Hotărârea nr. 200/2016

Hotãrârea nr. 200 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raya municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2016-2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 200 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 14.07.2016;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 începând cu data prezentei, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație, dar si al comisiei de evaluare și asigurare a calității în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ. în acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

 • - optimizarea finanțării școlilor;

 • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

 • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

 • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

 • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente la proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017


RAPORT DE SPECIALITATE


Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

A

In unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:

 • a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri cu următoarea componență: 3 cadre didactice inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

 • b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 2 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;

 • c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 3 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 3 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;

Potrivit art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

în învățământul particular si confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluși și reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație

este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în unitățile pentru învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un rep^entauf^l consiliului local.


Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

 • a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul învățământ;

 • b) aproba planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității Be învățământ;

 • c) aproba curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;

 • d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

 • h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

 • i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • j) aprobă orarul unității de învățământ;

 • k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;

 • 1) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parinților/asociației de părinți.

Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.

Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

 • a) reprezentanți ai corpului profesoral;


  gimnazial ori ai elevilor, în cazul învățământului profe^WaOJO^l


  postliceal;                                                    S J            fâ*

  c) reprezentanți ai consiliului local.                          \

  Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității nu^poWndeplpii


 • b) reprezentanți ai părinților, în cazul învățământului preșc funcții de conducere în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă.

Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

 • a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație,

 • b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare și este pus la dispoziție evaluatorului extern;

 • c)   elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;

 • d) cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

Pentru buna funcționare a unităților de învățământ, este necesară aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Ca urmare, pentru a fi supus aprobării Consiliului Local, proiectele de rectificare bugetară au nevoie de acordul prealabil al Consiliilor de Administrație pentru fiecare unitate de învățământ.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -

Contracte Director Executiv, Popa Georgiana

întocmit, Danila S


Anexa 1 la HCL nr. 200/22.07.2016

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

1. ■ ■

:  '' COLEGIULNAtIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

i Dinu Mărius, Dânescu Ștefan, ■' Neagu Florin

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Botez George Sorin, Tudor Eduard, Ursu Răzvan

3 .

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr. 10, tel. 0244.525753

■ Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa     .

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Mateescu Marius

5 -'J

■COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel.. 0244.519688

Staneiu Marilena, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Botez George Sorin, Bază van Larisa, Văduva Sorin

■7'-\

j ,Y-         COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244;512-161 ,

[. Văduva Sorin,, .Dragușin Paulica, DraguleaSarida

8

COLEGIUL TEHNIC "EL1E RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Enache Cristina

?    : COLEGIUL TEMiC "LAZAR;EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14,-teî 0244.573182       <

Vîscan Robert, Văduva-Sorin, Tudor Aurelian

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRG1L MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina, Băzăvan Larisa

;      COLEGIUL TEHN                             . ' . ..

; Gh. Gr. Cantacuzino nr. ‘328, tel0244.552251    ;

Ștanciu Marilena, Dragulea Sanda,

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda, Bolo^^fcffian,:-S Botez George^q^ty^^-

LICEUL TEHNOLOGIC’’ANGHEL'SALIGNY',

i         Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

5 ;l^âtei&Scu>Mâritis?,:                    >

Sîrbu Simion                /

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Dragulea Sanda, Tua^^^dyard^. Viscan Robeir^^^n * *

î     LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241:, tel. 0244.518710

Sîrbu Simion Gheorghe, Mateescu Marius, Vîscan Robert

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Palaș-Alexandru Paul, Tudor Eduard, Drăgușin Paulica

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Ursu Răzvan

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STAN1AN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Staicu Zoia

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

;            Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena, Neâgu Florin Daniel

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian, Tudor Aurelian, Sîrbu Simon Gheorghe

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

; Stanciu Marilena, Sîrbu-Simion Gheorghe, Tudor Aurelian

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Hodorog Bogdan, Ursu Răzvan, Tudor Aurelian

23 , ’ ■

ȘCOALA. GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244:575021.

Andrei Gheorghe,, Sîrbu Simion \ Gheorghe, Dinu Marius Andrei

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Staicu Zoia, Andrei Gheorghe

25

i    SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Tudor Aurelian, Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EM1NESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244,577588

Vîscan Robert, Sîrbu Simion ’ Gheorghe, Hodorog Bogdan

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, teii 0244,572676

• Tudor Eduard, Hodorog Bogdan

30

SCOALAGIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Andrei Gheorghe, Tudor Aurelian, Stanciu Marilena

31

, ȘCOALA GiMNAZIÂLA"ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Popa Gheorghe, Palaș-Alex^5^j£ Paul

O )b

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bolocan Iulian, Vîscan/Șo^e^^ Popa Gheorghă^j O©?

33    .

k. ;; ȘCOALA GIMNAZIALA"NICOLAE BÂLCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Enache Cristina, yîsca^Rpbert^

& I /

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Vîscan Robert, Băzăvan'Wrișa.y^_ Hodorog Bogdan

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Stanciu Marilena, Drăgușin Paulicâ, Băzăvan Larisa

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Enache Cristina

\ ;37 ; ■

:    ȘCOALA GIMNAZIALA I A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

' Sorescu Alina, Neagu Florin, Tudbr Aurelian

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dragulea Sanda

39

:• . GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM5 PRELUNGIT "SCUFIȚA : ;. roșie" .....

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Botez George Sorin

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Enache Cristina

,     41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr.- 46, tel. 0244.563208

Enache Cristina

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Staicu Zoia

43 .

!•   GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-duI; Bucuresti nr.25 A, tel. 0244.572609

Dragulea Sanda

44

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Tudor Eduard

45

■    GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel'. 0244.532725

Andrei Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Băzăvan Larisa

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT.NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dinu Marius Andrei

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Drăgușin Paulica

49     ;

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Sîrbu Simion-Gheorghe.

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Văduva Sorin

[ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAMRRELUNGITSI'NORMAL "CRĂIiNOU"              5

;           Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Băzăvan Larisa .

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Neagu Florin

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM"PRELUNGIT'"DUMBRAVA ' MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Boiocan Iulian

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Stanciu Marilena

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Andrei Gheorghe

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Ursu Răzvan

ȘCOALA; POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE

1'^ £•<©?'.'.         CEL’MĂRE"     ■               ;

B-d u I Petro I u iui n r. 16, tel. 0244.574921

Dinu Marius Andrei        ’

/as, 'ini?

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Z/A.    ----

Popa Gheorghe?

59-<-j

SeOALA^POSTLICEALA SANITARA "REGINA-MARIA DE

.... R^ĂNlA" ■               ”.l

!■_         Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Dinu Marius Anqr4n I jșSW

60

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Tudor Aurelia

61 f

,   ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Văduva Sorin          «62

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Văduva Sorin

63:

SCOALASI GRADINITA '.'SPECTRUM”

Minerva nr. 2, țel. 0244.582520

Drăgușin Pauli,ca

64

GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS"

. Ivan Miciurin nr. 6A, tel. 0734333254

Tudor Aurelian

GRADINITA"ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Drăgulea Sanda

66

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Botez George Sorin

67

.     GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21,tel. 0721.446982

Vîcan Robert

68

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Sîrbu Simion Gheorghe

69

GRĂDINIȚĂ "CASUTA.CU. POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

StanciuMarilena

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Ursu Razvan

. 71

GRĂDINIȚĂ "SQPHI A'

Ana!ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Tudor Eduard

72

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Băzăvan Larisa

73

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Sorescu Alina, Băzăvan, Larisa

74

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Drăgușin Paulica

75

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Stanciu Marilena

76

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Dragulea Sanda


Anexa 2 la HCL nr. 200/22.07.2016


TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI

ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017


Unitatea de învățământ

Nume consilier local

Adresa și numărul de telefon

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Sîrbu Simion Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Enache Cristina

3

COLEGIUL NATIONAL "ALI.CUZA"

Trei Ierarhi nr.1O, tei. 0244.525753

Stanciu Marilena

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Hodorog Bogdan

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Tudor Eduard

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Bolocan Iulian

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Stanciu Marilena

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Enache Cristina

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dui Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Enache Cristina

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Stanciu Marilena

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

Tudor Aurelian

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Drăgușin Paulica

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Dănescu Ștefan

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Stanciu Marilena

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241, tel. 0244.518710

Dragulea Sanda

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Vîscan Robert

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Andrei Gheorghe

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Sîrbu Simion Gheorghe

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CAR AGI U"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Băzăvan^nsal^V

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

T udor^ferel==^\’^

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Popa

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Stanciii|rM^rij^^3j'

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Ursu

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Vîscan

25

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Palaș Alexandri^PaoP^^26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Andrei Gheorghe

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Văduva Sorin

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Palaș Alexandru Paul

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Sîrbu Simion Gheorghe

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Enache Cristina

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Bolocan iulian

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

' Băzăvan Larisa

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Popa Gheorghe

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Stanciu Marilena

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Hodorog Bogdan

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Dragulea Sanda

37

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Drăgușin Paulica

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Palaș Alexandru Paul

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Sîrbu Simion Gheorghe

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

ib Staicu Zoia

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Dragulea Sanda

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

il Sorescu Alina

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Vîscan Robert

44

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Sorescu Alina

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Popa Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Ursu Răzvan

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dănescu Ștefan

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Băzăvan Larisa

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Tudor Eduard

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Drăgușin Paulica

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Hodorog ‘Bo^ap<^%

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Drag ulea^Șan⥠/ /

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Stanciu 'Marilepaif

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Neagujplbfi^^Z

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Stanciu Marilena

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA1ONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Staicu Zoia

59

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Băzăvan Lansa

60

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Vîscan Robert

61

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Dragulea Sanda

62

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Dragulea Sanda

63

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Băzăvan Larisa

64

GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS"

. Ivan Miciurin nr. 6A, tel. 0734333254

Băzăvan Larisa

65

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"'

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Staicu Zoia

66

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Stanciu Marilena

67

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Stanciu Marilena

68

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Mateescu Marius

69

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negufescu nr. 14, 0724493257

Dragulea Sanda

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Dănescu Ștefan

71

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA'

Ana Ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Văduva Sorin

72

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Botez George Sorin

73

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Stanciu Marilena

74

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Băzăvan Larisa

75

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tei. 0244.552027

Văduva Sorin

76

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Palaș Alexandru Paul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTU CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017