Hotărârea nr. 195/2016

Hotãrârea nr. 195 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si aprobarea componentei acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 195


privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere propunerile formulate de consilieri pentru stabilirea componenței comisiilor de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

/X

In temeiul prevederilor art. 36 și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea unui număr de 7 comisii de specialitate, după cum urmează:

 • 1. Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze

 • 2. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale

 • 3. Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului

 • 4. Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • 5. Comisia pentru protecție și asistență socială

 • 6. Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport

 • 7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații

Art. 2 Aprobă componența comisiilor prevăzute la art. 1, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Dată în Ploiești, astăzi 27 iunie 2016

COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE F/C.’

studii, strategii și prognoze:                                                        "

 • - Dragulea Sanda

 • - Andrei Gheorghe

 • - Palaș-Alexandru Paul

 • - Sîrbu-Simion Gheorghe

 • - Staicu Zoia

2. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale:

 • - Vîscan Robert-Ionuț

 • - Dragulea Sanda

 • - Stanciu Marilena

 • - Dănescu Ștefan

 • - Mateescu Marius Nicolae

 • - Văduva Sorin

 • - Hodorog Bogdan

3. Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului:

 • - Sorescu Florina Alina

 • - Dănescu Ștefan

9

 • - Constantin Donald-Nicolae

 • - Neagu Florin-Daniel

 • - Tudor Aurelian-Dumitru

4. Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

 • - Botez George-Sorin-Niculae

 • - Dănescu Ștefan

 • - Ursu Răzvan-Ion

 • - Mateescu Marius-Nicolae

 • - Văduva Sorin

 • - Bolocan Iulian

 • - Tudor Eduard-Emilian

5. Comisia pentru protecție și asistență socială:

 • - Vîscan Robert-Ionuț

 • - Stanciu Marilena

 • - Dragulea Sanda

 • - Constantin Donald-Nicolae

  • - Enache Cristina-Ana-Maria

  • - Drăgușin Paulica

  • - Tudor Eduard-Emilian


(F Si

O 'IOi

6. Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sp:orț:^y

 • - Stanciu Marilena                                                       > v

 • - Dinu Marius-Andrei

 • - Sorescu Florina-Alina

 • - Văduva Sorin

 • - Băzăvan Larisa

7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații:

 • - Botez George-Sorin-Niculae

 • - Andrei Gheorghe

 • - Pană George

 • - Popa Gheorghe

 • - Nicolae Alexandri