Hotărârea nr. 202/2016

Hotãrârea nr. 202 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 202 privind numirea reprezentanților autorității publicfeTsCale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.07.2016;

Având în vedere adresele nr. 13220/06.07.2016 a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și nr. 1336/07.07.2016 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în conformitate cu art. 19 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, 4, 5 și 19 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Numește reprezentanții autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești astfel:

Filarmonica ”Paul Constantinescu” - Dl consilier Botez George Sorin

Teatrul ”Toma Caragiu” - Dl consilier Mateescu Marius

Casa de Cultura “I.L. Caragiale” - Dna consilier Băzăvan Larisa

Art. 2 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești si Casa de Cultura „I.L. Caragiale” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iuliPRESEDIN

9         b

George ȘprinRASEMNEAZĂ SECRETAR, \ Simona AlbuEXPUNERE DE MOTIVE


M/Tgg

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității^uMice 1 Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordine Consiliului Local al municipiului Ploiești           —

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată.

Conform art. 19 (1) al Ordonanței nr. 21/2007, consiliile administrative se înființează prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului și este un organism cu rol deliberativ.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost modificată, fiind validat un nou Consiliu Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN'


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată.

Conform art. 19 (1) al Ordonanței de Guvern 21/2007 consiliile administrative se înființează prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului și este un organism cu rol deliberativ, format din:

 • a) Președinte - directorul general, sau după caz, directorul;

 • b) Membri:

 • -  directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

 • -  consilierul juridic;

 • -  delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, de reprezentantul salariaților;

reprezentantul autorității administrației publice centrale ori locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.


Consiliul administrativ se organizează și funcționează în baza organizare și funcționare al insituției respective aprobat de autoritățile î se află.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, componența Consiliu

Municipiului Ploiești a fost modificată, fiind validat un nou Consiliu Local prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 192/2016.

Având în vedere adresele nr. 13220/06.07.2016 a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și nr. 1336/07.07.2016 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, este necesară numirea unor noi reprezentanți ai autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Pentru buna funcționare a unităților sanitare mai sus amintite, este necesară aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Ca urmare, pentru a fi supus aprobării Consiliului Local, proiectele de rectificare bugetară au nevoie de acordul prealabil al Consiliilor de Administrație.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA

Sl/

Slr. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești - 100042 -\Romahia 7 >

I ei.: +40 244 546431; +40 722 660628Fax: +40 244 594.807

’■*

e-mail teatrunloiesti@yahoo.com

'Www.teatnmloicsti.ro                   ______/„T ////

X                                                 I

/                                                                           .U rlf :       \    > l » ;


loiesti


In attn: dlui PrimarvDobre Adrian Florin


Prin prezenta/Teatrul Toma Caragiu Ploiești, cu sediul in Ploiești, str.

Toma Caragiu nr.13, va aduce la cunoștința prevederile art.19 pct (1), lit.b,alin 4 din Ordonanța nr.21/2007, privind instituțiile si companiile de spectacole, care stipulează faptul ca, din Consiliul Administrativ al Teatrului va face parte si

reprezentantul autoritarii administrației publice locale in subordinea careia funcționează instituția de spectacole si, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

Prin urmare, va cerem sa ne precizați, in scris, numele persoanei/ persoanelor desemnate pentru a face parte din Consiliul Administrativ al Teatrului Toma Caragiu Ploiești si, care intrunesc condițiile prevăzute de lege.

Va mulțumim pentru sprijinul acordat!

DIRECTOR GENERAL


.7


•'Z

■+S


Adresa: Str. Anton Pann, nr. 5

E-mail: office@filarmonicapLoiesti.eu

Tel./ Fax-0244/515.841

www.filarmonicaploiesti.ro


Către,


Primăria Municipiului Ploieștiîn atenția : d-lui Primar Dobre Adrian Florin

Z

Prin prezenta, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Anton Pann, nr. 5, vă aduce la cunoștință că prevederile art. 19, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Guvern nr. 21/2007(actualizată)-privind> instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, stipulează faptul că, din Consiliul Administrativ al Filarmonicii va face parte și reprezentantul autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

Prin urmare, vă cerem să ne precizați, în scris, numele persoanei/persoanclor desemnate pentru a fiice parte din Consiliul Administrativ al Filarmonicii “Paul Constantinescu" și, care întrunesc condițiile prevăzute de lege.

Menționăm faptul că din partea Primăriei și a Consiliului Local Ploiești, au fost desemnați prin decizie, până în prezent, d-na. Alina Istrătcscu și dl. consilier local George Sorin Botez.

Va mulțumim pentru sprijinul acordat !


ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 22 iulie 2016

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru alegerea reprezentantului autorității publice locale în Consiliul administrativ al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe XXAS/E' S: ăco ....          .......£>...         A .T.....A.A............

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:                                        _ .

 • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de ..x.. „.....

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de ... .^.7?...........

 • -  numărul de voturi nule este de .......rrrr..................

 • 1. Doamna/domnul. .?T. AvA. .9?...           A. .A/A^a obținut... J?..... voturi.

 • 2. Doamna/domnul. .T&VLA'Lfr            . S.\ A. .......a obținut....^.....voturi.

 • 3. Doamna/domnul.................rrrr. ..........................a obținut......voturi.

Comisia de Validare constată că A L. .HA1. ATALv...         ..WJ.9.93A^...........

a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales reprezentantul autorității publice locale în Consiliul administrativ al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.

COMISIA DE VALIDARE,Paul Palaș-Alexandru

Eduard-Emilian Tudor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULT

TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților autorității publice locale în Consiliile administrative ale instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești
SECRETAR, Larișa Băzăvan