Hotărârea nr. 204/2016

Hotãrârea nr. 204 privind aprobarea organigramei, numarului maxim de posturi şi statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.204


privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești avizat de către serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești ca urmare a reorganizării serviciilor și compartimentelor instituției pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” S.M.I.S. nr.47690 ;

în conformitate cu prevederile art.VI, punctul 3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare care reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.07.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! din data de 20.07.2016;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă numărul maxim de 100 de posturi al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin suplimentarea cu 30 de posturi vacante pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”

S.M.I.S. nr.47690.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ca urmare a reorganizării instituției, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 519/15.12.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, numărului maxim de și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Prevederile art.VI, pct.3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

Pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690 la punctul 2.12 - Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului al cererii de finanțare proiect este reglementată organigrama Clubului Sportiv Municipal Ploiești având în componență Complexul Hipodrom aflat în subordinea directorului adjunct al instituției, complex ce va funcționa cu structură de 45 de posturi din care un post de conducere de șef serviciu și un post de conducere de șef formație - pază, PSI, întreținere și 43 posturi de execuție, astfel:

 • a) 15 posturi aprobate conform H.C.L. nr.257/2010, respectiv :

 • -  un post de șef serviciu;

 • -  un post administrator;

 • -   două posturi de inspector de specialitate;

 • -  opt posturi de paznic;

 • -   un post de îngrijitor (femeie de serviciu);

 • -  două posturi de muncitor necalificat.

 • b) 30 de posturi suplimentare, respectiv :

 • -   două posturi de inspector de specialitate;

 • -  un post de inspector de specialitate - medic veterinar;

 • -  un post de inspector de specialitate - specialist în PR&marketing;

 • -  un post de șef formație - pază, PSI, întreținere;

două posturi de muncitor calificat - electrician;

 • -  un post de muncitor calificat - instalator;

 • -   un post de șofer - tractor;

 • -   șase posturi de muncitor necalificat - plasator;

 • -   opt posturi de îngrijitor ;

 • -   trei posturi de casier pentru vânzări bilete;

 • -  patru posturi de paznic.

Pe perioada desfășurării concursurilor hipice, se vor încheia contracte de prestări servicii cu personalul aferent comisiei de arbitraj și personalul auxiliar conform proiectului, astfel:

 • a) comisia de arbitraj este formată din 5 membri:

1 arbitru șef-judecător;

 • -   4 arbitri judecători (doi arbitri judecători în tumul de arbitraj și doi vor fi arbitri judecători de parcurs pe mașina de arbitraj).

 • b) personal auxuliar de arbitraj cuprinde :

1 operator instalație audio;

1 starter;

 • -  5 manipulatori benzi;

1 observator de parcurs;

1 handicapeur;

1 medic veterinar;

1 operator video (cameraman).

Astfel se propune aprobarea numărul maxim de 100 de posturi prin suplimentarea cu 30 de posturi vacante pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a/ . Hipodromului din Ploiești” S.M.I.S. nr.47690 și reorganizarea instituției astfel încât cele 15 posturi aferente Complexului Hipodrom aprobate conform H.C.L. nr.257/2010 să fie mutate sau reînființate având în vedere că prin mai multe hotărâri ale consiliului local structura Clubului Sportiv Municipal a fost modificată conform numărului de posturi repartizat, astfel :                                ‘


Baza Sportivă „Vega” va funcționa cu structură de 5 posturi de execuție;

Baza Sportivă „Ilie Oană” va funcționa cu structură de 10 posturi din care un post de conducere de șef formație și 9 posturi de execuție;

Complex Hipodrom va funcționa cu structură de 45 posturi din care 2 posturi de conducere - un post de șef serviciu și un post de șef formație - pază, P.S.I., întreținere și 43 posturi de execuție;

Baza Sportivă “Olimpia” va funcționa cu structură de 12 posturi din care un post de conducere de șef birou și 11 posturi de execuție;

Serviciul Financiar Contabilitate va funcționa cu structură de 9 posturi din care un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție;

Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii si Protecție Civilă va funcționa cu structură de 6 posturi din care un post de conducere de șef birou și 5 posturi de execuție;

Serviciul Achiziții Publice, Tehnic - Investiții și Organizare Competiții va funcționa cu structură de 11 posturi din care un post de conducere de șef serviciu și 10 posturi de execuție.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE
la hotărârea privind aprobarea organigramei, numărului maxim de pbșfufR^_ și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Prevederile art.VI, pct.3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

Având în vedere comunicarea numărului maxim de posturi la nivelul unității administrative-teritoriale prin adresa nr.7550/27.04.2016 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.9286/09.05.2016, anexată, se propune modificarea organigramei și a statului de funcții prin suplimentarea numărului maxim de posturi cu 30 de posturi, respectiv încadrarea în numărul maxim de 100 de posturi repartizate.

Pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690 la punctul 2.12 - Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului al cererii de finanțare proiect este reglementată organigrama Clubului Sportiv Municipal Ploiești având în componență Complexul Hipodrom aflat în subordinea directorului adjunct al instituției, complex ce va funcționa cu structură de 45 de posturi din care un post de conducere de șef serviciu și un post de conducere de șef formație - pază, P.S.I., întreținere și 43 posturi de execuție, astfel:

 • a) 15 posturi aprobate conform H.C.L. nr.257/2010, respectiv :

 • -  un post de șef serviciu;

 • -  un post administrator;

 • -   două posturi de inspector de specialitate;

 • -  opt posturi de paznic;

 • -   un post de îngrijitor (femeie de serviciu);

două posturi de muncitor necalificat.

 • b) 30 de posturi suplimentare, respectiv :

 • -   două posturi de inspector de specialitate;

 • -  un post de inspector de specialitate - medic veterinar;

 • -  un post de inspector de specialitate - specialist în PR&marketing;

 • -  un post de șef formație - pază, PSI, întreținere;

 • -  două posturi de muncitor calificat - electrician;

 • -  un post de muncitor calificat - instalator;

 • -   un post de șofer - tractor;

 • -   șase posturi de muncitor necalificat - plasator;

 • -   opt posturi de îngrijitor ;

 • -  trei posturi de casier pentru vânzări bilete;

 • -  patru posturi de paznic.

Pe perioada desfășurării concursurilor hipice, se vor încheia contracte de prestări servicii cu personalul aferent comisiei de arbitraj și personalul auxiliar conform proiectului, astfel:

a) comisia de arbitraj este formată din 5 membri:

1 arbitru șef-judecător;

 • -   4 arbitri judecători (doi arbitri judecători în tumul de arbitraj și doi vor fi arbitri judecători de parcurs pe mașina de arbitraj).

b) personal auxuliar de arbitraj cuprinde :

1 operator instalație audio;


1 starter;

-  5 manipulatori benzi;

1 observator de parcurs;

1 handicapeur;

1 medic veterinar;

1 operator video (cameraman).


Modificările din structura instituției sunt următoarele:

 • 1. Baza Sportivă „Vega” va funcționa cu structură de 5 posturi de execuție din care:

 • -  un post de administrator;

 • -  un post de muncitor calificat - mecanic utilaj;

 • -  un post de muncitor calificat - lăcătuș mecanic; două posturi de îngrijitor.

 • 2. Baza Sportivă „Ilie Oană” va funcționa cu structură de 10 posturi din care un post de

  conducere de șef formație muncitori și 9 posturi de execuție din care:

  • -  un post de administrator;

  • -   un post de muncitor calificat - electrician pentru utilizare energie electrică;

  • -   un post de muncitor calificat - electrician întreținere și reparații;

  • -  un post de muncitor calificat - fochist pentru cazane și apă fierbinte;

  • -  două posturi de muncitor calificat - lăcătuș mecanic;

  • -   trei posturi de îngrijitor.


 • 3. Complex Hipodrom va funcționa cu structură de 45 posturi din care 2 posturi de conducere - un post de șef serviciu și un post de șef formație - pază, P.S.I., întreținere și 43 posturi de execuție - menționate mai sus conform proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

 • 4.     Baza Sportivă “Olimpia” va funcționa cu structură de 12 posturi din care un post de conducere de șef birou și 11 posturi de execuție din care:

 • -  un post de inspector de specialitate;

 • -  un post de muncitor calificat - electronist;

un post de muncitor calificat - electrician întreținere și reparații;

un post de muncitor calificat - electrician pentru utilizare energie electrică;

 • -   un post de muncitor calificat - lăcătuș de întreținere reparații;

 • -  un post de muncitor necalificat - amenajare bază sportivă;

 • -  patru posturi de muncitor necalificat;

 • -  un post de îngrijitor.

 • 5. Serviciul Financiar Contabilitate va funcționa cu structură de 9 posturi din care un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de execuție din care :

două posturi de inspector de specialitate; un post de referent;

un post de casier încasator;

patru posturi de casier.

 • 6. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Protecția Muncii se va reorganiza în Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și Protecție Civilă și va funcționa cu structură de 6 posturi din care un post de conducere nou înființat de șef birou și 5 posturi de execuție din care:

un post de consilier juridic;

trei posturi de inspector de specialitate; un post de magaziner.


 • -   patru posturi de inspector de specialitate;

 • -   un post de muncitor calificat - electrician întreținere și reparații;           ‘

 • -  un post de muncitor calificat - fochist pentru cazane și apă fierbinte;

 • -   un post de muncitor calificat - instalator;

 • -   un post de îngrijitor;

 • -  două posturi de șofer.


Prin reorganizare se desființează două posturi vacante de inspector de specialitate din actualul serviciu Achiziții Publice, Organizare Competiții și se înființează postul de șef birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și Protecție Civilă și postul de administrator în cadrul Complexului Hipodrom.

Se impune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești având în vedere faza finală a proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” și retransmiterea acestuia în administrarea instituției noastre, dar nu există personal aferent pentru desfășurarea activităților specifice în cadrul complexelui Hipodrom.

Atribuțiile și responsabilitățile posturilor nou înființate sunt prevăzute în punctul 2 al Formularului Cererii de Finanțare al proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” S.M.I.S. 47690.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


po                   3iești

St                 n


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și/Administrativ AngelescivAna - Daniela

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


Total posturi: din care

100

posturi de conducere

8

posturi de execuție

92


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.CL.nr


STAT DE FUNCȚIINr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

ț

profesional^/

1. CONDUCERE

1

1

Director

S

2

2

Director adjunct

s

II. BAZA SPORTIVA „VEGA"

3

1

Administrator imobile

M

1

4

2

Muncitor calificat mecanic utilaj

I

5

3

Muncitor calificat lacatus mecanic

1

6

4

îngrijitor

7

5

îngrijitor

III. BAZA SPORTIVA „ILIE OANA"

8

1

Sef formație muncitori

9

1

Administrator

M

1

10

2

Muncitor calificat electrician pentru utilizarea energiei electrice

1

11

3

Muncitor calificat electrician de întreținere si reparații

1

12

4

Muncitor calificat - Fochist cazane abur si apa fierbinte

1

13

5

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații universale

1

14

6

Muncitor calificat lacatus mecanic de întreținere si reparații universale

1

15

7

îngrijitor

16

8

îngrijitor

17

9

îngrijitor

IV COMPLEX HIPODROM

18

1

Sef Serviciu

S

19

1

Inspector de specialitate

S

I-A

20

2

Inspector de specialitate

s

l-A

21

3

Administrator

M

1

22

4

Paznic

23

5

Paznic

24

6

Paznic

25

7

Paznic

26

8

Paznic

27

9

Paznic

28

10

Paznic

29

11

Paznic

30

12

îngrijitor (femeie de serviciu)

31

13

Muncitor necalificat lucrator pentru salubrizare

1

32

14

Muncitor necalificat

1

33

15

Inspector de specialitate

S

l-A

34

16

Inspector de specialitate

S

l-A

35

17

Inspector de specialitate - medic veterinar

S

l-A

36

18

Inspector de specialitate - specialist in PR&marketing

s

l-A

37

19

Sef formație - paza, PSI, întreținere


Nr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

38

20

Muncitor calificat electrician

i

39

21

Muncitor calificat electrician

40

22

Muncitor calificat instalator

Mp'

41

23

Șofer - tractor

42

24

Muncitor necalificat - plasator

Al**

43

25

Muncitor necalificat - plasator

I

44

26

Muncitor necalificat - plasator

1

45

27

Muncitor necalificat - plasator

1

46

28

Muncitor necalificat - plasator

1

47

29

Muncitor necalificat - plasator

I

48

30

îngrijitor

49

31

îngrijitor

50

32

îngrijitor

51

33

îngrijitor

52

34

îngrijitor

53

35

îngrijitor

54

36

Îngrijitor

55

37

îngrijitor

56

38

Casier pentru vanzari bilete

M

57

39

Casier pentru vanzari bilete

M

58

40

Casier pentru vanzari bilete

M

59

41

Paznic

60

42

Paznic

61

43

Paznic

62

44

Paznic

V. BAZA SPORTIVA SALA „OLIMPIA"

63

1

Sef Birou

S

64

1

Inspector de specialitate

S

II

65

2

Muncitor calificat - Electronist

1

66

3

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

1

67

4

Muncitor calificat - Electrician pentru utilizarea energiei electrice

1

68

5

Muncitor calificat lacatus de întreținere si reparații

II

69

6

Muncitor necalificat

1

70

7

Muncitor necalifîcat

1

71

8

Muncitor necalificat

1

72

9

Muncitor necalificat

1

73

10

Muncitor necalificat -amenajator baza sportiva

1

74

11

îngrijitor

VI. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

75

1

Sef Serviciu

S

76

1

Inspector de specialitate

S

l-A

77

2

Inspector de specialitate

S

II

78

3

Referent

M

IA

79

4

Casier încasator

M

80

5

Casier

M

81

6

Casier

M

82

7

Casier

M

83

8

Casier

M

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Denumire Compartiment Funcție - post

Nivel studii

Grad profesional

Treapta profesionala

VII. BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIA MUNCII SI

PROTECTlEzCiyiLA--J^

84

1

Sef Birou

S

85

1

Consilier juridic

S

86

2

Inspector de specialitate

S

87

3

Inspector de specialitate

S

< F    ’/

88

4

Inspector de specialitate

s

i

89

5

Magaziner

M

VIII SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, TEHNIC - ÎNTREȚINERE SI ORGANIZARE COMPETIȚII

90

1

Sef Serviciu

S

91

1

Inspector de specialitate

s

I-A

92

2

Inspector de specialitate

s

I-A

93

3

Inspector de specialitate

s

1

94

4

Inspector de specialitate

s

II

95

5

Muncitor calificat - Electrician de întreținere si reparații

l

96

6

Muncitor calificat - Fochist cazane abur si apa fierbinte

1

97

7

Muncitor calificat - Instalator

l

98

8

îngrijitor

99

9

Șofer

l

100

10

Șofer

l


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL PRAHOVAMUNICIPIUL PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE


Ploiești,

Nr. 7550

Data: 27.04.2016


br.:

CĂTRE,


------

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA


Având in vedere următoarele considerente:

 • - Art. 21 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, conform caruia numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Invatamant" si „Asigurări si asistenta sociala", finanțate din bugetele locale, precum si din capitolul bugetar „Sanatate", indiferent de sursa de finanțare, se menține si pentru anul 2016;

 • - Adresa nr. 2419/2015 prin care Direcția Județeană de Statistica Prahova comunica Instituției Prefectului județul Prahova populația după domiciliu, pe municipii, orașe, comune, la data de 1 ianuarie 2015, precum si Situația arondării localităților la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din județul Prahova, întocmită de către Direcția Județeană de Evidenta a Persoanelor Prahova;

 • - Datele comunicate de fiecare ordonator principal de credite, pe proprie răspundere, privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, aflate in perioada de implementare in cursul anului 2016, precum si cazurile in care s-au primit autobuze sau microbuze școlare in baza O.U.G. nr. 115/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

Numărul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale in anul 2016, calculat de Instituția Prefectului județul Prahova potrivit anexei la O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si pentru instituțiile publice locale înființate prin hotarari ale autorităților deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

43

3.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010

235

4.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

5.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a primit microbuze sau autobuze școlare in baza O.U.G. 115/2011, numărul de posturi calculat conform pct. 5 din Anexa la O.U.G. 63/2010

-

6.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi

86

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI = 1+2+3+4+5+6

1074

-2 -


Precizam ca, la pct. 6 din tabelul de mai sus, cele 86 de posturi au rezultat pentru implementarea următoarelor proiecte finanțate din fonduri externe nivelul unîtatii administrativ-teritoriale, după cum urmeaza:

-30 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiecte funcționala a Hipodromului din Ploiesti"-cod SMIS 47690;


-49 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Parc Municipal Ploiești Vest"-cod SMIS 32472;

-7 posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Intreprinzatori"-cod SMIS 39328.

Menționam ca numărul maxim de posturi nu se aplica capitolului bugetar „Asigurări si asistenta Sociala", indiferent de sursa de finanțare, drept pentru care, indicatorul de rezultat pentru înființarea unui număr de 23 de posturi din cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare ca entitate responsabila cu asigurarea operării si întreținerii investiției după finalizare, nu face obiectul pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a-si stabili funcțiile in limita numărului maxim de posturi repartizat de instituția prefectului, cu încadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului repartizat anual unităților administrativ-teritoriale de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești.

In cazul in care numărul de posturi stabilit in anul 2016 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale este mai mare sau mai mic fata de cel aprobat anterior, iar posturile respective sunt corespunzătoare funcțiilor publice, autoritatile administrației publice locale au obligația solicitării, in regim de urgenta, a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatile administrației publice locale si persoanele din instituțiile publice locale care îndeplinesc atribuțiile de angajare, lichidare, ordonantare si plata a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravențional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor art. III, alin. (1) - (3) si (5) din O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.SUBPREFECT,

IOANA MADALINA LUPEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚIU% '  5

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești

si a emis

A£.i


secretar,

Andrei Gheorghe


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal PloieștiData: A/, o/.      g