Hotărârea nr. 174/2016

Hotãrârea nr. 174 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti şi Partidul Romania Unita pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 33

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR, 174

privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr.33

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Constantin, Robert Ionuț Viscan, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr.33;

Având în vedere solicitările reprezentanților Partidului Romania Unita înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 10227/20.05.2015, nr. 23167/2015 și nr. 5764/17.03.2016;

Luând în considerare Procesul verbal din 20.04.2016 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul din data de 17.05.2016 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în baza art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

în baza art.26, art. 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), alin(2)-lit.c), alin (5)-lit.b), art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita, cod de înregistrare fiscala 34494529, pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr.33, în următoarele condiții:

a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația - Sediu Partid;

o) cniria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr.33 se calculează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007;

c) Durata contractului de închiriere este de 1 an, cu drept de prelungire în condițiile legii;

Art.2 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de înc Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita pentru fol spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situî Ploiești, str. Democrației nr.33

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin adresele inregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 10227/24.06.2015 si 23167/25.11.2015 reprezentanții Partidului Romania Unita au solicitat repartizarea in regim de închiriere a unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința cu destinația de sediu de partid.

Ulterior, prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 5764/17.03.2016 reprezentanții Partidului Romania Unita au comunicat faptul ca in urma transmiterii listei spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința libere au optat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Democrației nr. 33.

Solicitarea partidului a fost analizata in cadrul ședinței Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 20.04.2016, fiind avizata favorabil, propunandu-se in acest sens inițierea unui proiect de hotarare care sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Democrației nr. 33 face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești si are o suprafața utila de 45,74 mp

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, închirierea de către autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevăzut pentru inchirierea spatiilor cu destinația de locuința. Chiria se va calcula in mod corespunzător conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
VIC


CU ATRIBUȚII:

Cristian Mi]

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de închiriere între' Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în

Ploiești, str. Democrației nr.33

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin adresele inregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 10227/24.06.2015 si 23167/25.11.2015 reprezentanții Partidului Romania Unita au solicitat repartizarea in regim de inchiriere a unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința cu destinația de sediu de partid.

Ulterior, prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 5764/17.03.2016 reprezentanții Partidului Romania Unita au comunicat faptul ca in urma transmiterii listei spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința libere au optat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Democrației nr. 33.

Solicitarea partidului a fost analizata in cadrul ședinței Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 20.04.2016, fiind avizata favorabil, propunandu-se in acest sens inițierea unui proiect de hotarare care sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Democrației nr. 33 face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești si are o suprafața utila de 45,74 mp

Conform art. 3 alin. 1 din Legea Partidelor Politice nr. 14/2003 pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, si care militează pentru respectarea suveranității naționale, a independentei si a unitatii statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democrației constituționale.

Potrivit art. 26 alin. 1 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.

Totodată, la art. 26 (alin.2) este stipulat faptul ca, partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ teritorială.

închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație de locuință(art. 26, alin. 3).

Chiria se va calcula in mod corespunzător conform prevederilor JToțărâriC Guvernului României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifuluFluhar|iȚșhiriei> * practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia/ precurn^și/ pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele penthpsalaria^ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU -TIV,          SEF SERVICIUL CONTRACTE,

DIRECTOR E

Florin PeteerâhcCarmen Daniela Bucur cV

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana Popa

ț.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

C/Xi 2 3MOWK

întocmit: Monica Antonescu

Anexa nr. 1 la HCL nr.//'? /


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuint încheiat astazi

în temeiul prevederilor art. 36 alin(l), alin(2)-litc), alin (5)-litb),^^ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, rep^^^^t^ modificările și completările ulterioare, ale art.26, art.27 din Legea nr. privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale art. ldin Hotărârea Guvernului României nr. 310/2007 si in baza Hotărârii nr.        /

________a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere

I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Cristian Mihai Ganea - imputemicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr......................................sa semneze prezentul contract, in

calitate de locator, pe de o parte,

si

Partidul Romania Unita, cod de identificare fiscala 34494529, cu sediul in .............................., reprezentat prin ....................................., identificat cu ...................., in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Democrației nr. 33 in suprafața de 45,74 mp.

Art. 2 - Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: Sediu partid

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 ~ Termenul de inchiriere este de..... cu incepere de la data de

................ pana la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu- si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

in prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului contractul nu se prelungește de drept.


IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art, 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de........

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata sî actualizata in mod corespunzător conform prevederilor


Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționle și regiilor autonome

Art, 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nicio formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art, 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr. 33 in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

Vil. MOJUlVrAIJLIIjIL LUCAlAKLLll


Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T. V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in o va cere;

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele siS&^nSi prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plater prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Partidul Romania Unita are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului închiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de închiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile înainte si sa solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

uj are uDiigaua sa permită accesul locatorului in spațiul închiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;

p) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul c aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in proce predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce vaJBjȘbhș intr-un proces verbal;


q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalfe^bȘ bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

r) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

s)   locatar are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • -  sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • -  sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • -  sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • -  sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • -  sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • -  sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • -  sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • -  sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • -  sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

asigure utilizarea, vermcarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;


sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chem mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echi

protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si functiofta^a^^^ sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului^t^^^ sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru^ițu ’ Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • -  sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • -  sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • -  sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • -  sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • -  sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

lua instaia Line ue mcaizire centrala:


 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de

radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor                    1

brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curatir cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile lăfriotoare ,șix !■ mecanisme;

 • -  curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si înlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective înlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si înlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; înlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - uujLdiiictt si uesiunuarea canaieior penrru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;


 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si ii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investit spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. Contractul inceteaza prin: expirarea termenului prevăzut in contract; acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante; desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei

 • -  desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Partidului Romania Unita.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Partidul Romania Unita nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații,

vwiv 11  1VV111V in ucu.il auvoiui WUUOUl, uaua llCCACUULcXICU. sau CXCUULdLCd

necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum estete de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea eveni


Art. 13, Orice modificări in statutul juridic, act de infiint locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului, fce&at rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea imobilelor către locatar)^^^^ executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.               *

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art 14- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art, 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 18 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Chiriaș

Partidul Romania Unita


Municipiul Ploiești Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,     Sef Serviciul Contracte,

Florin Petrache      Carmen Daniela Bucur

Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

întocmit,

Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Romania Unita Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr.33

si a emis:SECRETAR, Mariana