Hotărârea nr. 199/2016

Hotãrârea nr. 199 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 199

privind rectificarea bugetului devenituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul art.19 si art 49 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21 iulie 2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.

A


PREȘEDINTELE SED George Sorin l^iculae Botez

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 -privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 -privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale, bugetul Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea aprobării organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea ce se va desfasura in cadrul Hipodromului Ploiești si asigurării sursei de finanțare a acesteia, respectiv bugetul local al municipiului Ploiești

Veniturile 11.154,50 mii lei se majoreaza cu suma de 863,50 mii lei la subvenții de la bugetul local.

Cheltuielile in suma de 11.154,50 mii lei se majoreaza cu suma de 863,50 mii lei, în structura efectuându-se modificări conform Anexei nr. 1 si Raportului de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea aprobării organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea ce se va desfasura in cadrul Hipodromului Ploiești si asigurării sursei de finanțare a acesteia, respectiv bugetul local al municipiului Ploiești.

Prin Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectelor privind finanțarea obiectivului de investiții „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” se stabilește suma necesara pentru funcționarea Hipodromului din Ploiești care va fi dat în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Prezenta rectificare constă în majorarea subvențiilor de la bugetul local cu suma de 863,50 mii lei pentru a fi asigurată funcționarea Hipodromului din Ploiești în perioada 01.08.2016-31.12.2016.

Bugetul actual al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016, a fost structurat astfel:

Venituri totale în sumă de 11.154,50 mii lei, respectiv:

-venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări 101,50 mii lei,

-subvenție de la bugetul local 9.000,00 mii lei.

Cheltuieli totale în sumă de 11.154,50 mii lei:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” -1.680,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 9.474,50 mii lei

în bugetul rectificat Veniturile totale sunt în sumă de 12.018,00 mii lei: -venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) : 2.053,00 mii lei,

-sponsorizări: 101,50 mii lei,

-subvenție de la bugetul local (se majorează cu 863,50 mii lei): 9.863,50 mii lei.

Cheltuielile totale pe anul 2016 ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești vor fi în sumă de 12.018,00 lei.

Prevederea bugetară pentru „Cheltuielile de personal” se va majora 210 mii lei pentru a fi asigurate cheltuielile salariale aferente celor 30 de salariați angajați pe posturile noi.

Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 653,50 mii lei după cum urmează:

-Pentru articolul bugetar 20.01.01 „Furnituri de birou” majorarea va fi de 6,75 mii lei.

-Pentru subdiviziunea bugetară 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”, prevederea bugetară se majorează cu 4,50 mii lei în vederea asigurării curățeniei în grupurile sanitare și vestiare de la hipodrom.

-Pentru articolul bugetar 20.01.03 „încălzit, iluminat”, prevederea bugetară se majorează cu 170,00 mii lei având în vedere cheltuielile cu energia electrică (90,00 mii lei) și cu energia termică (80,00 mii lei).

-Pentru articolul bugetar 20.01.04 „Apa, canal, salubritate”, prevederea bugetară se majorează cu 428,35 mii lei având în vedere cheltuielile cu apa (375,00 mii lei), cheltuieli cu apa uzata (36,00 mii lei), cheltuieli cu apa pluviala (10,00 mii lei), cheltuieli cu salubrizarea (7,35 mii lei).

-Pentru articolul bugetar 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, prevederea bugetară se majorează cu 0,40 mii lei.

-Pentru articolul bugetar 20.03.02 „Hrană pentru animale” prevederea bugetară va fi de 30,00 mii lei în vederea asigurării hranei pentru cai.

-Pentru articolul bugetar 20.30.02 „Protocol și reprezentare” prevederea bugetară va fi de 9,00 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de marketing pentru hipodrom.

-Pentru articolul bugetar 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”, prevederea bugetară se majorează cu 4,50 mii lei în vederea asigurării complexului Hipodrom.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugi modificările mai sus specificate, precum și bugetul Hipodromi&p^
Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare cpmpejiții, Iuliana


• /I

Compartiment Juridic, Melani Drago^nir


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului dâ al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Prezenta rectificare modifica bugetul de venituri si cheltuieli astfel:

-venituri proprii                            2.053,00 mii lei

- sponsorizări                                   101,50 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 9.863,50 mii Iei

TOTAL                12.018,50 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin, (f),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)  Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUDjîOIU


2 0 JUL 2016


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ- teritoriala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL PE ANUL 2016DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

influente +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

11.154,50

863,50

12.018,0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

11.154,50

863,50

12.018,0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.05.30

2.034,30

2.034,3!

Alte venituri

36.50.00

18,70

18,71

Donații si sponsorizări

37.01.00

101,50

101,51

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.03.00

0,00

0,0(

Subvenții de (a bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.000,00

863,50

9.863,5(

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,0C

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11.154,50

863,50

12.018,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11154,50

863,50

12018,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11154,50

863,50

12018,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1680,00

210,00

1890,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10,01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1370,00

169,00

1539,00

Salarii de baza

10.01.01

1.370,00

169,00

1.539,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

310,00

41.001

351,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

216,00

27,10

243,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

0,90

7.90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

72,00

9,00

81,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

2,60

5,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

12,00

1,40

13,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.1B la 20.27+20.30)

20

9474,50

653,50

10128,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7854,10

610,00

8464,10

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

6,75

14,75

Materiale pentru curățenie

20,01.02

20,00

4.50

24.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

710,00

170,00

880,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

80,00

428,35

508.35

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

30,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

20,00

20,00

Transport

20.01.07

317,00

317.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

85,00

0,40

85.40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.862,60

5.862,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

721,50

721.50

Reparații curente

20.02

543,00

543,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

30,00

|          30,00

| Hrana pentru oameni

20.03.01

|


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 201

+/- .

^Buget

.

Hrana pentru animale

20.03.02

\

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

w

75

Reactivi

20.04.03

X

Dezinfectanti

20.04.04

o e

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05,30)

20.05

309,50

309,5

Uniforme si echipament

20.05.01

159,50

159,5

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150,00

150,0

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

268,90

0,00

268,9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

93,40

93,4'

Deplasări în străinătate

20.06.02

175,50

175.5i

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

10,01

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

0,00

30,0C

Protecția muncii

20.14

83,00

0,00

83,0C

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorltatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

308,50

13,50

322,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

9,00

9,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39,00

4,50

43,50

Chirii

20.30.04

258,50

258,50

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,00

11,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0.00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

|


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
JUDEȚUL PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL Complexului Hipodrom Ploiești PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI 2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

863,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

863,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

863,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

210,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

169,00

Salarii de baza

10.01.01

169,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni tatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichetc de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

41,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

27,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 70.7.7*70.30}.

20

653,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

610,00

Furnituri de birou

20.01.01

6.75

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

428,35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

30,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animate

20.03.02

30,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

o,oo"

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

Uniforme si echipament

20,05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PR0BM1 A

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1 & w

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

VAw

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii dc interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane sî alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului nnfrivit dicnrvzîHtlnr lo<rnlr>

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13,50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

9,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,50

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

-

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30 1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ci im

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ncrambursabilc (FEN) postaderarc (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

L

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare ta capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

L

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent

85.01

|“M^dernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești COD SMIS 47690

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor

 • - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii - Poli de Creștere”, in data de 30.06.2014 a fost incheiat pentru obiectivul de investiții “Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” COD SMIS 47690 contractul de finanțare nr. 4592 încheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Ploiești, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (AM POR) prin Agenția de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (OI POR), pe de alta parte.

Dat fiind faptul ca in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor fiind in derulare, urmând apoi a se obține autorizațiile de funcționare, s-a stabilit ca este necesar a se asigura cheltuielile de funcționare ale Hipodromului din Ploiești pana la 31.12.2016 (perioada defalcata astfel : intre 01.08.2016 - 31.10.2016 perioada aferenta asigurării funcționalității proiectului sus menționat, conform act adițional nr. 4/30.06.2016 incheiat intre MDRAP si Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Ploiești si intre 01.11.2016 - 31.12.2016 perioada când va fi administrata de Clubul Sportiv Municipal Ploiești).

Astfel, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 1.355.500 lei ce va fi folosita astfel:

 • 1. Este necesara alocarea, din bugetul local, a sumei de 492.000 Iei pentru :

 • - cisterna stropit pista trap - 25.000 Iei

 • - grapa profesionala pentru nivelare pista trap - 15.000 lei

 • - cositoare pentru toaletarea ierbii pentru pista de galop - 5.000 lei

 • - lama pentru dezapezire piste - 8.000 lei

 • - freza zapada- 10.000 lei

 • - remorca transport dejecții si resturi vegetale - 40.000 lei

 • - tractor mic transport gunoi grajd - 100.000 lei

 • - buldoexcavator ptr incarcare - 120.000 lei

 • - autoutilitara - 150.000 lei

 • - cititor de cipuri cu 18 caractere - 2.000 lei

 • - pistol tranchilizare - 3.000 lei

 • - echipament monitorizare audio - video - 8.000 lei

 • - mobilier spatii administrative - 6.000 lei

 • 2. Având în vedere că proiectul “Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești44 cod SMIS 47690 va fi dat in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești (conform cererii de finanțare, anexa la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014) cat mai curând posibil, dar cel mai târziu pana la 31.10.2016, este necesara asigurarea funcționarii acestuia pana la 31.12.2016.

Pentru funcționalitatea Hipodromului din Ploiești este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 863.500 lei, pentru cheltuieli de exploatare.


Cheltuielile de exploatare ale Hipodromului din Ploiești sunt preconizate a se incadraj categorii:

 • - costuri cu personalul

Reprezintă cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul actual si cel nou care se va an^a Hipodromului din Ploiești .Numărul total de angajați va fi de 45 de salari ati, din care ' deja pe posturile vechi si 30 de salariati angajați pe posturile noi.

Salariile sunt stabilite in funcție de funcția si responsabilitatea angajați lor.

 • - cheltuieli cu serviciile externalizate

Sunt in principal cu contractarea serviciului de pompieri si ambulanta pe timpul curselor de trap si de galop.S-a preconizat ca vor fi contractate servicii externalizate timp de 6 ore/zi de cursa, 12 zile de cursa/luna.

 • - cheltuieli cu reparațiile si intretinerea

Cuprind costuri cu intretinerea si operarea construcțiilor aferente pistelor de trap si de galop, a drumurilor si platformelor, a rețelelor edilitare (alimentare cu apa, rețele de canalizare menajera, pluviala si drenuri, rețele electrice exterioare etc), a grajdurilor, a clădirilor, a salivariumului, a boxelor pentru cai, a hangarelor, a spatiilor verzi, din incinta Hipodromului, precum si a echipamentelor si dotărilor aferente construcțiilor respective.

 • - cheltuieli de marketing

Sunt reprezentate de costuri care se vor face cu scopul de a promova activitatea Hipodromului din Ploiești..

 • - cheltuieli cu premiile

Sunt cheltuieli cu premiile câștigătorilor la cursele de trap si cursele de galop.

Premiile vor fi in funcție de tipul de cursa realizata si de anvergura acesteia.

 • - cheltuieli materiale

Sunt cheltuieli cu consumabilele pentru grupurile sanitare si vestiare, cu consumabilele pentru birotica, cu materialele pentru restaurant, bar, cafenea, si materialele pentru hrana cailor (s-au estimat ca vor fi aproximativ 60 cai permanent in Hipodrom).

 • - cheltuieli cu utilitățile

Sunt preconizate pentru toti consumatorii din interiorul Hipodromului, atat pentru utilitățile exterioare cat si cele din interiorul cladirilor.Sunt cheltuieli cu energia electrica, apa, apa uzata, apa pluviala, gaze, salubrizare (pentru dispunerea deșeurilor menajere si separat a celor de grajd), internet, telefonie.

 • - alte cheltuieli de întreținere si operare»

Pentru anul 2016, cheltuielile de exploatare pentru o perioada de 4 luni sunt prezentate mai jos.

Nr.crt

Detaliere costuri de exploatare după finalizarea proiectului

UM

TOTAL PERIOADA

01,09.2016 - 31.12.2016

1

Costuri de exploatare din care:

Lei

863.500,00 .

1.1

Cheltuieli salariale

Lei

210.000,00

1.2

Cheltuieli de marketing pentru promovarea activi tatii Hipodromului Ploiești

Lei

9.000,00

1.3

Cheltuieli materiale, din care:

Lei

41.250,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru birotica

Lei

6.750,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru grupuri sanitare si vestiare

Lei

4.500,00

Cheltuieli materiale pentru hrana cai

Lei

30.000,00

1.4

Cheltuieli cu utilitățile, din care:

Lei

598.750,00

Cheltuieli cu energia electrica

Lei

90.000,00

Cheltuieli cu apa uzata

Lei

36.000,00

Cheltuieli cu apa pluviala

Lei

10.000,00

Cheltuieli cu apa

Lei

375.000,00

Cheltuieli cu salubrizarea

Lei

7.350,00

Cheltuieli cu energia termica pentru încălzire si prepararea A.C.M

Lei

80.000,00

Cheltuieli cu internetul si telefonia

Lei

400,00

1.5

Cheltuieli cu asigurarea complexului Hipodrom

Lei

4.500,00


 • 3. Proiectul sus menționat este generator de venituri asa cum se menționează in la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014).

Veniturile estimate a se realiza pana Ia 31.12.2016 sunt de 332.400 lei, din care:

 • - venituri din parcari - 10.800 lei;

 • - venituri din chirie boxe pentru caii permanenti -285.600 Iei;

 • - venituri din cesionarea spatiilor - 36.000 lei Conform cererii de finanțare veniturile sunt:

Venituri din parcari

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului Ploiești sunt in cuantum de 221 locuri.

Tariful perceput pe ora de parcare este s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente in cadrul Municipiului Ploiești - 2 lei/ora de staționare;

Venituri din chirie boxe pentru caii cazați permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiești

Număr grajduri - 7 buc

Număr total boxe/grajd -27 buc

Număr total boxe -189 buc

Pentru proprietarii de cai care doresc sa lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiești vor fi disponibile 150 boxe de închiriat. Gradul de ocupare estimat al boxelor de cai este de 100%.

Tariful de închiriat boxe = 230 lei/ luna;

Tariful pentru hrana, furaje = 230 lei/ luna;

Tarif folosința pista = 220 lei/Iuna.

Venituri din inchirierea spațiului din cadrul clădirii tribune pentru desfasurarea activitatii unui restaurant

Tarif închiriere spațiu restaurant - 2.000 Euro/Iuna

Tarif închiriere spațiu cafenea -1.000 Euro/Iuna

Tarif închiriere spațiu casa pariuri - 500 Euro/Iuna

Venituri din vanzare bilete pentru acces tribune

Tariful de intrare Ia tribune - 5 lei/buc

Au fost estimate a se vinde:

 • - 1372 bilete pentru zilele de curse;

 • - 10.000 bilete pentru zilele cu competiții majore;

Număr zile curse galop - 44 zile/an

Număr zile cu competiții majore - 22 zile/an;

Număr zile cu competiții mari pentru cursele de galop - 20 zile/an

Număr zile cu competiții amri pentru cursele de trap - 10 zile/an

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului întrecerii.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura curselor, de premiile ce vor fi oferite câștigătorilor fiecărei curse.

S-a estimat un număr de 9 cai/cursa.

Programul de curse si numărul de curse :

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE GALOP, din care

320

Curse clasa I

40

Curse clasa II

40

Curse clasa III

50

Curse clasa IV

60

Curse clasa V

71

Curse Listed

32

Curse grupa 1

6

Curse grapa 2

10

Curse grupa 3

10

Cursa Derby- ul României

1


Pentru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament ce difei^iâ^ cursei.

Taxa de angajament pentru caii angajați la timp va fi:

 • - 3000 Euro/cursa/cal - pentru derby;

 • - 2000 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 1

 • - 500 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 2 si grupa 3

 • - 200 Euro/cursa/cal - pentru caii Listed

 • - 100 Euro/cursa/cal - pentru caii pârtieipanti in cursele de clasa V

 • - 50 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa (1, II, III, IV).

S-a estimat ca 25% din caii participanti la o cursa nu se înscriu in perioada intermediara.înscrierea după aceasta perioada atrage o taxa unica de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor vor fi acordate pentru arbitri.

Venituri din taxe de participare pentru cursele de trap

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului cursei respective.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura acestora, de premiile ce vor fi oferite câștigătorilor flecarei curse.

^rogramul de curse si numărul de curse

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSEDETRAP, din care

384

Curse trap

359

Curse derby

1

Curse finala sprint

1

Curse derby-ul iepelor

1

Curse criteriul cailor de 2 ani

1

Curse cupa Stayer

1

Curse de consolare

5

Curse trap pe distante

15

. 3entru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament care se plătește Ia un termen apropiat cursei si care diferă in funcție de importanta cursei.

Taxa de angajament va fi

-50 Euro/cursa/cal - cursa de trap;

 • - 500 Euro/cursa/cal - cursa Derby;

 • - 400 Euro/cursa/cal - cursa Derby a iepelor;

 • - 400 Euro/cursa/cal - finala sprint;

 • - 300 Euro/cursa/cal - pentru criteriul cailor de 2 ani;

 • - 300 Euro/cursa/cal - cupa Stayer;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de consolare;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de trap pe distante.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate.

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor acordate se va retine pentru arbitri.

Venituri din pariuri

Este un procent din câștigurile obținute de către casa de pariuri, operator ca va prelua activitatea de pariuri din cadru Hipodromului Ploiești.In baza unui protocol încheiat cu o casa de pariuri se va stabili si procentul din total incasari jocuri.

Venituri din închiriere boxa si taxa folosința pista/zi + utilități + curățenie boxa

Tarif - 50 lei/zi

Venituri din folosința pista pentru caii care nu sunt cazați in incinta Hipodromului

Tarif -10 lei/zi/cal


Venituri din închiriere piste pentru competiții, diferite sporturi si alte rase de Tarif - 300 Iei/ora.

Venituri închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi si alte rase de Tarif -150 Iei/ora

Venituri din închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sH Tarif - 100 lei /ora

Venituri din închiriere teren pentru diverse activitati comerciale

Tarif - 5 lei/mp/zi

Venituri din reclame ocazionale

Tarif -126 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de o luna

Tarif - 25 Iei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni

Tarif -19 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de un an

Tarif -13 lei mp/zi

La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevăzute in analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar si propunerile făcute de Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

ECHIPA UIP

MANAGER PROIECT - IRINA NICOLESCU

ASISTENT MANAGER PROIECT - ALEXANDRA LIGIA STAICU

RESPONSABIL TEHNIC - VIRGIL RAZVAN FARCAS

RESPONSABIL FINANCIAR - RAMONA OANA MARCO

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE - ELENA CLAUD1A CARBUREANU

RESPONSABIL JURIDIC - EDUARD ADRIAN ANDRONE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de

venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești^ECRETAR,

Data: 2J , £       ( Q