Hotărârea nr. 191/2016

Hotãrârea nr. 191 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 05 iunie 2016

TAR


HOTĂRÂREA Nr. 191

privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând procesul verbal întocmit de Comisia de validare în care se consemnează legalitatea alegerii consilierilor Municipiului Ploiești și prin care se propune validarea mandatelor acestora;

Luând în considerare prevederile art. 7 al Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

Având în vedere Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

în temeiul art. 31, alin. 3, art. 32, alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016, conform listei anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 iunie 2016.

Președinte de ședință Sîrbu-Simion GheorAsistent,

Sorescu Florina-Alina
Anexa

la Hotărârea Consiliului LocalnrJîf/23 iunie 2016

LISTA

consilierilor ale căror mandate au fost validate

 • 1. ANDREI GHEORGHE

 • 2. BĂZĂVAN LARISA

 • 3. BOLOCANIULIAN

 • 4. BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

 • 5. CONSTANTIN DONALD-NICOLAE

 • 6. DĂNESCU ȘTEFAN

X DINU MARIUS-ANDREI

 • 8. DRAGULEA SANDA

 • 9. DRĂGUȘINPAULICA

 • 10. ENACHE CRISTINA-ANA-MARIA

U.GANEA CRISTIAN-MIHAI

 • 12. HODOROG BOGDAN                       PMP

 • 13. MATEESCU MARIUS-NICULAE            ALDE

 • 14. NEAGU FLORIN-DANIEL                PNL

 • 15. NIC0LAE ALEXANDRI                PNL

 • 16. PALAȘ-ALEXANDRU PAUL                    ALDE

 • 17. PANĂ GEORGE                     ALDE

 • 18. POPA GHEORGHE                          PNL

19.STAICU ZOIA                                PNL

20.STANCIU MARILENA

21.SÎRBU-SIMION GHEORGHE

22.SORESCU FLORINA ALINA

 • 23. TUDOR AURELIAN-DUMITRU

 • 24. TUDOR EDUARD-EMILIAN

 • 25. URSU RĂZVAN-ION

 • 26. VÂDUVA SORIN

 • 27. VÎSCAN ROBERT-IONUT

PROCES- VERBAL încheiat astăzi, 23 iunie 2016

Astăzi, 23 iunie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, legalitatea alegerii fiecărui consilier la scrutinul din data de 5 iunie 2016, în baza documentelor comunicate de către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Ploiești, puse la dispoziție de către Secretarul Municipiului Ploiești, și anume: procesul - verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliului Local al Municipiului Ploiești la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și Monitorul Oficial cu lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 21 iunie 2016 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată și actualizată.

Comisia de Validare constată că numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din Circumscripția electorală nr. 1 Municipiul Ploiești a fost de 198.074 alegători și că la urne s-au prezentat 71.363 alegători. Din examinarea documentelor se constată că alegerea consilierilor nu s-a făcut prin fraudă electorală și nu au existat încălcări ale legii privind alegerile locale.

Comisia are în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 490/23.06.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12377/23.06.2016, de renunțare la mandatul de consilier local a domnului Dobre Adrian Florin, ales Primar al Municipiului Ploiești.

De asemenea, comisia a luat la cunoștință adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților Prahova nr. 388/14.06.2016 (înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12234/21.06.2016) de renunțare la validarea mandatului de consilier local a doamnei Gavrilescu Grațiela Leocadia, precum și de adresa nr. 383/14.06.2016 (înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12233/21.06.2016) prin care se propune validarea celor 4(patru) consilieri.

Totodată, comisia are în vedere adresa Partidului Mișcarea Populară nr.87/23.06.2016, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12366/23.06.2016, de renunțare la mandatul de consilier local a doamnei Bozianu Nicoleta-Cătălina, precum și confirmarea următorului supleant, respectiv a domnului Tudor Eduard-Emilian.

în conformitate cu prevederile art. 88, 89, 90, 91 și 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată, alesul local aflat în stare de incompatibilitate poate opta pentru una din funcțiile care atrage starea de incompatibilitate în termen de cel mult 15 zile de la validarea mandatului.

Comisia a avut în vedere și prevederile art. 57, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată.

Comisia a procedat la examinarea alegerii fiecărui consilier declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestora.

Pe cale de consecință comisia propune validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016, după cum urmează :

 • 1. ANDREI GHEORGHE

 • 2. BĂZĂVAN LARISA

 • 5. BOLOCAN IULIAN

 • 4. BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

 • 5. CONSTANTIN DONALD-NICOLAE

 • 6. DĂNESCU ȘTEFAN

 • 7. DINU MAR1US-ANDREI

 • 8. DRAGULEA SANDA

 • 9. DRĂGUȘINPAULICA

 • 10. ENACHE CRISTINA-ANA-MARIA

 • 11. GANEA CRISTIAN-MIHAI

 • 12. HODOROG BOGDAN                          PMP

 • 13. MATEESCU MARIUS-NICULAE              ALDE

 • 14. NEA GU FLORIN-DANIEL                          PNL

 • 15. NICOLAE ALEXANDRI                   PNL

 • 16. PALAȘ-ALEXANDR U PA UL                        ALDE

 • 17. PANĂ GEORGE                                ALDE

 • 18. POPA GHEORGHE                             PNL

19.STAICU ZOIA                                    PNL

20.STANCIU MARILENA

21.SÎRBU-SIMION GHEORGHE

22.SORESCU FLORINA ALINA

 • 23. TUDOR A URELIAN-DUMITRU

 • 24. TUDOR EDUARD-EMILIAN

 • 25. URSU RĂZVAN-ION

 • 26. VĂDUVA SORIN

 • 27. VÎSCANROBERT-IONUȚ

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de constituire.

Președinte