Hotărârea nr. 183/2016

Hotãrârea nr. 183 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 183


privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuții de Primar a Municipiului Ploiești domnul Cristian Mihai Ganea si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2015;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate, comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Publice și Privat, Studii, Strategii si Prognoze din data de 30 mai 2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr. 7/25.05.2016 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr. 2901/09.05.2016 și de Raportul suplimentar de analiză financiară al auditorului financiar înregistrat sub nr. 3198/23.05.2016;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit ”a” și art. 45 alin (2) lit ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

având în vedere Raportul Comisiei de specialitate, Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate pentru exercițiul financiar 2015 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2912.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si a Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit atribuțiilor sale asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat, transport public local, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului și asigură primirea, înregistrarea și verificarea operativă a sesizărilor transmise telefonic de cetățeni, prin Biroul Dispecerat, Sesizări și Relații Publice.

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanjare pentru persoane fizice și persoane juridice.

Regia funcționează ca persoană juridica pe bază de gestiune economică și autonomie financiară aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2015 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă în toate aspectele în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Situațiile financiare contabile la data de 31.12.2015 se referă la :

 • - patrimoniul regiei:                                                   1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar (profit) :                      1.255.787 lei

Contul de profit și pierdere reflectă rezultatul defalcat pe cele trei capitole contabile, astfel:

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

SUMA

1. Venituri din exploatare, total din care:

7.299.469

- producția vândută

7.279.187

alte venituri

20.282

2. Cheltuieli de exploatare

5.799.612

3. Rezultatul din exploatare-profit

1.499.857

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

1. Venituri financiare, total:

5.944

- venituri din dobânzi

5.927

alte venituri financiare

17

2.Cheltuieli financiare

13

- alte cheltuieli financiare

13

3.Rezultatul financiar-profit

5.931

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

1 .Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultatul extraordinar

0

D. TOTAL ACTIVITATE

1 .Total venituri

7.305.413

2.Total cheltuieli

5.799.625

3,Rezultatul brut al exercițiului-profit brut

1.505.788

4.1mpozit pe profit

250.001

5.Rezultatul net al activității-profît net

1.255.787

Structura contului de profit și pierdere care reflectă rezultatul exercițiului, este următoarea:

Venituri totale:

7.305.413 lei

5.799.625 lei

1.505.788 lei 250.001 lei

1.255.787 lei


Cheltuieli totale:

Rezultatul brut al exercițiului - profit: Impozit pe profit:

Rezultatul net al activității - profit net:

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești în anul 2015 se prezintă astfel:

 • I. Venituri din activitatea de exploatare: din care:

  7.299.469 lei

  2.227.672 lei

  4.783.068 lei

  288.729 lei


 • - venituri din activitatea de prestări servicii către Consiliul Local

 • - venituri din activitatea de exploatare a stației de epurare

 • - venituri din alte activități

II. Cheltuieli privind activitatea de exploatare: din care:

 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de personal

 • - alte cheltuieli de exploatare


5.799.612 lei


127.440 lei

3.799.012 lei

1.873.160 lei


Rezultatul activității de exploatare, profit:


1.499.857 lei


III. Venituri financiare:

din care:

- venituri din dobânzi


- alte venituri financiare


5.944 lei

5.927 lei

17 lei


IV. Cheltuieli financiare:

din care:

- alte cheltuieli financiare

)

Rezultatul activității financiare, profit:


13 lei

13 lei

5.931 leiCONTABIL SEF,

Cârmei^ Voicu


SEF BJCAPUC Madali


alina Chivu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată și cu Ordinul nr. 1802/2912.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a procedat la încheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2015.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, precum și date informative și situația activelor imobilizate, au fost avizate de membrii Consiliului de Administrație prin hotărârea nr.7/25.05.2015.

Repartizarea profitului pe anul 2015 a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 7/25.05.2015.

Așa cum rezultă din bilanțul contabil și din contul de profit și pierdere în anul 2015, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești înregistrează profit net in sumă de 1.255.787 lei.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRLMAR,

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai Ganea

HOTARAREA NR. 7 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de

25.05.2016 ora 15 00

ORDINEA DE ZI :

APROBĂRI/AVIZARI:

 • 1. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație.

 • 2. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2015 (bilanțul, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, notele explicative la situațiile financiare anuale, Formularul 30 -date informative si Formularul 40 - situația activelor imobilizate). Aprobarea repartizării profitului pe anul 2015.

INFORMĂRI :

1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei.

2.Informarea nr.79/10.05.2016 a Compartimentului Resurse Umane privind majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata începând cu 01.05.2016.

 • 3. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (aprilie 2016).

STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. DIN ȘEDINȚA PRECEDENTA :

1 .Răspunsul auditorului referitor la solicitarea unui punct de vedere privind penalitățile ANAR, respectiv amenda ANAF - conform pct.4 - Stadiu, din HCA nr.6/2604.2016.

DIVERSE :

După ce a fost expusa ORDINEA DE ZI, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE :

HOTĂRĂȘTE:

Consiliul de Administrație va lua in discuție primul punct al Ordinei de zi la sfârșitul ședinței.

In urma informării dnei secretar - Madalina Chivu, punctul 1 de la INFORMĂRI -Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei - se proroga pentru ședința ulterioara.

 • 2.Consiliul de Administrație, avand in vedere opinia exprimata de auditorul independent care a auditat situațiile financiare ale regiei la 31.012.2015, acesta oferind o imagine fidela a poziției financiare a regiei la 31.12.2015, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, avizeaza situațiile financiare la 31.12.2015 (bilanțul, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, notele explicative la situațiile financiare anuale, Formularul 30 - date informative si Formularul 40 - situația activelor imobilizate) si aproba repartizarea profitului pe anul 2015.

Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr.79/10.05.2016 a Compartimentului Resurse Umane privind majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 01.05.2016.

Consiliul de Administrație a luat act de Rapoartele de activitate ale serviciilor de specialitate (aprilie 2016) cu precizarea ca, Compartimentul Resurse Umane sa cuantifice principalele activitati din cadrul compartimentului.

Avand in vedere PV seria PH, nr. 30/16.05.2016, înregistrat la RASP Ploiești cu nr. 3125/18.05.2016 cu privire la penalitățile aplicate regiei de către ANAR referitor la depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, dna contabil sef - Carmen Voicu informează verbal Consiliul de Administrație cu privire la debitul total înregistrat pana la aceasta data.

Fata de aceasta informare, Consiliul de Administrație hotărăște Informarea de urgenta a municipiului Ploiești, respectiv Consiliul Local cu propunerea de urgentare a demersurilor in vederea identificării unor soluții de rezolvare a situației create.

1. Consiliul de Administrație numește președinte al Consiliul de Administrație al RASP Ploiești pe domnul Gheorghe loan, incepand cu ședința următoare, pentru o perioada de 3 luni.

Comitetul de audit, constituit in conformitate cu prevederile art. 10 din OUG 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice este format din :

 • • RADUCU DANIELA ;

 • • SCARLAT MANUELA

 • •  ITTU IOAN NICOLAE


CONSILIUL DE ADMI

RISTULESCU GHEORpMȘ

___—---ZZ-U--L-oaș»''10"

<                   «t PUBLICE R.P

Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.7/25.05.2016, semnat de membrii Consiliului de Administrație.

întocmit - consilier juridic - Chivu Madalina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.
SECRETAR,

Dragulea Sanda