Hotărârea nr. 175/2016

Hotãrârea nr. 175 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 175


privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Robert Vîscan, Radu Mateescu, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 10.05.2016 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.3. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Simion-Sîrnu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Simona Albu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT, Consilier cu atribuții de viceprimar, Răzvan Ion Ursu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr. 140/19.04.2016 Direcția Economică a transmis « Situația intrărilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare înregistrate în evidențele contabile, în vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

în vederea funcționării în bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului V erbal din data de 10.05.2016, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile susmenționate .si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 -a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești. N ; t

Direcția Gestiune Patrimoniu,


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabifca

Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


Direcția Economica, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu2 o MAY 2016


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Georgiana Popa

întocmit:

Seceleanu Andrea Luiza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr. 140/19.04.2016 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Situatia intrărilor INTRĂRILOR de mijloace fixedomeniul public in perioada 01-12-2015 - 15-04-2016 Contul 212.00.00.02.A.05

|Nr.crt

|NR INVENTAR

DENMF

CODMF

|GRUPA

IVAL OPERAȚIE

CANTITATE ACȚUALA

|UM

(DOCUMENT

(ADRESA

(NC

OBS

CAR T.EHNICE

TIP

|            836C

■REȚEA C AN AciZAHr

LUMINIȘULUI,LAMAITEI

1.8.7

2449.49

L

PV 13460 / 06-07-2015

[SîT i\.'.

NC 80.1/17-02-2016

taxa -avize bmise.mârire valoare

■ 8365

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1906.66

M

PV 23317.'07-12-2015

Str IALOMITEI Nr. 9

NC 80'1/31-12-2015

se mreg cc mv rec ct aer l) i uSK.D

10737.16 .12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

8867

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1112.23

*   3.5

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 26

NC 80.1/31-12-2015

oe mreg co mv rec c: aer u i Lsk>L)

10737.13 12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

4

8862

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1588.9

5

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 11

NC 60.1/31-12-2015

Se mreg cc mv rec ct aer u i uSrtiU

10737.18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

5

8859

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

2033.79

6.4

M

PV 23817/07-12-2015 .

Str. IALOMITEI Nr. 3

NC 80 1/31-12-2015

oe mreg cc mv rec ct aer L> 11, SKiD

10737.16 12 2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI r;.

CĂMIN SA '

6

8375

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1393.23

4.4

M

PV 23817/07-12-2015

Sîr. IALOMITEI Nr. 23

NC 80.1/31-12-2015

ce mreg co mv rec ct aer o l i/SKiU

10737/18 12 2015 Extindere relele subterane str IALOMITEI

fosa sa

7

8869

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

839.73

2.8

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 2

NC 80.1/31-12-2015

se mreg oo mv rec ct aer U i i/SKiL)

10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane Str IALOMITEI

CAMIN'CÂMIN

6

8863

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

1525.34

4.8

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 13

NC 80.1/31-12-2015

se mreg cc mv rec ct aer L> i l/SKiL) 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

FOSA SA

9

8874

RACORO CANALIZARE

1.8.7

1

1430.01

4,5

M

PV 23317/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 21

NC 80.1/31-12-2015

se mreg co mv rec ct aer L) i l/SKIU

10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

FOSA SA

10

8858

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1557.12

4.9

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 1

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg co mv rec ct aer u i i/SRIU 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane Str IALOMITEI

CĂMIN SA

11

8873

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1779.57

5.6

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 19

NC 80.1/31-12-2015

INVESTIȚIE PMP

CĂMIN SA

12

8866

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1112.23

3,5

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 2A

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg co mv rec ct aer u i iiSRiU 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

13

8864

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

1906.68

6

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 7

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg cb mv rec ct aer UI i/SKIU 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

14

8876

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1747,93

5.5

M

PV23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 25

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg co mv rec ct aer u l i/sKiU 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane Str IALOMITEI

cămin sa

15

8857

REȚEA CANALIZARE STR IALOMITEI

1.8.7

1

237211,26

132.5

M

PV 23817/07-12-2015

Str. Nr.

NC 80.1/31-12-2015

Se inreg ob inv rec cf adr DTI/SRID 10737/18.12.2015Extindere rețele subterane str IALOMITEI

scurgere=7 buc.cămine canalizare=7 buc; Racord la cetateni 160mm=19 buc de la nr inv 8858 la nr inv 8876

16

8871

RACORD CANALIZARE

1.3.7

1

1343.12

5.8

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 17

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg co mv rec ct aer u i bSKlD 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

17

8861

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1538.9

5

M

PV 23317/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 7

NC 80.1/31-12-2015

se mreg co mv rec ct aer u i i/SRiD 10737,-13.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

18

8860

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1588.9

5

M

PV 23817/07-12-2015

Sir. IALOMITEI Nr. 2E

NC 80 1/31-12-2015

se mreg cc mv rec ct aer u i i/SKiU 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane Sir IALOMITEI

CĂMIN SA

19

8372

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1430,01

4.5

M

PV 23317/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 4

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg cc mv rec ct aer U i i/SKiu 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CĂMIN SA

20

8370

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

1843.12

5,8

M

PV 23817/07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 15

NC 80.1/31-12-2015

Se mreg co mv rec ct aer u> i i/SK:D

10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

CANINA *

21

8863

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

1906,63

6

M

°V 23817 / 07-12-2015

Str. IALOMITEI Nr. 5

NC 80.1/31-12-2015

se mreg co mv rec ct aer DI i/SKil) 10737/18.12.2015 Extindere rețele subterane str IALOMITEI

cam^sa^ (1 *

22

8877

RACORD CANALIZARE

.8,7

1

4444,63

9.5

M

=V 3232/30-09-2015

Str. DIMITRIE CANTEMIR Nr. 11

NC 80.1/12-04-2016

Se mreg ct adresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans.apa

V? 2-' „              / O

Teavalf’yeploCmm                    /

23

8878

RACORD CANALIZARE

.8.7

1

3284,52

7

VI

’V 5935 / 30-09-2015     î

Str. ARMAȘI Nr. 4

NC 80.1/12-04-2016

se mreg ct acresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans.apa

Țeava PVCXpOrgtn T <• . A

MulțipjxajtcrtȚjțj^-'

’ 24

C'.- ..,£6791BRANȘAMENT APA? .            .7

1,8,6\’j. ’    .■!

.-'-3075.86

?’„•            ' 7.5[M fpv 2455 .' -30-09'2015 '

Str'. pțrtĂPSORDOCTOR RAlNER>ir. 7....

NC 80-1H2-04-2016.

Se inreg ct adresa Apa Ncvartr ... ‘ ■ DFC/EO/9i2pi6 inreg prim;;

7324.07,04.2016racord, car-ai. branș. apa ,

TEA'/A PER D=.32mm: VALOARE- i CONTOR-59.86 lei'    . I .

25

' 8080

BRANȘAMENT APĂ .          / ’■

1.8.6'

1

’ ■   16817.21

13

M ■

PV 6407’(30.-09-2015 '

Str. Gfș^QRGriE.GRIGORE      ..    ...

CANTiri i7iNO Nr, 348 A

NC 80:1,12-04-2016

ae inreg cr acresa Apa Ncva-nr -D-C.EO.'OzT. 6 inreg prim. ..... 732Î07.04';2016?raccrd canal,brans.apa' .

ȚEAVA PEHD= 63 mm       -   ' 7

26

8331

RACORD CANALIZARE

1.8.7

1

2553.03

5,5

M

PV572/30-09-2Q15

Str. MqreNI Nr- 300

NC 80-1/12-04-2016

ae înreg-ct acresa Apa Nova nr    .-

DFC;EO<9i2016 inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans.apa

T eava PVC 160mm

< . 27

-■      ■' ‘ . 3832

BRANȘAMENTAPA

1.8,6

1

7485,47

'                          51

m; '

PV1290/ 30-09-2015 -

Str.MILCOVNr.23B-        7-      -

NC 80.1/12-04-2016'

Se mreg cr agresa Apa Nova nr □FC/EO/9/2016 inreg prim.          - .'

7324/07104.2016..racord canal ,b rans.apa

ȚEAVA PEHD= 32 mm /VALOARE ' CONTOR= 59.87 lei '

f 2'8

• 7.. ..'3303

RACORD CANALIZARE

1.8.7

. 1

V-'-. 3935,14

' .■    r-- '-7 ;5.5

M

EV 1310/30-09-2015'

Str. BARCANESTî Nr. 137B      ....

NC 801/12-04-2016

seinregct adresa Apa Nova nr ... • : : OFC/EO;9»2016 nreg prim.

7324,07.04.2016.' racord canal .bran s /apa.

Țeava PVC-160mm '

-p'29

7 ’■      0884

RACORD .C'ANALIZARE

1,8,7 ■

■ .1

•  3877,83

Ț 2

M

PV 4253 / 30-09-2015

Str. C.T- G'RÎGORESCU Nr.3 ■   .  > . -

NC-80.1/Î2'04/2016:

Semreg-ct-agresa:Apa Novanr -.■■■■- . ■■■. .

DFCr'EQi9/20i 6 inreg prim

7324/07.04.2016,-racord, canal.brans, apa ■

Țeava PVC 1160rnm        ■ - ■ .   - ■ ■

30

'B885

BRANȘAMENT APA (legătura Jrjiei)

1,8.6

1

■     :.4624,15

. '      • -              13.5

M. '

PV4373/ 0107-2015

Str.RUDUiLHNr.118

NC.80.Î/12-04-20Î6

se .n.-eg c; acresa Apa'Ncva nr        ■ -.•••

DFC/EO/9/2016.inreg'pnm.'n ■ " 7324/07:04.2016' racord canal.brans.apa -

ȚEAVA PEHD= 32 mm /VALOARE^ ' '

CONTOR= 59.89 lei -

31

8886

BRANȘAMENT APA

1,8,6

1

2815.52

4,5

M

PV 5319/30-09-2015

Str. BĂRSEI Nr. 1 BIS

NC 80.1/12-04-2016

Se inreg ct acresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016, racord canal.brans.apa

ȚEAVA PEHD= 32 mm/VALOARE CONTOR= 59.87 lei

32

8887

RACORD CANALIZARE

18.7

1

■ 3192434

-    5,5

M

PV 3994/30-09-2015

Str. IUUIJ MANIU Nr/ 39

NC 60.1/12-04-2016

Se inreg ct adresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans.apa

țeava PVC 160mm '    “          ■ <

” 33

’.aasB

BRANȘAMENT APA legătura Alexandru cel Bun

1.8,6'

1

'   - ■.•3247>9

’ -                    -.9,5

M

PV 3846 / 30-09-2015

Str; BUNAVESTIRE Nr. 72 ■

NC 80.1/12-04-2016

Se inreg ct adresa Apa Nova nr □FC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans.apa

ȚEAVA PEHD-32 mm '           /

■7 34

8839

RACORD CANALIZARE

1.8,7

1

L     . 2950,17

v - '■

", 7

M

PV 3033 / 20-11-2015

Str. IULIU MANIU Nr. 4A

NC 80-1/12-04-2016

se inreg cr adresă’Apa'Nova nr □FC/EO/9/2016 Inreg prim. 7324/07.04.2016. racord canal.brans .apa

Țeava PVC 160mm

35

... 3390

RACORD CANALIZARE

1,8,7

1

3O19's9

- - 6

M

PV 1324/28-11-2015

Str. VRANCEI Nr. 74           ■        ‘ ■

NC 80 J/12-04-2016

se mreg ct acresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 Jnreg prim. 7324/07.04.2016, racord canal.brans.apa

Țeava PVC 160mm.              - .  -

>1

36

.8891

BRANȘAMENT APA

1.8,6

1

'■ "2551Î2.Î

' 7,5

M

PV 1196717/28-11-2015

Str. VENUS Nr. 7        ■ '         -    "

NC804/12ĂI4-2016

Se înreig ct adresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016, racord canal.brans.apa

ȚEAVA PEHD= 32 mm/VALOARE     d

CONTOR= 59,87 lei

; 37

8892

BRANȘAMENT APA

1,8,6

1

j ■ .3745.81

1             -■ -                        9

M

PV2247/28-11-2015

Str. MIHAI VITEAZUL Nr, 3

NC 80.1/12-04-2016'

se inreg cr acresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim.

7324.'07.04.2016. racord canal.brans.apa

ȚEAVA PEHD= 32 mm/VALOARE . ; CONTOR= 59.87 lei         <

38

8393

RACORD CANALIZARE legătură Arcului

1,8,7

1

- 2717,93

4

M

PV 1891 / 28-11-2015

Str. CLEMENTEI Nr. 7

NC 80.1/12-04-2016

se inreg ct acresa Apa Nova nr DFC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016, racord canal.brans.apa

TeavaPVC 160mm

39

8894

BRANȘAMENT APA

1,8,6

1

3221,56

7

M

PV 522 / 27-11-2015

Str. GÂRLEI Nr. 9

NC 80.1/12-04-2016

se inreg ct acresa Apa Nova nr □FC/EO/9/2016 inreg prim. 7324/07.04.2016, racord canal.brans.apa

ȚEAVA PEHD= 32 mm/VALOARE CONTOR = 73.5 lei

347609,83

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hota rare privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești
Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri din Dom.Public si Privat

smitem anexat Ia prezenta “Situația intrărilor de mijloace fixe aferente domeniului public cont 212.00.00.02.A. 05 (mji fixe dom public sist. de alimentare cu apa si canalizare ) decembrie 2015-14 aprilie 2016, respectiv mijloacele fixe noi intrate , mijloacele fixe a căror valoare de inventar a fost majorata sau micșorată pentru luarea masurilor ce se impun,

Situațiile menționate mai sus , se afla in format electronic pe DATE\ PUBLICE\ COSTACHE.V

intrări Apa Nova 2016.

Totodată va rugam sa ne transmiteți orice modificare cu privire la cine gestionează bunurile

rezultate s.a.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere .
întocmit,

Costache Viorica