Hotărârea nr. 179/2016

Hotãrârea nr. 179 privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 179

A

ViS&T 'Pi

</ntru

LRGAL!

Y£ATE

j


privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Poliției Locale a municipiului Ploiești avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a treisprezece posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.05.2016;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești începând cu data de 01.06.2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.06.2016.

Art.3.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.443/25.11.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.4.Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” si alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții al acestora.

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a treisprezece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești ca urmare declarării „admis” a funcționarilor publici la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut conform Raportului final anexat.

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR


POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI


■jL i

„O /2Ș.J, \\cn \'7

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcțiile f \ al Poliției Locale a municipiului Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE


(■


Potrivit prevederilor art. 64, alin.(2), din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Promovarea în gradul profesional al funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin Hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință.

Examenul sau concursul se organizează semestrial în conformitate cu prevederile H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • •  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • •  să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • •  să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești ca urmare a transformării gradelor profesionale a treisprezece funcții publice de execuție, conform Raportului final anexat, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire compartiment

Funcție/clasă/grad profesional deținut

Funcție/clasă/grad profesional propus

1.

Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

Consilier juridic/1/ principal

Consilier juridic/1/ superior(3)

Consilier/1/ principal

Consilier/1/

superior(3)

2.

Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității

Consilier/1/ principal

Consilier/1/

superior(3)

3.

Biroul Protecția Mediului

Polițist local/I/ principal

Polițist local/I/ superior(3)

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal(3)

4.

Serviciul Disciplina în Construcții-Afișaj Stradal și Protecția Mediului

Polițist local/I/ principal

Polițist local/I/ superior (3)

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal(3)

5.

Serviciul Control Comercial

Polițist local/III/ principal

Polițist local/III/ superior(3)

6.

Biroul Intervenție Rapidă I

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal(3) \

7.

Biroul Intervenție Rapidă II

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal(3)

8.

Biroul Ordine Publică I

Polițist local/I/ asistent

Polițist locăl/I// fi Cf      ir

principal(3)

9.

Biroul Ordine Publică III

Polițist local/III/ principal

Polițist local/III/ superior(3)

10.

Biroul Ordine Publică IV

Polițist local/I/ principal

Polițist local/I/ superior(3)

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere că organizarea concursului se face semestrial, se impune necesitatea aprobării prezentului proiect cu data de 01.06.2016

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

fiiioipjțutui PloieștiPoliția Locală a Directo Gheorghe


Șef Serviciu ResursFTThiane, Juridic, Contracte, Proceduri Mocanu Gabriel'a Isabela Ml

AVIZAT:

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Popa Gedrîiflna


¥

Șef Serviciu Resurse Umane,  Orgaițizare șyAdministrativ Angdțescu


POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa 1B la R.O.F-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL POLIȚIST LOCAL

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

3

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

SEF BIROU

1

S

4

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

5

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

6

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

principal

s

7

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

>

asistent

s

8

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

REFERENT

III

superior

M

9

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

SEF SERVICIU

1

S

10

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

>

superior

S

11

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

>

superior

S

12

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

13

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

superior

S

_

14

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

principal

s

15

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

g&l )3

16

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

principal

s

Wf"

Vk

_

17

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

asistent

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

18

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

19

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

20

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

SEF BIROU

S

21

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

22

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MAGAZINER

M

23

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR ARMURIER

1

24

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR

1

25

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ÎNGRIJITOR {FEMEIE DE SERVICIU)

26

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

27

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

28

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF BIROU

1

s

29

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

30

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

31

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

asistent

s

32

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

asistent

s

33

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

REFERENT

III

superior

M

34

COMPARTIMENT CASIER

CASIER

M

35

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

>

s

36

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

37

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

WT/V:

38

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

i.-- -

1

39

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

40

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

T'j        V Ă

41

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

42

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/T rea p ta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

43

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

44

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

45

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

46

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

47

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

48

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

49

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

50

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

51

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

52

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

53

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

54

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

S

55

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

56

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

57

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

58

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

59

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

60

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

61

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

62

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

s

63

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

zx-..

64

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

65

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

66

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

67

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

68

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

s

69

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

70

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Trenpta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

71

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

72

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

73

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

74

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

75

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

76

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

77

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

78

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

79

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

80

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

81

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

82

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POLIȚIST LOCAL

1

S

83

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

I

S

84

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

85

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

86

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

87

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

88

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA I

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

92

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

93

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

94

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

95

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

96

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

se. VJJ

97

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

Kids

98

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

S

w*

/ a

99

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Trenpta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

100

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

101

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

102

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

103

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

104

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

105

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

11

superior

SSD

106

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

107

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

108

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

109

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

110

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

111

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

112

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

113

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

115

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

116

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

117

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

118

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

119

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

120

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

121

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

122

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

123

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

124

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

125

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

126

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

127

BIROUL ORDINE PUBLICA II

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

■Ssr A

128

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

Xa- *'

129

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

I

asistent

s

130

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

^7  ~7.

131

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

/

132

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

133

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

134

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

135

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

136

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

137

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

138

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

139

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

140

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

141

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

142

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

143

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

144

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

145

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

146

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

147

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

148

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

149

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

150

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

151

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

152

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

153

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

154

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

155

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

156

BIROUL ORDINE PUBLICA III

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

157

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

158

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

159

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

160

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

161

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

// ’         z

162

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

K ~ ■ (

• ! r; M -

163

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

1

V I

164

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

’/ //

< 1

165

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

MNR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

166

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

167

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

168

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

169

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

170

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

171

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

172

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

173

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

174

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

175

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

176

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

177

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

178

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

179

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

180

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

181

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

182

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

183

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

184

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

185

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

186

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

187

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

188

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

principal

s

189

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

190

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

191

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

192

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

193

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

194

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

195

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior .

M

196

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

Op

197

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

^^7 / ’ / / \ l

198

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

y   7

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

199

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

200

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

202

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

203

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

205

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

206

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

207

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

208

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

209

BIROUL PAZA

SEF BIROU

S

210

BIROUL PAZA

PAZNIC

211

BIROUL PAZA

PAZNIC

212

BIROUL PAZA

PAZNIC

213

BIROUL PAZA

PAZNIC

214

BIROUL PAZA

PAZNIC

215

BIROUL PAZA

PAZNIC

216

BIROUL PAZA

PAZNIC

217

BIROUL PAZA

PAZNIC

218

BIROUL PAZA

PAZNIC

219

BIROUL PAZA

PAZNIC

220

BIROUL PAZA

PAZNIC

221

BIROUL PAZA

PAZNIC

222

BIROUL PAZA

PAZNIC

223

BIROUL PAZA

PAZNIC

224

BIROUL PAZA

PAZNIC

225

BIROUL PAZA

PAZNIC

226

BIROUL PAZA

PAZNIC

/ \ 7

/ - 5

227

BIROUL PAZA

PAZNIC

/

/ V

fe.-.   \

228

BIROUL PAZA

PAZNIC

1' ■■

f

J) 1

229

BIROUL PAZA

PAZNIC

\o'A "

230

BIROUL PAZA

PAZNIC

231

BIROUL PAZA

PAZNIC

X

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

232

BIROUL PAZA

PAZNIC

233

BIROUL PAZA

PAZNIC

234

BIROUL PAZA

PAZNIC

235

BIROUL DISPECERAT

SEF BIROU

S

236

BIROUL DISPECERAT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

237

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

238

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

239

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

240

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

II

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

18

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

181

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici \

Operator de date cu caracter personal, înregistra! la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

Către,

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR GENERAL GHEORGHE CARMEN DANIELA

Referitor la adresa Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 7075/2016, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 23921/2016, vă comunicăm următoarele modificări privind desemnarea reprezentanților Agenției pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 5 mai 2016 - proba scrisă, astfel:

Comisia de concurs:

loniță Valentina, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova;

Cu stimă,

Președinte

Jozsef BIRTALAN

A DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC ]

conform legii 455/2001


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor P


OX

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu.Caracter Per


~~y *

t-y/


Către,

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR GENERAL GHEORGHE CARMEN DANIELA

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 556/2016, înregistrată Ia Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 20919/2016, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 5 mai 2016 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Oblu Lucica, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Corina Nedelcu, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Președinte

Jozsef BIRTALAN

A DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001


n r.          0^2 ol Q

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR DIN CADRUL #

POLITIEI LOCALE PLOIEȘTI

-------7^-----.--77--------7-------------------------7-------------.  .Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examenul de promovare in$ gradul profesional imediat superior1:

l


-)


.3.


 • 4.

 • 5.

 • 6.


consilier juridic, clasa I. grad profesional superior - Serviciul Resurse Umane. Juridic. Contracte. Proceduri                                                              -I post

consilier, clasa I. grad profesional superior - Serviciul Resurse Umane. Juridic. Contracte. Proceduri

consilier, clasa I. grad profesional superior - Biroul Relații cu Publicul. Managementul Calitatii polițist local, clasa I. grad profesional superior-Birou Protecția Mediului polițist local, clasa I. grad profesional principal -Birou Protecția Mediului


-I post

Comunicare si

-I post

 • - I post

 • - I post


7.


polițist local, clasa I. grad profesional superior - Serviciului Disciplina in Construcții. Afisaj Stradal si Protecția Mediului.                                               - I post

polițist local, clasa I. grad profesional principal - Serviciului Disciplina in Construcții. Afisaj Stradal si Protecția Mediului.                                                - I post


8.

9.


polițist local, clasa III. grad profesional superior - Serviciul Control Comercial polițist local, clasa l. grad profesional principal - Biroului Intervenție Rapida I

 • 10. polițist local, clasa I. grad profesional principal - Biroului Intervenție Rapida II

 • 11. polițist local, clasa I. grad profesional principal - Biroului Ordine Publica I.

 • 12. polițist local, clasa III. grad profesional superior - Biroului Ordine Publica III.

 • 13. polițist local, clasa I. grad profesional superior - Biroului Ordine Publica IV.

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 26.04.2016

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul verificării indeplinirii condițiilor

Motivul respingerii prezentării la examen

l.MANOLACHE ROXANA

M1HAELA

ADMIS

-

2.CONSTANTIN RODICA

ADMIS

-

3.ȘTEFAN RODICA

ADMIS

-

4.CON ST ANT1N ESC U C AM EL 1A GABRIELA

ADMIS

-

5.NEAGU TOM1NA NICOLETA

ADMIS

-

6.TATIJ GEORGIANA LOREDANA

ADMIS

7.GI1EORGHE BOGDAN MIHAIL

ADMIS

-

8.VOICU LIL1ANA ELENA

ADMIS

Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice in care este prevăzut postul

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise: 05.05.2016, ora 10:00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: /

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. MANOLACHE MIHAELA

ROXANA

89

ADMIS

2. CONSTANTIN RODICA

90

ADMIS

3. ȘTEFAN RODICA

92,67

ADMIS

4. CONSTANTINESCU

CAMELIA GABRIELA

75,34

ADMIS

5. NEAGU TOMINA NICOLETA

90

ADMIS

6. TATU GEORGIANA

EOREDANA

95

ADMIS

7. GIIEORGHE BOGDAN

MIHAIL

93

ADMIS

8. VOICU LILIANA ELENA

75

ADMIS

9. STOICA MIMAI

86

ADMIS

10. IANCU IULIAN

73

ADMIS

11. FLOREA GI IEORGHE

73.34

ADMIS

12. IVANESCU BOGDAN ALEXANDRU

51

ADMIS

13. BOBEA AUREL FLORIN

75

ADMIS

se va completa cu mențiunea ..admis", respectiv ..respins"

Informații privind interviul

■ .... .— ---------------------- - _.           ........... .........................................— , ■ , ,                 11                ---—\ Y.|.l

Data și ora desfășurării interviului : 09.05.2016, ora 10:00___________________fîg-ji 'L- ■ /O v'

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului: /                   'Eq               J

_____________________________ VK

l ■____I     -__________i _                           .  ■ i r- _     _ i      ___■ i                  A/r.,... x. ,<'V ■*,.?

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul/^^X

1 MANOLACHE M1HAELA ROXANA

97

ADMIS

2 CONSTANTIN RODICA

86

ADMIS

3 ȘTEFAN RODICA

94

ADMIS

4 CONSTANT1NESCU CAMELIA

GABRIELA

95

ADMIS

5 NEAGU TOMINA NICOLETA

94,67

ADMIS

6 TATU GEORGIANA LOREDANA

98.34

ADMIS

7 GHEORGHEBOGDAN

MIHAIL

81,34

ADMIS

8 VOICU LI LIANA ELENA

77.67

ADMIS

9 STOICA MIHAI

96

ADMIS

10 IANCU IULIAN

98.34

ADMIS

II FLOREA GHEORGHE

95,67

ADMIS

12 IVANESCU BOGDAN

ALEXANDRU

83,67

ADMIS

13 BOBEA AUREL FLORIN

84,34

ADMIS

Rezultatul final al examenului:

Funcția publica de execuție: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

1. MANOLACHE ROXANA MIHAELA

186

ADMIS

Funcția publica de execuție: consilier, clasa I, grad profesional superior in cadul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

2. CONSTANTIN RODICA

176

ADMIS

Funcția publica de execuție: consilier, clasa I, grad profesional superiorin cadrul Biroului Relații cu Publicul, Comunicare si Managementul Calitatii

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul


3. ȘTEFAN RODICA

186,67

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesioftaț^perinfc* cadrul Biroului Protecția Mediului

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

4. CONSTANTINESCU CAMELIA GABRIELA

170,34

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional principal, in cadrul Biroului Protecția Mediului

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

5. NEAGU TOMINA NICOLETA

184,67

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal si Protecția Mediului

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

6. TATU GEORGIANA LOREDANA

193,34

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional principal, in cadrul Serviciului Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal si Protecția Mediului

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

7. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL

174,34

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa III, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Control Comercial

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

8. VOICU LILIANA ELENA

152,67

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional principal, in cadrul Biroului Intervenție Rapida 1

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

9. STOICA MIHAI

182

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional principal, in cadrul Biroului Intervenție Rapida II.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

10. IANCU IULIAN

171,34

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa I, grad profesional principal, in cadrul Biroului Ordine Publica I.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al

Rezultatul


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

și a emis:

/'


SECRETAR, Sanda Dragulea