Hotărârea nr. 181/2016

Hotãrârea nr. 181 privind stabilirea aprobarea schimbarii locuintei atribuite unui chirias cu o alta locuinta vacanta de aceeasi categorie

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 181 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Enache Cristina Ana Maria, Drăgusin Paulica, Marilena Stanciu si Dragulea Sanda, Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, procesele verbale din 29.10.2015, 29.01.2016 si 27.05.2016 ale Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune repartizarea unei locuințe de necesitate ;

în baza prevederilor art. 2, litera f și art. 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și articolelor 20 alin (3), 24 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

Luând in considerare faptul ca imobilul situat in str. Cosminele, nr. 10, bl. 131, sc. D, et. IV, ap. 79 care face obiectul prezentei hotarari se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești figurând la poziția 523 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului;

In conformitate cu Raportul din data de 27.05.2016 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență sociala;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.5, litera a și art. 123 alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de locuință de necesitate unui imobil cu destinația de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești si includerea în fondul de locuințe de necesitate a spațiului identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă repartizarea locuinței de necesitate menționată la art. 1 persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Aprobă eliminarea poziției 523 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. împuternicește Viceprimarul cu Atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere pentru locuința menționată la art. 1, pentru o perioadă de 6 (sase) luni de zile, cu drept de prelungire.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT,

Consilier Local cu Atribuții de Viceprimar, Ursu Razvan Ion


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia

In conformitate cu art. 2, litera f din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Potrivit art. 5 5 din același act normativ, locuințele de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.

Municipiul Ploiești deține în proprietate un imobil situat în str. Gheorghe Doja, nr. 201, format din 2 camere în suprafață de 25.40 m.p., dependințe în suprafață de 17.95 m.p., închiriat în baza contractului de inchiriere nr. 5421/24.06.2009 (modificat prin actul adițional nr. 17780/10.02.2014 si prelungit prin actul adițional nr. 6906/16.05.2014) domnului Constantin Mihai Adrian. în actul adițional nr. 17780/10.02.2014 figurează înscriși 2 membri de familieftitularul si soția acestuia).

Prin raportul de Expertiză Tehnică, pentru acest imobil, întocmit de către expert tehnic inginer Șandor Zoltan, depus la registratura Municipiului Ploiești, prin adresa nr. 15768/22.10.2015, s-a propus demolarea integrala a construcției corp A de pe acest amplasament.

Potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție si asistența socială, din data de 29.10.2015, s-a aprobat mutarea domnului Constantin Mihai Adrian in spațiul situat în str. Cosminele, nr. 10, bl. 131, sc. D, et. IV, ap. 79, compus din 2 (doua) camere în suprafață de 26.20 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 12.77 m.p., care face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și a fost deținut în baza contractului de închiriere nr. 12063/19.12.2005 de către domnul Buzoianu Valeriu. Spațiul a devenit liber ca urmare a evacuării domnului Buzoianu Valeriu si a celorlalți membri inscriși in contractul de inchiriere, conform Sentinței Civile nr. 5893/27.05.2011 si nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. . Bunurile inventariate au rămas in locuința, din lipsa spațiului de depozitare.

Prin adresa nr.22916/23.11.2015, dl Constantin Mihai Adrian a acceptat aceasta locuință.

Prin raportul de Expertiză Tehnică întocmit de către expert tehnic inginer Șandor Zoltan, depus la registratura municipiului Ploiești prin adresa nr. 1656/25.01.2016, la cap.VII. Concluzii, se specifica următoarele: „ se impune demolarea „ corp A ” și a acului individual corp „C”pentru siguranța cetățenilor și a imobilelor alăturate”.

Potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție si asistența socială, din data de 29.01.2016, expunerea de motive parte componentă proiectului de Hotărâre privind stabilirea destinației de locuința de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploiești si repartizarea acestuia , nu a fost semnată de către toți inițiatorii care au semnat procesul verbal din data de 29.10.2015 dar, proiectul de Hotărâre a primit aviz favorabil cu mențiunea evacuării lucrurilor fostului chiriaș inainte de a intra proiectul pe ordinea de zi și la prelungirea contractului după 6 luni, chiriașul va prezenta adeverința de venit.

După realizarea procedurilor specifice de către un executor judecătoresc,bunurile din locuința au fost evaluate la valoare zero si s-a procedat la eliberarea spațiului la data de 17.05.2016.

Conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Având în vedere cele de mai sus, se constată necesitatea trecerii unității locative sus menționata identificată în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre din domeniul privat al municipiului Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești în conformitate cu prevederile art. 39 si 55 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și repartizării locuinței sus menționată persoanelor îndreptățite conform propunerii Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială.

Totodată, avand in vedere aceste aspecte se impune eliminarea poziției 523 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului.

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

DIRECȚIA DE GESTIUNE


AVIZATCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil, proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia.

In înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Conform art.20 din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele de necesitate se administrează prin grija autorităților administrației publice locale.

Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Municipiul Ploiești deține în proprietate un imobil situat în str. Gheorghe Doja, nr. 201, format din 2 camere în suprafață de 25.40 m.p., dependințe în suprafață de 17.95 m.p., închiriat în baza contractului de închiriere nr. 5421/24.06.2009 modificat prin actul adițional nr. 17780/10.02.2014 si prelungit prin actul adițional nr. 6906/16.05.2014 domnului Constantin Mihai Adrian. în actul adițional nr. 17780/10.02.2014 figurează înscriși 2 membri de familieftitularul si soția acestuia).

Prin raportul de Expertiză Tehnică, întocmit pentru acest imobil, depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești, prin adresa nr. 15768/22.10.2015, întocmit de către expert tehnic inginer Șandor Zoltan, s-a propus demolarea integrala a construcției corp A de pe acest amplasament.

Potrivit Procesului Verbal al Comisiei nr. 5 protecție și asistentă socială, din data de 29.10.2015 a propus mutarea domnului Constantin Mihai Adrian în spațiul situat în Ploiești,str. Cosminele, nr. 10, bl. 131, sc. D, et. IV, ap. 79, compus din 2 (doua) camere în suprafață de 26,20 m.p. și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 12,77 m.p., care face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Prin adresa nr.22916/23.11.2015 d.nul Constantin Mihai Adrian a acceptat aceasta locuință.

Prin raportul de Expertiză Tehnică intocmit de către expert tehnic inginer Șandor Zoltan, depus la registratura Primăriei municipiului Ploiești prin adresa nr. 1656/25.01.2016, la cap.VII. Concluzii rezulta următoarele: ,, se impune demolarea „ corp A” și a wc-ului individual corp „C” pentru siguranța cetățenilor și a imobilelor alăturate ”,

Ulterior în ședința Comisiei nr.5 protecție și asistentă socială din data de 27.01.2016 Proiectul de Hotarare a primit aviz favorabil, cu mențiunea evacuării lucrurilor fostului chiriaș înainte de a intra proiectul pe ordinea de zi.

Având în vedere obligativitatea luării unor măsuri în regim de urgență cu privire la situația chiriașilor din imobilul situat în Ploiești, strada Gheorghe Doja nr. 201, care aparține municipiului Ploiești, astfel încât viața, sănătatea sau integritatea acestora să nu fie pusă în pericol, este imperios necesară repartizarea unei locuințe de necesitate chiriașilor din acest imobil.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

ANEXA NR. 1


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Cosminele, nr. 10, bl. 131, sc. D, et. IV, ap. 79,

I-2S70022

2 (doua) camere în suprafață de

26.20 m.p.

-dependințe     în     folosință

exclusivă în suprafață de 12.77 m-P

Acest imobil a fost construit         din

fondurile statului.

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Constantin Mihai Adrian titular

Str. Cosminele, nr. 10, bl. 131, sc. D, et.

IV, ap. 79, I-2S70022

2 (doua) camere în suprafață de 26,20 m.p.

-dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 12,77 m.p

construit din fondurile statului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

9           9                                9

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil, proprietatea municipiului Ploiești si repartizarea acestuia și a emis:

PREȘEDINTE,


VîscaifWol

jt-Ionut

5


1 \/\

v\\

Data: