Hotărârea nr. 201/2016

Hotãrârea nr. 201 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr, 201

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 14.07.2016;

Urmare adreselor nr. 13353/07.07.2016 a Spitalului Municipal Ploiești și nr. 13729/13.07.2016 a Spitalului de Pediatrie Ploiești prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Potrivit prevederilor art. 187 alin. 2 lit. ”b” și “c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, actualizată și republicată;

In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și acualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, astfel:

 • a) Spitalul Municipal Ploiești:

 • - Dl Dinu Marius

 • - Dl Palas Alexandru Paul

 • - un reprezentant din partea executivului numit prin Dispoziția Primarului

Membri supleanți:

 • - Dl Bolocan Iulian

 • - Dna Dragulea Sanda

b) Spitalul de Pediatrie Ploiești:

 • - Dl Dinu Marius

 • - Dl Sîrbu Gheorghe

 • - un reprezentant din partea executivului numit prin Dispoziția Primarului

Membri supleanți:

 • - Dna Drăgușin Paulica

 • - Dl Andrei Gheorghe

Art. 2 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,


JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRAC

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

Potrivit art. 36 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul local are inițiativa și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Hotărârea Guvernului nr. 999/2014 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Prahova a aprobat transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - de la Consiliul Local al Municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, precum și transferul managementului asistenței medicale al Spitalului de Pediatrie, aflat în rețeaua sanitară a Consiliului Județean Prahova, de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2014 a fost aprobat transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești către Consiliul Local Ploiești.

Prin aceași hotărâre au fost numiți și reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Potrivit art. 187 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, actualizată și republicată, “in cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului”.

Totodată, în conformitate cu art. 187 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și republicată, “membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul local, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar;


 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spit clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistențilo\ Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invi

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este ne solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost modificată, fiind validat un nou Consiliu Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016.

Având în vedere adresele nr. 13353/07.07.2016 a Spitalului Municipal Ploiești și nr. 13729/13.07.2016 a Spitalului de Pediatrie Ploiești se propune desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Administrație ale unităților sanitare de interes local.

Consiliile de


este necesară


Pentru buna funcționare a unităților sanitare mai sus amintite, aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

proiectele de


Ca urmare, pentru a fi supus aprobării Consiliului Local, rectificare bugetară au nevoie de acordul prealabil al Consiliilor de Administrație.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV, GEORGIANA POPA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

In conformitate cu prevederile art. 36 al. 6 lit. a-3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată și actualizată, stipulează în mod expres obligativitatea consiliului local de a desemna câte doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al fiecărei unități spitalicești aflate în administrarea sa.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, componența Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost modificată, fiind validat un nou Consiliu Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016.

Având în vedere adresele nr. 13353/07.07.2016 a Spitalului Municipal Ploiești și nr. 13729/13.07.2016 a Spitalului de Pediatrie Ploiești se propune desemnarea unor noi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local.

Față de cele menționate, supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


f “SPHMUL

ÎI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 4 Cod IBAN: RO37TREZ521504-1XXX000260 Trezoreria Ploiești ploiești
f V-/


AZTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VLOIfeSTE......

Ploiești, Bulevardul Republicii, nro 2, județul Prahova, cod postai: 100066


’ 7-07-20®


’7U faceri cunoscut faptul ca, potrivit dispozițiilor articolului 187 al. 2 din Legea nr. 95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, in cadrul spitalului public funcționează un Consiliu de Administrație, format jin 5^8 membri, care are rolul de a dezbate principalele problemele de strategie, de organizare si funcționare a spitalului.

Membrii acestui consiliu sunt: 2 reprezentanți ai Ministerului Sanatatii sau ai direcțiilor de sanatate publica județene, 2 reprezentanți numiți de consiliul local - pentru spitalele aflate in administrarea consiliilor locale (din care unul sa fie economist), 1 reprezentant numit de primar, 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania (cu statut de invitat), 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania (cu statut de invitat), precum si managerul spitalului (fara drept de vot).

Va adresam rugămintea de a nominaliza 2 membri si 2 supleanti din partea instituției dumneavoastră, pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești.


CONSILIER JURIDIC


Sandu AndreiSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

STR.MIHAI EMINESCU Nr.4-6■~\gj

mTTnTcTpW^

înregistrare

13729


1 3 -07- M

CĂTRE:

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Prin prezenta va rugam sa demnati reprezentanții dumneavoastră in Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploiești, conform articolului nr.187 punctele 2 a),b) si c) si 5 din Legea nr.95/2006, republicata si anume :

 • -  doi reprezentanți numiți de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești ( din care unul sa fie economist),

 • -  un reprezentant numit de către Primarul Municipiului Ploiești;

Va mulțumim !


întocmit RUNOS-Administrativ, ec.Vlad BiancaLEGE (A) 95 14-04-2006


ART. 187

(1} în cadrul spitalului public care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

 • (2) Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autoritățiloradministrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar in cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean,cri consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

 • (3) Pentru spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), membrii consiliului de administrație sunt:

 • a) 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) un reprezentant numit de consiliul județean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București;

 • c) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

d} un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

 • (4) Pentru spitalele publice din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), membrii consiliului de administrație sunt:

 • a) 4 reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pentru spitalele aflate In subordinea acestora;

 • b) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

■(5) Insti'tjrțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (4) sunt obligate să Iși numească și membrii supleanți in consiliul de administrație.

(6) Managerul participă La ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.


3

http://l92.168.75.37/legis/oficiale/afis.php?f=l 79641&screeu=0&frniPrint=l&link=&strike... 7/5/2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local

și a emis:
SECRETAR, Larisa Băzăvan