404.887,62 Lei