Hotărârea nr. 197/2016

Hotãrârea nr. 197 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 197

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului

Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere :

 • - Hotararea nr. 4880/26.05.2016, înregistrata la registratura municipiului Ploiești cu nr. 11423/07.06.2016, a Ministerului Finanțelor Publice -Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, privind avizarea finanțării rambursabile interne in valoare de 78.780,94 mii lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013;

 • - art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016 si Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr .24337/16.06/.2016.

Prezenta rectificare este impusa de următoarele:

prevederile Hotărârii nr.4880/26.05.2016, inregistrata la registratura municipiului Ploiești cu nr. 11423/07.06.2016, a Ministerului Finanțelor Publice -Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, privind avizarea finanțării rambursabile interne in valoare de 78.780,94 mii lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, conform Anexei.nr.3, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.33/29.01.2016;

avand in vedere ca inițial, conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.47/01.02.2016 s-a prevăzut suma de 93.359,01 mii lei pentru investiții finanțate prin POR 2007-2013, din care suma de 78.780,94 mii lei a fost prevăzută ca fiind finanțata atat din bugetul local, cat si din creditul pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobării de către Ministerul Finanțelor Publice, ulterior fiind aprobata conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, mai sus menționate;

ținând cont de faptul ca urgenta rectificării este impusa de rectificarea bugetului S.C. Transport Calatori Express S.A., propunem majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia cu suma de 17.500,00 mii lei, conform Notei de fundamentare al S.C. Transport Calatori Express S.A

de asemenea urgenta rectificării o reprezintă anularea de penalitati TVA in suma de 1.186.888 lei si anularea dobânzii TVA in suma de 3.850.660 lei, de care va putea beneficia S.C. Transport Calatori Express S.A in situația achitării sumei de 3.253.878 lei pana la data de 30.06.2016;

acordarea sumei de 1.400,00 mii lei, reprezentând reparații curente pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat;

ii s/ acordarea sumei de 300,00 mii lei, reprezentând reparații curente pentru crese;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.                   V ’  ,

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei raman neschimbate, în structura efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexele nr. 1 si nr.2 și a Raportului de specialitate al Direcției Economice.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

PRIMAR,

Adrian FlQrin DOBRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.160/30.05.2016 si Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016.

Prezenta rectificare este impusa de următoarele:

prevederile Hotărârii nr.4880/26.05.2016, inregistrata la registratura municipiului Ploiești cu nr. 11423/07.06.2016, a Ministerului Finanțelor Publice -Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, privind avizarea finanțării rambursabile interne in valoare de 78.780,94 mii lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, conform Anexei.nr.3, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.33/29.01.2016;

avand in vedere ca inițial, conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr.47/01.02.2016 s-a prevăzut suma de 93.359,01 mii lei pentru investiții finanțate prin POR 2007-2013, din care suma de 78.780,94 mii lei a fost prevăzută ca fiind finanțata atat din bugetul local, cat si din creditul pentru care la momentul respectiv nu exista certitudinea aprobării de către Ministerul Finanțelor Publice, ulterior fiind aprobata conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, mai sus menționate;

ținând cont de faptul ca urgenta rectificării este impusa de rectificarea bugetului S.C. Transport Calatori Express S.A., propunem majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia cu suma de 17.500,00 mii lei, conform Notei de fundamentare al S.C. Transport Calatori Express S.A

de asemenea urgenta rectificării o reprezintă anularea de penalitati TVA in suma de 1.186.888 lei si anularea dobânzii TVA in suma de 3.850.660 lei, de care va putea beneficia S.C. Transport Calatori Express S.A in situația achitării sumei de 3.253.878 lei pana la data de 30.06.2016.

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 504.751,88 mii lei raman neschimbate.

Cheltuielile bugetului local în suma de 505.801,88 mii lei raf neschimbate, în structura efectuându-se următoarele modificări:           /


[q™       •

 • 1. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea în sumă 341541,92 mii lei se majoreaza cu suma de 1.052,59 mii lei la fonduri de rezerva, aceasta urmând a fi repartizata conform art.36 din Legea nr.273/2006 privind fmântele . publice locale cu modificările si completările ulterioare “ pentru finanțarea unor ' cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar” .

 • 2. Capitolul “Invatamant” - prevederea în sumă 133.262,66 mii lei se majoreaza cu suma de 1.400,00 mii lei la bunuri si servicii ( reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat), conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

 • 3. Capitolul “Asigurări și asistență socială” - prevederea în suma de 47.923,05 mii lei se majoreaza cu suma de 300,00 mii lei la bunuri si servicii (reparații crese), conform Notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții.

4. Capitolul “Transporturi” - prevederea in suma de 131.717,12 mii lei se diminuează cu suma de 2.752,59 mii, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 20.252,59 mii lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile, conform Anexei nr.2;

 • - majorarea cu suma de 17.500,00 mii lei la subvenții S.C.Transport Calatori Express S.A., conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV.SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, DIRECTOR EXECUTIV

Georgiana POPA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/ 16.06.2016

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

504.751,88

0,00

504.751,88

2

VENITURI PROPRII

0101

297.875,82

0,00

297.875,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

451.410,94

0,00

451.410,94

4

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

1.600,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de# primar nr.2433fl7

16.06.2016 ||

11 c

Pi;

i ••>**'î■ 1

P’t^Prevcderi yy^nform 'Xr^pfțcare îV)

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

\\

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

15,00

0,00

15,00

39

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,00

41

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,16

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,10

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.387,66

0,00

22.387,6(

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,0;

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

6.642,02

0,00

6.642,0;

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,0:

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,01

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.745,64

0,00

15.745,6-

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.770,64

0,00

4.770,6-

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,6-

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,0^

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,0

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,0

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,0

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,0

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/ 16.06.2016

InHueriteX

___Prevederi

• <Xonforni

\ l.ll

Wfectificaife

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

0,00

1.090,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

600,00

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

288,00

0,00

288,00

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-73.470,03

-73.470,03

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

73.470,03

73.470,03

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

n. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

92

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

93

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

94

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

95

Venituri din privatizare

390204

96

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

98

IH. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

99

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

108

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

109

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

110

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

111

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

118

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

119

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

120

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

121

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

122

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

123

B. Curente

0020

24.002,50

0,00

24.002,5

124

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

125

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

126

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

127

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

128

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/ 16.06.2016

Influente

Prevederi BEs^gnform A j^cuficare

\

129

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili netrnlieri

420234

Ls. ''

\\ e. - .

7^7

130

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatu

420241

131

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

133

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

134

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

135

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315,00

136

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

141

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,94

142

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,94

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,94

145

Fond de coeziune

45.02.01.03

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

377.940,91

0,00

377.940,91

2

I. VENITURI CURENTE

0002

377.940,91

0,00

377.940,91

3

A. VENITURI FISCALE

0003

429.023,28

0,00

429.023,28

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

197.347,00

0,00

197.347,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

196.597,00

0,00

196.597,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

192.097,00

0,00

192.097,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

190.476,00

190.476,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

750,00

0,00

750,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

750,00

0,00

750,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

750,00

750,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

64.077,50

0,00

64.077,50

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

64.077,50

0,00

64.077,50

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

52.166,00

0,00

52.166,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

12.864,00

12.864,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

39.302,00

39.302,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.311,50

0,00

10.311,50

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3.750,00

3.750,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

14,50

14,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de i primar nr.24337/, 16.06.2016

//țlnfîpdhte

w

r/vederi

--.cbnrorm

^kclifiA

W

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.600,00

Afojfi600,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

167.598,78

0,00

167.598,78

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

153.248,62

0,00

153.248,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nîv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

151.599,62

151.599,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sîstemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

925,0C

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

15,00

0,00

15,0(

38

Taxe hoteliere

120207

15,00

15,00

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

50,00

0,00

50,0(

40

Impozit pe spectacole

150201

50,00

50,0(

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.285,16

0,00

14.285,11

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.621,00

0,00

12.621,0(

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.600,0(

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.021,00

5.021,0(

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.603,16

1.603,11

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

61,00

61,01

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,01

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,01

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-51.082,37

0,00

-51.082,3'

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6.642,02

0,00

6.642,0.'

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

6.642,02

0,00

6.642,0:

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.642,02

6.642,0

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,0

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-57.724,39

0,00

-57.724,3

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITATI

3302

4.770,64

0,00

4.770,6

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

4.730,6

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

40,00

40,0

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/ 16.06.2016

Influente

/& la

Prevederi conform ^rectificare

67

Contibutia lunara a părinților ptr,întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

R »

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

iXs

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

XT,

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.500,00

0,00

1.500,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.097,00

0,00

8.097,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.097,00

75

Penalitati ptr, nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite sî taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

0,00

1.090,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

490,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

85

Alte venituri

360250

600,00

600,00

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-73.182,03

0,00

-73.182,03

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-73.470,03

-73.470,03

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

o,ool

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR A CORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

101

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

111

SUB VENTIIDE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarulu! cu atribuții de primar nr.24337/

16.06.2016 ț

/mflirejitc"—

■'^Pfl^pderi

x conform r^recțifitare

W n

l £$

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

126.810,97

^"126.810,97

2

I. VENITURI CURENTE

0002

73.470,03

0,00

73.470,03

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

73.470,03

0,00

73.470,03

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

73.470,03

0,00

73.470,03

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de dezvoltare

360232

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

73.470,03

0,00

73.470,03

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

73.470,03

73.470,03

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1,50

0,00

1,50

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1,50

0,00

1,50

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1,50

1,50

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

24

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. Înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

25

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fîzicesi juridice

400207

26

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

27

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

28

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

29

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

30

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

31

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

32

IV. SUBVENȚII

0017

24.002,50

0,00

24.002,50

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

24.002,50

0,00

24.002,50

34

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

24.002,50

0,00

24.002,50

35

A. De capital

0019

24.002,50

0,00

24.002,50

36

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

37

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

38

Planuri si regulamente de urbanism

420205

39

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

40

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016 si Decizia viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/ 16.06.2016

Influente

Prevederi conform *<*îMctificare

41

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

1

3U4B

t0

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

V /s7 / / sUS"*/

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

47

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,5C

48

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

49

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

22.315.0C

50

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

29.336,94

0,00

29.336,9^

51

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

29.336,94

0,00

29.336,9-

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

29.336,94

29.336,9*

54

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

505.801,88

0,00

505.801,88

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.489,22

0,00

20.489,22

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

suma reprezentând diferența dintre sursa de finanțare si nivelul maxim al cheltuielilor de personal

0,00

0,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

6.744,30

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

0,00

0,00

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

165,86

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

Alte cheltuieli

59

536,06

536,06

Active nefinanciare

71

15,00

15,00

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

34.541,92

1.052,59

35.594,51

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

1.500,00

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

0,92

1.052,59

1.053,51

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

680,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total, din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

133.262,66

1.400,00

134.662,66

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

bunuri si servicii

20

15.102,34

1.400,00

16.502,34


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

644,60

IICC     ffa .>

h rxoo'M

Transferuri către instituții publice

51

215,00

V.X.

3 .XW.oo

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

x?

i 'î.yrVz

.2 >^925,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

Active nefinanciare

71

814,70

814,70

SANATATE

6602

10.377,42

0,00

10.377,42

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54.001,69

0,00

54.001,69

Bunuri si servicii

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

5.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

4.942,00

Club Sportiv Municipal

9.000,00

9.000,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

27.334,16

27.334,16

Active nefinanciare

71

251,93

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

47.923,05

300,00

48.223,05

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.230,37

300,00

5.530,37

reparații crese (pmp)

28,90

300,00

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Legea 350/2005

125,19

125,19

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

A

Inflpent&y

'R o

/Preyederîy ^rectificate™

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

Asistenta sociala-total din care:

57

22.869,00

0^&

U^22r8#9,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.500,00

5.500,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

Active nefinanciare - total din care:

71

246,78

0,00

246,78

Active nefinanciare

199,98

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

Active nefinanciare ASSC

40,00

40,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.193,50

0,00

33.193,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

12.157,30

0,00

12.157,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

0,00

10.946,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

Active nefinanciare

71

1.211,00

1.211,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

131.717,12

-2.752,59

128.964,53

Bunuri si servicii

20

19.120,00

0,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții / gratuitati(S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

17.500,00

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

-20.252,59

42.566,65

Active nefinanciare

71

4.062,88

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

377.940,91

20.252,59

398.193,50

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.308,36

0,00

20.308,36

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

13.000,00

Bunuri si servicii

20

6.744,30

6.744,30

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

28,00

28,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

A

Alte cheltuieli

59

536,06

W /s/,06

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

33.861,92

Bunuri si servicii (alegeri)

20

1.500,00

j.

1.500,00

Fonduri de rezerva

50

0,92

1.052,59

1.053,51

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.902,00

0,00

30.902,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.412,00

4.412,00

Rambursare credit B.C.R.

12.250,00

12.250,00

Rambursare credit B.R.D.

14.240,00

14.240,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.608,00

0,00

8.608,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

100,00

Dobânzi

30

8.508,00

8.508,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

0,00

12.080,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

30,00

Transferuri către Politia Locala

51

1.656,45

1.656,45

Politia Locala - total din care:

10.393,55

0,00

10.393,55

Cheltuieli de personal

10

9.600,32

9.600,32

Bunuri si servicii

20

793,23

793,23

INVATAMINT

6502

130.807,96

1.400,00

132.207,96

Cheltuieli de personal

10

113.277,00

113.277,00

Bunuri si servicii

20

15.102,34

1.400,00

16.502,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

644,60

1.400,00

2.044,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

925,00

925,00

Asistenta sociala

57

238,62

238,62

Alte cheltuieli

59

1.050,00

1.050,00

SANATATE

6602

10.365,40

0,00

10.365,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

4.490,00

Bunuri si servicii

20

170,40

0,00

170,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

160,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,40

Transferuri către instituții publice

51

5.645,00

0,00

5.645,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

4.975,00

4.975,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

26.415,60

0,00

26.415,60

Bunuri si servicii - total- din care:

20

896,60

0,00

896,60

iluminat ornamental

250,00

250,00

spectacole artificii

46,60

46,60

acțiuni culturale

600,00

600,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

25.519,00

0,00

25.519,00

Casa de Cultura

536,00

536,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

'■3C R O

.....

Prevederi5 , v

s,

Teatrul "Toma Caragiu"

5.275,00

>^5.2^00.

Filarmonica "Paul Constantinescu"

4.942,00

'^74^42,tfO

Club Sportiv Municipal

9.000,00

00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.766,00

5.766,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

45.537,37

300,00

45.837,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.438,00

0,00

17.438,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

9.230,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

5.080,00

Crese

3.128,00

3.128,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.230,37

300,00

5.530,37

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

115,00

115,00

Bunuri si servicii crese

457,20

457,20

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

4.450,00

4.450,00

reparații crese (pmp)

28,90

300,00

328,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,08

Legea 350/2005

125,19

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

22.869,00

0,00

22.869,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.669,00

13.669,00

Ajutoare pentru locuințe

150,00

150,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

5.500,00

5.500,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.550,00

3.550,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

29.040,00

0,00

29.040,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

18.840,00

0,00

18.840,00

iluminat public

06

5.500,00

5.500,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.340,00

0,00

13.340,00

întreținere ceasuri publice

40,00

40,00

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

12.800,00

12.800,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

10.200,00

10.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

10.946,30

0,00

10.946,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

10.946,30

0,00

10.946,30

Salubritate

10.538,71

10.538,71

apa meteo

257,59

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

150,00

150,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

7.450,00

0,00

7.450,00

Subvenții- dîf. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

7.450,00

7.450,00

TRANSPORTURI

8402

42.520,00

17.500,00

60.020,00

Bunuri si servicii - din care:

20

19.120,00

0,00

19.120,00

reparații curente străzi

18.320,00

18.320,00

serv monitorizare trafic

800,00

800,00

Subvenții / gratuitati(S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

23.400,00

17.500,00

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

127.860,97

-20.252,59

107.608,38

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

180,86

0,00

180,86

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55             165,86

165,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 160/30.05.2016

fetei

.QS&tederi

v recțifteate

> 1   < U

Active nefinanciare

71

15,00

te \ ?

/'>05,00

V'';,         a */

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

X ;o,'00i

&T^fâo,oo

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

A^><r

680,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

2.454,70

0,00

2.454,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.640,00

1.640,00

Active nefinanciare

71

814,70

814,70

6602

12,02

0,00

12,02

Active nefinanciare

71

12,02

12,02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

27.586,09

0,00

27.586,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

27.334,16

27.334,16

Active nefinanciare

71

251,93

251,93

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

2.385,68

0,00

2.385,68

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

2.138,90

2.138,90

Active nefinanciare

71

246,78

246,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.153,50

0,00

4.153,50

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.858,00

1.858,00

Active nefinanciare

71

2.295,50

2.295,50

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

1.211,00

0,00

1.211,00

Active nefînanciare

71

1.211,00

1.211,00

TRANSPORTURI

8402

89.197,12

-20.252,59

68.944,53

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

62.819,24

-20.252,59

42.566,65

Active nefinanciare

71

4.062,88

4.062,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

22.315,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR. 2


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anuli lei

Nr. cit.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL 155/23.05.2016

Plăti la

23.06.2016

vr

Influente (+/-)

BliGEL   .

RECTIFICAT

0

1

3

4

5=3+4

TOTAL CHELTUIELI

96.470,30

18.726,37

-20.252,59

76.217,71

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

680,00

664,50

0,00

680,00

din care:

A

Lucrări in continuare

680,00

664,50

0,00

680,00

1

Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

680,00

664,50

0,00

680,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.640,00

1.113,70

0,00

1.640,00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.640,00

1.113,70

0,00

1.640,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

390,00

288,63

0,00

390,00

2

înlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

825,07

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

27.334,16

8.860,91

0,00

27.334,16

din care:

A

Lucrări in continuare

27.334,16

8.860,91

0,00

27.334,16

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

27.334,16

8.860,91

27.334,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

2.138,90

244,85

0,00

2.138,90

din care:

A

Lucrări in continuare

2.138,90

244,85

0,00

2.138,90

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

244,85

2.138,90

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.858,00

1.238,93

0,00

1.858,00

din care

A

Lucrări in continuare

1.858,00

1.238,93

0,00

1.858,00

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr.108

198,00

159,30

0,00

198,00

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14B1, B2, 14C Bd. Republicii,nr. 112

410,00

371,71

0,00

410,00

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1,B2 str.Banesti,nr.3, 9C str.Banesti,nr.l, 9Dl,D2,Bd. Republicii nr. 181,9Estr.Sinaii, nr.2

1.250,00

707,92

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

62.819,24

6.603,48

-20.252,59

42.566,65

din care

A

Lucrări in continuare

62.819,24

6.603,48

-20.252,59

42.566,65

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

20.252,79

0,20

-20.252,59

0,20

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

24,80

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

1.302,48

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

41.231,45

5.276,00

41.231,45DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


DIRECȚIA TEHNTC-INVESTITII


DIRECTOR EXECUTIV, Milenii PERPEUEA


DIRECTOR EXECUTIV, Sorina SOM


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE - BUGET LOCAL 2016 -

REPARAȚII CURENTE LA UNIT ATI DE INVAT AMANT

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizări, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii. Unitățile de invatamant transmit Municipiului Ploiești necesarul de reparații curente.

In anul 2013, Municipiul Ploiești a organizat licitația pentru execuția lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant incheindu-se in acest sens acordul cadru de lucrări nr. 16448/02.10.2013, pe o perioada de trei ani.

Pentru continuarea executării lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar, se propune alocarea de la bugetul local pe anul 2016 a sumei de 1.400,00 mii lei pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la grădinițe, scoli gimnaziale si colegii/ licee.

Director Executiv, Sorina SomDirector Executiv Adjunct, Madalina Crăciun

întocmit, .

Dorina Constantin

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE

- BUGET LOCAL 2016 -

REPARAȚII CURENTE LA UNIT ATI DE INVAT AMANT

Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant anteprescolar ( crese).

Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, sanitare, igienizări si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii. Centrul Crese transmite Municipiului Ploiești necesarul de reparații curente.

In anul 2013, Municipiul Ploiești a organizat licitația pentru execuția lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant anteprescolar, incheindu-se in acest sens acordul cadru de lucrări nr. 16448/02.10.2013, pe o perioada de trei ani.

Pentru continuarea executării lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant anteprescolar, se propune alocarea de la bugetul local pe anul 2016 a sumei de 300,00 mii lei pentru decontarea lucrărilor reparații curente la crese (cap.68.02.50 - “Asigurări si asistenta sociala”).

Director Executiv, Sorina SomDirector Executiv Adjunct, Madalina Crăciun

întocmit.^

Dorina (Constantin

ROMANIA

DISPOZIȚIA NR. & h 3 3JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești

în baza referatului nr.DE 2695/ 16.06.2016 al Direcției Economice;

în temeiul art.50 alin.(l), (2) și art. 82 alin.(l), (2) din Legea nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul art.63 lit.(c) și lit.(e) și art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

DISPUNE

Art.l - Aprobă modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și drepturi salariale în bani și contribuții, și a cheltuielilor cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor precum și cheltuielile prevăzute la articolul “bunuri și servicii” aferente instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2016 cu încadrarea în prevederea bugetară aferentă trimestrului II, aprobată conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 160/30.05.2016.

Art 2 - Direcția Economică va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei dispoziții.

Data în Ploiești, astăzi (G * OG- 2016

VICEPRIMAR CU ATRIBU^B^PRIMAR,

Cristian Mihai i^NE^> X

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR.2695/16.06.2016


APROBAT,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Cristian Mihai GANEA


REFERAT

privind modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și drepturi salariale în bani și contribuții, și a cheltuielilor cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor precum și cheltuielile prevăzute la articolul “bunuri și servicii” aferente instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2016

Având în vedere adresa nr.6563/09.06.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, înregistrată la municipiul Ploiești cu nr.l 1784/13.06.2016, prin care ni s-a transmis “Fișa cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016” anexa la Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr.2927/09.06.2016 (anexate) și art.50 alin.(l), (2) și art.82 alin.(l), (2) din Legea nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, solicitam aprobarea următoarelor modificări ale repartizării pe trimestre la venituri:

- diminuarea cu suma de 860,00 mii lei a sumelor repartizate pentru finanțarea cheltuielilor salariale și contribuțiilor aferente ale instituțiilor învățământului preuniversitar de stat din trimestrul II și majorarea cu aceeași sumă a trimestrului IV, conform Fișei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016”.

Pentru ca prevederea trimestrului II să rămână neschimbată se va majora prevederea bugetară la “Impozit pe clădiri de la persoane juridice” cu suma de 860,00 mii lei prin diminuarea trimestrului IV.

SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji STANCIU


DIRECTOR ECONOMIC, Nicoleta CRA'CIUNOIUsC C cCB-dul Republicii, nr. 2, Cod poștal 100 066municipiul ploiești ' fax:       0244-513 829                          I ’ înregistrare


11423

* rr


Vă; transmitem, alăturat, originalul Hotărârii nr?4880~din 26 mai 2016, Vernisa de.Comisiâde Autorizare a împrumuturilor Locale (CAÎL).

Q '

• Conform dispozițiilor Jart. 62 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice-locale, cu. modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice, în copie, documentele primare care atestă, după car__

C a) conlrâctâreaîmprumutului, autorizat prin Hotărârea CAÎL nr. 4880/2016: b) actul adițional la contractul/acordul de împrumut/de garantare, dacă sunt aduse modificări ia acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.

Documentele menționate se transmit în termen de 10 zile'de la data intrării în vigoare a contractului respectiv.              *=■—  .   —-—

De asemenea, conform prevederilor Cap. ll,_ punctul 10 din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Q Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul

* Oficial al României, Partea I, Nr. 319/23.04.2008, autoritățile executive ale administrației publice locale vor transmite Ministerului Finanțelor Publice, în copie, și înregistrarea documentelor menționate în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale sau în Registrul de~ evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, după caz.

v La cele de mâi sus, adăugămfaptul că, potrivit art. 62 alin. (10) din Legea nr; 273/2006 și .pct. 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței .de .urgență a Guvernului, nr: 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,Gâprobate prin Hotărârea Guvernului nr. i.470/2007, pe ...     ...... perioada utilizării și rambursării finanțării contractate direct în baza Hotărârii

* CAÎL nr. 4880/ .2016 aveți obligația de a transmite Ministerului Finanțelor


PubliceGlunar. până la dată de 15:a lunii, informații pentru luna anterioară prin


.-■■'—v- < i .formularul "Situația privind finanțarea rambursabila contractată direct, tara


garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială".


www.mfinante.ro


Menționăm că modelul de formular de raportare,                  de

completare al acestuia sunt prezentate în anexa rir. 1 din .uwfi^n^Wtru/u/ finanțelor publice nr. .672/2012 privind modificarea: Norrnelor^e^^ilogice pentru înregistrarea, și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei șifinanțelor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 359/28.05.2012.

Informațiile referitoare la datoria publică locală se transmit prin fax, la nn 021/312,25 09 sau 021/319 96 88 sau prin poștă, pe adresa Ministerului Finanțelor Publice — Direcția Generală de Trezorerie și . Datorie Publică, str, Apolodor,, nr.17, sector 5, cod 050741. Detalii .suplimentare referitoare la .. modalitatea, de completare a formularului de raportare și/sau formularul de O raportare, în format Excel se pot solicita la nr. 021/311 23 76 (226 11 35; 226 1083).                                         '            , ■                                    .    ..

Precizăm că răspunderea pentru realitatea, corectitudinea și .exactitatea datelor privind datoria publică locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de Ministerul Finanțelor Publice, revine furnizorilor de informații. Totodată precizăm că nerespectarea obligațiilor de raportare menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Cu deosebită considerație,

Ștefan NANU

Director aeneratT

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE; HOTĂRÂREA NR. ,7b.A0 11' !           ’


Din 26 MAI 2016

Având în vedere prevederile:

 • - Ordonanței de urgență a. Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1:470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de.Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicata în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei _de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I; nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri

. financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. (Q 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

?   - Hotărârii Guvernului nr. 135/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor

2016, 2017, șL 2018, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate șî pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 188 - din 14 martie 2016;

f - Legii nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 18 decembrie 2015,

analizând cererea privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 78.780.940 LEI, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, pentru proiectele:

 • 1) „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi” ;

• 2) „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare ~ interioară” ;

 • 3) „Modernizarea / extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” ;

 • 4) „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu

dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa II: Intersecție Republicii - Bucla Vest”,                           <

( având ca’ titular MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, înregistrată sub nr. 3527/540.635/27.04.2016, la secretariatul acestei comisii, cu completările ulterioare, precum și celelalte documente anexate Ia cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1 lâ Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

.. ■                            -               ...           *                           j                                      '      .               '           ■       ’

constatând că documentația a fost completa; și că întrunește , condițiile de acordare a .avizului favorabil; pentru contractarea finanțării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 26 MAI 2016,

Comisia die Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă^ cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL PLOIEȘTI; JUDEȚUL PRAHOVA-a unei finanțări rambursabile interne în valoare des 78.780.940 LEI, pentru realizarea’ unor investiții publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, pentru proiectele:


 • 1) „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și industrială Brazi” ;

 • 2) „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimențâțș' I interioară’.’;

 • 3) „Modernizarea/'extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” ;

 • 4) „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseuluilram^aîjajuj 402?^

cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu^s^i^' dizabilități, material rulahVClemente de semnaIizare și automatizarea- etapa II: Intersecție Republicii- Bucla Vest”.                         -Z-.:-'-

Articolul 2 -Finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage integral în anul 2016.

Pentru autorizarea contractării finanțării rambursabile prevăzută la art. 1, pe baza documentației primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 din Anexa 2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor

O locale din HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar responsabilitatea , privind oportunitatea contractării finanțării rambursabile, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului^ precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

PREȘEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE, EnacheJIRU


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieșt

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova A            V

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.rajt;phzijo


Către: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești

CERERE DE ANULARE A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ACCESORII

conform Ordinului MFP nr. 3831/23.11.2015

Prin prezentul document, S.C. Transport Călători Express S.A., înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin reprezentanții săi legali, solicită anularea obligațiilor de plată accesorii, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 4/2016, și O.M.F.P. nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015, astfel:

 • > Anulare penalități TVA in sumă de A           lei;

 • > Anulare dobânzi TVA in sumă de J, 850. 6&0 lei.

Precizăm faptul că societatea are depuse toate declarațiile fiscale și îndeplinește criteriile în vederea acordării facilităților fiscale.


Director financiar
Ministerul Finanțelor Publice

Agenția Națională de Administrare Fiscală


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice PLOIEȘTI Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii

Nr. 4293/27.06.2016

DECIZIE de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Date de identificare contribuabil

Date de identificare împuternicit

Denumire/Nume și prenume:

Adresa:

Codul de identificare fiscală:


Denumire/Nume și prenume:TRANSPORT CALATORI

EXPRESS S.A.

Adresa:Jud. Prahova, Mun. Ploiești, Str. Găgeni, Nr.88, Cod postai 100137

— Codul de identificare fiscală 1355770

în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor adminstrate de către organul fiscal central,

având în vederea Notificarea nr. 6812 din data de 30.03.2016, înregistrată la organul fiscal sub nr. 4293 din data de 27.06.2016,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a penalităților de întârziere, a unei cote de 54,2% din dobânzi și a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în suma totală de 5037548 Iei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată

Penalități de întârziere

Dobânzi (54,2%) Majorări de întârziere(77,1%)

0

1

2

3

1

Dob. si pen. Tva

1.186.888

3.850.660

[ Total general_____________________________________________________1.186.888____________________3.850.660

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Leg nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de ari 270 al aceluiași act normativ. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


Semnătura si stampila unității.

CUI: 1355770

Decizie de amanare la plata a obligațiilor de plată accesorii 4293/27.06.2016 Număr de operator de date cu caracter personal 20002

O                            O                          27/06/2016

Dobânzi/majorări deV2ata pentru a beneficia de anulare conform OUG 44/2015

CUI 1355770   Denumire TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A,

Cod

Denumire

Dobânzi Artl

Dobânzi Art2

Dobânzi Art3

Dobânzi Art4

Dobânzi Total

305

Dob. si pen. Tva

3.253.878

0

0

0

3.253.878

Total:

3.253.878

0

0

0

3.253.878

Pag 1/1

Accesox..... 2


marcate automat


cf. oug44


CUI 1355770            TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.

Cod Denumire

Pen. facllit

Pen marcata

Pen. nemarcata

Dob facilit

Dob. marcata

Dob nemarcata

305 Dob. si pen. Tva

1.186.888

1.186.888

0

3.850.660

3.850.660

0

Total:

1.186.888

1.186.888

.0

3.850.660

3.850.660

0

Pentru accesoriile care nu s-au putut marca automat se face selecția manual.


Pac 1/1

ipistrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești

__j. Prahova, Mm Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.348


O


Cod de identificare fiscala:                         1355770

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.

Jud. Prahova, Mun. Ploiești, Str. Găgeni, Nr.88, Cod postai 100137

Situația juridica:

Calcul accesorii pana ia data de: 27/06/2016


Stare:


305


Dobânzi si penalitati de întârziere aferente Taxei pe valoarea adaugata

Nr. Cri.

Document

Scadenta/ Data extras

Termen plata/ Data Plătii

Ctg. sume

Creditat

Modul

Obligație de plata

Obligația de plata neachitata

Dobanda calculata si neinstituita

Pen. de intarz. calc si neinstit.

Incasari

Sume de rambursat/ rambursări

Diferența

Atribu

Suma

Atribut

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141

DEC. IMP/F-MC 144/2/10.05.11

05/06/2011

05/06/2011

M*

13048655

2088750

0

0

0

0

2

DEC. ACC/783/11.03.16

05/06/2011

20/04/2016

M*

132930

132930

0

0

0

0

3

DEC. ACC/1500/11.04.16

05/06/2011

20/05/2016

M*

4882858

1628980

0

0

0

0

4

DEC. ACC/1500/11.04.16

05/06/2011

20/05/2016

PI*

1186888

1186888

»°-r-

0

0

0

5

-DEC. ACC/4293/27.06.16

05/06/2011

20/05/2016

M

3253878

3253878

Z 0

0

0

6

DEC. ACC/1500/11.04.16

25/03/2016

20/06/2016

M

767

767

I 0

0

0

0

7

DEC. ACC/1500/11.04.16 '

25/03/2016

20/06/2016

PI

384

384

0

0

0

0

8

DEC. ACC/2035/11.05.16

25/04/2016

20/06/2016

M

837

837

0

0

0

0

9

DEC. ACC/2035/11.05.16

25/04/2016

20/06/2016

PI

418

418

0

0

0

0

10

DEC. ACC/2035/11.05.16

25/03/2016

20/06/2016

M

3689

3689

0

0

0

0

11

DEC. ACC/2035/11.05.16

25/03/2016

20/06/2016

PI

1845

1845

0

0

0

0

12

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/05/2016

05/07/2016

M

797

797

0.

0

0

0

13

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/05/2016

05/07/2016

PI

399

399

0

0

0

0

14

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/04/2016

05/07/2016

M

5187

5187

0

0

0

0

15

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/04/2016

05/07/2016

PI

2594

2594

0

0

0

0

16

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/03/2016

05/07/2016

M

1118

1118

0

0

0

0

17

DEC. ACC/2335/31.05.16

25/03/2016

05/07/2016

PI

559

559

0

0

0

0

18

DEC. ACC/2653/14.06.16

25/04/2016 Neconfirmat

M

499

499

0

0

0

0

19

DEC. ACC/2653/14.06.16

25/04/2016 Neconfirmat

PI

250

250

0

0

0

0

20

DEC. ACC/2653/14.06.16

25/03/2016 Neconfirmat

M

1

1

0

0

0

0" SCNSx^ ȘcȘ’sl

SCNS


b"-

Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită ia nivelul Regiunii Ploiești Jud. Prahova, Mun. Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.348

O


305         Dobânzi si penalitati de întârziere aferente Taxei pe valoarea adaugata

Total impozit:

8310770

0 6

0

0

. 0

Debit

0

Dobanda

7117433

(din care 500 neconfirmati)

Amenda

0

Penalitate

0

Dobanda simpla

0

Penalitate de întârziere

1193337

(din care 250 neconfirmati)

Dobanda (eșalonare)

0

Penalitate de întârziere

0

(eșalonare)

Pag.


2/2cui: 1355770/ UserPANAITESCU GEORGETA


Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


Veniturile bugetelor locale

.00

250,876,534.59

.00

Impozit pe venit

030000

.00

1,661,500.75

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

1,661,500.75

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

96,352,334.61

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

95,552,290.62

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

800,043.99

.00

Alte impozite pe venit, profit

050000

.00

630,287.27

.00

Alte impozite pe venit, profit

055000

.00

630,287.27

.00

impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

48,612,694.47

.00

impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

41,227,560.79

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

11,931,649.82

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

29,295,910.97

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

6,227,322.82

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

3,498,930.28

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

2,717,788.54

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

10,604.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

1,157,452.86

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

358.00

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

52,764,005.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

51,790,005.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

724,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

250,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

21,004.26

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

21,004.26

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

41,318.00

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

41,318.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

10,220,256.01

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

9,279,507.52

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

5,675,995.30

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

3,603,512.22

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

896,855.00

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

43,893.49

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

6,952,867.44

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

4,366,069.02

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

4,366,069.02

.00

Venituri din dividende

300800

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dobânzi

310000

.00

531.00

.00

Alte venituri din dobânzi

310300

.00

531.00

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,175,165.04

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,131,580.04

.00

Contribuția persoanelor benef

331200

.00

43,585.00

.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

742,134.05

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

725,634.05

.00


Editat la data de: 23-JUN-16 15:23:jțW local

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


Credite

Incasari/Plati

Alte venituri din taxe adminis

345000

.00

16,500.00

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

4,708,897.54

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

4,467,943.48

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

4,467,943.48

.00

Alte amenzi, penalitati si con

355000

.00

240,954.06

.00

Diverse venituri

360000

.00

476,861.82

.00

Taxe speciale

360600

.00

15,607.00

.00

Venituri din ajutoare de stat

361100

.00

15,668.33

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

417,658.99

.00

Sume provenite din finanțarea

363202

.00

85,170.45

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

332,488.54

.00

Alte venituri

365000

.00

27,927.50

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

153,000.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

153,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

10,977,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

10,977,000.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

26,787.44

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

30,731.74

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

3,944.30

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

11,305,918.53

.00

Finanțarea acțiunilor privind

421000

.00

4,414.66

.00

Subvenții pentru finanțarea pr

421300

.00

14.15

.00

Subvenții de Ia bugetul de sta

422000

.00

11,245,862.72

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6,907.00

.00

Subvenții din bugetul de stat

424100

.00

48,720.00

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

14,084,546.24

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

14,084,546.24

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

14,084,546.24

.00

Cheltuielile bugetelor locale

323,199,944.00

231,673,251.11

91,526,692.89

Autoritari publice si acțiuni

510000

11,027,150.00

8,640,666.75

2,386,483.25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

6,450,000.00

5,334,364.00

1,115,636.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

4,067,290.00

2,968,919.33

1,098,370.67

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510000550000

165,860.00

82,369.07

83,490.93

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

510000570000

28,000.00

28,000.00

.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

316,000.00

227,014.35

88,985.65

Alte servicii publice generale

540000

21,280,000.00

20,240,495.42

1,039,504.58

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,000,000.00

53,738.05

946,261.95

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

540000510000

800,000.00

747,000.00

53,000.00

Titlul Vili PROIECTE CU FINANT

540000560000

680,000.00

664,495.85

15,504.15

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

540000810000

18,800,000.00

18,775,261.52

24,738.48

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,185,000.00

5,156,567.30

28,432.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

50,000.00

25,300.00

24,700.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

5,135,000.00

5,131,267.30

3,732.70

Ordine publica si siguranța na

610000

5,471,360.00

5,024,720.73

446,639.27

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

3,360,000.00

3,104,333.00

255,667.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

455,000.00

264,028.01

190,971.99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

1,656,360.00

1,656,359.72

.28

Invatamant

650000

73,408,910.00

68,624,898.71

4,784,011.29

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

59,882,400.00

57,994,316.12

1,888,083.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

9,730,950.00

7,985,774.65

1,745,175.35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

650000510000

167,000.00

146,000.00

21,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

566,000.00

167,796.00

398,204.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

650000560000

1,640,000.00

1,113,697.95

526,302.05

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

23,000.00

15,483.85

7,516.15

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

605,600.00

415,639.00

189,961.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

793,960.00

786,191.14

7,768.86

Sanatate

660000

7,398,540.00

2,841,927.20

4,556,612.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

660000100000

2,110,620.00

2,094,246.00

16,374.00

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

660000200000

24,900.00

22,614.80

2,285.20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

5,221,000.00

689,200.00

4,531,800.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660000570000

35,000.00

29,847.80

5,152.20

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

7,020.00

6,018.60

1,001.40

Cultura, recreere si religie

670000

42,950,700.00

25,260,413.07

17,690,286.93

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

670000200000

728,000.00

616,533.12

111,466.88

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

17,781,300.00

15,591,757.00

2,189,543.00

Titlul VIU PROIECTE CU FINANT

670000560000

24,222,870.00

8,860,940.18

15,361,929.82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

218,530.00

191,182.77

27,347.23

Asigurări si asistenta sociala

680000

31,163,954.00

27,411,304.80

3,752,649.20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

8,261,000.00

8,208,896.00

52,104.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

3,377,810.00

2,277,631.32

1,100,178.68

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

2,138,900.00

244,843.18

1,894,056.82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

17,139,464.00

16,672,794.50

466,669.50

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

246,780.00

7,139.80

239,640.20

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

18,978,410.00

17,682,283.98

1,296,126.02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

11,403,410.00

11,142,222.83

261,187.17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

700000510000

5,413,000.00

5,300,000.00

113,000.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

700000560000

1,858,000.00

1,238,924.52

619,075.48

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

304,000.00

1,136.63

302,863.37

Protecția mediului

740000

9,397,830.00

6,226,525.28

3,171,304.72

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

740000200000

8,812,830.00

5,925,216.74

2,887,613.26

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

585,000.00

301,308.54

283,691.46

Combustibili si energie

810000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

Transporturi

840000

89,488,090.00

37,123,689.42

52,364,400.58

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

6,760,370.00

6,431,006.66

329,363.34

TITLUL IV SUBVENȚII

840000400000

23,400,000.00

22,310,962.00

1,089,038.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

52,183,820.00

6,603,472.53

45,580,347.47

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

7,143,900.00

1,778,248.23

5,365,651.77

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 23-JUN-16

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuleli

Cod


Credite


EXCEDENT/DEF1CIT


.00            19,203,283.48


.00


Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

214,506,313.81

.00

Impozit pe venit

030000

.00

1,661,500.75

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

1,661,500.75

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

96,352,334.61

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

95,552,290.62

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

800,043.99

.00

Alte impozite pe venit, profit

050000

.00

630,287.27

.00

Alte impozite pe venit, profit

055000

.00

630,287.27

.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

48,612,694.47

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

41,227,560.79

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

11,931,649.82

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

29,295,910.97

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

6,227,322.82

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

3,498,930.28

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

2,717,788.54

.00

impozit pe terenul din extravi

070203

.00

10,604.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

1,157,452.86

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

358.00

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

52,764,005.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

51,790,005.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

724,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

250,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

21,004.26

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

21,004.26

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

41,318.00

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

41,318.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

10,220,256.01

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

9,279,507.52

.00

impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

5,675,995.30

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

3,603,512.22

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

896,855.00

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

.00

43,893.49

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

6,952,867.44

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

4,366,069.02

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

4,366,069.02

.00

Venituri din dividende

300800

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

2,586,798.42

.00

Venituri din dobânzi

310000

.00

531.00

.00

Alte venituri din dobânzi

310300

.00

531.00

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

2,175,165.04

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

2,131,580.04

.00

Contribuția persoanelor benef

331200

.00

43,585.00

.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

742,134.05

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

725,634.05

.00

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


Alte venituri din taxe adminîs

345000

.00

16,500.00

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

4,708,897.54

.00.

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

4,467,943.48

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

4,467,943.48

.00

Alte amenzi, penalitati si con

355000

.00

240,954.06

.00

Diverse venituri

360000

.00

391,691.37

.00

Taxe speciale

360600

.00

15,607.00

.00

Venituri din ajutoare de stat

361100

.00

15,668.33

.00

Sume provenite din finanțarea

363200

.00

332,488.54

.00

Sume provenite din finanțarea

363203

.00

332,488.54

.00

Alte venituri

365000

.00

27,927.50

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

10,824,000.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

153,000.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

10,977,000.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

55,627.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

6,907.00

.00

Subvenții din bugetul de stat

424100

.00

48,720.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

231,011,304.00

209,793,282.12

21,218,021.88

Autoritari publice si acțiuni

510000

10,861,290.00

8,558,297.68

2,302,992.32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

6,450,000.00

5,334,364.00

1,115,636.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

4,067,290.00

2,968,919.33

1,098,370.67

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

510000570000

28,000.00

28,000.00

.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

316,000.00

227,014.35

88,985.65

Alte servicii publice generale

540000

20,600,000.00

19,575,999.57

1,024,000.43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,000,000.00

53,738.05

946,261.95

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

540000510000

800,000.00

747,000.00

53,000.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

540000810000

18,800,000.00

18,775,261.52

24,738.48

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,185,000.00

5,156,567.30

28,432.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

50,000.00

25,300.00

24,700.00

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

5,135,000.00

5,131,267.30

3,732.70

Ordine publica si siguranța na

610000

5,471,360.00

5,024,720.73

446,639.27

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

3,360,000.00

3,104,333.00

255,667.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

455,000.00

264,028.01

190,971.99

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

1,656,360.00

1,656,359.72

.28

Invatamant

650000

70,974,950.00

66,725,009.62

4,249,940.38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

650000100000

59,882,400.00

57,994,316.12

1,888,083.88

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

650000200000

9,730,950.00

7,985,774.65

1,745,175.35

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

650000510000

167,000.00

146,000.00

21,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

566,000.00

167,796.00

398,204.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

23,000.00

15,483.85

7,516.15

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

605,600.00

415,639.00

189,961.00

Sanatate

660000

7,391,520.00

2,835,908.60

4,555,611.40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

660000100000

2,110,620.00

2,094,246.00

16,374.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

24,900.00

22,614.80

2,285.20

Sursa de finanțare Integral de la buget

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

5,221,000.00

689,200.00

4,531,800.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660000570000

35,000.00

29,847.80

5,152.20

Cultura, recreere si religie

670000

18,509,300.00

16,208,290.12

2,301,009.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

728,000.00

616,533.12

111,466.88

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

17,781,300.00

15,591,757.00

2,189,543.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

28,778,274.00

27,159,321.82

1,618,952.18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

8,261,000.00

8,208,896.00

52,104.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

3,377,810.00

2,277,631.32

1,100,178.68

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

17,139,464.00

16,672,794.50

466,669.50

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

16,816,410.00

16,442,222.83

374,187.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

11,403,410.00

11,142,222.83

261,187.17

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

700000510000

5,413,000.00

5,300,000.00

113,000.00

Protecția mediului

740000

8,812,830.00

5,925,216.74

2,887,613.26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

8,812,830.00

5,925,216.74

2,887,613.26

Combustibili si energie

810000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

7,450,000.00

7,439,758.45

10,241.55

Transporturi

840000

30,160,370.00

28,741,968.66

1,418,401.34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

6,760,370.00

6,431,006.66

329,363.34

TITLUL IV SUBVENȚII

840000400000

23,400,000.00

22,310,962.00

1,089,038.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

4,713,031.69

.00

Editat la data de: 23-JUN-16 15:23#90

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 23-JUN-16


Integral de la buget


Sursa de finanțare

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2016 Trezorerie Mun. Ploiești


Veniturr/Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locale

Diverse venituri

360000

Sume provenite din finanțarea

363200

Sume provenite din finanțarea

363202

Transferuri voluntare, altele

370000

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

Venituri din valorificarea uno

390000

Venituri din valorificarea uno

390100

Venituri din vanzarea locuințe

390300

Subvenții de la bugetul de sta

420000

Finanțarea acțiunilor privind

421000

Subvenții pentru finanțarea pr

421300

Subvenții de la bugetul de sta

422000

Sume primite de la UE/alti don

450000

Fondul European de Dezvoltare

450100

Sume primite in contul platilo

450102

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritati publice si acțiuni

510000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

510000550000

Alte servicii publice generale

540000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

540000560000

Invatamant

650000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

650000560000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

Sanatate

660000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

Cultura, recreere si religie

670000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

Asigurări si asistenta sociala

680000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

680000560000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

700000560000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

Protecția mediului

740000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

Transporturi

840000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

840000560000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

EXCEDENT/DEFIC1T

Incasari/Plati

Credite

.00

36,370,220.78

.00

.00

85,170.45

.00

.00

85,170.45

.00

.00

85,170.45

.00

.00

10,977,000.00

.00

.00

10,977,000.00

.00

.00

26,787.44

.00

.00

30,731.74

.00

.00

3,944.30

.00

.00

11,250,291.53

.00

.00

4,414.66

.00

.00

14.15

.00

.00

11,245,862.72

.00

.00

14,084,546.24

.00

.00

14,084,546.24

.00

.00

14,084,546.24

.00

92,188,640.00

21,879,968.99

70,308,671.01

165,860.00

82,369.07

83,490.93

165,860.00

82,369.07

83,490.93

680,000.00

664,495.85

15,504.15

680,000.00

664,495.85

15,504.15

2,433,960.00

1,899,889.09

534,070.91

1,640,000.00

1,113,697.95

526,302.05

793,960.00

786,191.14

7,768.86

7,020.00

6,018.60

1,001.40

7,020.00

6,018.60

1,001.40

24,441,400.00

9,052,122.95

15,389,277.05

24,222,870.00

8,860,940.18

15,361,929.82

218,530.00

191,182.77

27,347.23

2,385,680.00

251,982.98

2,133,697.02

2,138,900.00

244,843.18

1,894,056.82

246,780.00

7,139.80

239,640.20

2,162,000.00

1,240,061.15

921,938.85

1,858,000.00

1,238,924.52

619,075.48

304,000.00

1,136.63

302,863.37

585,000.00

301,308.54

283,691.46

585,000.00

301,308.54

283,691.46

59,327,720.00

8,381,720.76

50,945,999.24

52,183,820.00

6,603,472.53

45,580,347.47

7,143,900.00

1,778,248.23

5,365,651.77

.00

14,490,251.79

.00