Hotărârea nr. 185/2016

Hotãrârea nr. 185 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 până la data de 31.10.2016 a proiectului Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice – Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii Intreprinzători Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Ploieşti, cod SMIS 39328, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană

ROMANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 185

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 până la data de 31.10.2016 a proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Ploiești, cod SMIS 39328, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun al Direcției Relații Internaționale, Direcției Tehnic - Investiții privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 pănă la data de 31.10.2016 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești

în baza art. 20, alin. (1), lit. i), art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordata urmare aplicării instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia și înregistrată de Municipiul Ploiești cu nr 12287/22.06.2016;

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

ART 1. Se aprobă data de 31.10.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea, sa semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3747/28.06.2013 în numele municipiului Ploiești.

ART 3. Direcția Relații Internationale, Direcția Tehnic-Investitii si Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Dată in Ploiești astăzi, 22 iunie 2016

.^1

Președinte de șediț(ță;

Contrasemnează^

Simonu Ăl


Secretar, bu


Gheorghe-Simon Șitai

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Ploiești, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”

In cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de creștere a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, Contract de finanțare nr. 3747/28.06.2013, cu o valoare totală de 12.057.946,20 lei, valoare totală eligibilă de 8.151.110,21 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 3.906.835,99 lei, avand conform actului adițional nr. 4/28.12.2015 o perioada de implementare de 36 de lunisi 3 zile și termen de finalizare 30.06.2016, aflat în implementare din data 29.06.2013.

Conform adresei nr. 12287/22.06.2016, transmisa de ADR Sud Muntenia, in lima mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare. In cadrul acestei întâlniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că implementare proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului si implicit a duratei Contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016, in scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si a indicatorilor prevăzut! prin proiect, cat si in vederea asigurării funcționalității acestuia.

Termenul de finalizare al contractului de lucrări a fost 05.06.2016. Constructorul a solicitat recepția lucrării. Recepția a fost stabilita pentru data de 27.06.2016. Pentru recepția finala a lucrărilor fara obiectiuni, exista posibilitatea sa apara necesitatea efectuării unor remedieri.

In urma vizitei la fata locului efectuata de reprezentanții ADR Sud Muntenia in data de 15.06.2016, pentru a evalua stadiul de implementare al proiectului, s-a constatat ca mai sunt de finalizat activitati legate de angajari, intabularea clădirii si obținerea avizelor de funcționare necesare pentru ca in structura de afaceri sa funcționeze minim 9 IMM-uri si minim 33 persoane angajate, conform obiectivelor/indicatorilor din cererea de finanțare si prin urmare este necesara o prelungire a duratei de implementare.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni , dar nu mai târziu de 31.10.2016. In momentul de fată, perioada de implementare se finalizează în data 30.06.2016.

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si inregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12287/22.06.2016, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 23.06.2016, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Ploiești, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 pana la data de 31.10.2016 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Ploiești, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”

A

In cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de creștere a fost finanțat proiectul „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, contract de finanțare nr. 3747/28.06.2013, cu o valoare totală de 12.057.946,20 lei, valoare totală eligibilă de 8.151.110,21 lei și valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA de 3.906.835,99 lei, avand conform actului adițional nr. 4/28.12.2015 o perioada de implementare de 36 de luni si 3 zile și termen de finalizare 30.06.2016, aflat în implementare din data 29.06.2013.

Conform adresei nr.6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si înregistrata de Municipiul Ploiești cu nr. 12287722.06.2016, in luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013, in cadrul careia s-a discutat posibilitatea Încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile in cadrul propiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea ca aceasta data nu poate fi depășită.

Având în vedere faptul că perioada de implementare a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului si implicit a duratei Contractului de finanțare pana la data de 31.10.2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si a indicatorilor prevăzuti prin proiect, cat si in vederea asigurării funcționalității acestuia.

Termenul de finalizare al contractului de lucrări a fost 05.06.2016. Constructorul a solicitat recepția lucrării. Recepția a fost stabilita pentru data de 27.06.2016. Pentru recepția finala a lucrărilor fara obiectiuni, exista posibilitatea sa apara necesitatea efectuării unor remedieri.

In urma vizitei la fata locului efectuata de reprezentanții ADR Sud Muntenia in data de 15.06.2016, pentru a evalua stadiul de implementare al proiectului, s-a constatat ca mai sunt de finalizat activitati legate de angajari, intabularea clădirii si obținerea avizelor de funcționare necesare pentru ca in structura de afaceri sa funcționeze minim 9 IMM-uri si minim 33 persoane angajate, conform obiectivelor/indicatorilor din cererea de finanțare si prin urmare este necesara o prelungire a duratei de implementare.

Sumele aprobate in bugetul local si bugetul creditelor interne raman nemodificate.

Plecând de la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 4 luni, dar nu mai târziu de 31.10.2016. In momentul de fată, perioada de implementare se finalizează în data 30.06.2016.

Având în vedere adresa nr.6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia si înregistrata de Municipiul Ploiești cu nr 12287/22.06.2016, prin care ni se solicită transmiterea unor documente până la data de 23.06.2016, se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3747/28.06.2013 al proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest

inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, cod SMIS 39328, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: Poli de creștere

Direcția Relații Internationale

Director Executiv,

Milena Perpelea

4

VIZAT,

Direcția Economica

Director Executiv


Direcția Tehnic-Investitii Director Executiv, Madalina CrăciunDirecția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Nicoleta Craciuribiu
Întocmit Unitatea Implementare a Proiectului:


Manager Proiect: Anca Agapie

Asistent manager proiect: Mihaela Oprea Responsabil Tehnic : Mădălina Mihaela Crăciun


Responsabil Financial-: Mihai Dan Mihăilă

Responsabil Achiziții: Carmen Patricia Radu C O

Responsabil Juridic : Georgiana Popa V,

C '


—b

■2<?/ G


>.sup MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională^

. _ Str...GeneraljConștantin Pantazl, nr.7A, Calarasi, tel: 02-42-331 -769,

....

l

I

.    ;■ '*<  )> M1 uW'p-'M h

■■

9 Către: U.A.T Municipiul Ploiești

Domnului Primar


i

*

De la:

- ADR Sud Muntenia

Direcția Organism Intermediar POR

9

Ref:

Act adițional privitor la prelungirea contractului de finanțare proiect „Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice -centru de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători” cod SMIS 39328

Pagini:   1+anexe


□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii ] RugărrTTăspundeți :   □ Pentru comunicare

Stimate Domnule Primar,

In luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 ■ 2013, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea incheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalfzare pana la 30.06.2016 si a căror valoare nu depășește 5.000.000 euro) unor acte adiționate de prelungire a perioadei de implementare.

In cadrul acestei intalniri s-a punctat foarte clar ca finalizarea proiectelor se va face din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibite în cadrul proiectului) pana la data de 01.11.2016, cu precizarea că aceasta data nu po.ate fi depășita.

Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare la proiectele cu risc de nefinalizare pana la data de 15.06.2016.


întrucât proiectul „Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice -centru de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători1' nu se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca in conformitate cu „Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016" (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei de implementare pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neellgibile în cadrul proiectelor).

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data de 23.06.2016 sa transmiteți la ADR Sud Muntenia următoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului: Memoriu justificativ, Act adițional, Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local/ Hqtarare de Consiliu Județean/ Hotarare AGA prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 01.11.2016.

Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.06.2016 (nu-si finalizează activitatile proiectului, nu realizează Indicatorii proiectului, nu realizeza obiectivele proiectului) si nu vor incheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare in condițiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar PORSef serviciu monitorizare proiecte POR George P1PEREA