Hotărârea nr. 18/2016

Hotãrârea nr. 18 privind neoportunitatea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Oborului nr. 27

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


jviZA

■ LEC

I SE                |


HOTĂRÂREA Nr, 18

privind neoportunitatea achiziționării imobilului situat în

Ploiești, str. Oborului nr.27

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Pană George, Dumitru Cristian, Vîscan Robert și Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind constituirea unei comisii care să analizeze oportunitatea achiziționării imobilului situat in Ploiești, str. Oborului nr.27;

în conformitate cu Raportul din data de 22.01.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor Primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă neoportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Oborului nr. 27.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii care să analizeze oportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Oborului nr.27.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 18695/29.09.2015, societatea JUST INSOLV SPRL, (in calitate de administrator judiciar in dosarul de insolventa aflat pe rolul Tribunalului Prahova privind debitoarea SC Lili’s Green Hotels Ploiești SRL) a comunicat intenția de a vinde imobilul Casa Rotaru situat in str. Oborului nr.27.

Prin adresa nr. 18695/12.10.2015 Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri a solicitat acestei societari, in completarea adresei nr. 18695/29.09.2015 (intrata in evidentele Direcției Gestiune Patrimoniu in data de 06.10.2015), sa transmită in copie, actele de proprietate ale imobilului, Extrasul de Carte funciara actualizat emis de O.C.P.I. Prahova, sa precizeze daca oferta de vanzare se refera la construcție si la terenul aferent, daca prețul de vanzare include sau nu TVA, precum si orice alte documente deține despre acest imobil.

Prin adresa nr. 18695/10.11.2015 completata cu adresa nr. 18695/12.11.2015 au fost depuse documentele solicitate.

Potrivit acestor documente, imobilul teren in suprafața de 697 mp este in proprietatea domnului Rotaru Valentin iar construcția Hotel Restaurant Casa Rotaru este proprietatea societarii SC Lili’s Green Hotels SRL (administrator dl Rotaru Valentin).

Potrivit Extrasului de Carte funciara emis de către O.C.P.I. Prahova in data de 27.10.2015, terenul in suprafața de 697 mp are nr. cadastral 125774 si este înscris in Cartea funciara nr. 125774 iar construcția, (Spațiu comercial si deservire populație in suprafața de 378 mp) are nr. cadastral 125774-C1 , regim de inaltime D+P+E+3M.

Potrivit Raportului de evaluare întocmit in octombrie 2013, construcția este evaluata la valoarea estimata de 3.577.000 lei fara TVA.

In Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 125774 din 27.10.2015, in Partea III. Sarcini este înscris la C6 actul administrativ nr.39847/30.04.2013 emis de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești potrivit caruia se noteaza sechestrul asupra construcției iar la C7 se noteaza urmărirea silita pentru recuperarea creanței de 3.202.525 lei in favoarea creditorului SC Bancpost la solicitarea Executorului judecătoresc (asupra terenului proprietatea lui Rotaru Valentin).

Oferta de vanzare se refera atat la teren cat si la construcție, prețul de vanzare pentru construcție este de 750.000 euro (fara TVA) iar pentru teren de 120.000 euro (fara TVA).

Oferta de vanzare se refera atat la teren cat si pentru construcție este de 750.000 euro (fara TVA) (fara TVA).


Ploiești, apobat prin ''Hotă al Municipiului primarului, după caz, comisii -


In conformitate cu prevederile art.22 din Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor si intereselor sale ’

Situația a fost analizată în ședințele din data 24.11.2015 si din data de 22.01.2016 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare privind oportunitatea achiziționării acestui imobil.

Direcția Gestiune Patrimoniu


Director E^ecuțjv^ Florin Pdt


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Georgiana Popa

.

Direcția Economica
întocmit,

Ana Petru Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii care să analizeze oportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Oborului nr.27.

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, in competenta altor autoritati ale administrației publice locale sau centrale.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 18695/29.09.2015, societatea JUST INSOLV SPRL, in calitate de administrator judiciar, a comunicat intenția de a vinde imobilul „Casa Rotaru” situat in str. Oborului nr.27.

In conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, apobat prin Hotararea Consiliului Local nr.425/2014: „Consiliul Local al Municipiului Ploiești poate organiza, din proprie inițiativa sau la inițiativa primarului, după caz, comisii -speciale (analiza si verificare, licitații, negociere etc.) - potrivit nevoilor si intereselor sale ’

Fata de cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Cosma Marcian

Stanciu Marilena

Pană GeorgeCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT