Hotărârea nr. 2/2016

Hotãrârea nr. 2 privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 2

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiești;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21 ianuarie 2016;

Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de validare;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2015 privind aprobarea măsurii de ordin administrativ de schimbare din funcție a domnului viceprimar Iulian Liviu Teodorescu;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. 9 și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Alege în funcția de Viceprimar al Municipiului Ploiești pe domnul Pană George.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTE ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2015, Consiliul Local a aprobat schimbarea din funcția de viceprimar a domnului Iulian Liviu Teodorescu și declararea ca vacant a unui post de viceprimar.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, coroborate cu art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată, municipiile reședință de județ au un primar și 2 viceprimari, viceprimarul fiind ales cu votul secret al majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia

Luând în considerare prevederile legale care reglementează alegerea viceprimarilor la nivelul municipiilor reședință de județ, se impune alegerea unui nou viceprimar al Municipiului Ploiești.

Față de cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 489/2015, Consiliul Local a aprobat schimbarea din funcția de viceprimar a domnului Iulian Liviu Teodorescu și declararea ca vacant a unui post de viceprimar.

Luând în considerare prevederile legale care reglementează alegerea viceprimarilor la nivelul municipiilor reședință de județ, se impune alegerea unui nou viceprimar al Municipiului Ploiești.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7                          £ /      V \

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTUIilL^ȘI^ LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚir^^^

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al

Municipiului Ploiești

și a emis,PREȘEDINTE,

George Pană


SECRETAR,

Gheorghe Sîrbu

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL încheiat astazi 29.01.2016


Astăzi, 29.01.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și a procedat la numărarea voturilor exprimate privind alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiești către

Propunerile au vizat pe.T^A.VA..


Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:


  • -  numărul consilierilor prezenti care si-au exprimat votul este de

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de ^4


obținut numărul necesar de voturi pentru a prelua funcția de viceprimar al Municipiului Ploiești.

3


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare.


COMISIA DE VALIDARE,


Președinte

George Sorin Niculae

Secretar,


Secretar,


Radu Marcel Socole^


Parcel Socolemul |

Membri: