Hotărârea nr. 186/2016

Hotãrârea nr. 186 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 1887 /11.07.2011 pâna la data de 31.10.2016 pentru proiectul Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 1887 /11.07.2011 până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun al Direcției Relații Internaționale, al Direcției Tehnic-Investiții și al unității de implementare a proiectului "Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3 îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică;

în baza art. 20, alin (1), lit. i), art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată ca urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității ac;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 12286/22.06.2016;

în conformitate cu prevederile Hotătârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T ĂR Ă S T E :

Art.1. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ” Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3 îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 1887 /11.07.2011 în numele Municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4, Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești astăzi, 22 iunie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016 pentru proiectul "Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, la data de 11.07.2011 a fost incheiat contractul de finanțare nr. 1887, cu o valoare totală de 3.900.728,10 lei din care valoare totală eligibilă este de 2.575.710,00 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului), valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferenta acesteia este de 714.695,70 lei, valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile este de 610.322,40 lei.

Conform adresei nr. 6780 din 21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 12286/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 -2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefînalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), este necesara o prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului până la data de 31.10.2016.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

Direcția Relații Internationale Direcția Tehnic-Investitii

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, la data de 11.07.2011 a fost Încheiat contractul de finanțare nr. 1887, cu o valoare totală de 3.900.728,10 lei din care:

  • - valoare totală eligibilă este de 2.575.710,00 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului),

  • - valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferenta acesteia este de O 714.695,70 lei,

-valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile este de 610.322,40 lei.

Conform solicitării de prelungire a contractului de finanțare, transmisă în data de 23.11.2015 către ADR si MDRAP, perioada de implementare este de 53 luni si 20 zile și termen de finalizare 31.12.2015.

Conform adresei nr. 6780 din 21.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 12286/22.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, in cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefmalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) a unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că finalizarea proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), propunem sa se prelungească termenul de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 31.10.2016.

La data curenta, stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 54 %, rămânând de executat după această dată un procent de 46 %.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act adițional de prelungire al contractului de finanțare sunt următoarele:

1. Pentru finalizarea obiectivului, in luna decembrie 2015 a fost demarata procedura de achiziție publica a contractului de lucrări pentru restul de executat, rezultat in urma rezilierii contractului de lucrări încheiat cu S.C. GAN TFIREX SISTEM GRUP S.R.L. Buzău.

După finalizarea procedurii de achiziție, oferta declarata castigatoare a fost cea depusa de S.C. Scut Construct S.R.L. Ploiești, avand valoarea de 1.179.418 lei fara TVA, iar in data de 07.03.2016 s-a încheiat contractul de lucrări nr. 4946.

Pe perioada întreruperii lucrărilor, deși au fost realizate masuri de protejare dispuse de proiectant, in șantier s-au constatat o serie de infiltrații de la acoperișul ce nu a avut montata învelitoarea, ce au produs degradări parțiale la pereții interiori de compartimentare.

In data de 07.03.2016 a fost convocata o întâlnire la sediul autoritatii contractante, in scopul organizării reluării lucrărilor la acest obiectiv. Cu aceasta ocazie a fost prezentata situația din șantier, au fost discutate aspectele legate de derularea activității in șantier împreuna cu celalalt executant - S.C. Inscons S.R.L. Ploiești si a fost stabilita, de comun acord, ca data de începere a lucrărilor sa fie 10.03.2016.

In data de 09.03.2016 a fost emis ordinul de începere lucrări nr. 5079, prin care, in conformitate cu prevederile art. 7.1 din contractul de lucrări nr. 4946/07.03.2016, autoritatea contractanta dispunea începerea lucrărilor cu data de 10.03.2016.

Ordinul a fost contestat de S.C. Scut Construct S.R.L. care invoca faptul ca nu sunt întrunite condițiile legale cu privire la începerea lucrărilor, respectiv nu a constituit garanția de buna execuție, iar amplasamentul nu a fost predat conform prevederilor art. 13.2 din contract, solicitând totodată retragerea acestui ordin, deși isi asumase inițial aceasta data.

9

Autoritatea contractanta a organizat mai multe întâlniri in scopul clarificării aspectelor legate de începerea lucrărilor in șantier, stabilirea unui program cu ordinea operațiilor ce reveneau celor doua firme, acceptând reluarea procedurii de predare a amplasamentului si începerea lucrărilor cu data de 29.03.2016.

Toate aceste masuri organizatorice precum si perioada bogata in precipitații ce a urmat datei de incepere a lucrărilor au condus la întârzierea executării lucrărilor de montare a învelitorii, fapt ce a dus la imposibilitatea continuării lucrărilor atat din interiorul clădirii dar si a amenajărilor exterioare.

2. La data rezilierii contractului cu S.C. GAN TFIREX SISTEM GRUP S.R.L., au fost sistate si lucrările executate de S.C. INSCONS S.R.L. Ploiești, fiind emis ordin de sistare pana la atribuirea restului de lucrări, având in vedere ca lucrările celor doi executanți trebuiau corelate in anumite etape de execuție.

A

începând cu data de 26.04.2016 s-a dispus reluarea lucrărilor in șantier pentru S.C. INSCONS S.R.L., dar constructorul a contestat ordinul de reluare si a solicitat revenirea asupra măsurii de aplicare de penalitati si corelarea termenului de finalizare cu termenul acordat prin contract celuilalt constructor.

In urma întâlnirilor si a corespondentei purtate cu autoritatea contractanta, constructorul si-a însușit punctul de vedere al beneficiarului si a reînceput activitatea in șantier, efectuând remedierile datorate infiltrațiilor si continuând restul de lucrări.

Cu toate acestea, ritmul de execuție a lucrărilor a lăsat de dorit, si de aceea constructorii au fost notificați in mod repetat sa ia masuri pentru remedierea situației si accelerarea finalizării lucrărilor. In acest scop se organizează întâlniri de lucru in șantier cu toti factorii implicați in derularea proiectului astfel incat problemele întâmpinate de aceștia in executarea lucrărilor sa se rezolve cat mai rapid.

Recepția lucrărilor si obținerea avizelor/autorizațiilor de funcționare sunt etape care vor necesita o perioada suplimentara pentru realizare, după data de 30.06.2016.

De asemenea mai sunt de realizat activitati de publicitate pentru promovarea proiectului si cu privire la rezultatele proiectului si de audit financiar final, care nu s-au putut efectua conform calendarului activitatilor aferent actului adițional nr. 7 la contractul de finanțare.

3

Aceste activitati depind de finalizarea lucrărilor si vor necesita de asemenea, o perioada de timp suplimentara pentru realizarea lor, după data de 30.06.2016.

Tot o activitate a proiectului, ce urmeaza sa se realizeze după finalizarea lucrărilor, este angajarea de personal, avand in vedere ca prin implementarea acestui proiect se vor crea 23 de noi locuri de munca.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului până la data de 31.10.2016.

Sumele necesare finalizării proiectului, aprobate in bugetul local si bugetul creditelor interne, raman nemodificate.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 pentru proiectul ”Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara”, cod SMIS 18105, Axa prioritară 3. „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Direcția Relații Internationale                        Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv,                                    Director Executiv,

Milena Perpelea                                 Madalina Crăciun


VIZATDirecția Economica


Direcția Administrație Publica,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Execuți

Nicoleta Craciunoiu

2 2JJJ2016 //,

întocmit,

Director Executiv, Georgiana PopaUnitatea de Implementare a Proiectului  ■ Responsabil proiect:         Anca Agapie<—ajJ-

Asistent manager :           Di ana Loghin

Responsabil tehnic:          Mariana Stochita.

Responsabil financiar:        Elena Toma

Responsabil achiziții publice: Ana Maria Sabadac Responsabil juridic:          Cătălin Dobrescu22 -06- 2016O Ref:     Act adițional privitor la prelungirea contractului de Pagini: 1+anexe


finanțare proiect „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara" cod SMIS 18105

□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii SI Rugăm răspundeți □ Pentru comunicare

Stimate Domnule Primar,

In luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu poate fi depășita.

Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.

întrucât proiectul „Schimbare..destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara" nu se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca in conformitate cu „Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016” (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii -integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de 23.06.2016 sa transmiteți la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hotarare de Consiliu Județean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-si finalizează activitatile proiectului, nu realizează indicatorii proiectului, nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor incheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare in condițiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar POR Mariana VIȘAN

Sef serviciu monitorizare proiecte POR George PIPEREA