Hotărârea nr. 19/2016

Hotãrârea nr. 19 privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


(vTzat NTRU j LEGAUIVTATE | SECRgȚAR

■ ----HOTĂRÂREA Nr.19

privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Ionescu Cristian Ionuț, Popa Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Șerban Geta, Șuga Nicolae și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local;

Ținând cont de raportul Comisiei 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 25.01.2016 și raportul Comisiei 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 19.01.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), alin.(6) lit.a) punctele 1,4,5,11 și alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) în vederea achiziționării, reabilitării, întreținerii și modernizării Casei de Cultură a Sindicatelor situate în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 65, precum și a dezvoltării / diversificării activităților desfășurate în respectivul imobil, se aprobă constituirea comisiei de negociere cu proprietarul actual sau în vederea asocierii cu acesta în următoarea componență:

Consilier local Consilier local Consilier local Consilier local Consilier local

Iulian Liviu Teodorescu

Cristian Dumitru

Radu Socoleanu

Gheorghe Simion-Sîrbu Adrian Lupu

(2) Comisia va fi completată cu membri din aparatul de specialitate al primarului numiți prin dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar.

Art.2. (1) în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri, comisia va informa plenul Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la rezultatul negocierii.

(2) Dacă situația o impune, termenul de la alin. (1) poate fi prelungit cu încă 15 zile, prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

i JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


I

EXPUNERE DE MOTIVE

Situată în centrul municipiului, clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești, concepută în 1968, a fost executată după planurile arhitectului Gheorghe Dorin, fiind finalizată în 1972, cuprinzând o sală de spectacole de 600 dej locuri, o sală de conferințe de 200 de locuri, vestiare, sală de sport la subsol, săli pentru cercuri |i formații, bibliotecă, hol pentru bar și alte două mari holuri, grupuri sanitare, scări largi. Prin Arhitectură și prin activitățile desfășurate de-a lungul anilor, instituția a devenit emblematică pentru Ploiești, rolul său fiind foarte important pentru comunitate. Pentru dezvoltarea și buna desfășurare a activității specifice și reabilitarea imobilului, în timp sunt necesare lucrări de întrețineri, reparații capitale și de modernizare, fiind oportună atragerea de fonduri europene și susținerea ^financiară din partea municipiului Ploiești, în condițiile legii și în limita alocărilor din bugetul locjal, astfel încât respectiva casă de cultură să devină un centru multifuncțional la standardele superipare ale momentului.

Pentru asigurarea condițiilor juridice, tehnice și financiare în vederea întreținerii corespunzătoare / reabilitării / modernizării! după caz, Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, bulevardul Republicii, nr.65, avându-se îni vedere și dezvoltarea exploatării imobilului respectiv prin desfășurarea unor activități specifice, Jîn primă etapă se propune înființarea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării respectivei case de cultură în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local. Comisia ar urma să fie constituită din consilieri locali,i fiind completată cu membri din aparatul de specialitate al primarului numiți prin dispoziție a vicepijimarului cu atribuții de primar.

In cadrul Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România respectivele case de cultură au, conform Statutului A1N.C.C.S.R. prezentat pe site-ul acesteia, autonomie, personalitate juridică proprie, sediu și cont j^ancar.

Conform Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind inclusiv educația, cultura, tineretul, dezvoltarea urbană. De așemenea, consiliul local poate hotărî, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual in vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultura a Sindicatelor in domeniul public al Municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local

Potrivit art.36 alin.2 lit.c) si d) din Legea nr.215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata si actualizata: „Consiliul Local exercita atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului, precum si gestionarea serviciilor furnizate către cetaten'C. Totodată, Consiliul Local poate hotari, in condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

In conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, apobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa primarului, după caz, comisii -speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor si intereselor sale ’

In municipiul Ploiești, in centrul orașului este situata clădirea din B-dul Republicii nr.65 in care isi desfasoara activitatea Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești.

Având in vedere faptul ca instituția este reprezentativa pentru municipiul Ploiești prin activitatile desfășurate, pentru exploatarea in bune condiții a imobilului, in vederea executării de lucrări de intretinere, reparații si modernizare este necesara infiintarea unei comisii de negociere cu deținătorul actual in vederea asocierii cu acesta sau preluării respectivului imobil in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local.

Situația a fost supusa analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședi 19.01.2016, fiind emis aviz favorabil.

Director ExecuțiDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

Șef Serviciu S.I.E.B, Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

Direcția Economica,

Director Executiv,

Nicoleta CraQiunoiul B HAN' z-uiti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVlCIEC^


POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarareprivind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual in vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultura a Sindicatelor in domeniul public al Municipiului Ploiești si in administrarea consiliului local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULT TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere cu deținătorul actual în vederea asocierii cu acesta sau preluării Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea consiliului local