Hotărârea nr. 173/2016

Hotãrârea nr. 173 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR, 173 privind încheierea unui contract de închiriere între

Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Constantin, Robert Ionuț Viscan, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr.24;

Având în vedere solicitarea reprezentantului Asociației pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 1724/26.01.2016;

Luând în considerare procesele verbale din 20.04.2016 si 19.05.2016 ale Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

Luând în considerare raportul din data de 17.05.2016 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 516/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), alin.(2)-lit.c), alin.(5)-lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție, CIF 27064510, pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiana nr. 24, în următoarele condiții:

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația - Sediu asociație;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiana nr. 24 se calculează în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 - anexa nr. 2;

 • c) Durata contractului de închiriere este de 1 an, cu drept de prelungire în condițiile legii;

Art.2 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Simona


AlbiiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE       l

la proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de înA Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Rec folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință si

Ploiești, str. Italiană nr. 24

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

începând cu data de 01.04.1998 potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/1998 spatiile cu alta destinație decât locuințe au trecut in administrarea directa a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24, cu suprafața utila de 69,00 mp. și suprafață curte aferentă 144,00 mp. face parte din proprietatea Municipiului Ploiești.

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 1724/26.01.2016, reprezentantul Asociației pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție a solicitat atribuirea spațiului situat in Ploiești, str. Italiana nr. 24 cu destinația de sediu de asociație.

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție este o asociație de sine statatoare, benevola, independenta, apolitica, neguvemamentala, fara scop lucrativ, avand un caracter umanitar, cu patrimoniu si scop determinat, avand personalitate juridica, conform legii.

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție are caracter educațional, iar scopul asociației consta in dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineret, formarea tinerilor in spiritul valorilor si principiilor Uniunii Europene.

Solicitarea a fost analizata de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 20.04.2016, care a avizat favorabil repartizarea spațiului din Ploiești, strada Italiana nr. 24 in regim de închiriere și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

In acest sens, in ședința din data de 26.04.2016 a fost supus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24, insa acesta a fost respins.

Solicitarea a fost reanalizata de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 19.05.2016, care a avizat favorabil repartizarea spațiului din Ploiești, strada Italiana nr. 24 in regim de inchiriere și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Având în vedere că spațiul situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24 este liber in prezent, se considera oportuna valorificarea acestuia prin inchiriere către Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție.

Chiria va fi calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 - anexa nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:


Popa Constantin


Dumitru Cristian


Robert Ionuț Visca


Popa Gheorghe


Minea Constantin Gabriel'DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE l

la proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24

5     '

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/1998, spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24 a trecut din administrarea R.A.A.C.F.L. Ploiești in administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești și face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24 are o suprafață utila de 69,00 mp. și suprafață curte aferentă de 144,00 mp.

Prin adresa inregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 1724/26.01.2016, reprezentantul Asociației pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție a solicitat atribuirea spațiului situat in Ploiești, str. Italiana nr. 24 cu destinația de sediu de asociație.

începând cu data de 01.04.1998 potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/1998 spatiile cu alta destinație decât locuințe au trecut in administrarea directa a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție este o asociație de sine statatoare, benevola, independenta, apolitica, neguvemamentala, fara scop lucrativ, avand un caracter umanitar, cu patrimoniu si scop determinat, avand personalitate juridica, conform legii.

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție are caracter educațional, iar scopul asociației consta in dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii si programe pentru tineret, formarea tinerilor in spiritul valorilor si principiilor Uniunii Europene.

Solicitarea a fost analizata de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, in ședința din data de 20.04.2016, care a avizat favorabil repartizarea spațiului din Ploiești, strada Italiana nr. 24 in regim de închiriere și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

In acest sens, in ședința din data de 26.04.2016 a fost supus spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24, insa acesta a fost respins.

Solicitarea a fost reanalizata de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIUL CONTRACTE,

Florin Petroc-he                        Carmen Daniela Bucur


AVIZAT, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Georgiana Popa

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu


întocmit: Rozalia Toader

Anexa nr.l la HCL nr.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.


----------------

pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locui încheiat astazi


X

XX

A                                                                      X */

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), alin.(2)-litc), alin.(5)-litb), ărt.Tovalin^Tdifi Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu mbdrfis^te și completările ulterioare si in baza Hotărârii nr.________/________a Consiliului Local al

municipiului Ploiești, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere

I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Viceprimar cu atribuții de Primar Cristian Mihai Ganea - imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ________/________sa semneze

prezentul contract, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție, cod de identificare fiscala 27064510, cu sediul in Int. Regimentului nr. 1, bl. 153A, se. B, et. 4, ap. 37, reprezentat prin..........................., identificat cu...................., in calitate de locatar sau

chiriaș pe de alta parte,

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24, in suprafața de 69,00 mp din care suprafața locativa principala 39,40 mp, suprafața dependințe aferente 29,60 mp si suprafața curte interioara 144,00 mp.

Art. 2  - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

Sediu asociație

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 1 an cu incepere de la data de................

pana la data de.................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu- si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII


Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 500,66 lei^dar Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului. Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.                ___

de baza pe m.p. pentru închirierea spațiului cu alta destinație decât aceefeejlG^^cezfâfee obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflatifeNouf cuapmm41 chiriei va fi comunicat locatarului printr-o notificare, fara a se mai incheia ăx^^chXiohâL

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nicio formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a


locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga:

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Italiana nr. 24 in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

  • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele preva

  • d) beneficiarul contractului Asociația pentru Dezvoltare European^ are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in terme zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

  • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupr fara acordul proprietarului;

  • f) sa asigure paza bunului inchiriat; • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la incetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligatiile_asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza ace exclusivitate chiriașului;


 • s) locatar are obligația respectării tuturor normelor legale in vig apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

- sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de 6'^gi apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricar interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta; sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;


 • -  sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incend^-fâr^sppȘ^ce activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • -  sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realiza^aota^^șent

apararea împotriva incendiilor;                                     H

 • -  sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;'

 • -  sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori^alțaf situație ;car6

constituie pericol de incendiu;                                       •

 • -  sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea demenților de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:


 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sif si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv a(f

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare^Sfta^jfflnBîlor scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsM^îotpfgpaPa sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe, de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

IX, ÎNCETAREA locatiunii

Art 9. Contractul inceteaza prin: expirarea termenului prevăzut in contract;

 • -   acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este raspunzaton^d^dh^^nrea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari leaMg^loSat^d^k semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendica&fdp^ț^uMefri^ in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribufeă^im^^fewtiu;]

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, prc^nxillte^ul public impun acest lucru;

 • - in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei;

 • -  desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Asociației pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa transmisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa transmisa de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. -Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte

normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.


Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datorea^Jpcațo^iliiLchif restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de r< bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest c^tir soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fî soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 18 - Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea

Chiriaș

Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Reconstrucție


Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,     Sef Serviciul Contracte,

Florin Petrache      Carmen Daniela Bucur

Direcția Economica

Director Executiv, . Nicoleta Craciunoiu

Vizat

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

întocmit, Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotarare privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația pentru Dezvoltare Europeana si Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Italiana nr. 24PREȘEDINTE, Marcian Cosma


SECRETAR, Marikna Ștanciu


Data: Z/