Hotărârea nr. 178/2016

Hotãrârea nr. 178 privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute şi acces la utilităţile publice asupra unui imobil (teren)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil (teren)

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Vîscan Robert Ionuț, Gheorghe Popa și Radu Mateescu și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren);

Luând în considerare: procesul verbal din 17.05.2016 și raportul din 24.052016 ale Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 516/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

In baza prevederilor:

 • - art. 3(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 12 alin.2, 3, 4, 6, 8, 10, art. 14 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

 • - art.22 pct.(6) lit a) din Ordin nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

 • - art. 874 din Codul Civil;

 • - art. 36 alin. (1), (2) lit c), art.45 alin (3), art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice, în favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., asupra unei suprafețe de teren de 277mp ce face parte din trotuarul străzii Romana (proprietatea publică a municipiului Ploiești), în vederea amplasării unui LES 20KV, teren identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Exercitarea drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra terenului afectat, identificat conform Anexei nr. 1, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata de existență a rețelelor electrice, conform art.12 pct(4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

Art.3 Convenția de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. se va încheia după obținerea tuturor acordurilor și avizelor prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. 497/16.05.2016.

Art.4 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să semneze convenția de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren), Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,


Gheorghe Simion

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren)


Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 3904/22.2.2016 reprezentanții FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA au solicitat emiterea unei hotărâri prin care să i se pună societății Electrica la dispoziție cu titlu gratuit terenul în suprafață de 277mp necesar în vederea realizării lucrări „Alimentare cu energie electrică 2 locuințe colective S+P+8E amplasate în municipiul Ploiești, str. Romana nr.65”. Se menționează faptul că această solicitare a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 12 alin.2, 3 și 4 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale, potrivit cărora:

„ Art. 12 (2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizațiilor de înființare și de licențe care beneficiază de:

 • a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, obiect al autorizației;

 • b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității, obiect al autorizației de înființare, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;

 • c)  servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;

 • d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

 • e) dreptul de acces la utilitățile publice.

(3) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 14 și se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacității energetice sau, temporar, cu


realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora”.

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din 17.05.2016 când a fost analizată solicitatea nr. 3904/22.2.2016 s-a propus inițierea unui proiect de hotărâre în conformitate cu Legea nr. 123/2012, cu condiția refacerii trotuarului pe toata lățimea aferentă zonei de lucru.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren).

Consilieri:

Marcian Cosma



Iulian - Liviu Teodofescu *



DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


tJ        )

AVIZÂWy^ VICEPRIN^Rf^S^X

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren)


în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 3904/22.2.2016 reprezentanții FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA au solicitat emiterea unei hotărâri prin care să i se pună societății Electrica la dispoziție cu titlu gratuit terenul în suprafață de 277mp necesar în vederea realizării lucrări „Alimentare cu energie electrică 2 locuințe colective S+P+8E amplasate în municipiul Ploiești, str. Romana nr.65”.

Se menționează faptul că această solicitare a fost făcută în conformitate cu prevederile art.12 alin.2, 3 și 4 din Legea nr. 123/2012 a Energiei electrice și gazelor naturale, potrivit cărora:

„ Art. 12 (2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizațiilor de înființare și de licențe care beneficiază de:

 • a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desființării capacității energetice, obiect al autorizației;

 • b) dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității, obiect al autorizației de înființare, pentru reviziile, reparațiile și intervențiile necesare;

 • c)  servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;

 • d) dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri;

 • e) dreptul de acces la utilitățile publice.


 • (3) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea pulpc^, legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 14 și se exercită^af^în Cartea funciară pe toată durata existentei capacității energetice sa ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, intervenție în caz de avarie.

 • (4) Exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenței acestora”.

Reprezentanții Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri au comunicat prin adresa 3904,5835/2016 faptul ca str. Romana figurează in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești , anexa A, anexa Al, pag.73, poz.414.Suprafața de teren de 277 mp solicitata face parte din trotuarul străzii Romana, aceasta strada figurând in Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/2013.

In ședința Consiliului Local din 27.06.2013 s-a aprobat Hotararea nr.229 privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune.

Prin adresa nr. 418/21.4.2016 reprezentanții Serviciului Juridic au comunicat faptul ca urmeaza ca in favoarea societății sa se constituie dreptul de folosința cu titlu gratuit, asupra suprafeței de teren solicitata, potrivit prevederilor art.874 din Codul Civil.

Potrivit art. 874 din Codul Civil dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică.

Prin adresa nr. 3904/23.5.2016 a fost inaintat Certificatul de Urbanism nr. 1330/2015, Certificatul de Urbanism nr. 497/2016, Memoriul Tehnic întocmit de SC TIAB SA si avizele obținute pentru Certificatul de Urbanism nr. 1330/3.12.2015 nr.49/20.4.2016 de la Direcția Tehnic Investiții, nr. 771236/13.4.2016 de la Politia Municipiului Ploiești, nr. 100/14.01.2016 de la Telekom, nr. 30101619261/17.05.2016 de la Electrica.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 497/16.5.2016,emis ca urmare a cererii adresate de SC Royal Building Trend SRL, au fost ridicate restricțiile de construire conform PUZ aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 366/24.09.2014. Acest certificat a fost emis in scopul declarat -lucrări construire-retele de utilitati urbane-alimentare cu energie electrica;lucrari de construire-retele de utilitati urbane-Post Trafo.


Potrivit art.22 pct (6) lit a) din Ordin nr.59/2013 pent' Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice public utilizatorul este obligat sa obțină in prealabil de la proprietarii ter|nu^iîo- dreptul de uz si servitute asupra proprietăților acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționarii normale a acesteia, precum si pentru realizarea reviziilor, reparațiilor si intervențiilor necesare.

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 din data 17.05.2016 au fost analizate solicitarea inregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 3904/22.2.2016 cat si punctele de vedere ale reprezentanților Serviciului Inventariere si Evidenta Bunuri, Serviciului Juridic, ale Direcției Generala de Dezvoltare Urbana(adresa nr. 302498/18.4.2016), ale Direcției Tehnic Investiții (adresa nr. 2692/10.5.2016).In cadrul acestei ședințe a fost avizata favorabil aceasta solicitare a reprezentanților FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA si s-a propus inițierea unui proiect de hotarare in conformitate cu Legea nr. 123/2012, cu condiția refacerii trotuarului pe toata latimea aferenta zonei de lucru.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOI^XăCUTIV, Florimfetrache

Avizat,

------~E(p.

Georgiana ^opa

•NON


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana popa

■(/a) d]

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


01

3 a 2 3 S K;: 2 3 £ X Af2ft 8 a 1 Ș 389:: S A3

p

=3353=33335JSaSîEslâîîBăSas a=szaaH3saianșxaaaasaasBCE= î^îsHihahOsaâsasjîîOș

53âJÎ3iî3 = aî£îmSSJÎS5J5a5 ÎBSr.RSIS = 3SSSS9SSSESea«SSÎS 3.n5î'î5îî?2JS3ă?’?5“«^?33

1 *

J

«••"•■.SSS8"5SZ »AÎ!82R»p

J

<

1


iHOii


2535^2

VI

asșsa

 • 3

 • 4

a

1

î

3î=î =

Ulii

îliii

RKR*X


1

’l

S383

i

a î si

SR«R

*

jșșj

1

338?

3

*

oii

1

s



01

=3^ss2^s2

a ij

£

<

313313313

îsi-jssa?:

a

x

’âsiââSOL

5


HI

3îȘ5

i

1 î

4

E

ms iiy

t

3ă==

OII

11


+

jsi

a«*2

i

1 X

1 **

53 = 3 aiss șjjș

i *

HO

*s

VR*


■g 3 3 ■§ i

5

h

"—


iSS88U8iHgilHșiIiHSliIIșș§niIOISilHHH!!iUU^h0l01iSîi0HH!ihiii!H10UIbliyiH0lh0HyH0^H^hHHl3HH8hHihHhiOiH2jhdUjl!â!8UHli!â!Hhi!ai!i


=;șîă5=5î=s=~âssss==s£=B=3sîsi=î=xSsfl3îiț=âB5=ssz5îse5si<s5ss:SsKs5;5Săsîs = s=55sS:Hx5==sââ=S5|îcsaîsîâșHÎS5șȘȘîșșșș5șîăJȘ5șșîȘâsxȘȚ;ș = îî=|Ș;=Șjî=g=5șȘ=ș;șSșâȘsă=5Ș3Ș5șîîsîăîsîâsâșââîEâ lyajiaiyhOiyiiOisiiilalaashjiîganagîsâjsjialiliilIiiiiHiliilIIIIîIlsIIIIiillIIțălIIIIIlIIiiiilIIIIilIilOiaiilîiiiiiiOiliiOsOlOIiâgiilIgiiliiiiiilIiiîiihiOilhOiflOI "—”—— — =         -         . —---- --------------------------------r5SsS7«șîîtșjl3ațîSîS=3aa«s = :


'•33=î£gȘE3


Anexa nr.2 la HCL nr.

Convenție de Constituire a Dreptului de Uz, Servitute si Acces la Utilitățile Publice asupra unui Imobil(Teren)

Nr._______________

încheiat astazi__________________

S-a încheiat prezenta convenție in baza Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.         /             ;

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin _________________________împuternicit prin Hotararea Consiliului

Local al Municipiului Ploiești nr. _________I____________ sa semneze prezentul

contract, in calitate de proprietar al imobilului (teren), pe de o parte,

si

F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Cod Unic de înregistrare,_____________, cu sediul in ________________________________________,

reprezentata prin__________________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta

parte,

II. OBIECTUL CONVENȚIEI

Art, 1 Municipiul Ploiești, in calitate de proprietar al terenului, constituie in favoarea Beneficiarului-F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.:

 • a) dreptul de uz si de servitute pentru terenul in suprafața totala de 277mp ce face parte din trotuarul străzii Romana (proprietatea publică a municipiului Ploiești) teren identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul contract, drepturi ce vor fi exercitate de către beneficiar conform dispozițiilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, pentru amplasarea unui LES 20KV;

 • b) dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționarii normale, a retehnologizarii, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție ori in caz de avarie la rețelele electrice, pe suprafața de teren identificata conform Anexei nr.l.

Art. 2 Accesul Beneficiarului va fi permis numai pe acea suprafața de teren care este strict necesara pentru efectuarea lucrărilor de amplasare LES 20KV, retehnologizare, reparație, revizie, lucrărilor de intervenție ori in caz de avarie la rețelele electrice amplasate pe terenul identificat conform Anexei nr.l.

Art. 3 Exercitarea drepturilor de uz, servitute si acces la utilitățile publice asupra terenului afectat se realizează cu titlu gratuit, conform art. 12 pct(4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 Exercitarea drepturilor de uz, servitute si acces la utilitățile publice asupra terenului afectat, identificat conform Anexei nr.l, se realizează cu titlu gratuit pe toata durata de existenta a rețelelor electrice, conform art. 12 pct(4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale. Prezenta convenție intra in vigoare de la data semnării de către reprezentanții autorizați ai pârtilor.

 • IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Art.5

 • a) Proprietarul terenului va permite accesul Beneficiarului ori de cate ori este necesar, in scopul executării lucrărilor de instalare, reparații, intretinere si exploatare a rețelelor electrice pe terenul identificat conform Anexei nr.l.

 • b) Municipiul Ploiești are dreptul de a solicita Beneficiarului sa degajeze terenul si sa-1 repună in situația anterioara in cazul care exista pagube produse si sa solicite despăgubiri.

 • c)  Municipiul Ploiești are toate drepturile si obligațiile ce revin proprietarului terenului prevăzute in Legea nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

 • V. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.6

 • a) Beneficiarul are un drept de uz si servitute gratuit asupra terenului identificat conform Anexei nr.l pe care se amplaseaza LES 20KV si drept de acces in scopul executării lucrărilor de retehnologizare, reparație, revizie, a lucrărilor de intervenție ori in caz de avarie la rețelele electrice instalate.

 • b) Beneficiarul are obligația ca pe terenul identificat conform Anexei nr. 1 sa refaca trotuarul afectat de lucrare pe toata latimea si lungimea zonei de lucru, cu respectarea avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr. 497/16.5.2016.

 • c) Beneficiarul are obligația de a obține, pe cheltuială proprie, toate autorizațiile, acordurile și avizele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. 497/16.5.2016, necesare pentru executarea lucrărilor si de respectare a acestora. Beneficiarul are obligația sa realizeze lucrarea in conformitate cu Memoriul Tehnic intocmit de SC TIAB SA-Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezentul contract. Beneficiarul are obligația de a obține autorizația de construire in termen maxim de 6 luni de la data semnării prezentului contract.

 • d)  Beneficiarul are obligația să realizeze lucrările cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

 • e) F.D.E.E. Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. are toate drepturile si obligațiile ce revin Beneficiarului prevăzute in Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

 • f) Beneficiarul se obliga sa exercite drepturile ce fac obiectul prezentei convenții cu buna credința, ori de cate ori este nevoie. In cazul unei intervenții pe terenul identificat conform Anexei nr. 1 Beneficiarul, cu acordul proprietarului, se obliga sa refaca amplasamentul la starea inițiala in cel mai scurt timp posibil.

 • g) Beneficiarul este obligat sa plateasca proprietarului terenului despăgubiri pentru pagubele produse, sa degajeze terenul si sa-1 repună in situația anterioara, in cel mai scurt timp posibil.

 • h) La Încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 1 a si b , Beneficiarul este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui in situația inițiala.

VI.  CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 7. Este strict interzisa cesiunea contractului, fara acordul Municipiului Ploiești.

 • VII. ÎNCETAREA contractului

Art. 8. Contractul inceteaza prin:

 • -  la termen, la Încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 1 a) si b);

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • - desființarea titlului Municipiului Ploiești; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului aferent ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Beneficiarul ne fiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către Beneficiar a oricărei clauze din contract sau a oricărei obligații prevăzute in sarcina sa conform Legii nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale ;

 • - inceteaza de drept, când interesul public impune acest lucru.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art, 9. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 10. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea Beneficiarului de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Beneficiarului nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art.6 alin (c),(d). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea Beneficiarului de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 11. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 12. Orice modificări in statutul juridic, act de Înființare, sediu al Beneficiarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 5 zile.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art 13. Drepturile de uz, servitute si acces la utilitățile publice asupra terenului afectat, identificat conform Anexei nr.l, se exercita fara inscriere in Cartea Funciara conform art. 12 pct(3) din Legea nr.l23/2012 a energiei electrice și gazelor naturale.

Art, 14- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 16 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 17 - Prezentul contract/conventie s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Beneficiar


Municipiul Ploiești,

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 303281 din 09-05-2016


CERTIFICAT DE URBANISM


Nr.


-------1^7-------Din: _1_g.



In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI MONTARE POST TRANSFORMARE

Ca urmare cererii adresate de _____________SC ROYALBUILDING TREND SRL_____________

cu domiciliul\scdiul in județul__PRAHOVA___________, localitatea__PLOIEȘTI

satul__________________________'__, sectorul ~ cod postai_____________z_____________

strada___________i___________POȘTEI ________________________71_______3bl.______________CI______________

sc            et. P ap. CAMERA , teUfax_____________-_____________, e-mail


înregistrata la nr. __________303281__________ din        09-05-2016

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul ________________________-________________________.sectorul -    , cod postai:______________i

strada_________________ROMANA_________________, nr. 65 foi.__________________-

sc.         . et. _ ~ ap.            sau identificat prin:____________________________________-

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ____________209____________]________1999

faza______PUG______ aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009_________________________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ____________________________/

faza______PUZ______ aprobata prin HCL nr.366/24.09.2014

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC


Imobilulfteren siconstructii)se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea SCROYALBUILDING TREND SRL, conform Contract de vanzare-cumparare nr.3260/29.07.2015 si a Extrasului de Carte Funciara pentm Informare nr.136351/12.12.2015

ConformPUZ aprobat prin HCLnr.366/24.09.2014 au fost ridicate restricțiile de construire.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curtî-constructii.

Destinația terenului stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona instituții publice, servicii si funcțiuni de interes generaL

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform H.C.Lnr.553/2011 si nr.361/2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR - N15 / IS; (POT = 50%, CUT=2,9);

Suprafața teren=2474mp,

 • - parcela construibila:

 • - regim de înălțime S + P + 8;

 • - terenul are acces direct la s tr.Romana si oferă posibilitatea racordării Ia utilitățile existente in zona; -retragere de 24mdin axulstr. Romana, asigurând un profil minimintre fronturile laterale construite de 14m; -retragereaminima fata de limitele laterale si posterioare, va respecta Codul Civil;

  întocmit: ANTON MARIA FLORENTINA - CONSILIER, 12-05-2016                                                              \'

  Verificat: COCA-ELENAPATRASCU-SEFSERVICIU        Yf                                                  '

  ’l '

-distantele minime intre construcții amplasate pe aceeași parcela vor fi egale cu 1/3 din inaltimea celei mai înalte, dar nu mai mica de 3m;

-parcela este construibila daca are un acces carosabil minim de 4m;

 • - se va asigura accesul carosabil separat de cel pietonal;

 • - inaltimea maximala comise 30m (pentru P+8);

 • - împrejmuirile vor fi transparente si vor avea un soclu opac de maxim 0,60m către strada;

 • - parcările vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi delimitate pe cat posibil cu un gard viu de l,20m;

Utilizări permise: instituții publice ; locuințe ; servicii profesionale, sociale si profesionale ; comerț, turism; activîtati nepoluante;

Utilizări permise cu condiții: oricare din utilizările permise, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin Legea nr. 190/26.06.2013 :

(1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publica locala, are dreptul ca, după caz; prin Certificatul de urbanism:

 • a) sa respingă in mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate;

 • b) sa condiționeze autorizarea investiției de elaborarea si aprobarea de către autoritatea publica locala competenta a unuiplan urbanistic zonal;

 • c) sa condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat, după caz, conform competentei de primarul localității;

 • d) sa solicite elaborarea unui PUD;

 • e) sa permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fara elaborarea unei documentații de urbanism, in situația construirii pe o parcela in cadrul unui front preexistent, in care clădirile de pe parcelele adiacente au acelasiregimde inaltime cu cel solicitat.

(3) Avizul de oportunitate se emite in baza unei solicitări scrise

 • (5) In situația prevăzută la alin. (1) lit. b) si c) se pot aduce următoarele modificări reglementarilor din Planul urbanistic general:

 • a) prin PUZ se stabilesc reglementari noi cu privire la : regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admis a,coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

 • b) prin PUD se stabilesc reglementari cu privire la accesurile auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice,după caz,reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentația de urbanism.

 • (6) După aprobarea PUZ sau, după caz, a PUD se poate întocmi documentația tehnica in vederea obținerii autorizației de construire.

 • (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de 2one ale unei unitati teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțata de persoane juridice si/sau fizice. In aceasta situatie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singura data.

 • (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplica pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supeimagazine,hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii si altele asemenea.

 • (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate in integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autoritatile publice locale.

 • (10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), sunt admise documentații de urbanism elaborate in baza unui aviz de oportunitate, inițiate de persoane fizice si juridice, care conțin modificări ale indicatorilor urbanistici in limita a maximum 20% si care nu modifica caracterul general al zonei.

Art. 56.1 - Nu pot fi inițiate si aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor construcții Intcanit: ANTON MĂRIA FLORENTINA-CONSILIER, 12-05-2016                                                              i      2    ’ |

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU         1;



edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - REȚELE DE UT1UTAT1 URBANE - ALIMENTARE CU ENERGIE EF ECT

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - REȚELE DE UTILITATI URBANE - POST TRAFO -

C ERTIITCATUL DE URBANISM NU TLNE LOC DE AUTORIZATIEDE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DEDESFUNTARESI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGATHAITi TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.

PLOIEȘTI jud. Prahova


In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2CQ3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE sî a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadiarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfâsoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismil asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii conpetente pentru protecția mediului


In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanismoripe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI LNSOTHA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

- declarații notariale: DECLARAȚIE NOTARIALA a proprietarului din care sa rezulte ca IMOBILUL (teren s i construcție), nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

Q D.T.A.C.                 □ D.T.O.E                   □ D.T.A.D.

întocmit: ANTONMARLA FLORENTINA - CONSILIER, 12-05-2016

Verificat: COCA-ELENA PATRĂSCU- SEFSERVICIU

d) avizele si acordurile stabil itae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize siacorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

SJ alimentare cu apa

H gaze naturale

Alte avize/acorduri

Q canalizare

H telefonizare

£3 alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - POLITIA RUTIERA PLOIEȘTI

 • - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI-DI.RECTIA TEHNICA SI INVESTIȚII

-Acordul Direcției de Patrimoniu - (in cazul in care postul de transformare se amplaseaza pe domeniul public )

d.4) Studii de specialitate

AVIZ RASP PRIVIND PLANUL-DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SI DEMOLĂRI

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

t) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa autorizație de construire 0,01 din deviz - pentru fiecare branșament, racord si bazin ecologic

NOTA: Documentația tehnica (in 2 exemplare ORIGINALE) va avea cadrul conținut stabilit prin Anexa 1 din Legea nr,50/199I republicta si actualizata, in conformitate cu HGRnr.925/1995, Legea nr.184/2001, Codul Civil republicat si intrat in vigoare la 01.11.2011, OMS nr. 119/2014, Legea nr.l 14/1996.

Nota: planul pe suport topografic va fi întocmit pentru întreaga suprafața de teren afectata de execuția lucrărilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

VICEPRIMAR CU ATRIBUTHDEPRLMAR              *

cristianImihai ganea



t




î

p.D


OR ADJUNCT,

A-ELENA PATRASCU



Achitat taxa de 1000 lei, conform chitanței nr. OP NR. 65/09.05.2016 din 09-05-2016

Achitat taxa de 9 Iei, conform chitanței nr. 141916 din 09-05-2016

Prezentul certificat de urbanisma fost transmis solicitantului direct / prin posta Ia data de


întocmit:ANTONMARIA FLORENTINA - CONSIUER, 12-05-2016

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEțTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil(teren)