Hotărârea nr. 176/2016

Hotãrârea nr. 176 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploieşti, str. Malu Roşu, nr. 102, imobil în care funcţionează Şcoala Gimnazială Nicolae Simache

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 176 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache” ;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești}

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache” este înscris în Cartea Funciară cu nr. 140304 UAT Ploiești, având numărul cadastral 140304;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 si art.880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art. 132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 17.05.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache” , în suprafață de 6018 mp situat în județul Prahova, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, cu număr cadastral 140304, în două loturi conform planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a referatului de admitere nr. 1209/09.02.2016 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, astfel:

141497 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, având suprafața masurata de 5886 mp,

141498 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str.Malu Roșu, nr. 102, având suprafața masurata de 132 mp,

Art.2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu si Direcția Economica din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Sentința Civila nr.766/2013 pronunțata in acțiunea de „servitute” înregistrata la Judecătoria Ploiești cu nr.18987/281/2010, s-a constituit un drept de servitute in favoarea reclamantelor pe terenul Scolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”, conform variantei unice a Raportului de Expertiza - Tehnica Judiciara intocmit de expertul tehnic Badea Luciana. Astfel, la data de 27 februarie 2014 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 70 privind modificarea Anexei nr.l la Hotararea Consiliului Local nr.94/2009 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, prin care s-a modificat suprafața de teren transmisa in administrare de la 7.101 mp la 6969 mp.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate în vederea intabularii dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Ploiești asupra imobilului situat în Str. Malu Roșu nr.l02, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Simache” s-au identificat suprafețele reale ale ale terenului si construcțiilor de la aceasta adresa poștala.

In acest sens, a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 190 la data de 28 mai 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, Str. Malu Roșu nr.102, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Simache


imobil in doua loturi.


Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. E


Pentru punerea in executare a Sentinței Civile susmentiona firmei de cadastru efectuarea operațiunilor necesare in vederea dezme emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Prahova, imobilul situat in județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, avand numărul cadastral 140304 a fost dezmembrat in doua loturi, unul dintre acestea reprezentând lotul de teren pe care s-a constituit dreptul de servitute conform Sentinței Civile nr. 766/2013 pronunțata de Judecătoria Ploiești.

Proiectul de hotarare inițial a fost respins in ședința Consiliului Local din data de 29.03.2016.

Fata de cele prezentate mai sus, se impune reanalizarea acestuia, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUConsilier

cu atribuții de viceprimar, Răzvan Ion Ursu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat insusirea inventarului imobilelor aferente unităților de pe raza localității, printre acestea regasindu-se si cel situat in str. Malu Roșu nr. 102 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială “Nicolae Simache”.

Astfel, acesta figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești"" însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2, poziția 86.

Prin Sentința Civila nr.766/2013 pronunțata in acțiunea de „servitute” înregistrata la Judecătoria Ploiești cu nr. 18987/281/2010, s-a constituit in favoarea reclamantelor un drept de servitute pe terenul Scolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”, conform variantei unice a Raportului de Expertiza - Tehnica Judiciara intocmit de expertul tehnic Badea Luciana. In acest sens, la data de 27 februarie 2014 a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 70 privind modificarea Anexei nr.l la Hotararea Consiliului Local nr. 94/2009 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, prin care se modifica suprafața de teren transmisa in administrare de la 7.101 mp la 6969 mp.


Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către               ]

Company S.R.L. în vederea intabularii dreptului de proprietateLM (^^Wea/f Municipiului Ploiești asupra imobilului situat în Str. Malu Roșu funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Simache” s-au constatat supraM^^^^ ale pârtilor componente ale imobilului situat in str. Malu Roșu, nr. 102 in care funcționează Școala Gimnaziala „Nicolae Simache”.

Astfel, a fost adoptata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 190 la data de 28 mai 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, Str. Malu Roșu nr.102, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Simache

Pentru punerea in executare a Sentinței Civile nr.766/2013 pronunțata in acțiunea de „servitute” inregistrata la Judecătoria Ploiești cu nr. 18987/281/2010 s-a solicitat firmei de cadastru efectuarea operațiunilor necesare in vederea dezmembrării acestui imobil in doua loturi.

Conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 1209/09.02.2016 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Prahova, imobilul situat in județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, avand numărul cadastral 140304 a fost dezmembrat in doua loturi, astfel:

141497 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, având suprafața masurata de 5886 mp,

141498 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str.Malu Roșu, nr. 102, având suprafața masurata de 132 mp.


Fata de cele prezentate mai sus, s-a impus promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării in doua loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”, imobil identificat in Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire avizat de OCPI Prahova, plan care constituie Anexa la prezentul proiect de hotarare.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 15.03.2016 care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.

La data de 29.03.2016 proiectul de hotarare a fost supus analizei Consiliului Local al municipiului Ploiești, fiind respins.

Prin adresa nr. 36/04.04.2016 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Relația cu Consiliul Local a inaintat, in copie, proiectul de hotarare respins.

Avand in vedere faptul ca operațiunea de dezmembrare susmenționata este strict necesara pentru punerea in executare a hotărârii judecătorești menționata mai sus, situația a fost reanalizata de către Comisia nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 19.04.2016 a avizat favorabil repunerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre susmenționat.

La data de 26.04.2016 proiectul de hotarare a fost supus Local al municipiului Ploiești, fiind prorogat.

ConsiOui l(>eaLâl-analizei (Consiliului;

VLt l


Prin adresa nr. 42/07.04.2016 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Relația cu Consiliul Local a inaintat, in copie, proiectul de hotarare prorogat.

Situația a fost reanalizata de către Comisia n r. 2 -pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 10.05.2016 a avizat favorabil repunerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotărâre susmenționat.

După aceasta etapa se va încheia actul notarial autentic de dezmembrare a acestui imobil si se va proceda la incheierea formei contractuale corespunzătoare care va avea ca obiect lotul 2 cu nr. cadastral 141498.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUDIRECTOR EXECUTIV ADJ

Amedeo Florin Tăbîrcă

ȘEF SERVICIUS.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa


DIRECȚIA ECONOMICA,


DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiu
întocmit: r.


VOT' \CC
‘ .8 ' •

ȘhSMJO .. I


alexandru daniel


CRAIOVEANU ELENA

©


GUGIU ELENA

4_   -


ci o


Plan de amplasament si delimitare a imobilului i i ; cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500


. Nr. cadastral .

” ■viS uprâfăta m asurâta a‘ imob ii ului (mp) ■';

= '•                        Adresa imobilului :   ■

‘-y.       ■•£0'18\

'Mun.-Ploiesîri; str: MaînRosu,.nr.I02, Jud. Prahova ■    ■<. < ...

Nr. Cartea Funciara

linitatatca Administrativ Teritoriala (UAT) ;      ; :■ ... :           ■ .<

140304

Ploiești ’    - ■       .     ••


©

.DUMITRU CONSTANTIN


8

_§I1!BOO)

COMAN CRISTIAN


.7


NR. CAD. 125268 ©

.8 . _ANDREI ADINA


dezlipire imobil

ANEXA NR. 123 Ia regulament

LOC 35A

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria dc folorinta

Deacnetea imobilului

Nr, n cad,

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea «nobilului'

140304

6018

Cc

Teren intravilan, împrejmuit

5886 ‘

Cc

Lot 1 - Teren intravilan

132

Cc

Lot 2 - T-crcajnțravilan

Total

6018

6018

£A»w».Vg..

..; Executant: Ș,C. TOPING COMfANY.ȘJtL.

(           ’ ‘CohBnu executarea nurâiforifar U teren,           rv *

j eorecfitu&Raișiocinâii foâiffl0tttrci%£iabr'aJe3i^T    s.

.17            ^cxifeJpcMjeiite^esuijcnrexlrtaiMliUren^*

'Ic, /Lf stampilă .,v *î‘Â *       ’**

7 .       s ^'yW^ ■

Dau: Ianuarie

----------------------------------------------------------:---------------

Inspectofj |ș

ConfirminroducțreanncbiMuîh^atițdat^tfitegHițri, f • atribuirea nuniartAu^E&fta]. _ ,     a * /■

X*i£rj » ^*28/

r_—

Oficiul de Cadastru si Pupate Im&țfliara ?rîf» ANGELESCU CRISTINA^ALUC/ ^©©■/VS/L/E/3 GR. /Ă(®7Lancel
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRA Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploies

Ploiești, Str. Unirii Nr. 2, Cod Postai 103043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59


Nr. cerere

9769

Anul

2016

Luna

02

Ziua

03


REFERAT DE ADMITERE

(dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei PETCU CLAUDIA MIRELA

Domiciliul_______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 9769 din data 03.02.2016, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str MALU ROȘU, nr.

102 având numărul cadastral 140304 a fost dezmembrat în imobilele:

  • •        141497-județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Malu Roșu, nr. 102 având suprafața măsurată de 5886 mp,

  • •        141498-județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Malu Roșu, nr. 102 având suprafața măsurată de 132 mp.

A

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 08.02.2016

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Cristina ANGELESCUANCPT agenția naționala ți t: C A U A S 1 HI l> I HiliLtr.n’ATE IMriHtLlAEĂ


Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești

Ploiești, Str. Unirii Nr. 2, Cod Postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (3244) 59 22 95

)ate referitoare la teren

St

Intravilan' ;>Ci;

Șuprâfăță.(mp)

Tarte

Parcela •

Observații’/ Referințe .C

1

curți construcții

DA

6018

■ —

---— —1 - -------------* —

Pe tronsonu 1 -2-a-b-25-26-1 exista un drept de servitute pentru calea de acces la drumul public, cu auto si pe jos, in suprafața de 132mp

Woial-C

-

-

6018

-

-

-

Date referitoare la construcții

.istă set

jmente

tl Incppjn^

w

BMKSSgSW

1

2

12,0

2

3

6,2

3

4

8,4

4

5

15,3

5

6

16,3

6

7

6,5

7

8

18,7

8

9

2,1

9

10

3,9Șunct^; întfe’pii&y

Punct șfâr#ib*&

Luriglmesegriient"

20

21

9.9

21

22

9,0

22

23

16,0

23

24

4,5

24

25

5,4

25

26

18,2

26

1

35,0


** Lungimea segmentelor este determinată In planul de proiecție Stereo 70.


r

Nr^rtj

p^Ur^ia^risțructie^^

^uajieijuiidică^^^

| 1

C1

construcții de locuințe

1881

Cu acte

Școala Gimnaziala "Nicolae Simache"

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară :

TermenW^st eliberare

DEfect^ierere^^

£ ti?'*-                      î• »■..’ ■<: ■

1

9769

03.02.2016

15.02.2016

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 9769 înregistrata la data de 03.02.2016, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

el^țrsn|^5^Bz£;

Suprafeță^ipp)^^

1

141497

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str MALU ROȘU, nr. 102

5886

2

141498

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str MALU ROȘU, nr. 102

132

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache”

si a emis:


PREȘEDINTE, Marcian Cosma


Data: