Hotărârea nr. 187/2016

Hotãrârea nr. 187 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 a proiectului Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii Poli de Crestere

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 a proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea si Raportul de Specialitate comun al Direcției Relații Internaționale și Direcției Tehnic-Investiții privind aprobarea prelungirii proiectului „Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

In baza art. 20, alin (1), lit. i), art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr.146/17.06.2016 privind modificarea și completarea Instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 12289/22.06.2016;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”;

Art.2. Suma necesară finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii) a fost aprobată prin: Hotărârea Consiliului Local nr. 33/29.01.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 47/01.02.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 155/23.05.2016.

Art.3. Se împuternicește domnul Cristian Mihai Ganea, în funcția de Viceprimar cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 4592/30.06.2014 în numele Municipiului Ploiești.

Art.4. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești astăzi, 22 iunie 2016.


Contrasemnează Secretar, Simona Albu

Mbu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2016 pana la data de 31.10.2016 al

proiectului„Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție O 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”, la data de 30.06.2014 a fost încheiat contractul de finanZare nr.4592.

Valoarea totală inițiala a proiectului de finanțare a fost de 88.959.388,71 lei din care :

 • - Valoarea totală eligibilă a fost de 76.138.858,14 lei din care AM POR acordă un procent de 4,41 % respectiv 3.356.036,24 lei, iar diferența de 72.782.821,90 suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești;

 • - Valoarea totală neeligibilă a fost de 12.820.530,57 lei.

în data de 23.04.2015 s-a incheiat actul adițional nr.l la contractul de finanțare nr.4592 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare a fost diminuată la 77.437.985,08 lei, fără majorarea valorii eligibile acordată de AM POR, respectiv 3.356.036,24 lei.

In data de 29.09.2015 s-a incheiat actul adițional nr.2 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare nr. 4592 nu s-a modificat rămânând la valoarea de O 77.437.985,08 lei, dar s-a modificat valoarea totală eligibilă nerambursabilă acordată de AM POR la un procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului de finanțare, din care:

 • - Valoarea totală eligibilă este de 65.619.247,59 lei din care AM POR acordă un procent de 50% respectiv 32.809.623,79 lei, iar diferența de 32.809.623,79 lei suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești.

 • - Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferenta acesteia este de 11.818.737,49 lei.

Conform adresei nr. 6780 din 21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare deși depășește 5.000.000 euro se finalizează pana la data de 01.11.2016) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016, în scopul indeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, deși stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 100 %, celelalte activitati premergătoare finalizării proiectului (recepția lucrărilor, activitatea de audit final, activitatea de publicitate, angajarea de personal, obținere autorizații funcționare, etc) nu se pot efectua, necesitând o perioada suplimentara de realizare pentru a se putea asigura funcționalitatea proiectului.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act adițional de prelungire al contractului de finanțare (30.06.2016) sunt următoarele:

 • 1. Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de la data de 30.04.2016 pana la data de 10.06.2016, din cauza lucrărilor diverse si neprevazute/suplimentare aparute pe Q parcursul contractului de lucrări si sistărilor de lucrări ca urmare a:

 • - condițiilor climaterice nefavorabile pentru care lucrările au fost sistate cu ordinul de sistare a lucrărilor nr. 001498/21.01.2016 si reluate prin ordinul de reluare nr. 002232/01.02.2016, fapt ce a determinat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prin actul adițional nr. 8/26.04.2016 cu 14 zile de la 30.04.2016 pana la data de 14.05.2016.

 • - lucrărilor incidente/neprevazute ca diverse si neprevăzute ce au aparut pe parcursul derulării contractului de lucrări nr. 021172/20.11.2014 si care s-au datorat unor elemente neprevăzute independente de voința Unitatii Administrativ Teritoriale Municipul Ploiești (care au rezultat in urma modificărilor de soluții tehnice, cantitati suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări pentru care proiectantul a emis dispoziții de

0 șantier cu soluțiile tehnice corespunzătoare).

Apariția acestor lucrări incidente/neprevazute a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de execuție al contractului de lucrări si, prin urmare, nu a putut realiza lucrările conform graficului de execuție stabilit si aprobat, drept pentru care a solicitat prelungirea termenului de execuție.S-a incheiat actul adițional nr. 9/13.05.2016 prin care termenul de execuție a lucrărilor a fost prelungit cu 6 zile de la 14.05.2016 pana la data de 20.05.2016;

 • - lucrărilor suplimentare adiționale (instalații electrice si iluminat - racordarea la rețeaua de distribuție Electrica, bazin retentie, amenajare teren si mobilier urban - Poarta Acces, rețea canalizare pluviala - sistem de drenuri la pista de galop) care au aparut pe parcursul derulării contractului de lucrări nr. 021172/20.11.2014, ce nu au fost incluse in contractul inițial, dar care din cauza unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului de lucrări.

Lucrările suplimentare adiționale au fost supuse procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare (conform prevederilor art.122, lit.i din OUG nr. 34/2006 ). Procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru lucrările suplimentare adiționale s-au incheiat in data de 02.06.2016 prin incheierea actelor adiționale nr. 10/01.02.2016, nr. 11/02.06.2016, nr. 12/02.06.2016 si nr. 13/02.06.2016. Conform acestor acte adiționale, termenul de execuție al lucrărilor a fost cu prelungit de la 20.05.2016 pana la data de 10.06.2016.

 • 2. Ținând cont de prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pana la 10.06.2016, precum si de celelalte etape care le mai are de parcurs proiectul (recepție lucrări, audit final, publicitate, obținere autorizații), nu se poate asigura funcționalitatea proiectului pana la 30.06.2016.

 • 3. Pana la 30.06.2016 nu este posibila crearea de 30 locuri de munca noi (indicator obligatoriu din Cererea de Finanțare), deoarece Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi si a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, pus pe ordinea de zi in ședința ordinara a Consiliului Local in data de 30.05.2016, a fost amanat pentru o data ulterioara.

Suma necesară finalizării proiectului a fost aprobata prin Suma necesară finalizării proiectului (aprobata prin HCL nr. 33/29.01.2016, HCL nr. 153/01.05.2016, HCL nr. 47/01.02.2016, HCL nr. 155/23.05.2016) va fi suportata integral de către beneficiar si ramane nemodificata.

Plecând de la graficul pe care proiectul il mai are de parcurs, este necesara adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, dar nu mai târziu de 31.10.2016. In momentul de fata, perioada de implementare se finalizează in data de 30.06.2016.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 si a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului „Modemizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”.

Cristian Mih


VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Miha/GANEAr

Direcția Relații Internationale Direcția Tehnic-Investitii

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2016 pana la data de 31.10.2016 al proiectului„Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”, la data de 30.06.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4592.

Valoarea totală inițiala a proiectului de finanțare a fost de 88.959.388,71 lei din care :

 • - Valoarea totală eligibilă a fost de 76.138.858,14 lei din care AM POR acordă un procent de 4,41 % respectiv 3.356.036,24 lei, iar diferența de 72.782.821,90 suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești;

 • - Valoarea totală neeligibilă a fost de 12.820.530,57 lei.

In data de 23.04.2015 s-a încheiat actul adițional nr.l la contractul de finanțare

3                                                                                                                               3

nr.4592' prin care valoarea totală a proiectului de finanțare a fost diminuată la 77.437.985,08 lei, fără majorarea valorii eligibile acordată de AM POR, respectiv 3.356.036,24 lei.

In data de 29.09.2015 s-a încheiat actul adițional nr.2 prin care valoarea totală a proiectului de finanțare nr. 4592 nu s-a modificat rămânând la valoarea de 77.437.985,08 lei, dar s-a modificat valoarea totală eligibilă nerambursabilă acordată de AM POR la un procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului de finanțare, din care:

 • - Valoarea totală eligibilă este de 65.619.247,59 lei din care AM POR acordă un procent de 50% respectiv 32.809.623,79 lei, iar diferența de 32.809.623,79 lei suportată de beneficiar, UAT Municipiul Ploiești.

 • - Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferenta acesteia este de 11.818.737,49 lei.

Conform actului adițional nr. 3/23.12.2015 perioada de implementare a proiectului este de 6 luni si 1 zi si termen de finalizare 30.06.2016, aflat in implementare din data de 01.07.2014.

Conform adresei nr. 6780/21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia si înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 12289/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 -2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare deși depășește 5.000.000 euro se finalizează pana la data de 01.11.2016) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei Întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect, cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Pana la data de 30.06.2016, deși stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 100 %, celelalte activitati premergătoare finalizării proiectului (recepția lucrărilor, activitate de audit final, activitate de publicitate, angajarea de personal, obținere autorizații funcționare, etc) nu se pot efectua, necesitând o perioada suplimentara de realizare pentru a se putea asigura funcționalitatea proiectului.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act adițional de prelungire al contractului de finanțare (30.06.2016) sunt următoarele:

 • 1. Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de la data de 30.04.2016 pana la data de 10.06.2016, din cauza lucrărilor diverse si neprevazute/suplimentare aparute pe parcursul contractului de lucrări si sistărilor de lucrări ca urmare a:

 • - condițiilor climaterice nefavorabile pentru care lucrările au fost sistate cu ordinul de sistare a lucrărilor nr. 001498/21.01.2016 si reluate prin ordinul de reluare nr. 002232/01.02.2016, fapt ce a determinat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prin actul adițional nr. 8/26.04.2016 cu 14 zile de la 30.04.2016 pana la data de 14.05.2016.

 • - lucrărilor incidente/neprevazute ca diverse si neprevăzute ce au aparut pe parcursul derulării contractului de lucrări nr. 021172/20.11.2014 si care s-au datorat unor elemente neprevăzute independente de voința Unitatii Administrativ Teritoriale Municipul Ploiești (care au rezultat in urma modificărilor de soluții tehnice, cantitati suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări pentru care proiectantul a emis dispoziții de șantier cu soluțiile tehnice corespunzătoare).

Apariția acestor lucrări incidente/neprevazute a pus constructorul in imposibilitatea de a respecta termenul de execuție al contractului de lucrări si, prin urmare, nu a putut realiza lucrările conform graficului de execuție stabilit si aprobat, drept pentru care a solicitat prelungirea termenului de execuție.

S-a încheiat actul adițional nr. 9/13.05.2016 prin care termenul de execuție a lucrărilor a fost prelungit cu 6 zile de la 14.05.2016 pana la data de 20.05.2016;

- lucrărilor suplimentare adiționale (instalații electrice si iluminat - racordarea la rețeaua de distribuție Electrica, bazin retentie, amenajare teren si mobilier urban - Poarta Acces, rețea canalizare pluviala - sistem de drenuri la pista de galop) care au aparut pe parcursul derulării contractului de lucrări nr. 021172/20.11.2014, ce nu au fost incluse in contractul inițial, dar care din cauza unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări.

Lucrările suplimentare adiționale au fost supuse procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare (conform prevederilor art.122, lit.i din OUG nr. 34/2006 ). Procedurile de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru lucrările suplimentare adiționale s-au încheiat in data de 02.06.2016 prin încheierea actelor adiționale nr. 10/01.02.2016, nr. 11/02.06.2016, nr. 12/02.06.2016 si nr. 13/02.06.2016. Conform acestor acte adiționale, termenul de execuție al lucrărilor a fost cu prelungit de la 20.05.2016 pana la data de 10.06.2016.

 • 2. Ținând cont de prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pana la 10.06.2016, precum si de celelalte etape care le mai are de parcurs proiectul (recepție lucrări, audit final, publicitate, obținere autorizații), nu se poate asigura funcționalitatea proiectului pana la 30.06.2016.

 • 3. Pana la 30.06.2016 nu este posibila crearea de 30 locuri de munca noi (indicator obligatoriu din Cererea de Finanțare), deoarece Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi si a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, pus pe ordinea de zi in ședința ordinara a Consiliului Local in data de 30.05.2016, a fost amanat pentru o data ulterioara.

O

Suma necesară finalizării proiectului (aprobata prin HCL nr. 33/29.01.2016, HCL nr. 153/01.05.2016, HCL nr. 47/01.02.2016, HCL nr. 155/23.05.2016) va fi suportata integral de către beneficiar si ramane nemodificata.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, respectiv 31.10.2016.

Având in vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisa de Agenția pentru Dezvoltare Regionala - Sud Muntenia si inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 12289/22.06.2016 prin care ni se solicita transmiterea unor documente pana la data de 23.06.2016, se impune aprobarea in regim de urgenta a proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4592/30.06.2014 până la data de 31.10.2016 si a cheltuielilor necesare finalizării proiectului ”Modemizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”, cod SMIS 47690, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere , Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii „Poli de Creștere”.


Direcția Relații Internationale Director Executiv, Milena ț^rpqfea


Direcția Tehnic-Investitii Director Executiv, Madalina CrăciunVIZAT,Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Craâunoiu 7 2 JUH W ^^7


Direcția Administrație Publica,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Georgiana Popaîntocmit,


Unitatea de Implementare a Proiectului


Manager proiect:

Asistent manager proiect:

Responsabil tehnic:

Responsabil financiar:

Responsabil achiziții publice:

Responsabil juridic:

Irina Nicolescu

Alexandra Ligia Staicu Virgil Razvan Farcas Ramona Oana Marcu Elena Claudia Carbureanu Eduard Adrian Androne£1


>.SUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii

] Rugăm răspundeți □ Pentru comunicare

Stimate Domnule Primar,

In luna mal 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare deși depășește 5.000.000 euro, se finalizează pana la data de 01.11.2016) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu poate fi depășita.

-Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.

‘         întrucât proiectul „Modernizarea/ extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești” nu se va finaliza pana la data de

30.06.2016, va comunicam ca în conformitate cu „Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016” (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și fn vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (c-heltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de 23.06.2016 sa transmiteri la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hotarare de Consiliu Județean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-si finalizează activitatile proiectului, nu realizează indicatorii proiectului,' nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor încheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare in condițiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar

Mariana VISAN            -

Sef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA