Hotărârea nr. 188/2016

Hotãrârea nr. 188 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 până la data de 31.10.2016 al proiectului Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiesti, Bloc 9B1B2 str. Banesti nr.3, bloc 9C str. Banesti nr. 1, bloc 9D1D2 B-dul Republicii nr. 181, bloc 9E str. Sinaii nr.2, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.2. Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 188 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 până la data de 31.10.2016 al proiectului „REABILITARE TERMICĂ BLOCURI

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR.3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINĂII NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale, Direcției Tehnic-Investiții privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 până la data de 31.10.2016, al proiectului „REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINĂII NR.2”

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești

în baza art. 20, alin. (1), lit. i), art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/21.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia și înregistrată de Municipiul Ploiești cu nr. 12285/22.06.2016;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINĂII NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.2.: Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai GANEA, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 5096 din 08.04.2015 în numele municipiului Ploiești.

ART 3. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Dată in Ploiești astăzi, 22 iunie 2016


Președinte de Gheorghe-Sim


Albu


f' /I

Gontrasemnțază Secretar, A Simonaf Albu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 al proiectului „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe”

In cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, DMI.1.2. - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe, a fost finanțat proiectul „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, contract de finanțare nr. 5096 din 08.04.2015, cu o valoare totală de 3.595.562,09 lei, valoare totală eligibilă de 3.524.885,77 lei si valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 70.676,32 lei, cu termen de finalizare 30.06.2016, conform actului adițional 2/23.12.2015, aflat în implementare din data 08.04.2015.

Conform adresei nr.6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si inregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12285/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefmalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului si implicit a duratei Contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si a indicatorilor prevăzuti prin proiect, cat si in vederea asigurării funcționalității acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, estimam ca lucrările vor fî realizate in proporție de 95%. Menționam că lucrările de execuție nu se fmalizeaza până la data 30.06.2016 din următoarele motive:

  • - Vremea nefavorabila pe perioada iernii a dus la sistarea lucrărilor pe o perioada de 21 de zile calendaristice. S-a prelungit durata contractului de execuție lucrări prin actul adițional nr. 4/15.04.2016 cu perioada sistării, respectiv pana la data de 06.05.2016;

  • - In scopul stabilirii soluției de montare a tamplariei la balcoane, proiectantul - SC Intergroup Engineering SRL - a solicitat o expertiza tehnica a stării parapetilor balcoanelor. In baza expertizei realizate de SC AF CONSULTING SRL, proiectantul - SC Intergroup Engineering SRL - a emis o dispoziție de șantier care prevedea ca pentru fațada blocurilor 9D1 si 9D2, parapetii din sticla si metal, care prezintă un grad mare de uzura, sa fie dezafectați, iar balcoanele sa fie inchise cu termopan pe toata inaltimea. Asociația de proprietari a blocurilor 9 Dl 9 D2 nu a agreat aceasta soluție si nici plata in regie proprie a Întăririi parapetilor uzați. Din aceasta cauza a avut loc o stagnare a lucrărilor de realizare a fațadei blocurilor 9 D19D2, ceea ce a dus la intarzieri in realizarea lucrărilor de reabilitare. Pentru a se ajunge la un acord al tuturor pârtilor implicate, in ceea ce privește soluția de

O        realizare a fațadei blocului 9 D19D2 au avut loc intalniri repetate, la care au

participat reprezentanți ai asociației de proprietari, ai constructorului - SC AF CONSULTING SRL, ai proiectantului - SC Intergroup Engineering SRL, dirigintele de șantier si reprezentanți ai conducerii Municipiului Ploiești. Pe parcursul ultimei intalniri, pentru deblocarea situației si finalizarea obiectivului, executantul - SC AF CONSULTING SRL - a fost de acord sa realizeze din fonduri proprii intarirea parapetilor, lucrare care nu face parte din proiectul de reabilitare termica, dar este absolut necesara pentru montarea tamplariei la balcoane.

Apariția acestor lucrări suplimentare - generate de necesitatea intaririi parapetilor - a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de execuție al contractului de lucrări si prin urmare, de a nu mai putea realiza lucrările de reabilitare conform graficului de execuție stabilit.

In data de 25.04.2016, executantul a depus adresa nr. 8442, prin care solicita prelungirea termenului de execuție, pana la data de 31.05.2016. S-a Încheiat actul adițional nr. 5/05.05.2016 de prelungire a perioadei de execuție pana in data de 31.05.2016.

- Vremea nefavorabila (ploi abundente pe perioada primăverii) a determinat, de asemenea, intarzieri in execuția lucrărilor. Prin adresa nr. 10646/26.05.2016, constructorul a solicitat o noua prelungire pana in data de 10.06.2016, anexand buletine meteo de la Administrația Naționala de Meteorologie, pentru a dovedi ca au existat multe zile cu ploi in care nu a putut executa lucrări. Prin actul adițional nr. 6/31.05.2016 s-a prelungit perioada de execuție pana in data de 10.06.2016. De asemenea si in aceasta ultima etapa de prelungire au fost zile cu ploi, respectiv cu condiții nefavorabile desfășurării lucrărilor.

Recepția lucrărilor si obținerea certificatului de audit energetic sunt etape care vor necesita o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

De asemenea mai sunt activitati de publicitate - pentru promovarea proiectului si cu privire la rezultatele proiectului - si de audit final, care depind de finalizarea lucrărilor si vor necesita o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, dar nu mai târziu de 31.10.2016. în momentul de fată, perioada de implementare se fmalizeaza în data 30.06.2016.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Sprijinirea investițiilor in eficienta energetică a blocurilor de locuințe” si a cheltuielilor legate de proiect, necesare finalizării acestuia.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR.

BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAH NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1 «Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. «Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe”

A

In cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, DMI.1.2. - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe a fost fmantat proiectul „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, Contract de finanțare nr. 5096 din 08.04.2015, cu o valoare totală de 3.595.562,09 lei, valoare totală eligibilă de 3.524.885,77 lei si valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 70.676,32 lei, avand conform actului adițional nr. 2/23.12.2015 o perioada de implementare de 8 luni si 22 de zile si termen de finalizare 30.06.2016, aflat în implementare din data de 08.04.2015.

Conform adresei nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si înregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12285/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefmalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului si implicit a duratei Contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016, in scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si a indicatorilor prevăzuti prin proiect, cat si in vederea asigurării funcționalității acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, estimam ca lucrările vor fi realizate in proporție de 95%. Menționam că lucrările de execuție nu se finalizează până la data 30.06.2016 din următoarele motive:

  • - Vremea nefavorabila pe perioada iernii a dus la sistarea lucrărilor pe o perioada de 21 de zile calendaristice. S-a prelungit durata contractului de execuție lucrări prin actul adițional nr. 4/15.04.2016 cu perioada sistării, respectiv pana la data de 06.05.2016;

  • - In scopul stabilirii soluției de montare a tamplariei la balcoane, proiectantul - SC Intergroup Engineering SRL - a solicitat o expertiza tehnica a stării parapetilor balcoanelor. In baza expertizei realizate de SC AF CONSULTING SRL, proiectantul - SC Intergroup Engineering SRL - a emis o dispoziție de șantier care prevedea ca pentru fațada blocurilor 9D1 si 9D2, parapetii din sticla si metal, care prezintă un grad mare de uzura, sa fie dezafectați, iar balcoanele sa fie inchise cu termopan pe toata inaltimea. Asociația de proprietari a blocurilor 9 Dl 9 D2 nu a agreat aceasta soluție si nici plata in regie proprie a intaririi parapetilor uzați. Din aceasta cauza a avut loc o stagnare a lucrărilor de realizare a fațadei blocurilor 9 D19D2, ceea ce a dus la întârzieri in realizarea lucrărilor de reabilitare. Pentru a se ajunge la un acord al tuturor pârtilor implicate, in ceea ce privește soluția de realizare a fațadei blocului 9 D19D2 au avut loc întâlniri repetate, la care au participat reprezentanți ai asociației de proprietari, ai constructorului - SC AF CONSULTING SRL, ai proiectantului - SC Intergroup Engineering SRL, dirigintele de șantier si reprezentanți ai conducerii Municipiului Ploiești. Pe parcursul ultimei întâlniri, pentru deblocarea situației si finalizarea obiectivului, executantul - SC AF CONSULTING SRL - a fost de acord sa realizeze din fonduri proprii intarirea parapetilor, lucrare care nu face parte din proiectul de reabilitare termica, dar este absolut necesara pentru montarea tamplariei la balcoane.

Apariția acestor lucrări suplimentare - generate de necesitatea intaririi parapetilor - a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de execuție al contractului de lucrări si prin urmare, de a nu mai putea realiza lucrările de reabilitare conform graficului de execuție stabilit.

In data de 25.04.2016, executantul a depus adresa nr. 8442, prin care solicita prelungirea termenului de execuție, pana la data de 31.05.2016. S-a Încheiat actul adițional nr. 5/05.05.2016 de prelungire a perioadei de execuție pana in data de 31.05.2016.

- Vremea nefavorabila (ploi abundente pe perioada primăverii) a determinat, de asemenea, intarzieri in execuția lucrărilor. Prin adresa nr. 10646/26.05.2016, constructorul a solicitat o noua prelungire pana in data de 10.06.2016, anexand buletine meteo de la Administrația Naționala de Meteorologie, pentru a dovedi ca au existat multe zile cu ploi in care nu a putut executa lucrări. Prin actul adițional nr. 6/31.05.2016 s-a prelungit perioada de execuție pana in data de 10.06.2016. De asemenea si in aceasta ultima etapa de prelungire au fost zile cu ploi, respectiv cu condiții nefavorabile desfășurării lucrărilor.

Recepția lucrărilor si obținerea certificatului de audit energetic sunt etape care vor necesita o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

De asemenea mai sunt activitati de publicitate - pentru promovarea proiectului si cu privire la rezultatele proiectului - si de audit final, care depind de finalizarea lucrărilor si vor necesita o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

Sumele aprobate in bugetul local si bugetul creditelor interne raman nemodificate.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, dar nu mai târziu de 31.10.2016. In momentul de fată, perioada de implementare se finalizează în data 30.06.2016.

Având in vedere adresa nr.6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si înregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12285/22.06.2016, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 23.06.2016, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 al proiectului „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, cod SMIS 56124, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.2.: Sprijinirea investițiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuințe.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 5096/08.04.2015 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 9B1B2 STR. BĂNEȘTI NR. 3, BLOC 9C STR. BĂNEȘTI NR. 1, BLOC 9D1D2 B-DUL REPUBLICII NR. 181, BLOC 9E STR. SINAII NR.2”, cod SMIS 56124.

Direcția Relații Internationale


Director Executiv,


Milena Perpe^ea^/


Direcția Tehnic-Investitii Director Executiv, Madalina CrăciunVIZAT,

Direcția Economica

Director ExecutivDirecția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv, Georgiana Popa

>_SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională^

Str. GeiTerâț;.țprf5rantin-Pantazt;T)r:7A, Câlarasl, tel: Q242±HU69,—fax ; 0242^34 3
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


i.rd


Bd. Republicii, nr.2

•Wfe--

2 2 -06- 2016


£ De la: ADR Sud Muntenia

Direcția Organism Intermediar POR


£ Ref: ♦ Act adițional privitor la prelungirea contractului de Pagini; 1+anexe finanțare proiect „Reabilitare termica blocuri în municipiul Ploiești Bloc 9B1-B2 str. Bănești nr.3, Bloc 9C str.Bănești nr.1, Bloc 9D1-D2 b-dul Republicii nr.181, Bloc 9E str. Sinaîi nr.2” cod SMIS 56124

□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii | Rugăm răspundeți □ Pentru comunicare

Stimate Domnule Primar,

In luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu poate fi depășita.

Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.


întrucât proiectul „Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești Bloc 9B1-B2 str. Bănești nr.3, Bloc 9C str.Bănești nr.1, Bloc 9D1-D2 b-dul Republicii nr.181, Bloc 9E str. Sinaii nr.2” nu se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca in conformitate cu „Instrucțiunea" AMPOR nr. 146/2016" (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de 23.06.2016 sa transmiteți la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hotarare de Consiliu Județean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-si finalizează activitățile proiectului, nu realizează indicatorii proiectului, nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor încheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare In condițiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism intermediar POR

Sef serviciu monitorizare proiecte POR


George PIPEREA