Hotărârea nr. 198/2016

Hotãrârea nr. 198 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 198 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21 iulie 2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 22 iulie 2016.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea aprobării organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea ce se va desfasura in cadrul Hipodromului Ploiești si asigurării sursei de finanțare a acesteia, respectiv bugetul local al municipiului Ploiești.

Prezenta rectificare este impusa de art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei raman neschimbate, în structura efectuându-se modificări conform Anexei nr.l si Raportului de specialitate al Direcției Economice.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016.

Caracterul de urgenta este dat de necesitatea aprobării organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea ce se va desfasura in cadrul Hipodromului Ploiești si asigurării sursei de finanțare a acesteia, respectiv bugetul local al municipiului Ploiești.

Prezenta rectificare este impusa de art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei raman neschimbate, în structura efectuându-se următoarele modificări:

1. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea în sumă 3 5.594,51 mii lei se diminuează cu suma de 863,50 mii lei la fonduri de rezerva in vederea asugurarii cheltuielilor de funcționare ce vor fi alocate Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru activitatea Hipodromului Ploiești, conform Notei de fundamentare nr. 4818/19.07.2016, privind finanțarea obiectivului de investiții “Modemizare/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” a Unitatii de Implementare a Proiectelor, diferența de 492,00 mii lei necesara in vederea achiziționării obiectelor de inventar si mijloacelor fixe urmând a fi alocata ulterior, la viitoarea rectificare.


2. Capitolul “Cultura, recreere si religie” - prevederea i 54.001,69 mii lei se majoreaza cu suma de 863,50 mii lei la tra Clubul Sportiv Municipal Ploiești in vederea asugurarii ch funcționare ale activitatii Hipodromului Ploiești, conform bugetului acestuia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIU


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

504.751,88

0,00

504.751,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.875,82

0,00

297.875,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

451.410,94

0,00

451.410,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantuluî particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi ■ conform HCU 197/28.06.20® (

'O

A R^Veueri oonwrm ^/reCtififare

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT1VITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.387,66

0,00

22.387,66

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.642,02

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.745,64

0,00

15.745,64

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

0,00

1.090,00

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedeny conform lKfS 197/28.06.1Mg

f Sfeg

A

X^J’jta'ederi \ >) /££$îcarc

81

Taxe speciale

360206

49(J|0Qe

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

>/VDETvv

îy —

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

600,00

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-54.904,94

-54.904,94

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

54.904,94

54.904,94

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

104

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

105

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

106

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

107

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

108

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

112

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

113

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

114

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

115

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

116

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

117

B. Curente

0020

24.002,50

0,00

24.002,50

118

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

119

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

120

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

121

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

123

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

124

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

126

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

7y

>3- ■< Ol

127

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

128

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

129

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

130

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TU

4302

0,00

0,00

0,00

131

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

132

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

133

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

134

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

396.506,00

0,00

396.506,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

396.506,00

0,00

396.506,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

5

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. îudetelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi A conform HCL&, 197/28.06.201»

V

/A 'IS ^Influente tlfîg!

Xrrțykdcri dȘx OM

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

y/S'I

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

0,00

15,00

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

43

Impozit pe mij toacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,16

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-32.517,28

0,00

-32.517,28

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,02

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

6.642,02

0,00

6.642,02

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.642,02

6.642,02

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-39.159,30

0,00

-39.159,30

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

4.770,64

0,00

4.770,64

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,00

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

ZsT

U\

st

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

Jl

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

600,00

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-54.616,94

0,00

-54.616,94

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-)

370203

-54.904,94

-54.904,94

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR A CORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

108.245,88

0,00

108.245,88

2

I. VENITURI CURENTE

0002

54.904,94

0,00

54.904,94

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

54.904,94

0,00

54.904,94

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

54.904,94

0,00

54.904,94

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

9

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

54.904,94

0,00

54.904,94

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

JînhXnte

fes

Preveni

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

54.904,94

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

XL&oa

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

34

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

35

A. De capital

0019

24.002,50

0,00

24.002,50

36

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

37

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

38

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

39

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

40

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

41

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

42

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

43

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

44

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

45

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

47

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

48

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

■      X

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

505.801,88

0,00

505.801,88

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

20.489,22

0,00

20.489,22

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

6.744,30

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

Active nefinanciare

71

15,00

15,00

ALTE SERVICII PVBLICE GENERALE

5402

35.594,51

-863,50

34.731,01

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

1.053,51

-863,50

190,01

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PVBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

134.662,66

0,00

134.662,66

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

16.502,34

16.502,34

din care -reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

InflueifftF

(> pi y

rectiJTcat£\

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

Asistenta sociala

57

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

-1.'

Active nefinanciare

71

814,70

814,70

6602

10.377,42

0,00

10.377,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54.001,69

863,50

54.865,19

Bunuri si servicii

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii primărie

0,00

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

863,50

26.382,50

Casa de Cultura

536,00

536,00

Teatrul "TomaCaragiu"

5.275,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

863,50

9.863,50

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

Proiecte cu fmantari din fonduri externe nerambursabile

56

27.334,16

27.334,16

Active nefinanciare

71

251,93

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

48.223,05

0,00

48.223,05

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.530,37

0,00

5.530,37

reparații crese (pmp)

328,90

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Legea 350/2005

125,19

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Asistenta sociala- total din care:

57

22.869,00

0,00

22.869,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

Influent£~-

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

r j^^oo

Active nefînanciare - total din care:

71

246,78

0,00

246,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare AS SC

40,00

40,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.193,50

0,00

33.193,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

12.157,30

0,00

12.157,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

0,00

10.946,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

Active nefînanciare

71

1.211,00

1.211,00

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

1A5W&

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

128.964,53

0,00

128.964,53

Bunuri si servicii

20

19.120,00

0,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

42.566,65

42.566,65

Active nefînanciare

71

4.062,88

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

398.193,50

0,00

398.193,50

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.308,36

0,00

20.308,36

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

6.744,30

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

Influența^

ac

/&’

A*

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.914,51

-863,5u

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

1.053,51

-863,50

190,01

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

132.207,96

0,00

132.207,96

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

16.502,34

16.502,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.044,60

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara AS SC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

863,50

27.279,10

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

bunuri si servicii primărie

0,00

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

863,50

26.382,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

Influen^y

V\

r, 1. y yy,,

J / < /£■

1 *■*

7

Casa de Cultura

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

~4942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

863,50

9.863,50

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.837,37

0,00

45.837,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.530,37

0,00

5.530,37

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

reparații crese (pmp)

328,90

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

22.869,00

0,00

22.869,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

5.500,00

5.500,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.040,00

0,00

29.040,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

10.946,30

0,00

10.946,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

0,00

10.796,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

60.020,00

0,00

60.020,00

Bunuri si servicii - din care:

20

19.120,00

0,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

40.900,00

|         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

107.608,38|         0,00| 107.608,38|

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 197/28.06.2016

Influente^

W'l

U\V

SHjtf •P'Sk

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

180,86

Voăp-

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

iuy c

Active nefinanciare

71

15,00

15,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

0,00

680,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

INVATAMANT

6502

2.454,70

0,00

2.454,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Active nefinanciare

71

814,70

814,70

SANATATE

6602

12,02

0,00

12,02

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

27.586,09

0,00

27.586,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

27.334,16

27.334,16

Active nefinanciare

71

251,93

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.385,68

0,00

2.385,68

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Active nefinanciare

71

246,78

246,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.153,50

0,00

4.153,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

3

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.211,00

0,00

1.211,00

Active nefinanciare

71

1.211,00

1.211,00

TRANSPORTURI

8402

68.944,53

0,00

68.944,53

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

42.566,65

42.566,65

Active nefinanciare

71

4.062,88

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00


1'KJLIVIAKIA MUNICIPIUL, UI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România
APRoS^

PRIMARțf^^Vș V ADRIAN FLONOTA DE FUNDAMENTARE

privind finanțarea obiectivului de investiții


“Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” COD SMIS 47690Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor

 • - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii - Poli de Creștere”, in data de 30.06.2014 a fost incheiat pentru obiectivul de investiții “Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești” COD SMIS 47690 contractul de finanțare nr. 4592 încheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala - Municipiul Ploiești, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (AM POR) prin Agenția de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia (OI POR), pe de alta parte.

Dat fiind faptul ca in data de 10.06.2016 constructorul a anuntat finalizarea lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor fiind in derulare, urmând apoi a se obține autorizațiile de funcționare, s-a stabilit ca este necesar a se asigura cheltuielile de funcționare ale Hipodromului din Ploiești pana la 31.12.2016 (perioada defalcata astfel : intre 01.08.2016 - 31.10.2016 perioada aferenta asigurării funcționalității proiectului sus menționat, conform act adițional nr. 4/30.06.2016 incheiat intre MDRAP si Unitatea Administrativ Teritoriala -Municipiul Ploiești si intre 01.11.2016 - 31.12.2016 perioada când va fi administrata de Clubul Sportiv Municipal Ploiești).

Astfel, este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 1.355.500 lei ce va fi folosita astfel:

 • 1. Este necesara alocarea, din bugetul local, a sumei de 492.000 Iei pentru :

 • - cisterna stropit pista trap - 25.000 lei

 • - grapa profesionala pentru nivelare pista trap - 15.000 lei

 • - cositoare pentru toaletarea ierbii pentru pista de galop - 5.000 lei

 • - lama pentru dezapezire piste - 8.000 lei

 • - freza zapada - 10.000 lei

 • - remorca transport dejecții si resturi vegetale - 40.000 lei

 • - tractor mic transport gunoi grajd - 100.000 lei

 • - buldoexcavator ptr incarcare - 120.000 lei

 • - autoutilitara - 150.000 lei

 • - cititor de cipuri cu 18 caractere - 2.000 lei

 • - pistol tranchilizare - 3.000 lei

 • - echipament monitorizare audio - video - 8.000 lei

 • - mobilier spatii administrative - 6.000 lei

 • 2. Având în vedere că proiectul “Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiesti“ cod SMIS 47690 va fi dat in administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești (conform cererii de finanțare, anexa la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014) cat mai curând posibil, dar cel mai târziu pana la 31.10.2016, este necesara asigurarea funcționarii acestuia pana la 31.12.2016.

Pentru funcționalitatea Hipodromului din Ploiești este necesară alocarea, din bugetul local, a sumei de 863.500 lei, pentru cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile de exploatare ale Hipodromului din Ploiești sunt preconizate a se incadmJjQ^yrmatoarele categorii '■

 • - costuri cu personalul

Reprezintă cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul actual si cel nou care se va/^/a^^eî|toop'er|rea Hipodromului din Ploiesti.Numarul total de angajați va fi de 45 de salariati, din casei            angajați

deja pe posturile vechi si 30 de salariati angajați pe posturile noi.                         \

Salariile sunt stabilite in funcție de funcția si responsabilitatea angajatilor.

 • - cheltuieli cu serviciile externalizate                                              \

Sunt in principal cu contractarea serviciului de pompieri si ambulanta pe timpul curselor-d^fap si de galop.S-a preconizat ca vor fi contractate servicii externalizate timp de 6 ore/zi de cursa, 12 zile de cursa/luna.

 • - cheltuieli cu reparațiile si intre ti nerea

Cuprind costuri cu întreținerea si operarea construcțiilor aferente pistelor de trap si de galop, a drumurilor si platformelor, a rețelelor edilitare (alimentare cu apa, rețele de canalizare menajera, pluviala si drenuri, rețele electrice exterioare etc), a grajdurilor, a clădirilor, a salivariumului, a boxelor pentru cai, a hangarelor, a spatiilor verzi, din incinta Hipodromului, precum si a echipamentelor si dotărilor aferente construcțiilor respective.

 • - cheltuieli de marketing

Sunt reprezentate de costuri care se vor face cu scopul de a promova activitatea Hipodromului din Ploiești..

 • - cheltuieli cu premiile

Sunt cheltuieli cu premiile câștigătorilor la cursele de trap si cursele de galop.

Premiile vor fi in funcție de tipul de cursa realizata si de anvergura acesteia.

 • - cheltuieli materiale

Sunt cheltuieli cu consumabilele pentru grupurile sanitare si vestiare, cu consumabilele pentru birotica, cu materialele pentru restaurant, bar, cafenea, si materialele pentru hrana cailor (s-au estimat ca vor fi aproximativ 60 cai permanent in Hipodrom).

 • - cheltuieli cu utilitățile

Sunt preconizate pentru toti consumatorii din interiorul Hipodromului, atat pentru utilitățile exterioare cat si cele din interiorul cladirilor.Sunt cheltuieli cu energia electrica, apa, apa uzata, apa pluviala, gaze, salubrizare (pentru dispunerea deșeurilor menajere si separat a celor de grajd), internet, telefonie.

 • - alte cheltuieli de intretinere si operare.

Pentru anul 2016, cheltuielile de exploatare pentru o perioada de 4 luni sunt prezentate mai jos.

Nr.crt

Detaliere costuri de exploatare după finalizarea proiectului

UM

TOTAL PERIOADA

01.09.2016 - 31.12.2016

1

Costuri de exploatare din care:

Lei

863.500,00 .

1.1

Cheltuieli salariale

Lei

210.000,00

1.2

Cheltuieli de marketing pentru promovarea activi tatii Hipodromului Ploiești

Lei

9.000,00

1.3

Cheltuieli materiale, din care:

Lei

41.250,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru birotica

Lei

6.750,00

Cheltuieli cu consumabilele pentru grupuri sanitare si vestiare

Lei

4.500,00

Cheltuieli materiale pentru hrana cai

Lei

30.000,00

1.4

Cheltuieli cu utilitățile, din care:

Lei

598.750,00

Cheltuieli cu energia electrica

Lei

90.000,00

Cheltuieli cu apa uzata

Lei

36.000,00

Cheltuieli cu apa pluviala

Lei

10.000,00

Cheltuieli cu apa

Lei

375.000,00

Cheltuieli cu salubrizarea

Lei

7.350,00

Cheltuieli cu energia termica pentru incalzire si prepararea A.C.M

Lei

80.000,00

Cheltuieli cu internetul si telefonia

Lei

400,00

1.5

Cheltuieli cu asigurarea complexului Hipodrom

Lei

4.500,00


 • 3. Proiectul sus menționat este generator de venituri asa cum se menționează in^^/re la contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014).

Veniturile estimate a se realiza pana la 31.12.2016 sunt de 332.400 lei, din car

 • - venituri din parcari - 10.800 lei;

 • - venituri din chirie boxe pentru caii permanent! -285.600 Iei;

 • - venituri din cesionarea spatiilor - 36.000 lei Conform cererii de finanțare veniturile sunt:

Venituri din parcari

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului Ploiești sunt in cuantum de 221 locuri.

Tariful perceput pe ora de parcare este s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente in cadrul Municipiului Ploiești -2 lei/ora de staționare;

Venituri din chirie boxe pentru caii cazați permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiești

Număr grajduri - 7 buc

Număr total boxe/grajd - 27 buc

Număr total boxe -189 buc

Pentru proprietarii de cai care doresc sa lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiești vor fi disponibile 150 boxe de inchiriat. Gradul de ocupare estimat al boxelor de cai este de 100%.

Tariful de inchiriat boxe = 230 lei/ luna;

Tariful pentru hrana, furaje = 230 Iei/ luna;

Tarif folosința pista = 220 lei/luna.

Venituri din închirierea spațiului din cadrul clădirii tribune pentru desfasurarea activității unui restaurant

Tarif închiriere spațiu restaurant - 2.000 Euro/luna

Tarif închiriere spațiu cafenea -1.000 Euro/luna

Tarif închiriere spațiu casa pariuri - 500 Euro/luna

Venituri din vanzare bilete pentru acces tribune

Tariful de intrare la tribune - 5 lei/buc

Au fost estimate a se vinde:

-1372 bilete pentru zilele de curse;

- 10.000 bilete pentru zilele cu competiții majore;

Număr zile curse galop - 44 zile/an

Număr zile cu competiții majore - 22 zile/an;

Număr zile cu competiții mari pentru cursele de galop - 20 zile/an

Număr zile cu competiții amri pentru cursele de trap - 10 zile/an

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului întrecerii.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura curselor, de premiile ce vor fi oferite câștigătorilor fiecărei curse.

S-a estimat un număr de 9 cai/cursa.

Programul de curse si numărul de curse :

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE GALOP, din care

320

Curse clasa I

40

Curse clasa II

40

Curse clasa III

50

Curse clasa IV

60

Curse clasa V

71

Curse Listed

32

Curse grupa 1

6

Curse grupa 2

10

Curse grupa 3

10

Cursa Derby- ul României

1


Pentru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament ce cursei.

Taxa de angajament pentru caii angajați la timp va fi:

 • - 3000 Euro/cursa/cal - pentru derby;

 • - 2000 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 1

 • - 500 Euro/cursa/cal - pentru caii partanti din grupa 2 si grupa 3

 • - 200 Euro/cursa/cal - pentru caii Listed

-100 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa V

-50 Euro/cursa/cal - pentru caii participanti in cursele de clasa (I, II, III, IV).

S-a estimat ca 25% din caii participanti la o cursa nu se înscriu in perioada intermediara.înscrierea după aceasta perioada atrage o taxa unica de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor vor fi acordate pentru arbitri.

Venituri din taxe de participare pentru cursele de trap

Taxele de participare - 5% din valoarea premiului cursei respective.

S-a tinut cont de tipul de curse ce se vor desfasura, de anvergura acestora, de premiile ce vor fl oferite câștigătorilor flecarei curse.

3rogramul de curse si numărul de curse

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE TRAP, din care

384

Curse trap

359

Curse derby

1

Curse finala sprint

1

Curse derby-ul iepelor

1

Curse criteriul cailor de 2 ani

1

Curse cupa Stayer

1

Curse de consolare

5

Curse trap pe distante

15

^entru caii care vin din străinătate se mai adauga o taxa de angajament care se plătește la un termen apropiat cursei si care diferă in funcție de importanta cursei.

Taxa de angajament va fi

 • - 50 Euro/cursa/cal - cursa de trap;

 • - 500 Euro/cursa/cal - cursa Derby;

 • - 400 Euro/cursa/cal - cursa Derby a iepelor;

 • - 400 Euro/cursa/cal - finala sprint;

 • - 300 Euro/cursa/cal - pentru criteriul cailor de 2 ani;

 • - 300 Euro/cursa/cal - cupa Stayer;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de consolare;

 • - 200 Euro/cursa/cal - cursa de trap pe distante.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap

Se va retine un procent de 10% din valoarea premiilor acordate.

Un alt procent de 10% din valoarea premiilor acordate se va retine pentru arbitri.

Venituri din pariuri

Este un procent din câștigurile obținute de către casa de pariuri, operator ca va prelua activitatea de pariuri din cadru Hipodromului Ploiesti.In baza unui protocol încheiat cu o casa de pariuri se va stabili si procentul din total încasări jocuri.

Venituri din închiriere boxa si_taxa folosința pista/zi + utilități + curățenie boxa

Tarif - 50 lei/zi

Venituri din folosința pista pentru caii care nu sunt cazați in incinta Hipodromului

Tarif -10 lei/zi/cal


Venituri din închiriere piste pentru competiții, diferite sporturi si a Tarif - 300 lei/ora.

Venituri închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi si a

Tarif -150 lei/ora

Venituri din închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite

Tarif -100 lei /ora

Venituri din închiriere teren pentru diverse activitati comerciale

Tarif - 5 Iei/mp/zi

Venituri din reclame ocazionale

Tarif -126 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de o luna

Tarif - 25 Iei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni

Tarif -19 lei mp/zi

Venituri din reclame pe o perioada de un an

Tarif -13 lei mp/zi

La determinarea veniturilor s-au luat in calcul preturile prevăzute in analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar si propunerile făcute de Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

ECHIPA UIP

MANAGER PROIECT - IR1NA NTCOLESCU

ASISTENT MANAGER PROIECT - ALEXANDRA LIGIA STAICU

RESPONSABIL TEHNIC - VIRGIL RAZVAN FARCAS

RESPONSABIL FINANCIAR - RAMONA OANA MARCO

RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE - ELENA CLAUD1A CARBUREANU

RESPONSABIL JURIDIC - EDUARD ADRIAN ANDRONECONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA      IULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de

venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016


/PREȘEDINTE,

Data:                


'5