Hotărârea nr. 180/2016

Hotãrârea nr. 180 privind aprobarea schimbarii locuintei atribuite unui chirias cu o alta locuinta vacanta de aceeasi categorie

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu o alta locuință vacantă de aceeași categorie

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali Cosma Marcian, Marilena Stanciu, Teodorescu Liviu Iulian și Vîscan Robert precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu o alta locuință vacantă de aceeași categorie;

Luând act de faptul că apartamentele 11 și 3 situate in Ploiești, blocul M5A, str. Lupeni nr.9, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004 aparțin domeniului public al municipiului;

Luând în considerare raportul din data de 27.05.2016 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile art. 20 (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct.17, art. 123, lit. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă schimbarea locuinței situată in Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, et.4, ap. 11, deținute de doamna Radu Ruxandra in baza contractului de închiriere nr. 322931/15.10.2004 cu locuința vacantă situată in Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A,et.l, ap. 3.

Art. 2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere potrivit prevederilor de la articolul 1.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vă aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT,

Consilier local cu atribuții de viceprimar Razvan Ion Ursu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu o alta locuință vacantă de aceeași categorie

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 3 6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Blocul din str. Lupeni nr.9 au fost preluate de la Agenția Națională a Locuințelor cu destinația de locuințe destinate închirierii tinerilor cu varsta de până la 35 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Apartamentele 11 și 3 din blocul M5A, str. Lupeni nr.9, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/2004 aparțin domeniului public al municipiului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/30.09.2004, s-a aprobat repartizarea apartamentului nr. 11, din blocul M5A, str. Lupeni nr.9 către doamna Radu Ruxandra. în baza hotărârii amintite mai sus și a repartiției nr.320717/06.10.2004, s-a perfectat contractul de închiriere nr. 322931/15.10.2004, titular Radu Ruxandra.

Facem precizarea că în contractul de închiriere nr. 322931/15.10.2004 modificat prin actele adiționale nr. 19216/19.10.2009, nr. 16705/23.12.2010, nr. 18125/20.10.2011, nr.20043/29.12.2011, nr. 16326/26.10.2012, nr. 19352/18.03.2013, nr. 15742/18.10.2013, nr. 17855/06.02.2014, nr. 16918/17685/10.11.2014, nr. 17191/20.10.2015 si nr. 20279/15.12.2015 doamna Radu Ruxandra figurează împreună cu soțul Radu Robert Augustin, fiicele Radu Ioana Andreea și Radu Ana Maria.

Spațiul închiriat doamnei Radu Ruxandra este compus din două camere în suprafață de 33,82 m.p., dependințe în suprafață de 25,09 m.p., în total 54,91 mp. Chiria aferentă acestei locuințe este în cuantum de 357,67 lei, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/29.11.2010 însă, potrivit prevederilor Legii nr. 359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2), lit. b din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și procesului verbal din data de 19.02.2013 al Comisiei 2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, doamna Radu Ruxandra beneficiază de scutirea de la plata acesteia.

Termenul contractului de închiriere nr. 320717/06.10.2004 este până la data de 05.10.2016.

Prin cererea nr. 19664/12.10.2015, doamna Radu Ruxandra care deține in baza contractului de închiriere nr. 322931/15.10.2004 locuința situată in Ploiești, strada Lupeni nr.9, bl. M5A, ap. 11, etaj 4 a solicitat aprobarea schimbului apartamentului deținut situat la etajul 4 cu apartamentul 3 situat in bl. M5A, etaj 1, întrucât doamna are doua fetițe, dintre care cea mare in vârstă de 14 ani suferă de epilepsie, conform certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr. 1908/2015, aceasta având momente de criză foarte dese si fiind foarte greu de transportat, imobilul nefiind dotat cu ascensor.

Precizăm că locuința solicitată la schimb situată in Ploiești str. Lupeni nr.9, bl. M5A, ap. 3, etaj 1, aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, a fost deținută de chiriașa Margoi Georgeta-Daniela conform contractului de închiriere nr. 18132/14.01.2013, aceasta fiind vacanta prin predarea acesteia.

Conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.20, alin.l- „în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe, autoritățile publice au obligția să ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuințelor care aparțin domeniului public al statului ori unităților administrativ teritoriale ale acestuia.”

Comisia sociala ANL in ședința din data de 26.05.2016 a propus cazul doamnei Radu Ruxandra spre soluționare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

A

In ședința din data de 27.05.2016, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, a analizat solicitarea doamnei Radu Ruxandra, pe care a avizat-o favorabil, dispunând întocmirea proiectului de Hotărâre a Consiliului Local corespunzător.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin PetracRe

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin Tăbîrcă

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICĂ, JURIDIC


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,


CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana /Popa

Nicoleta CraeiunoiuRed:C.Dragomir

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o alta locuință vacantă de aceeași categorie

In înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Prin cererea nr. 19664/12.10.2015, doamna Radu Ruxandra care deține in baza contractului de închiriere nr. 322931/15.10.2004 locuința situată in Ploiești, strada Lupeni nr.9, bl. M5A, ap. 11, etaj 4 a solicitat aprobarea schimbului apartamentului deținut situat la etajul 4 cu apartamentul 3 situat in bl. M5A, etajul 1, întrucât doamna are doua fetițe, dintre care cea mare in vârstă de 14 ani suferă de epilepsie, conform certificatului de handicap nr. 1948/2014, aceasta având momente de criza foarte dese si fiind foarte greu de transportat.

Precizăm ca locuința solicitată la schimb a fost eliberată de fosta chiriașă Margoi Georgeta-Daniela prin predare.

Având în vedere aceste aspecte, se constată necesitatea aprobării solicitării, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


Mateescu Radu

A
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă din aceeași categorie


PREȘEDINTE,

Cosma MarcianData: 2,7-OS .7n\țo

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 27.05.2016

Comisia este compusa din domnii consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Mateescu Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe.

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu.

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CAPITOLUL I - COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

7. Cu privire la solicitarea doamnei Radu Ruxandra care solicita acordarea in schimbul locuinței ANL deținuta a unei alte locuințe vacante situate in același bloc'.

Prin cererea nr. 19664/12.10.2015, doamna Radu Ruxandra care deține in baza contractului de închiriere nr. 322931/15.10.2004 locuința situată in Ploiești, strada Lupeni nr.9, bl. M5A, ap. 11, etaj 4 a solicitat aprobarea schimbului apartamentului deținut situat la etajul 4 cu apartamentul 3 situat in bl. M5A, etajul 1, întrucât doamna are doua fetițe, dintre care cea mare in vârstă de 14 ani suferă de epilepsie, conform certificatului de handicap nr. 1948/2014, aceasta având momente de criza foarte dese si fiind foarte greu de transportat.

Precizăm ca locuința solicitată la schimb a fost eliberată de fosta chiriașă Margoi Georgeta-Daniela prin predare.

Situația a fost analizata si de Comisia Sociala ANL in ședința din data de 26.05.2016, care a dispus analizarea situației de către Comisia nr. 2.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Cosma Marcian

K

Stanciu Marilena

X

Ax-

Mateescu Radu

■  —-—

Teodorescu Liviu Iulian

X

Dumitru Cristian

X

Vîscan Robert

Popa Gheorghe

Rezultat

X


2vMq O (sA fcOÂv £m (\ W^recScu ^OG '"^Eo ^ofc^Qo U'Jvj

V^-^vCbJ C^USn^

\? V SX-tvT--^ \) "xQov'2^U\~

QxKCc(«-k€