Hotărârea nr. 194/2016

Hotãrârea nr. 194 privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploieşti

ROM ANI A

ÎViZAT

e/ntF

j LEG A Ui

TAT!

S E G Rg

TAR


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 194

privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Luând în considerare prevederile art. 11 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Ținând cont de prevederile art. 11(1) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de Validare în care s-a consemnat numărul de voturi exprimate pentru alegerea celor doi Viceprimari și din care reiese că au întrunit 17 voturi și respectiv 17 voturi;

în temeiul art. 45, art. 57 alin. 3 și alin. 7 și art. 77 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Alege în funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Ploiești pe domnul Ganea Cristian-Mihai și pe domnul Pană George.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 23 iunie 2016


Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru candidații propuși la funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor pentru alegerea în funcțiile de Viceprimari au vizat pe Nicolae Alexandri, Ganea Cristian-Mihai și Pană George.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

  • -  numărul consilierilor prezenti care si-au exprirp^Lyotul este de

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de ...... A.............

  • -  numărul de voturi nule este de .........P:.................


  • 1. Domnul Nicolae Alexandri a obținutvoturi.

  • 2. Domnul Ganea Cristian-Mihai a obținut.   ......voturi.

  • 3. Domnul Pană George a obținut... A.S."... voturi.

Comisia rde Validare constată că domnul                                 și

domnul                        .................. ....... au obținut numărul necesar de

voturi pentru a fi aleși în funcțiile de Viceprimari ai Municipiului Ploiești.