Hotărârea nr. 177/2016

Hotãrârea nr. 177 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.11, parter

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 177 privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.ll, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Li viu Iulian Teodorescu, Robert Vîscan, Radu Mateescu, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.l 1, parter;

Potrivit prevederilor ari. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 20.05.2016;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului identificat în planul anexă la prezenta hotărâre, în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scaraB, ap.l 1, parter;

Art 2. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDIN Gheorghe Simion-Șîtby


Ă,


CONTRASEM?

Simoii


NEAZĂ SECRETAR, ina' Albu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


cu atribuții de viceprimar,

Răzvan Ion Ursu RAPORT DE SPECIALITATE      WflX

la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care'alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.l 1, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr.3769/18.02.2016 doamna Constantinescu Emilia a solicitat acordul de principiu pentru intabularea suprafeței de teren în suprafață de 3,77 mp, pentru edificare balcon.

Prin adresa nr.242/11.04.2016 Serviciul Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a transmis faptul ca in ședința Comisiei 2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 5.04.2016 solicitarea doamnei Constantinescu Emilia a fost analizata primind aviz favorabil, in vederea intabularii pe cheltuiala proprie si fara a solicita recuperarea cheltuielilor de la municipiul Ploiești a terenului in suprafața de 3.77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scaraB, ap.l 1, parter.

Prin adresa nr.8083/19.04.2016 doamna Constantinescu Emilia a solicitat "intrarea in legalitate construcție balcon la parter".

Prin adresa nr.282/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu a transmis in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului de mai sus identificat potrivit planului Anexa la prezentul proiect de hotarare în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan24A, bloc 135C, scaraB, ap.l 1, parter.

Terenul solicitat a făcut parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare.

Având in vedere intenția municipalității de a valorifica acest teren, cptțform celor menționate, pentru incheierea unei forme contractuale conforni șVizului acordat de Comisiei 2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii cătfcPQpulăți'e,. Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale iri^ăața^tfe) 16.02.2016 , este necesara includerea terenului sus menționat ca poziție distincta in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 20.05.2016, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.l 1, parter.

Direcția Gestiune Patrimoniu,

Director E

Florin Pe;


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca


Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Șef Serviciu S.I.B., Mădăljf^Negoiță


Direcția Economica, Director Executiv,


Director,

Georgiana Popa


Nicoleta Craciunoiu

întocmit:

Seceleanu Andrea L]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.l 1, parter

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin adresa nr.282/11.05.2016 Serviciul Intabulari Bunuri a transmis in copie planul PAD in vederea inițierii unui proiect de hotarare de consiliu local pentru includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.l 1, parter.

Având in vedere faptul ca terenul menționat a făcut parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare, intenția municipalității de a valorifica acest teren conform celor menționate prin incheierea unei forme contractuale, este necesara includerea terenului sus menționat in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Ca atare, spunem spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.


Consilieri:


Radu Mateescu ,

Rob^rt VîscanGheorghe Popa


INVENTAR DE COORDONA TE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT


DÎN

=UNCi


COORDONATE


LEGENDA

Gas5 Plaîa PE            —-


ooucta gaz


---- CPHPXTA APA

£ © CAUÎK VuMlLÎ© &» CA“Ln CAN*LtZ*RĂ

, Zf.V 1 era >: ■cvîlbî-jt
TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI ■

Adresa: mun. Ploiești, str. Crisan, nr. 24A„blpc 135C, sc. B, Parter, ap. 11,jud Prahova. Proprietar: CONSTANTiNESCU EMILIA din mun. Ploiești, -              •

str. Crisan, nr. 24A, bloc 135C, sc. B, Parter, ap. 11,Jud Prahova.

Act de proprietate: Contract da vânzare nr. 29496 din 16.04.1992.

\        Corpul de proprietate'are NR. CAD. 121972-C1-U11.

Suprafața utilă apartament: 49.83 rhp:(in acte S=50.75 mp.) .

Suprafața teren:               19.35 mp: (improprietate)         ;

Cota indiviză:                  3.29% '    .

Suprafața bloc S=425.00 mp. (S=425'.00 mp. din măsurători)

SUPRAFA TA TEREN PROPUS CONCESIONARE PENTRU BALCON= 3,77 mp.

Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                      \          ? ;

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII GĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RA-P-ORNT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap.11, parterPREȘEDINTE,

Marcian Coarna