Hotărârea nr. 182/2016

Hotãrârea nr. 182 privind asocierea municipiului Ploieşti cu judeţul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public judetean Sistematizare nod de comunicaţii rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor Industriale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 182 privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 -Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.56/26.04.2016 privind declararea ultilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”;

în baza art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 27.05.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.c) si alin.(7), lit.a) si lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

Art.2. Suma cu care va participa municipiul Ploiești la finanțarea investiției prevăzute la art.l va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.3. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de asociere în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre și orice document necesar pentru realizarea asocierii.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


CONSILIER CU ATRIBUȚII DE

VICEPRIMAR

RAZVAN ION URSU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 -DJ156 -Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”

Prin Hotărârea nr.56/26.04.2016 Consiliul Județean Prahova a aprobat declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”, la art.3 aprobandu-se asocierea județului Prahova cu municipiul Ploiești, comuna Paulesti si comuna Blejoi in vederea realizării in comun proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

Potrivit Raportului de specialitate la hotararea Consiliului Județean menționata, in vederea decongestionarii si desfășurării in siguranța a circulației in traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiești, in zona nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, se impune sistematizarea nodului de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156, precum si a accesului in municipiul Ploiești si in zona Parcurilor Industriale.

Datorita complexității lucrărilor de sistematizare, acestea se vor desfasura in mai multe etape, si anume:

 • - Realizarea drumului de legătură DJ156 si DN1

 • - Acces DN1-Ploiești

 • - Dublare pasaj actual DJ156-DN72

 • - Intersecție DN1-DN72

 • - Sistematizare parcare riverani

Deoarece lucrările de sistematizare implica lucrări situate pe teritoriul mai multor unitati administrative, respectiv Ploiești, Blejoi si Paulesti si sunt de o complexitate deosebita, pentru o gestionare corecta a tuturor etapelor, se impune asocierea muncipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi.

Asocierea este posibila in condițiile art. 36, alin.(2) lit.c), alin.(7), lit.a) si c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului,; Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni?^’ Comerciale care, potrivit Raportului din data de 27.05.2016, a avizat favorabiEinițierea 2 unui proiect de hotărâre corespunzător.                                       - i X X


Direcția Gestiune Patrimoniu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Direcția EconomicaDirector Executiv, Nicoleta Crăciu30,06',


Direcția Tehnic Investiții

Director Executiv, Madalina Crăciun


întocmit Epure Silviu

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 -Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”

In prezent, in zona de vest, accesul din si in municipiul Ploiești se face din DN72 si DN1, prin DJ156 (str. Gh. Gr. Cantacuzino), prin doua bretele, situate deoparte si de alta a centurii DN1, care asigura intrarea si ieșirea din centura. Aceste bretele suporta un trafic intens, ținând cont ca in zona sunt mari unitati comerciale (Coca Cola,Bergenbier, Cardinal Motors, Auchan, Jumbo,Selgros). Prin aceste bretele se asigura si accesul către parcul industrial Ploiești si parcul industrial West Park. Circulația auto este ingreunata atat din cauza pasajului peste CF de pe DJ156, care are doua benzi de circulație, cate una pe sens, precum si a punctelor de conflict de pe bretelele de acces in DN1.

Având in vedere situația existenta a traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiești, in zona nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, in vederea decongestionarii si desfășurării in siguranța a circulației in zona, se impune sistematizarea nodului de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156, precum si a accesului in municipiul Ploiești si in zona Parcurilor Industriale. Complexitatea lucrărilor de sistematizare impune desfasurarea acestora pe parcursul mai multor etape.

Lucrările propuse au drept scop realizarea unei penetrații importante a municipiului Ploiești, care va permite desfasurarea circulației in condiții de siguranța si confort. Acest obiectiv a fost demarat in anul 2003, când s-a proiectat pasajul peste CF Bucuresti-Brasov.

Traseele propuse pentru accesul rutier din DN1 in municipiul Ploiești, respectiv etapele 1 si 2 ale acestui proiect, sunt amplasate pe teritoriul comunelor Blejoi si Paulesti, deschid o alternativa in relația municipiului Ploiești cu DN1, imbunatatind circulația, efectul imediat fiind fluidizarea circulației si eliminarea punctelor de conflict din zona.

Deoarece lucrările de sistematizare implica lucrări situate pe teritoriul mai multor unitati administrative, respectiv Ploiești, Blejoi si Paulesti si simt de o complexitate deosebita, pentru o gestionare corecta a tuturor etapelor, prin Hotărârea nr.56/26.04.2016 Consiliul Județean Prahova a aprobat declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 -DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind^ asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DNl - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.                                                          ——

Viceprimar cu atribuții de Primar,

Cristian Mihai Ganea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 -DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale ”

si a emis:        a

/i\fl                               ,

PREȘEDINTE,

£TAR,


Marcian Cosma

Data:      .O\> .

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂRE privind declararea utilității publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 8102 al Direcției Generale Tehnică și Patrimoniu, privind declararea utilității publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DNl-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”;

 • - în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 53/2011, ale art. 36 alin. (7) lit. a) și c), ale art. 91 alin. (6) lit. a) și c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.l. Se aprobă declararea de utilitate publică de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DNl-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești si zona Parcurilor Industriale”.

3        $

Art.2. Se aprobă elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării etapizate a lucrării de utilitate publică de interes județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DNl-DN72-DJ156-Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale”.

Art.3. Se aprobă asocierea Județului Prahova cu Municipiul Ploiești, Comuna Blejoi și Comuna Păulești, în vederea realizării în comun a proiectului de interes public județean prevăzut la art. 1.

Art.4. Suma cu care va participa Județul Prahova la fmanțarea^myesțiției. prevăzute la art.l (documentații tehnico-economice și execuție) va fi tebiliță’:p^n hotărâre a Consiliului județean.                                                \ v ■ ■ < ?

Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Prahova sasemhl/e Contractele de asociere.

Art.6. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREȘEDINTE, Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, Mihail Pavel

Ploiești, 26 apr 2016

Nr.056

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN PREȘEDINTE


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiești si zona Parcurilor Industriale”

In prezent, in zona de vest, accesul din si in municipiul Ploiești se face din DN72 si DN1, prin DJ156 (str. Gh. Gr. Cantacuzino), prin doua bretele, situate deoparte si de alta a centurii DN1, care asigura intrarea si ieșirea din centura. Aceste bretele suporta un trafic intens, ținând cont ca in zona sunt mari unitati comerciale(Coca Cola,Bergenbier, Cardinal Motors, Auchan, Jumbo,Selgros). Prin aceste bretele se asigura si accesul către parcul industrial Ploiești si parcul industrial West Park. Circulația auto este îngreunată atat din cauza pasajului peste CF de pe DJ156, care are doua benzi de circulație, cate una pe sens, precum si a punctelor de conflict de pe bretelele de acces in DN1.

Având in vedere situația existenta a traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiești, in zona nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, in vederea decongestionarii si desfășurării in siguranța a circulației in zona, se impune sistematizarea nodului de comunicații rutiere intre DN1-DN72-DJ156, precum si a accesului in municipiul Ploiești si in zona Parcurilor Industriale.

Datorita complexității lucrărilor de sistematizare, acestea se vor desfasura in 5 etape:

 • 1. Realizarea drumului de legătură D J156 si DN 1

 • 2. Acces DNl-Ploiesti

 • 3. Dublare pasaj actual DJ156-DN72

 • 4. Interesctie DN 1-DN72

 • 5.  Sistematizare parcare riverani

Lucrările propuse au drept scop realizarea unei penetrații importante a municipiului Ploiești, care va permite desfasurarea circulației in condiții de siguranța si confort. Acest obiectiv a fost demarat in anul 2003, când s-a proiectat pasajul peste CF București-Brașov.

Traseele propuse pentru accesul' rutier din DN1 in municipiul Ploiești, respectiv etapele 1 si 2 ale acestui proiect, sunt amplasate pe teritoriul comunelor Blejoi si Paulesti, deschid o alternativa in relația municipiului Ploiești cu DN1, imbunatatind circulația, efectul imediat fiind fluidizarea circulației si eliminarea punctelor de conflict din zona.

Deoarece lucrările de sistematizare implica lucrări situate pe teritoriul mai multor unitati administrative, respectiv Ploiești, Blejoi si Paulesti si sunt de o complexitate deosebita, pentru o gestionare corecta a tuturor etapelor, se impune declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiești si zona Parcurilor Industriale”.

PREȘEDINTE MIRCEA COSMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU Nr.


RAPORT

la proiectul de hotărâre privind declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiești si zona Parcurilor Industriale”

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiești si zona Parcurilor Industriale”.

Având in vedere situația existenta a traficului rutier din partea de vest a municipiului Ploiești, in zona nodului format din DN 72, DJ 156, centura DN 1, in vederea decongestionarii si desfășurării in siguranța a circulației in zona, se impune sistematizarea nodului de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156, precum si a accesului in municipiul Ploiești si in zona Parcurilor Industriale.

Datorita complexității lucrărilor de sistematizare, acestea se vor desfasura in 5 etape:

 • 6. Realizarea drumului de legătură DJ156 si DN1

 • 7. Acces DNl-Ploiesti

 • 8. Dublare pasaj actual DJ156-DN72

 • 9. Interesctie DN 1-DN72

 • 10. Sistematizare parcare riverani

Deoarece lucrările de sistematizare implica lucrări situate pe teritoriul mai multor unitati administrative, respectiv Ploiești, Blejoi si Paulesti si sunt de o complexitate deosebita, pentru o gestionare corecta a tuturor etapelor, se impune declararea utilitatii publice de interes județean a lucrării “Sistematizare nod de comunicații rutiere intre DN1-DN72- DJ156-Acces municipiul ploiești si zona Parcurilor Industriale”.

în raport cu cele precizate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre care respectă prevederile art. 97 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL, Rodica Paraschiv