Hotărârea nr. 205/2016

Hotãrârea nr. 205 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.205


privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2016 prin adresa nr.7550/27.04.2016 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova;

având în vedere prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale coroborate cu prevederile art.VI, punctul 3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare care reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte.";

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.07.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă numărul de 394 posturi ca număr maxim pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești, din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare.

Art.2.Aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești se va modifica în mod corespunzător și va fi supus spre aprobare în luna august 2016.

Art.4.Prevederile anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local nr.418/05.11.2015 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.68/25.02.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.5.Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.


SEMNEAZĂ SECRETAR,


PREȘEDINTE DE S George Sorin

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate


la hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Potrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, stabilirea numărului maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanță.

Prevederile art.VI, punctul 3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.7550/27.04.2016 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 1074 de posturi astfel:

 • -  43 de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești;

 • - 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

 • - 128 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L.

nr. 145/2016;

 • - 100 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, din care 70 posturi aprobate prin H.C.L.

nr.259/2013 și 30 posturi pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690;

 • -  16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

 • - 244 posturi pentru Politia Locală Ploiești, din care 240 posturi aprobate prin H.C.L. nr.7/2011 și 4

posturi suplimentare alocate potrivit prevederilor H.C.L. nr.502/2015;

 • - 394 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexelor nr.l și nr.2 la prezenta

hotărâre, din care :

o 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

o 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” SMIS nr.32472;

o 7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - SMIS nr.39328.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV


RAPORT DE SPECIALITATEla hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate^ al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Pentru anul 2016 prin adresa nr.7550/27.04.2016 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 1074 posturi din care 43 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 1031 posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Numărul de 1031 posturi astfel stabilit a fost repartizat după cum urmează :

 • - 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

 • - 128 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L.

nr.145/2016;

 • - 100 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, din care 70 posturi aprobate prin H.C.L. '

nr.259/2013 și 30 de posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” S.M.I.S. nr.47690;

 • -  16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

 • - 244 posturi pentru Politia Locală Ploiești, din care 240 posturi aprobate prin H.C.L. nr.7/2011 și 4

posturi suplimentare alocate potrivit prevederilor H.C.L. nr.502/2015;

 • - 394 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexelor nr.l și nr.2 la prezenta

hotărâre, din care :

o 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

o 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472;

o 7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelență . în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - S.M.I.S. nr.39328.

Astfel se suplimentează numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate de la 339 la 394 având în vedere implementarea celor două proiecte.

Totodată personalul care ocupă posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare, vor fi numiți în noile funcții publice ca urmare a aplicării prevederilor art. 111 coroborate cu prevederile art.107, alin.(l), lit.„b”, iar funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice ca urmare a aplicării prevederilor art. 91 și art. 100 din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare conform avizului A.N.F.P., modificările din structura acestuia fiind următoarele:

 • 1. La nivelul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană au loc următoarele transformări:

Serviciul Autorizații Construcții va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 10 funcții publice de execuție din care o funcție publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior va fi transformată în funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 7 funcții de execuție din care 5 funcții de execuție ocupate, iar două funcții de * execuție vacante se vor transforma astfel:

o funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional debutant;


- gradul profesional al unei funcții publice de execuție de consilier, clas, debutant.

Serviciul Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții își va suferi Serviciul Verificare și Control Documentații Publice care va funcționa cu aceeași ștruCt.i5fa publică de conducere vacantă de șef serviciu și 7 funcții de execuție, având în vcd'^r^pr|Ve^^fie JjZdgi nr.155/2010, actualizată.

 • 2. La nivelul serviciului Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu se solicita transformarea gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din asistent în superior.

 • 3. La nivelul Direcției Relații Internaționale au loc următoarele transformări:

Compartimentul Manageri de Proiecte funcționează cu structură de 10 posturi de personal contractual de execuție, din care un post vacant propus pentru desființare și 9 posturi ocupate.

Având Tn vedere că fișele posturilor cuprind atribuții asa cum sunt prevăzute în art.2, alin.3 din Legea nr. 188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare, se propune transformarea celor 9 posturi de personal contractual de execuție în funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Funcționarii publici de execuție vor fi numiți în noile funcții publice ulterior prin act administrativ, ca urmare a aplicării prevederilor art.lll coroborate cu prevederile art.107, alin.(l), lit.„b” din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare.

4.Se va înființa Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest în subordinea directă a primarului, serviciu ce va funcționa cu structură de 49 posturi de personal contractual din care un post de personal contractual de conducere de șef serviciu (manager) și 48 posturi de personal contractual de execuție, conform proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a . rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472, astfel:

 • - un post de inspector de specialitate - economist,

 • - un post de inspector de specialitate - jurist

 • - două posturi de tehnicieni din care:

 • 1. un post de muncitor calificat electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune;

 • 2.  un post de muncitor calificat instalator tehnico-sanitare și de gaze;

 • - 24 de posturi de paznic (8 angajați în 3 schimburi);

 • - 20 de muncitori necalificați.

 • 5. Se va înființa compartimentul Centrul de Excelență in Afaceri pentru Tinerii Inteprinzători în subordinea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, compartiment cu personal contractual de execuție ce va funcționa cu structură de 7 posturi de execuție, conform proiectului implementat - S.M.I.S. 39328, astfel:

 • -  un post de administrator - studii medii;

 • -  un post de referent - contabil - studii medii economice ;

 • -  un post de referent - responsabil administrativ ~ studii medii;

 • -  un post de îngrijitor (femeie de serviciu) - agent curățenie ;

 • -  trei posturi de paznic - agenți de pază.

 • 6. La nivelul Direcției Comunicare, Relații Publice se va desființa un post vacant de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice.

 • 7. Serviciul Informatică va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere de șef serviciu și 8 funcții publice de execuție ca urmare a desființării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal.

8. Se va înființa compartimentul Control Financiar de Gestiune cu structură de 3 posturi de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior.


 • 9. Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței va funcționa în conducătorului instituției cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 11 publică de execuție ca urmare a :

 • - desființării unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad

 • - preluării și transformării unei funcții de personal contractual de execuție de post de funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional

compartimentului Secretariat, Registratură, Arhivă care va funcționa cu structură de 4 contractual de execuție din care 3 posturi de arhivar și un post de curier.

Funcționarul public de execuție va fi numit în noua funcție publică de execuție de referent ca urmare a constatării desfășurării activității care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, respectiv atribuții privind utilizarea programului informatic integrat al instituției prin aplicarea prevederilor art. 111 coroborate cu prevederile art.107, alin.(l), lit.„b” din Legea nr.188/1999 (r2) cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. La nivelul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte au loc următoarele transformări:

 • - transformarea gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din superior în principal din cadrul serviciului Relația cu Consiliul Local, Reglementare ;

 • - transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I din debutant în asistent din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte pentru funcționarii publici care au absolvit perioada de stagiu.

Prin structura modificată se respectă procentul de funcții publice de conducere de 12% din totalul funcțiilor publice aprobate, precum și structura specifică de birou, respectiv un post de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție și structura specifică de serviciu, respectiv un post de conducere de șef serviciu și 7 funcții publice de execuție.

Se impune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești având în vedere finalizarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organy£are\și ministrativ, a - Daniela


Angel^scu


AVIZAT:Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

/>4

Popa Geoygjfajna v

si

n

Direcția Eco mică Director executiv Crăciunoiu Nicoleta

2 0 JUL 2016

ORGANIGRAMA

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ANEXA nr. 1     „

La Hotărârea nr. '^^ /2016


Funcționari publici


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


Director executiv


| ARHITECT ȘEFPersonal contractual1 12


g

3 Hg ° s gȘ

Q

1


IOlTietor | axacjj lvâtfL|„         Funcționari Personal

Demnitari publici contractual

TOTAL 394  3_______302

CONDUCERE          36

EXECUȚIE           266

SECRETAR


DIRECȚIA COMUNICARE, RELATU PUBLICE
14

8

l|

P

8g

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO1 11

1 7

1 7

1 13

| 5 |

S B B

S S R hi

p|

w*r > «u w

fi

S e p y

09

8

gi es Eg o *

1 go « S

d

0

*7 y

E| 2 02 s 3 i» »£ o o1

4

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

COMPARTIMENT SECRETARIAT    l

REGISTRATURA, ARHIVA |


o*

Ol

LLJ

V)

-1

<ri

6

<

02 cri-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

1

1

PRIMAR

PRIMAR

2

1

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

3

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

4

1

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

5

1

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

6

2

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

7

3

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

8

4

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

1

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

10

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

S

11

1

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

12

2

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

13

3

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

14

4

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

15

5

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

16'

6

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

17

7

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

18

1

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

19

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

S

20

1

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

21

2

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

22

3

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

23

4

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

24

5

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

25

6

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

26

7

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

l

superior

S

27

8

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

l

superior

S

28

9

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

29

10

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

30

11

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

asistent

S

31

12

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

debutant

S

_

/hm^ \

32

1

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

S

r

33

1

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

V?

34

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

S

35

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

36

2

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

S

37

3

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

S

38

4

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

39

5

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

40

6

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

41

7

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

42

8

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

43

9

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

44

10

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT

III

asistent

M

45

1

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

I

superior

S

46

2

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

I

debutant

S

47

3

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

48

4

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

asistent

M

49

1

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

superior

S

50

2

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

superior

S

51

3

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

principal

S

52

4

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER

I

principal

S

53

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

54

1

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

55

2

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

56

3

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

57

4

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

58

5

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

S

59

6

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

S

60

7

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

-

61

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

I

S

_

62

1

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

S

w

s, J

63

2

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

S

*

64

3

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

Nr.

Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

65

4

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

principal

S

66

5

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA Si METROPOLITANA

CONSILIER

I

asistent

S

67

6

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

S

68

7

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

S

69

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

S

70

1

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

S

71

2

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

S

72

3

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

S

73

4

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

S

74

5

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

S

75

6

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

1

principal

S

76

7

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

1

principal

S

77

8

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

1

asistent

S

78

9

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

79

10

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

80

1

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

1

S

81

1

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

1

S

82

1

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

83

2

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

84

3

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

85

4

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

86

5

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

87

6

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

s

88

7

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

principal

s

89

8

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

principal

s

90

9

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

asistent

s

91

10

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

asistent

s

92

11

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

93

12

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

94

1

COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

superior

s

95

2

COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

principal

s

96

3

COMPARTIMENTUL AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

asistent

s

97

1

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

s

£

sx

98

2

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

s

B

Sr

99

3

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

s

V

100

4

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

s

7Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

101

5

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

principal

S

102

6

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

principal

s

103

7

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

asistent

s

104

8

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

debutant

s

105

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

106

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

107

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

108

2

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

109

3

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

110

4

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

111

5

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

112

6

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

113

7

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

l

asistent

s

114

8

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

115

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

116

1

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

117

2

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

118

3

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

119

4

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

120

5

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

121

6

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

122

7

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

123

1

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

124

2

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

125

3

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

l

superior

s

£&

Șv-'Tcx-r

126

4

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

41

127

5

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

faX

P" ■

128

6

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

y yS**

129

7

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

130

8

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

S

131

9

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

principal

S

132

10

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent

S

133

11

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

134

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

S

135

1

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

136

2

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

137

3

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

138

4

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

l

superior

S

139

5

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

140

6

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

141

7

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

142

8

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

143

9

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

144

10

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

145

11

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

146

1

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

147

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

l

S

148

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

s

149

1

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

s

150

2

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

s

i.1 „Ci

L<; va

SI

ff

151

3

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

principal

s

Ss

C A

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

152

4

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

principal

S

153

5

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent

S

154

6

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

155

7

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT

III

superior

M

156

1

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

superior

S

157

2

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

asistent

S

158

3

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

asistent

s

159

1

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

s

160

1

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

161

2

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

162

3

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

163

4

SERVICIUL INVESTIT!!

CONSILIER

I

superior

s

164

5

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

165

6

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

166

7

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

principal

s

167

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

I

s

168

1

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

169

2

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

principal

s

170

3

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

l

principal

s

171

4

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

asistent

s

172

5

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

173

6

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

174

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

l

s

175

1

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

superior

s

s

176

2

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

superior

s

4

177

3

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

superior

s

ta

4

178

4

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

superior

s

179

5

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

principal

s

7Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Gra

dl Treapta fesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

pro

180

6

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

principal

S

181

7

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

l

asistent

S

182

8

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

asistent

s

183

9

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

184

10

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

185

11

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

principal

M

186

1

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

S

187

2

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

S

188

3

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

l

superior

S

189

4

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

l

principal

S

190

5

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

asistent

S

191

1

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

192

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

S

193

1

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

S

194

2

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

S

195

3

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

S

196

4

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

S

197

1

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

S

198

2

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

s

199

3

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

IE

superior

SSD

200

1

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

l

asistent

S

201

2

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

S

202

3

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

S

203

4

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

S

204

5

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

ff 40/

_

205

6

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

m

Oz / 5

* 1

206

7

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

V A'

4

207

8

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

208

9

COMPARTIMENT MANGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

S

209

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

S

210

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

211

3

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

212

4

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE

l

213

5

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT -INSTALATOR TEHNICO SANITARE SI DE GAZE

I

214

6

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

215

7

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

216

8

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

217

9

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

218

10

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

219

11

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

220

12

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

221

13

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

222

14

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

_

223

15

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC    jfo

r.

AÎV--

224

16

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

O—5I

225

17

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

226

18

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

227

19

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

228

20

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

229

21

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

230

22

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

231

23

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

232

24

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

233

25

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

234

26

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

235

27

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

236

28

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

237

29

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

238

30

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

239

31

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

240

32

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

241

33

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

242

34

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

243

35

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

244

36

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

245

37

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

246

38

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

247

39

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT .

J

248

40

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR £ NECALIFCAT^^$

249

41

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR /Aj-»/ NECALIFCAF’^I

250

42

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR Col NECALIFCAl\^T

**r ff

251

43

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR V' NECALIFCAT

C AL^X1

Nr. Crt

Nr.

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

252

44

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

I

253

45

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

1

254

46

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

1

255

47

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

1

256

48

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

1

257

49

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFCAT

1

258

1

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

M

259

2

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

260

3

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

261

4

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

262

5

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

263

6

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

264

7

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

265

1

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

266

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

267

1

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

268

2

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

269

3

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

270

4

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior .

S

271

5

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

S

272

6

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

273

7

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

_

274

8

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

l

asistent

S

\’

A-

275

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

nT

276

2

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

vs

277

3

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

X

Nr. Crt

Nr. Crt

- Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

278

1

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

279

2

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

280

3

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

281

4

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

282

5

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

283

6

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

284

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

S

285

1

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

286

2

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

287

3

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

288

4

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

289

5

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

290

6

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

291

7

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

292

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

293

2

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

294

3

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT -ELECTRICIAN

I.

295

4

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT

I.

296

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) £ A

297

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOF&^V (FEMEIE DE^Z SERVICIU)!     (

40

•( 1

► j

298

7

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITORI (FEMEIE SERVICIU)

^(7 IM.          v

A wNr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

299

8

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

300

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

301

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

302

11

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

303

12

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

304

13

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

305

14

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

306

1

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

307

2

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

l

308

3

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

l

309

4

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

310

5

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

311

6

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

312

7

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

313

8

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

314

1

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

315

1

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

316

2

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

317

3

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

318

4

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

319

5

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

S

320

6

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

S

321

7

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

S

322

8

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

debutant

S

323

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

S

324

1

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

325

2

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

_

326

3

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

—«z

&

327

4

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

l

superior

S

_

A—

328

5

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

l

superior

S

329

6

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

N-SI

330

7

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

S

tfWT /

331

1

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

S

/

332

2

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

333

3

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

S

334

1

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

335

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

I

S

336

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

337

2

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

338

3

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

339

4

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

340

5

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

341

6

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

342

7

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

343

8

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

principal

s

344

9

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

asistent

s

345

10

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

debutant

s

346

11

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

347

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

Avi

348

2

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR il-^l

_

349

3

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

\

350

4

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

O c

351

1

SECRETAR

I

s

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

352

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

353

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

S

354

1

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

355

2

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

356

3

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

357

4

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

358

5

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

359

6

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

360

7

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

l

principal

S

361

1

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF SERVICIU

I

S

362

1

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

363

2

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

364

3

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

365

4

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

principal

S

366

5

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

asistent

S

367

6

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

l

debutant

S

368

7

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

debutant

S

369

1

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

370

1

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

371

2

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

372

3

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

373

4

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

î o ai

li.

374

5

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

w

375

6

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

Nr. Crt

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de

Grad/ Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

conducere

execuție

376

7

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

377

8

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

378

9

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

379

10

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

380

11

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

381

12

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

S

382

13

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

S

383

1

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR, EXECUTIV ADJ.

I

S

384

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

385

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

386

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

387

3

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

388

4

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

389

5

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

390

6

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

S

391

7

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

l

asistent

S

392

1

COMPARTIMENT ACHIZII BUNURI

CONSILIER

I

principal

S

393

2

COMPARTIMENT ACHIZII BUNURI

CONSILIER

I

principal

S

394

3

COMPARTIMENT ACHIZII BUNURI

REFERENT

III

asistent

M

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții demnitari

3

0

3

Nr. total de funcții publice

245

57

302

Nr. total de funcții publice de conducere

31

5

36

Nr. total de funcții publice de execuție

214

52

266

Nr. total de funcții contractuale de conducere

1

1

2

Nr. total de funcții contractuale de execuție

30

57

87

Nr. total de posturi potrivit art III alin. (2) din

OUG nr. 63/2010 / Legea nr. 273/2006

0

0

394

Nr. total de funcții in instituție

279

115

394

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE

Agenția Națională a Funcționarilor Publitf-

Operator de date cu caracter personal. înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

AVIZ

Având în vedere:

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

- adresa Primăriei municipiului Ploiești, județul Prahova nr. 9509/2016, de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 27069/2016,

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

pentru funcțiile publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, județul Prahova

Președinte Jozsef BIRTALAN

; ) DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001


*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/instituției dumneavoastră.

Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București


www.anfp.gov.ro; tel. 0374112 714; fax 021312 44 04MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL PRAHOVA


' MUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE      !

............9286J

CĂTRE,          ”9 -05- 2016

Ploiești,

Nr. 7550

Data: 27.04.2016


PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


JUDEȚUL PRAHOVA

Având in vedere următoarele considerente:

 • - Art. 21 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, conform caruia numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Invatamant" si „Asigurări si asistenta sociala", finanțate din bugetele locale, precum si din capitolul bugetar „Sanatate", indiferent de sursa de finanțare, se menține si pentru anul 2016;

 • - Adresa nr. 2419/2015 prin care Direcția Județeană de Statistica Prahova comunica Instituției Prefectului județul Prahova populația după domiciliu, pe municipii, orașe, comune, la data de 1 ianuarie 2015, precum si Situația arondării localităților la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din județul Prahova, întocmită de către Direcția Județeană de Evidenta a Persoanelor Prahova;

 • - Datele comunicate de fiecare ordonator principal de credite, pe proprie răspundere, privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, aflate in perioada de implementare in cursul anului 2016, precum si cazurile in care s-au primit autobuze sau microbuze școlare in baza O.U.G. nr. 115/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

Numărul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale in anul 2016, calculat de Instituția Prefectului județul Prahova potrivit anexei la O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si pentru instituțiile publice locale inflintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

43

3.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010

235

4.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

5.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a primit microbuze sau autobuze școlare in baza O.U.G. 115/2011, numărul de posturi calculat conform pct. 5 din Anexa la O.U.G. 63/2010

-

6.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi

86

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI = 1+2+3+4+5+6

1074


Precizam ca, la pct. 6 din tabelul de mai sus, cele 86 de posturi au rezultat pentru implementarea următoarelor proiecte finanțate din fonduri externe nivelul unitatii administrativ-teritoriale, după cum urmeaza:

-30 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiesti"-cod SMIS 47690;

-49 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Parc Municipal Ploiești Vest"-cod SMIS 32472;

-7 posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori"-cod SMIS 39328.

Menționam ca numărul maxim de posturi nu se aplica capitolului bugetar „Asigurări si asistenta Sociala", indiferent de sursa de finanțare, drept pentru care, indicatorul de rezultat pentru infiintarea unui număr de 23 de posturi din cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare ca entitate responsabila cu asigurarea operării si întreținerii investiției după finalizare, nu face obiectul pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a-si stabili funcțiile in limita numărului maxim de posturi repartizat de instituția prefectului, cu încadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului repartizat anual unităților administrativ-teritoriale de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești.

In cazul in care numărul de posturi stabilit in anul 2016 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale este mai mare sau mai mic fata de cel aprobat anterior, iar posturile respective sunt corespunzătoare funcțiilor publice, autoritatile administrației publice locale au obligația solicitării, in regim de urgenta, a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Autoritatile administrației publice locale si persoanele din instituțiile publice locale care îndeplinesc atribuțiile de angajare, lichidare, ordonantare si plata a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravențional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor art. III, alin. (1) - (3) si (5) din O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.


SUBPREFECT,

IOANA MADALINA LUPEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7/-Iz

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTUR LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

si a emis

5

l)               mg.                                     2Ac) 1C j


SECRETAR,

Andrei&heorghe

ly

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DC PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova
SECRETAR,Data: