Hotărârea nr. 203/2016

Hotãrârea nr. 203 privind aprobarea ACTULUI ADIŢIONAL nr. 1 la Contractul de licenţă exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr.203


privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL nr. 1 la Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009

Consiliul Local la Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune încetarea Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009 privind transmiterea drepturilor exclusive și de folosință pe teritoriul României a mărcilor preluate de la Federația Sindicatelor Libere din Petrol către S.C. ”F.C. Petrolul” S.A. Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Luând act de adresa VIA INSOLV S.P.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 12.07.2016 sub nr. 13657;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum și măsuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. ”F.C Petrolul” S.A. Ploiești;

In temeiul art. 36, alin. 3, lit. “c”, alin. 6, lit. “a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind dministrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă actul adițional nr. 1 la Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, conform anexei la prezenta hotărâre.

Obiectul contractului l-a constituit transmiterea drepturilor exclusive de exploatare și de folosință pe teritoriul României a următoarelor mărci:

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r) M 2006 09867, fiind înregistrată sub nr. 080417 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924 - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 09869, fiind înregistrată sub nr. 080419 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - FOTBAL CLUB PETROLUL - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 10057, fiind înregistrată sub nr. 079064 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 02960, fiind înregistrată sub nr. 084673 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 52 - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06696, fiind înregistrată sub nr. 087077 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 95 - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06697, fiind înregistrată sub nr. 087078 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.).

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009, modificată, rămân neschimbate.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 1 si sa reprezinte Municipiul Ploiești la OSIM in vederea indeplinirii obligațiilor legale.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL nr. 1 la Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009, au fost preluate prin cesiune mărcile OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol si transmise 5                                                            5                                                                                                                                  5

drepturile exclusive de exploatare și de folosință pe teritoriul României a acestora către S.C. ”F.C. Petrolul” S.A. Ploiești.

Tribunalul Prahova, Secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal ca urmare a soluționării dosarului de faliment nr. 717/105/2015, a pronunțat Hotărârea nr.821/22.06.2016 prin care a admis cererea administratorului judiciar, a aprobat concluziile raportului administratorului judiciar iar în temeiul art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului.

Având în vedere începerea procedurii generale a falimentului debitorului, VIA INSOLV S.P.R.L. Ploiești, prin adresa nr. 13657/12.07.2016, - în calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul S.A. ne-a comunicat Procesul Verbal - încheiat în data de 06.07.2016 - între Comitetul Creditorilor și Debitoarea Fotbal Club Petrolul S.A, precum și actul adițional la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat de Comitetul creditorilor.

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTEN ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea ACTULUI A

Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009^fep Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativa și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009, au fost preluate prin cesiune mărcile OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol și transmise drepturile exclusive de exploatare și de folosință pe teritoriul României a acestora către S.C. ”F.C. Petrolul” S.A. Ploiești, după cum urmează:

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r) M 2006 09867, fiind înregistrată sub nr. 080417 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924 - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 09869, fiind înregistrată sub nr. 080419 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - FOTBAL CLUB PETROLUL - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 10057, fiind înregistrată sub nr. 079064 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuală combinată, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 02960, fiind înregistrată sub nr. 084673 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 52 - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06696, fiind înregistrată sub nr. 087077 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 95 - marca individuală verbală, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06697, fiind înregistrată sub nr. 087078 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.).

Scopul acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploiești a mărcilor cu sigla “PETROLUL” deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol și transmise pentru sprijinirea echipei de fotbal.

Potrivit Contractului de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, art. 3.1 alin (1): Prezentul contract este încheiat pe perioada de valabilitate a mărcii, urmând ca la momentul reînnoirii mărcii, contractul să se prelungească de drept cu perioada de timp menționata in cererea de reînnoire a mărcii, respective 10 ani.

(2) Este exceptată situația în care:

 • -  S.C. F.C. PETROLUL S.A. PLOIEȘTI își încetează existența ca urmare a unei hotărâri judecătorești de declarare a falimentului, în dosarul de insolventă initiat de către ANAF în urma Controlului ANAF, sau de către un

alt terț pentru fapte/acte de comerț săvârșite anterior dateL-Tranzacției încheierii documentelor Tranzacției și numirii Consiliului de AbmidTȘd'tație conform documentelor Tranzacției


 • -  în cazul dizolvării voluntare a Societății ca urmare a Societății

9

 • -  Actionariatul societății se modifică, în sensul deținerii

Societății de către SC Hale și Piețe SA.

Tribunalul Prahova, Secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal ca urmare a soluționării dosarului de faliment nr. 717/105/2015, a pronunțat Hotărârea nr.821/22.06.2016 prin care a admis cererea administratorului judiciar, a aprobat concluziile raportului administratorului judiciar iar în temeiul art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului.

Având în vedere începerea procedurii generale a falimentului debitorului, VIA INSOLV S.P.R.L. Ploiești prin adresa nr. 13657/12.06.2016, - în calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul S.A. ne-a comunicat Procesul Verbal - încheiat în data de 06.07.2016 - între Comitetul Creditorilor și Debitoarea Fotbal Club Petrolul S.A, precum și actul adițional la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009 aprobat de Comitetul creditorilor.

Față de aspectele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA


Anexă

la Hotărârea Consiliului Local nr.


la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.0'

încheiat între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, județul Prahova, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primarul Municipiului Ploiești, în calitate de Licențiator

Și,

Fotbal Club Petrolul S.A. - societate în faliment, cu sediul în Ploiești, str. Stadionului nr. 26, jud. Prahova, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J29/270/1999, CUI ROI 1655790, reprezentată prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL, reprezentată prin Beatrice Ionescu, în calitate de Licențiat,

Având în vedere:

Sentința nr. 821 din data de 22.06.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul nr.717/105/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva Fotbal Club Petrolul SA, precum și

Decizia Comitetului creditorilor din data de 06.07.2016,

Părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009, prin care se stabilesc următoarele:

Art. 1. Părțile convin să înceteze, începând cu data semnării prezentului act adițional, prin acord Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009.

Art. 2. Părțile declară că nu au pretenții reciproce decurgând din încheierea, executarea și încetarea Contractului de licență exclusivă de marcă nr. 14983/14.07.2009.

Art. 3. Licențiatorul este de acord ca, în cadrul procedurilor de lichidare a patrimoniului, Licențiatul să înstrăineze toate bunurile aflate în patrimoniu purtând emblema/sigla și/sau marca PETROLUL PLOIEȘTI.

Licențiatul își va păstra denumirea'Fotbal Club PetroluLSA pe toată perioada lichidării, până la radiere.

Prezentul act adițional s-a încheiat în Ploiești, astăzi______, în 8

unul va fi depus la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci.

Licentiator,

Municipiul Ploiești,

Licenți

F.C. Pe societate în?Primar,

Adrian Florin Dobre

Secretar,

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

1665712 -67-2016 S?"

Str. Banatului,>nr. 1, Ploiești, Prahova - 1003

Tel. / Fax: +40 24

RFO II - 0700, cod fiscal 32240680 Cont nr. RO52BTRLRONCRT0223248101

Banca Transilvania Ploiești .

Nr.2023/07.07.2016 . .

CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Subscrisa VIA INSOLV S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul SA, cu sediul social in Ploiești, str. Stadionului, nr. 26, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 11655790, număr de ordine în registrul comerțului J29/270/1999, numita prin sentința nr.821/22.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova, Secția a ll-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul Faliment în dosarul nr.717/105/2015, avand in vedere solicitarea dvs de încheiere a anui act adițional laContractul de licența exclusiva de marca nr. 14983/14.07.2009 va comunicam ca la data de 06.07.2016 Comitetul creditorilor a aprobat încheierea actului adițional conform draftului anexat. Va rugam sa ne comunicați data si ora la care vom semna actul adițional.

1 •*

Cu;știma,
RFO II - 0700, cod fiscal 32240680

Cont nr. RO52BTRLRONCRT0223248101

Banca Transilvania Ploiești

Nr. 2007/06.07.2016

Tribunalul Prahova - Secția H Civila

Dosar nr. 717/105/2015 - Debitoare Fotbal Club Petrolul SA

Termen: 13.10.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astazi 06.07.2016

Comitetul Creditorilor Dosar nr. 717/105/2015 Debitoare Fotbal Club Petrolul SA

Subscrisa VIA INSOLV SPRL Ploiești, in calitate de lichidator judiciar al Fotbal Club Petrolul SA, cu sediul social in Ploiești, str. Stadionului, nr. 26, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 11655790, număr de ordine în registrul comerțului J29/270/1999 numită prin sentința nr.821 din data de 22.06.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a ll-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul nr.717/105/2015, am convocat prin adresa nr. 1992/04.07.2016 Comitetul Creditorilor in data de 06.07.2016 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl.37B, ap.3, jud. Prahova, convocare ce a fost publicata in BPl nr. 12981/04.07.2016 avand următoarea

Ordine de zi:

“Aprobarea încheierii actului adițional nr.1 la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești si Fotbal Club Petrolul SA.”

Secretariatul ședinței este asigurat de lichidatorul judiciar VIA INSOLV SPRL.

Comitetul creditorilor:

AJFP Prahova - președinte - punct de vedere scris

Consiliul Local SPFL Ploiești - membru - punct de vedere scris si prin CJ lulia Cursaru Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL - membru - lipsa

Weco TMC SRL - membru - lipsa

Salariati - membru - punct de vedere scris.

Puncte de vedere exprimate in scris:

1. Consiliului Local SPFL Ploiești prin adresa nr.90588/05.07.2016 ne comunica faptul ca este in posesia contractului de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009 si a actului adițional nr. 1 la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009, document ce urmeaza a fi semnat de către Municipiul Ploiești in calitate de Licentiator si Fotbal Club Petrolul SA in calitate de Licențiat si a luat act de conținutul acestora.

Avand in vedere sentința civila nr. 821/22.06.2016 pronunțata de Tribunalul Prahova in dosarul nr. 717/105/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva Fotbal Club Petrolul SA, dar si clauza prevăzute de art.9, pct (1) si pct (2) din contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009, SPFL Ploiești nu se opune încheierii actului adițional nr. 1 la contractul mai sus înscris.

SPFL Ploiești precizează ca, in cadrul procesului de lichidare trebuie sa fie valorificat stocul format din toate bunurile aflate in patrimoniul debitoarei purtând emblema/sigla si/sau marca Petrolul Ploiești, stoc existent la data de 22.06.2016, data intrării Fotbal Club Petrolul SA in procedura generala a falimentului.


 • 2. AJFP Prahova prin adresa nr.28781/05.07.2016 ne comunica faptul încheierea actului adițional nr.1 la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07" încheiat intre Municipiul Ploiești si Fotbal Club Petrolul SA

 • 3. Saîariatii prin reprezentant luliano Ene prin adresa nr.884/06.07.2016 ne comunica faptul ca sunt de acord cu încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de licența exclusiva de

  marca nr.14983/14.07.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești si Fotbal Club Petrolul SA.

  La ședința participa:

  - dra. lulia Cursaru, consilier juridic la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, conform delegație nr.90588/05.07.2016.


Lichidatorul judiciar declara ședința deschisa avand in vedere ca a fost întrunit cvorumul legal prevăzut de art.51 din Legea nr.85/2014.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin consilier juridic lulia Cursaru, isi menține punctul de vedere menționat in adresa nr.90588/05.07.2016, in sensul ca nu se opune încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009, cu precizarea ca, in cadrul procesului de lichidare trebuie sa fie valorificat stocul format din toate bunurile aflate in patrimoniul debitoarei purtând emblema/sigla si/sau marca Petrolul Ploiești, stoc existent la data de 22.06.2016, data intrării Fotbal Club Petrolul SA in procedura generala a falimentului.

In concluzie, avand in vedere punctele de vedere in scris exprimate si votul creditorului prezent, Comitetul creditorilor aproba încheierea actului adițional nr.1 la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14,07.2009 încheiat intre Municipiul Ploiești si Fotbal Club Petrolul SA.

Avand in vedere ca ordinea de zi a fost epuizata, lichidatorul judiciar declara ședința închisa, urmând ca o copie a procesului verbal sa fie depusa la Tribunalul Prahova.

Lichidator judiciar, VIA Insolv SPRLCreditor prezent:

SPFL Ploiești prin CJ lulia Cursaru


Act adițional nr. 1

La contractul de licența exclusiva de marca nr. 14983/14.07.20(T^^ioÎEșn *

încheiat intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, bd. Republicii, nr. 2, județul Prahova, reprezentata prin dl. Adrian Dobrc-Primărul Municipiului Ploiești, in calitate de Licentiator

Si

Fotbal Club Petrolul S.A.- societate in faliment, cu sediul in Ploiești, str. Stadionului, nr. 26, Jud. Prahova, avand nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J29/270/1999, CUI ROI 1655790, reprezentata prin lichidator judiciar VIA IN SOLV SPRE, reprezentata prin Magdalena Alexandru, in calitate de Licențiat,

Avand in vedere:

Sentința nr.821 din data de 22.06.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în dosarul nr.717/105/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva Fotbal Club Petrolul SA, precum si

Decizia Comitetului creditorilor din data de 06.07.2016,

Părțile au hotarat încheierea prezentului act adițional la contractul de licența exclusiva de marca nr.14983/14.07.2009, prin care se stabilesc următoarele:

Art. 1. Părțile convin sa înceteze, începând cu data semnării prezentului act adițional, prin acord Contractul de licența exclusiva de marca nr. 14983/14,07.2009.

Art. 2. Părțile declara ca nu au pretenții reciproce decurgând din încheierea, executarea si Încetarea Contractul de licența exclusiva de marca nr. 14983/14.07.2009.

Art. 3. Licentiatorul este de acord ca, in cadrul procedurilor de lichidare a patrimoniului, Licențiatul sa înstrăineze toate bunurile aflate in patrimoniu purtând emblema/sigla si/sau marca PETROLUL PLOIEȘTI.

Licențiatul isi va păstră denumirea Fotbal Club Petrolul SA pe toata perioada lichidării, pana la radiere.

Prezentul act adițional s-a încheiat in Ploiești, astazi____________, in 8 exemplare, dintre

care unul vai fi depus la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci.

Licentiator,

Municipiul Ploiești,

Primar,

Secretar,

Juridic,


Licențiat,

F.C. Petrolul S.A. - societate în faliment

Portal > Tribunalul PRAHOVA > Informații dosar

Informații dosar

Informații generale

Părți

Ședințe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informații generale


Nr. unic (nr. format vechi):

717/105/2015

Data înregistrării

04.02.2015

Data ultimei modificări:

13.07.2016

Secție:

Secția a Il-a civilă, de contencios administrativ si fiscal

Materie:

Faliment

Obiect:

cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 J 29/270/1999 CUI 11655790

Stadiu procesual:

Fond

Părți

Nume

Calitate parte

FC PETROLUL SA

Debitor

VIA INSOLV SPRL PENTRU FOTBAL CLUB PETROLUL SA

Lichidator

SERVICIUL PUBLIC DE FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Creditor

Ședințe

13.10.2016

Ora estimata: 9:00 Complet: 3 FOND Tip soluție: Soluția pe scurt: Document:

22.06.2016

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND-AP

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: TRIBUNALUL PRAHOVA SECȚIA COMERCIALĂ DOSAR NR.717 /105/2015 HOT

22..06.2016. Admite cererea administratorului judiciar. Aprobă concluziile raportului administratorului judiciar. în temeiul art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței; Dispune începerea procedurii generale a falimentului debitorului. în temeiul art. 145 alin 2 din Legea privind


procedura insolvenței, Desemnează lichidator provizoriu pe administratorul judiciar numit j^țiapcu retribuție de 2000 lei, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.25 din lege. în temeiul din Legea privind procedura insolvenței, Dispune dizolvarea societății debitoare și ridicar administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoruWî^dre oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru efectuarea mențiunii;*publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. In baza art 146 alin 2 lit a,fixează termenii pentru depunerea cererilor privind creanțele născute în cursul procedurii la 10.08.2016 In baza â alin 2 lit b, fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 10.09.2016 In baza art 146 alin 2 lit c, fixează termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii ia 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar In baza art 146 alin 2 lit d, fixează termenul pentru soluționarea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii și pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor la 10.10.2016 în temeiul art.151 din Legea privind procedura insoivenței, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. Fixează termen la 13.10.2016 Definitivă. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, astăzi,22.06.2016 Judecător-s indic, Document: Hotărâre 821/2016 22.06.2016 15.06.2016

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână pronunțarea

Soluția pe scurt: AMANA PRONUNȚAREA LA 22.06.2016

Document: încheiere de ședință 15.06.2016

25.05.2016

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: continuare procedura

Document: încheiere de ședință 25.05.2016

07.04.2016

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: IN VEDEREA CONVOCĂRII A.C. PENTRU PREZENTAREA SITUAȚIEI JURIDICE A DEBITOAREI, PROROGA DISCUȚIA TRECERII LA FALIMENT

Document: încheiere de ședință 07.04.2016

10.02.2016

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: proroga discuția asupra cereriid e trecere la faliment continuare procedura

Document: încheiere de ședință 10.02.2016

08.12.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: CONTINUARE PROCEDURA


06.10.2015


Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână pronunțarea

Soluția pe scurt: amana pronunțarea la 13.10.2015 PE CONTESTAȚIE TABEL A.2. CC

PROCEDURA, SOLUȚIONARE CONTESTAȚII

Document: încheiere de ședință 06.10.2015 10.09.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND - CC

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: ADMITE CEREREA DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE STRECURATE IN CUPRINSUL SENTINȚEI CIVILENR.656/18.06.2015, PRONUNȚATA IN DOSARUL NR.717/105/2015 FORMULATA DE PETENTA SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI DISPUNE ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CONSIDERENTELE SENTINȚEI NR.656 DIN DATA DE 18.06.2015, ASTFEL CUM A FOST RECTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA DE ÎNDREPTARE MATERIALA DIN 29.07.2015, CARE FACE PARTE INTEGRANTA DIN RESPECTIVA SENTINȚA PRONMUNTATA IN DOSARUL TRIBUNALULUI PRAHOVA NR.717/105/2015, IN SENSUL CA DIN EROARE S-A MENȚIONAT CA REPREZENTANTUL CREDITORULUI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI A FOST DE ACORD CU CONFIRMAREA PLANULUI DE

REORGANIZARE,ACEASTA MENȚIUNE URMÂND A FI EXCLUSA DIN CUPRINSUL CONSIDERENTELOR SENTINȚEI MENȚINE IN REST CELELALTE DISPOZIȚII ALE SENTINȚEI CIVILE NR.656 DIN 18.06.2015, PRONUNȚATA IN DOSARUL TRIBUNALULUI PRAHOVA NR.717/105/2015, ASTFEL CUM A FOST RECTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA DE ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA DIN 29.07.2015 CARE FACE PARTE INTEGRANTA DIN RESPECTIVA SENTINȚA ÎNDREPTAREA SE VA FACE IN AMBELE EXEMPLARE AL HOTĂRÂRII CU APEL IN TERMEN DE 7 ZILE DE LA COMUNICARE. PRONUNȚATA IN ȘEDINȚA PUBLICA AZI 10.09.2015.

Document: încheiere de ședință 10.09.2015 29.07.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND - CC Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite in parte cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în cuprinsul sentinței civile nr. 656/18.06.2015 pronunțate în dosarul nr. 717/105/2015, formulată de petenta VIA INSOLV SPRL, cu sediul în mun. Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3, județul Prahova, în calitate de administrator judiciar al SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA. Dispune îndreptarea erorii materiale din considerentele sentinței nr. 656 din data de 18.06.2015, pronunțata în dosarul Tribunalului Prahova nr. 717/105/2015,in sensul ca din eroare s-a menționat ca administrator judiciar PADEEA INSOLV SPRL in loc de VIA INSOLV SPRL, asa cum era corect. Dispune îndreptarea erorii materiale din considerentele sentinței nr. 656 din data de 18.06.2015, pronunțata în dosarul Tribunalului Prahova nr. 717/105/2015 si cu privire la faptul ca din eroare s-a menționat ca data a depunerii planului de reorganizare ,data de 18.06.2015, in loc de data de 21.05.2015 asa cum era corect Dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul minutei din data de 18.06.2015, pronunțata în dosarul Tribunalului Prahova nr. 717/105/2015 si cu privire la faptul ca din eroare s-a menționat ca data a pronunțării minutei, data de 06.10.2015, in loc de data de 18.06.2015, asa cum era corect Respinge, in rest, cererea Menține in rest, celelalte dispoziții ale sentinței civile nr. sentinței nr. 656 din data de 18.06.2015, pronunțata în dosarul Tribunalului Prahova nr. 717/105/2015. îndreptarea se va face in ambele exemplare ale hotărârii. Cu apel in termen de 7 zile deja comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi, 29.07.2015.

Document: încheiere - îndreptare eroare materială 29.07.2015 18.06.2015


Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Admis

Soluția pe scurt: DOSAR NR.717 /105/2015 MINUTA HOT 18.06.20145 Confirmă planul Pe parcursul reorganizării societatea debitoare va fi condusă de administratorul special, supravegherea administratorului judiciar t în conformitate cu prevederile planului confirm^ administratorul judiciar va înregistra la tribunal rapoarte de activitate trimestriale asupra si financiare și a cheltuielilor efectuate aprobate de comitetul creditorilor. Fixează termen la dat 6.10.2015 Definitivă și executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare ce se va depune ia

Tribunalul Prahova. Pronunțată în ședință publică, azi, 6.10.2015 Judecător sindic

Document: Hotărâre intermediară 656/2015 18.06.2015


12.05.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru continuare procedura Document: încheiere de ședință 12.05.2015 06.04.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: in baza art. 102 din Legea privind procedura insolventei încuviințează cererea AFJF PLOIEȘTI de prelungire a termenului de depunere a creanței inițiale de la data stabilita prin încheierea de deschidere a procedurii si pentru întocmirea tabelului prelungit, depunerea planului de reorganizare Document: încheiere de ședință 06.04.2015 06.02.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 3 FOND - CC Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite cererea debitoarei în temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoare în temeiul art. 45 alin 1 lit d din Legea privind procedura insolvenței, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe VIA INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1500 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului pentru efectuarea mențiunii și prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un ziar de largă circulație, conform art.99,100 din lege. Fixează următoarele termene: 1)5.03.2015 termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observație prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014; 2) 25.03.2015 termen pentru depunerea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței cu menționarea persoanelor vinovate, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 97 alin.l din lege ; 3) 10 zile de la primirea notificării,termen limită de depunere de către creditori a opozițiilor și termen de soluționare a opozițiilor 10 zile după formularea acestora; 4) 1.04.2015,termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei,cf art 100 lit b din Legea nr.85/2014 5)20.04.2015 termen limita pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor cf art 100 lit c din Legea nr.85/2014 6) 15.05.2015. termen limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului creanțelor cf art 100 lit d din Legea nr.85/2014 7)25.04.2015 data ședinței adunării creditorilor, ora și locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar care va convoca creditorii debitoarei cf art 100 lit e din Legea nr.85/2014 Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prev. la art. 67 alin.l, inclusiv actele prevăzute de art. 67 al.l lit.h,i și j din legea nr. 85/2014, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii,conform art 74 din lege, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a depune un plan


de reorganizare. Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art/9Td toți creditorii indicați de debitor în lista depusă conform art. 67 alin.l din lege. Dispune^eSchțdei^?de\^ către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedfai a 1.3 din lege Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentințăîn n a căror circumscripție își are sediul debitorul, precum și băncilor la care acesta are deschise c'G^Wri bancare, în vederea suspendării tuturor acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru reW[zar'ea~creaqțe|oțh împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune,in baza art 71 alin 1 din Legea nr?8^014?^<^ comunicarea prezentei încheieri administratorului judiciar. Fixează termen de judecata la data 6.04.2015, și pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, conform art. 59 din lege. In baza art 67 alin 6 din Legea nr. 85/2014,dispune conexarea cererilor formulate de creditori,care devin declarații de creanța Cu apel in termen de 7 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Prahova . Pronunțată în ședință publică, dată în Camera de consiliu , astăzi,6..02.2015.

Document: încheiere de ședință 06.02.2015

Căi atac

Nu există informații.

Citare prin publicitate

Nu există informații.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DRE LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de licență exclusivă de marcă nr. 14982/14.07.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2009SECRETAR, Andrei Glieors