Hotărârea nr. 20/2016

Hotãrârea nr. 20 privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului în care funcţionează Spitalul General Căi Ferate Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE ANr.20

privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Ionescu Cristian Ionuț, Popa Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Șerban Geta, Șuga Nicolae și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune acordul de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 25.01.2016 și raportul Comisiei 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 19.01.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a) punctul 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se dă acordul de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 93, în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești.

  • (2) Se preia și activitatea medicală pe specialități și domenii medicale existente în acest moment în cadrul Spitalului General Căi Ferate Ploiești și structura de personal a acestuia.

  • (3) Datele de identificare ale construcțiilor și terenurilor care se preiau sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se solicită Guvernului trecerea bunurilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.3. Predarea-preluarea activității și a patrimoniului se va face după emiterea Hotărârii Guvernului în condițiile art.l și 2 din prezenta hotărâre și adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Ploiești cuprinzând acordul final pentru transfer.

Art.4. Se va asigura în continuare, în condițiile legii, și accesul personalului cu atribuții în siguranța transporturilor la asistența medicală și/sau psihologică.

Art.5. Se împuternicesc viceprimarul cu atribuții de primar, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați de către

5           9                                                              9

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Gheorghe SiCONTRASEMN.

Simon


SECRETAR,Pagina:167                                                                                                                                                  Anexa 16

/. Ordonator principal de credite (Ministere sau autoritari ale administrației publice centrale)

13633330

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR SI TURISMULUI

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator tertiar de credite

2844375

Spitalul General CF Ploiești

4. Regii autonome si companii/ societăți naționale ajlate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale

de cercetare - dezvoltare, care funcționează in baza OG 25/1995prin LG 51/1996, cu modifcarile ulterioare si după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr.M.F.

Cod de clasificare

Denumire.

Date de identificare

| Anul dobândirii/ darii in folosința

Valoarea de inventar (in lei)

Situația juridicii

Situația juridică actuala

Tip Bun

Descriere tehnica (pe scurt)

Vecinătăți

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza Legala

in administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

26495

8.29.06

teren

S-13166 mp

N-str. DomnisoriG S rafinaria 9 A/ziz'IJ E, V -bloc locuinteU

Tara: România; Județ: PRA HO VA;MRJ Ploiești; Str Domnișori: Nr: -; 93

1980

1

HG 570/91

HG 235/91

HG 3/2001

in administrare

închiriat

imobil

26496

8.29.06

clădire Spital l Policlinica CF Ploiești* corp de legătură

clădire spital D +P+4, corp de legătură D\ Pt 5 policlinica D+P+3

N-str. DomnisoriG

S - rafinaria 9 A/ozD

E, V - bloc locuințe, pct. tovmcCj

Tara: România; Județ: PRA HO VA ;MRJ Ploiești; Str Domnișori; Nr: -; 93

1983

5,652,990

HG 570/91

HG 235/91

in adminisb are

închiriat

imobil

26497

8.29.06

clădire bloc alimentar h spălătorie

parter, din beton

N- corp spitalO

S- centrala abur, statie oxige/iLJ

E, V - bloc locuinteD

Tara: România; Județ: PRA HO VA;MRJ Ploiești; Str Domnișori: Nr: -; 93

1983

517,904

HG 570/91

HG 235/91

in administrare

Închiriat

imobil

26498

8.29.06

clădire, centrala abur + statie oxigen + crematoriu

din beton si armaturi fier belim

N - bloc alimentar si spalalorieG

S - Rafinaria 9 MaiG E - Trafo-grup electrogen

Tara: România; Județ: PRA HO VA.MRJ Ploiești; Str Domnișori; Nr: -; 93

1983

635,020

HG 570/91

HG 235/91

in administrare

imobil

26499

8.29.06

trafo- grup electrogen

capacitate = 170 CP

N- corp policlinicad

S - Rafinaria 9 A/zjzD E - centrala abur + statie oxigen + crematoriu

Tara: România; Județ: PRAHOVA;MRJ Ploiești; Str Domnișori; Nr: -; 93

1983

90,694

HG 570/91

HG 235/91

in administrare

imobil

Total:          6,896,609

R.Â. Monitorul Oficial Centrul pentru relații cu publicul CONFORM CU ORIG^ÂLUL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEConform art.9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu cările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

Conform art.36 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Același articol, la alin.(2) prevede printre atribuțiile consiliului local pe aceea privind administrarea domeniului public și privat al localității, precum și pe aceea privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, iar la alin.(6) lit.a) punctul 3 se prevede că acesta asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar inclusiv pentru furnizarea


serviciului public de interes local privind sănătatea.

Prin O.U.G. nr.27 din 20.05.2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 23 mai 2014, spitalele clinice și generale CF (inclusiv cel din Ploiești)


s-au reîntors în subordinca ministerului respectiv.

La ora actuală, municipiul Ploiești nu dispune de un spital general de urgență corespunzător dotat și cu personal suficient. Organizarea unei astfel de unități cu un număr sporit de secții de specialitate vine nu numai în întâmpinarea necesităților populației, dar dă și posibilitatea unei finanțări adecvate, îmbunătățite față de cea actuală, din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Prahova.

Pe de altă parte, se estimează că în genera) nu mai mult de 20% din cei internați la Spitalul General Căi Ferate Ploiești ar fi angajați în domeniul feroviar sau rude ale acestora. De asemenea, avizele pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor se acordă și de firme private agreate de Ministerul Transporturilor.

Ca prim pas, preluarea în domeniul public al municipiului și în administrarea consiliului local a imobilului în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești, din Ploiești, str. Domnișori, nr.93, poate contribui la întreținerea și dezvoltarea corespunzătoare a acestei importante unități medicale, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, la îmbunătățirea asistenței medicale oferite populației și decongestionarea activității spitalului județean, păstrându-se și specificul inițial al activității astfel încât să fie asigurat în continuare, în condițiile legii, accesul personalului cu atribuții în siguranța transporturilor la asistența medicală și/sau psihologică.

Astfel, se propune darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a respectivului imobil. De asemenea, se prevede să se solicite Guvernului trecerea bunurilor menționate din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local, urmând ca predarea-preluarea imobilului să se facă după emiterea hotărârii Guvernului.

Se mai propune împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar, Direcției Gestiune Patrimoniu, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice cu ducerea la îndeplinire a hotărârii.

Hotărârea va fi adusă la cunoștința celor interesați de către Direcția Administrație Publică, Juridic-


Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Date fiind acestea, am elaborat și supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


Băzăvan Lari să,Paulica,


Dum itoi Cristian,

Popa Gheorghi

Enache C/fstjna Ana-Maria,Șerban Getă;


u CristijmJonuț,uga Njicolae


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUVICEPklmak cu atribuții de PRIMAR, Cristian MihaLGanea

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru preluarea in domeniul public al municipiului si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului in care funcționează Spitalul General Cai Ferate Ploiești

Potrivit art.36 alin.2 lit.c) si d) din Legea nr.215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata si actualizata: „Consiliul Local exercita atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului, precum si gestionarea serviciilor furnizate către cetateniC Potrivit competentelor sale si in condițiile legii, Consiliul Local asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sanatatea.

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in conformitate cu punctul III din Anexa la legea menționata din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale fac terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primăria, precum si instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele.

Printre unitățile sanitare care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Ploiești se numără si Spitalul General Cai Ferate Ploiești care funcționează in imobilul situat pe str.Domnisori nr.93, bun ce nu se regăsește in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, acesta fiind detinut de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Conform prevederilor art.9, alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a

Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotarare a Guvernului.

In vederea promovării proiectului de hotarare de Guvern de preluare in domeniul public al municipiului Ploiești a clădirilor in care isi desfaspara activitatea Spitalul General Cai Ferate Ploiești, se impune promovarea unui proiect de hotarare prin care Consiliul Local al municipiului Ploiești sa-si exprime acordul in vederea preluării in domeniul public al municipiului si in administrarea Consiliului Local a imobilului menționat mai sus.

După aprobarea proiectului de hotarare sus-mentionat de către Consiliul Local acesta va fi transmis Ministerului care va lua masurile necesare si va comunica etapele procedurale care trebuie urmate.

Situația a fost supusa analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din 19.01.2016, fiind emis aviz favorabil.


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

Șef Serviciu S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu


Direcția Economica,


Director Executiv, Nicoleta Craciunpiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții Proiectul de privind darea acordului de principiu pentru preluarea in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului in care funcționează Spitalul General Cai Ferate Ploiești
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE,

TINERET SI SPORT                 Jtj

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului în care funcționează Spitalul General Căi Ferate Ploiești

9


PREȘEDINTE,

Marilen^ Sțanciu