Hotărârea nr. 172/2016

Hotãrârea nr. 172 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploieşti şi doamna Curcudel Doina

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

rV 1ZAT FOtIu

LEGAUWvTE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 172 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna Curcudel Doina

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Mateescu Radu, Dumitru Cristian, Vîscan Robert și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna Curcudel Doina.

Urmare scrisorii înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 7887/15.04.2016 transmisă de doamna Curcudel Doina pentru prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 19.04.2016;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.05.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat pentru exploatarea terenului, în suprafață din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), aparținând domeniului privat al localității,situat în Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte funciară 131313, teren atribuit prin concesionare directă, în vederea extinderii construcției proprietate personală a doamnei Curcudel Doina, construcție ce are destinația de locuință, potrivit actului adițional nr. 2 cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. împuternicește Viceprimarul cu atribuții de Primar să semneze Actul Adițional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Simion-Sîrbu

CONTRASEM!

Simo


SECRETAR,Anexă la H.C.L. nr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 7887/.............................


ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014

/X

In baza Hotărârii nr............../...................a Consiliului Local al municipiului

Ploiești, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat pentru exploatarea terenului, în suprafață din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), aparținând domeniului privat al localității, situat în Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte funciara 131313, teren atribuit prin concesionare directă, în vederea extinderii construcției proprietate personală a doamnei Curcudel Doina, construcție ce are destinația de locuință, după cum urmează:

/X

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea, pe de o parte,

Și

Doamna Curcudel Doina, legitimata cu CI seria PH nr. 849082, CNP cu domiciliul in Ploiești, str. Oituz nr. 23, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014, după cum urmeaza:

  • 1) Capitolul VH. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, partea Obligațiile concesionarului, art. 7.5, lit. a) din contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014, se modifica si va avea următorul conținut:

“a. bunurile aduse ca investiții vor fi realizate numai după obținerea autorizației de construire, solicitata pe cheltuiala sa, eliberata de Municipiul Ploiești, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu obligativitatea inceperii lucrărilor la obiectivul de investiție pana la data de 19.06.2017.”

  • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014 cu modificările și completările ulterioare rămân neschi


  • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din contrac nr. 4456/20.06.2014 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unifjkfț

    CONCESIONAR,

    Curcudel Doina

    I


CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Viceprimar cu atribuții de Primar, Cristian Mihai Ganea

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur

Vizat,

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit,

Georgeta Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE             / <j

la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de xsy^osiun^ifc/ 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna CbS^^^Dedna

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 aîm. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competență altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit articolului 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/29.04.2014 privind concesionarea directa către Curcudel Doina a unui teren in suprafața din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), situat in Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte Funciara 131313, in vederea extinderii construcției existente, intre Municipiul Ploiești si doamna Curcudel Doina a fost incheiat contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014.

Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului, in suprafața din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), apartinand domeniului privat al localității, situat in Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte funciara 131313, teren atribuit prin concesionare directă, în vederea extinderii construcției proprietate personală, construcție ce are destinația de locuință.

Potrivit prevederilor Capitolului VII - Obligațiile Pârtilor, partea Obligațiile concesionarului, art. 7.5, lit. a) din contractul de concesiune nr4456/20.06.2014, bunurile aduse ca investiții vor fi realizate numai după obținerea autorizației de construire, solicitata pe cheltuiala sa, eliberata de Municipiul Ploiești, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu obligativitatea inceperii lucrărilor la obiectivul de investiție in termen de 12 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești nr. 7887/15.04.2016, doamna Curcudel Doina a solicitat prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire.

Solicitarea doamnei Curcudel Doina a fost supusă analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 19.04.2016, fiind emis aviz favorabil pentru prelungire termen de obținere a autorizației de construire pana la data de 19.06.2017.

In acest sens, a fost initiat un proiect de hotarare privind modificarea termenului de obținere a autorizației de construire pana la data de 19.0.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consrf^l municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Dumitru CristianPopa Gheorghe —


Teodorescu Iulian Liviu —-

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna Curcudel Doina

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (1) dm Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit articolului 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 149/29.04.2014 privind concesionarea directa către Curcudel Doina a unui teren in suprafața din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), situat in Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte Funciara 131313, in vederea extinderii construcției existente, intre Municipiul Ploiești si doamna Curcudel Doina a fost încheiat contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014.

Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului, in suprafața din acte de 168 m.p. (din măsurători de 170 m.p.), apartinand domeniului privat al localității, situat in Ploiești, str. Oituz nr. 21, nr. cadastral 131313, Carte funciara 131313, teren atribuit prin concesionare directă, în vederea extinderii construcției proprietate personală, construcție ce are destinația de locuință.

Potrivit prevederilor Capitolului VII - Obligațiile Pârtilor, partea Obligațiile concesionarului, art. 7.5, lit. a) din contractul de concesiune nr. 4456/20.06.2014, bunurile aduse ca investiții vor fi realizate numai după obținerea autorizației de construire, solicitata pe cheltuiala sa, eliberata de Municipiul Ploiești, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, cu obligativitatea începerii lucrărilor la obiectivul de investiție in termen de 12 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești nr. 7887/15.04.2016, doamna Curcudel Doina a solicitat prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire.


Solicitarea doamnei Curcudel Doina a fost supusă analiJ^J^ specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimd^i către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni ședința din data de 19.04.2016, fiind emis aviz favorabil pentru prelungire termen de obținere a autorizației de construire pana la data de 19.06.2017.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,ȘEF SERVICIU,

Carmen Daniela Bucur
DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv,


Nicoleta CraciunoiuVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv, Georgiana Popa/V

întocmit: Georgeta Popa

Mfh


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna Curcudel Doina


PREȘEDINTE, Cosma Marcian