Hotărârea nr. 189/2016

Hotãrârea nr. 189 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 a proiectului Înlocuire tâmplărie la Colegiul Național I. L. Caragiale, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 a proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul Național I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 — „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 — „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun al Direcției Relații Internaționale și al Direcției Tehnic-Investiții privind aprobarea prelungirii proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul National I L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3, din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică;

în baza art. 20, alin.(l), lit.i), art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c), art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ,A

„Înlocuire tâmplărie la Colegiul Național 1. L. Caragiale" cod SMIS 53360, Axa prioritară nr. 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 4691/07.10.2014 în numele Municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi 22 iunie 2016

Președinte de ședin Gheorghe Sîrbu SimîContrasemnează Secretar, Simona/Ălbu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare pana la data de 31*10.2016 a proiectului „înlocuire tâmplar ie la Colegiul National I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 -„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 07.10.2014 a fost Încheiat contractul de finanțare nr. 4691 cu o valoare totală de 4.058.711,59 lei din care valoare totală eligibilă este de 3.837.492,50 lei si valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferenta acesteia este de 221.219,09 lei, cu perioada de implementare de 14 luni și 24 de zile și termen de finalizare 31.12.2015, proiectul fiind în implementare din data 08.10.2014.

Conform adresei nr. 6780/21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Astfel, ținând cont de cele expuse mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai GANEĂ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECJIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016 a proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul National I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 — „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, la data de 07.10.2014 a fost incheiat contractul de finanțare nr. 4691 cu o valoare totală de 4.058.711,59 lei din care:

  • - valoare totală eligibilă este de 3.837.492,50 lei;

  • - valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferenta acesteia este de 221.219,09 lei, cu perioada de implementare de 14 luni și 24 de zile și termen de finalizare 31.12.2015, proiectul fiind in implementare din data 08.10.2014.

Conform adresei nr. 6780/21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

La data curenta, stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 95%. Până la data de 30.06.2016 se estimează că stadiul fizic de execuție a lucrărilor va ramane de 95%, rămânând de executat după această dată un procent de 5%.

Contractul de finanțare nr. 4691/07.10.2014 a fost prelungit prin actul adițional nr. 2/23.12.2015 de la 31.12.2015 la 30.06.2016. Aferent prelungirii contractului de finanțare, contractul de execuție lucrări nr. 4933/14.03.2014, încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. SCUT CONSTRCT S.R.L. a fost prelungit pana in data de 31.05.2016.

Prin adresa nr. 10439/25.05.2016, SC SCUT CONSTRUCT SRL a solicitat prelungirea perioadei contractuale cu inca 30 de zile, respectiv pana la data de 30.06.2016.

Municipiul Ploiești a comunicat executantului lucrărilor de construcții refuzul prelungirii perioadei contractuale, astfel incat termenul limita pentru execuția lucrărilor a rămas 31.05.2016 in conformitate cu actul adițional nr. 5/09.12.2015.

Pe cale de consecința, începând cu data de 01.06.2016, Municipiul Ploiești, in calitate de achizitor, va deduce din prețul contractului nr. 4933/14.03.2014, cu titlu de penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din valoarea aferenta părții neexecutate din serviciile si/sau lucrările pentru care a primit ordinul de începere, pentru fiecare zi de întârziere.

Constructorul a fost notificat in acest sens prin adresa nr. 11060/01.06.2016, reprezentantul SC SCUT CONSTRUCT SRL luându-si angajamentul verbal ca va Q finaliza lucrările in cel mai scurt timp posibil.

Pe parcursul derulării lucrărilor, ritmul de execuție a lăsat uneori de dorit si de aceea constructorul a fost notificat in mod repetat sa ia masuri pentru remedierea situației, in caz contrar depășirea termenului contractual atrăgând sancțiuni, respectiv aplicarea de penalitati.

Recepția lucrărilor va necesita însă o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

De asemenea mai sunt activitati de publicitate - pentru promovarea proiectului si cu privire la rezultatele proiectului - si de audit final, care nu s-au putut efectua conform calendarului activităților aferent actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare. Aceste activitati depind de finalizarea lucrărilor si vor necesita de asemenea, o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

q        Sumele aprobate in bugetul local si in bugetul creditelor interne raman

nemodificate.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesara adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului pana la data de 31.10.2016.

Având în vedere adresa nr. 6780/17.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si înregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12288/22.06.2016, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 23.06.2016, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul National I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „înlocuire tâmplărie la Colegiul National I. L. Caragiale”, cod SMIS 53360, Axa prioritară 3 -îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructuriipentru formare profesională continuă și a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.

Direcția Relații Internationale Director Executiv, Milena

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv, Mădălina Crăciun
VIZAT,

Direcția Economica


Director Executiv,


Nicoleta Crăciujjioiu


VIZAT,

Direcția Administrație Publica,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana Popaîntocmit Unitatea de Implementare a Proiectului: Mădălina Crăciun

Diana Loghin

Dorina Constantin

Mihai Mihăilă ______„ _ ,

Ana Maria Sabadac

Simona Albu
>_SUD MUNTENIA țțPfa,

________________Agențiapentru Dezvoltare Regională^^*8*** .ȘCrl^eâ^aV-t.QQȘMn^n-Pantazi, nr.7Ă, Calarasi, tel: 0242-3 z\ * J S».! i? M î Nfi’ r. N ? ă :5<N?Ă

RE


$ Către: UAT Municipiul Ploiești Domnului Primar

£ De Ia: ADR Sud Muntenia

. Direcția Organism Intermedia? PORUN/Cfp/^ PL0/ESt/

.... ,; nr-2

22 -06- 2016


■                           -  - r                        ~                 j                                                   ---------------------------------------------------------------

Ref:     Act adițional privitor la prelungirea contractului de Pagini: 1+anexe

finanțare proiect „Înlocuire tamplarie la Colegiul național I.L. Caragiale” cod SMIS 53360


□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentării


] Rugam răspundeți


□ Pentru comunicare


Stimate Domnule Primar,

In luna mal 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu poate fi depășita.

Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.

întrucât proiectul „înlocuire tamplarie la Colegiul național I.L. Caragiale* nu se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca in conformitate cu „Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016” (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor șl indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de 23.06.2016 sa transmiteri la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care ie anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hotarare de Consiiu Județean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-s( finalizează activitatile proiectului, nu realizează indicatorii proiectului, nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor incheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare in condițiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar POR

Sef serviciu monitorizare proiecte POR George PI PER EA