Hotărârea nr. 184/2016

Hotãrârea nr. 184 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 până la data de 30.06.2017 şi a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefuncțional Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi Platforma industrială Brazi, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 până la data de 30.06.2017 și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefuncțional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Consiliu) Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribuții de primar, Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate comun întocmit de Direcția Relații Internaționale, de Direcția Tehnic-Investitii și de unitatea de implementare a proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi", cod SMIS: 48114, Program Operațional Regional: 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană;

Având în vedere adresa nr. 6780/21.06.2016 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Sud Muntenia, înregistrată sub nr. 12281/21.06.2016 la Municipiul Ploiești;

în baza art.3, din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică și în baza art.20, alin (1), lit. i), art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare „Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată ca urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/15.12.2015, privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 678/2015, privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, Proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, Program Operațional Regional: 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană ” cod SMIS: 48114, aferent contractului de finanțare nr. 3929 din data de 11.11.2013, este nefuncțional.

Art. 2. Pentru îndeplinirea obiectivelor, realizarea indicatorilor și asigurarea funcționalității acestuia durata de implementare se va prelungi până la data de 30.06.2017.

Art. 3. Sumele aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 33 din 29.01.2016, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 153/10.05.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 47/01.02.2016 și neutilizate până la finele anului 2016 vor fi repartizate și prevăzute în bugetul anului 2017.

Art. 4. Se împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai GANEA, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 3929/11.11.2013 în numele Municipiului Ploiești.

Art. 5. Direcția Relații Internaționale, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astăzi, 22 iunie 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 pana la data de 30.06.2017și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefunctional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 11.11.2013 a fost incheiat contractul de finanțare nr.3929 pentru proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, având o valoare totală de 66.203.656,94 lei, cu perioada de implementare de 25 luni și 20 zile, termenului de finalizare corespunzător fiind 31.12.2015.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2017, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

în conformitate cu argumentele expuse în Raportul de specialitate, finalizarea lucrărilor de execuție nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), estimându-se ca perioadă necesară pentru finalizarea implementării proiectului 12 (doisprezece) luni, respectiv până la 30.06.2017.

Sumele aprobate in bugetul local si bugetul creditelor interne raman nemodifîcate Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

 • -   contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, pentru organizarea de șantier;

 • -   contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;

 • -   contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;

 • -   contravaloarea serviciilor de publicitate;

 • -   contravaloarea serviciilor de audit.

- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.

Fața de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 pana la data de 30.06.2017 și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefunctional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 3929/11.11.2013 pana la data de 30.06.2017și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefunctional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 11.11.2013 a fost incheiat contractul de finanțare nr.3929 pentru proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, având o valoare totală de O 66.203.656,94 lei, cu perioada de implementare de 25 luni și 20 zile, termenul de finalizare corespunzător fiind 31.12.2015.

Având în vedere faptul că finalizarea lucrărilor de execuție a proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut (30.06.2016), facem solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2017, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Descrierea derulării (etapelor) proiectului

A. Achiziția publică pentru selectarea executantului lucrărilor de construcție

 • 1. Municipiul Ploiești a declanșat procedura legală de achiziție publică și selectare a executantului lucrărilor de construcție prin publicarea pe SEAP a documentației de atribuire și a anunțului de participare nr. 149272 din 11.02.2014.

S-au deschis ofertele (au fost depuse 4 oferte de către 4 asocieri) în data de 29.04.2014.

O           în data de 09.05.2014, S.C. STRABAG S.R.L. - lider al ASOCIERII S.C.

STRABAG S.R.L. - S.C. AQUILA CONSTRUCT S.R.L. - STRABAG Sp.Z o.o. a formulat contestație la CNSC împotriva clarificărilor asupra documentației de atribuire. Prin Decizia nr. 1605/C6/1764/30.05.2014, CNSC a admis contestația și a anulat întreaga procedura de atribuire. Ca urmare a deciziei CNSC, procedura a fost anulată în data de 24.06.2014, fiind publicat în SEAP anunțul de tip erată cu nr. 56777/ 26.06.2014.

 • 2. Documentația de atribuire a fost refăcută și publicată în SEAP spre verificare de către ANRMAP în data de 24.06.2014. Documentația a fost respinsa în două rânduri, în data de 26.06.2014 și 02.07.2014. Urmare a remedierii motivelor de respingere, documentația a fost acceptată de ANRMAP în data de 07.07.2014, fiind publicat anunțul de participare nr. 152050 din 08.07.2014.

în data de 26.08.2014 au fost deschise cele 3 oferte depuse în cadrul procedurii.

Comisia evaluează documentele de calificare prezentate de ofertanți, încheindu-se Raportul procedurii nr. AP 1537/10.11.2014.

Rezultatul procedurii a fost contestat în data de 20.11.2014, de către S.C. ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCȚII INSTALAȚII MONTAJE S.A., în calitate de lider al ASOCIERII S.C. I.C.I.M. S.A. - FRANKI CONSTRUCT NV - S.C. INSPET S.A. în data de 26.11.2014, autoritatea contractanta a transmis la CNSC Punctul de vedere nr. 21249 asupra contestației.

în data de 23.12.2014, autoritatea contractanta a primit Decizia CNSC nr. 3066/C8/3545/19.12.2014, prin care s-a respins ca nefondată contestația depusă împotriva deciziei de atribuire a contractului de lucrări.

în data de 30.12.2014 s-a încheiat Contractul de lucrări nr.24535 cu ASOCIEREA S.C. STRABAG S.R.L. - S.C. AQUILA CONSTRUCT S.R.L., pentru suma de 48,087,206.44 lei fara TVA, sumă care s-a diminuat ulterior la 47,856,319.38 lei fara TVA, prin Actul adițional nr. 1/10.02.2015 , ca urmare a reducerii cotei CAS pentru angajator, conform Legii nr.123.

B. Derularea lucrărilor de construcție

 • 1.5- a emis Ordinul de începere execuție lucrări în data de 30.12.2014.

 • 2.5- a încheiat Procesul verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de reper în data de 9.01.2015.

 • 3.Până la data prezentului raport, lucrările sunt executate într-o proporție estimată de 62 %, astfel:

Obiectul 1 - Pasaj superior si rampe - 55 %

 • - terasamente infrastructura - 100 %

 • - terasamente ziduri si rampe - 100 %

 • - construcții infrastructura - 98,58 %

 • - construcții suprastructura - 40 %

 • - construcții ziduri si rampe - 70 %

Obiectul 2 - Drumuri - 35 %

 • - terasamente drumuri -61,41 %

 • - drum acces 1 Construcții - 33,37 %

 • - drum acces 2 Construcții - 30,01 %

 • - canalizare pluviala zona drum - 80 %

Obiectul 3 - Instalații electrice de iluminat,telecomunicatii - 36,97 %

 • - Instalații electrice exterior - 42,84 %

Obiectul 4 - Colectare ape pluviale - 0 %

Obiectul 5 - Amenajare teren - 93,60 %

-amenajare teren - 65%

-demolare clădire -100%

-devieri rețele electrice existente -100%

-deviere instalații gaze - 57,80%

 • - deviere instalații produse petroliere-100%

 • - devieri protejări instalații -100%

Obiectul 6 - Amenajare protecția mediului- 0 %

Obiectul 7 - Racord electric iluminat pasaj - 0 %

Obiectul 8 - Organizare șantier - 96.59 %

Obiectul 9 - Probe și teste - 0 %

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultimul act adițional de prelungire al contractului de finanțare sunt următoarele:

 • a) Documentația tehnică nu conținea detalierea necesara execuției lucrărilor. Această situație s-a rezolvat prin încheierea contractului de sponsorizare nr. 11003/29.05.2015, prin care sponsorul (SC IRIMAT Cons SRL) s-a angajat să pună la dispoziția beneficiarului documentația tehnică pentru detaliile de execuție ale acestui obiectiv de investiții. Având in vedere ca pe parcursul execuție lucrărilor au aparut situații neprevăzute, finalizarea tuturor detaliilor de execuție au fost asumate de elaborator ca termen de predare a tuturor planșelor pana la data de 10.05.2016.

 • b) Lucrările de construcție (foraj) la pilele 1 - 3 și la culeea 1 (rampa Strejnicu) au fost demarate cu o foarte mare întârziere datorită, în principal, demarării cu întârziere a lucrării de deviere a rețelelor electrice. Această situație s-a datorat (conform adresei constructorului nr.23 805/4.12.2015) următoarelor:

 • - obținerea cu întârziere a avizelor necesare începerii lucrării, astfel încât Autorizația de construire a putut fi eliberată la data de 17.07.2015;

 • - durata indelungata a formalităților ce au trebuit îndeplinite în relația cu SDEE Electrica (Contract de racordare, Contract de execuție, procese verbale de predare a frontului de lucru în stația Columbia).

Toate acestea au determinat ca lucrările de deviere a rețelei electrice să fie finalizate la 5.11.2015, în loc de 16.03.2015 (cum era prevăzut în contractul de lucrări), deci o întârziere efectivă a lucrărilor de pe ramura Strejnic a pasajului de 238 zile.

 • c) Amplasamentul corespunzător PILEI nr.6 fiind afectat de bariera automată CF și instalația electrică de comandă a acesteia, care trebuiau dezafectate, fapt ce a dus la o întârziere a execuției acestei pile si implicit a lucrării astfel:

Beneficiarul a purtat corespondența cu Compania Națională Căi Ferate CFR S.A., respectiv cu compartimentul de avizare/autorizare din cadrul acesteia in vederea execuției acestor lucrări.

Beneficiarul, respectând toate indicațiile conținute în procesele verbale întocmite la fața locului, dar și avizele emise de CFR (inclusiv Adresa - ofertă Nr. 13/207/2015) a organizat în data de 5.10.2015 - în conformitate cu prevederile legale, procedura de negociere pentru atribuirea contractului de lucrări și servicii de demontare a barierei automate CF și a instalațiilor de semnalizare aferente. Premiza care a stat la baza organizării acestei proceduri a fost dreptul de exclusivitate ce reieșea atât din corespondența purtată, cât și din prevederile legale (referință: Art.6 și Art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 581 din 10 septembrie 1998 privind înființarea Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române).

Deoarece la data și ora stabilită nu s-a prezentat niciun reprezentant al CN CFR, fără nicio înștiințare scrisă de motivare a acesteia, beneficiarul a fost nevoit să anuleze procedura de negociere.

Pentru a putea debloca această situație, s-a solicitat prin Adresa nr.1914/05.10.2015 acordul de a demonta bariera cu alt operator economic. In data de 07.10.2015 s-a primit răspunsul nr.I 3/593/2015, conform căruia era necesar să organizăm o altă procedură de atribuire a contractului de proiectare a lucrării de desființare a barierei, urmând (ca etape), avizarea acestui proiect, altă procedură de atribuire a lucrării și a serviciilor efective etc.

Prin dezafectarea instalației BAT, prin indepartarea acesteia din zona pilei 6 inclusiv scoaterea fundației acesteia, s-a constatat necesitatea relocării si protejării cablurilor subterane de telecomunicații care se gaseau in zona pilei 6, aflate in proprietatea CFR.

Prin urmare, in indeplinirea contractului de lucrări a aparut necesitatea executării unor lucrări neprevăzute. La momentul incheierii contractului de execuție a lucrărilor, in Proiectul tehnic intocmit de proiectantul general, respectiv ASOCIEREA S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. - S.C. URBAN PROIECT GRUP S.R.L., prin lider S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L aceste lucrări nu au fost prevăzute si, pe cale de consecința, nici ofertate.

Necesitatea executării lucrărilor de relocare si protejare a cablurilor subterane de telecomunicații din zona pilei 6 a fost constatata prin Proiectul tehnic nr. 1763/2016 intocmit de S.C. IOVIDIA COM S.R.L. pentru desființarea trecereii la nivel, ca activitate necesar a fi realizata pentru eliberarea amplasamentului pilei 6 a pasajului suprateran. Proiectul tehnic a fost predat beneficiarului in data de 01.03.2016, prin Procesul-verbal nr. 23. Ulterior a fost incheiat actul adițional nr. 5/08.04.2016 la Contractul de lucrări nr. 24535/30.12.2014 prin care se aproba decontarea din valoarea totala a „Cheltuielilor diverse si neprevăzute” a contravalorii lucrărilor de relocare si protejare a cablurilor subterane de telecomunicații.

Având in vedere faptul ca pana in prezent s-au montat 60 grinzi din totalul de 120 bucăți, construcția suprastructurii fiind executata aproximativ 40 %, subtraversarea liniilor de cale ferata a rețelei de canalizare ape pluviale nu este demarata, fiind necesare abținerea de avize de la Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R.” - S.A (obținerea acestora cade in sarcina constructorului), devierea rețelei de gaze, rest de executat aproximativ 40%, se va face după finalizarea lucrărilor la suprastructura pasajului, detaliile de execuție nu sunt in totalitate finalizate.

Estimăm că durata lucrărilor efective transmise prin graficul de execuție al constructorului este de 3 luni, termen la care se mai pot adauga perioade de sistări sau evenimente neprevăzute.

Având în vedere cele expuse mai sus, estimăm că perioada necesară pentru finalizarea implementării proiectului este de 12 (doisprezece) luni, respectiv până la 30.06.2017 (perioada maxima de finalizare a proiectului fiind, conform adresei nr!2281/21.06.2016, data de 31.12.2018) timp necesar indeplinirii integrale a obiectivelor, a realizării indicatorilor prevăzuți in proiect și asigurarea funcționalității acestuia.

Sumele aprobate in bugetul local si bugetul creditelor interne raman nemodificate.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

 • -   contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, pentru organizarea de șantier;

 • -   contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;

 • -   contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;

 • -   contravaloarea serviciilor de publicitate;

 • -   contravaloarea serviciilor de audit.

- alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare pana la data de 30.06.2017 și a cheltuielilor estimate necesare finalizării proiectului declarat nefunctional „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Direcția Relații Internationale


Director Executiv,


Milena Perpelea


Direcția Tehnic-Investitii Director Executiv, Madalina Crăciun


VIZAT,

Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu
Direcția Administrație Publica,

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Georgiana Popa

Unitatea de implementare a proiectului:


>rȘUD MUNTENIA

Agenția pentru Dezvoltare Regională.^p^8^

7a, Caiarasl, tel: ofrfe J31 7t9.   *     ‘'

‘ ^-^^67, eman

MUNICIPIUL PLOIEȘTI înregistrare

12281

Z1 -08- antiCătre: UAT Municipiul Ploiești i            Domnului Primar

O De lai ADR Sud Muntenia

Direcția Organism Intermediar POR


Q Ref: Act adițional privitor la prelungirea contractului de Pagini: 1+anexe finanțare proiect „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" cod SMIS 48114

□ Urgent □ Spre informare □ Spre comentarii

3 Rugăm răspundeți □ Pentru comunicare


Stimate Domnule Primar,

In luna mai 2016 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2057 - 2013, în cadrul căreia s-e discutat posibilitatea încheierii (pentru proiectele cu risc de nefinalizare pana la 30.06.2016 si a căror valoare depășește 5.000.000 euraj unor acte adiționale prin care proiectele vor fi declarate nefunctioriale.

Proiectul „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi” a fost inclus in. "Lista proiectelor declarate nefunctionale” putând face obiectul unui act adițional de prelungire a duratei acestuia pana la data de 31.12.201$, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor ți indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor),.

Ofițerii de monitorizare ai ADR Sud Muntenia au efectuat vizite de monitorizare La proiectele cu risc de nelinaiizare pana la data de 15.06.2016.

întrucât proiectul „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" r<u se va finaliza pana la data de 30.06.2016, va comunicam ca in conformitate cu „Instrucțiunea AMPOR nr. M6/2016” (atașata prezentei), acesta poate face obiectul unul act adlțfonal de prelungire a duratei de Implementare pana la data de 31.12.2018, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și fo vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beheficiiaruluj (cheltuieli.neelfațibile în cadrul proiectelor),

Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care doresc prelungirea perioadei de implementare, va rugam ca pana la data do 23.Q6.20l 6 sa transmiteți la ADR Sud Munteni următoarele documente (pe care le anexam standardizate) completate cu date specifice proiectului^ Memoriu justificativ. Act adițional» Declarație de angajament, Hotarare Consiliu Local»’ Hotarare de Consiliu Județean prin care te aprobi prelungirea contractului de finanțare pana cel târziu 3i.12.201$.


Pentru beneficiarii care nu vor finaliza proiectele pana la 30.05.2016 (nu-si finalizează activitate proiectului, nu realizează indicatorii proiectului, nu reatizeza obiectivele proiectului) si nu vor încheia acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare in cordifiile de mai sus, exista riscul major de reziliere a contractelor cu returnarea sumelor virate de MDRAP.

Cu stima,

Director adjunct Organism Intermediar

Set serviciu monitorizare proiecte POR

Goorge PIPER.EÂ