Hotărârea nr. 171/2016

Hotãrârea nr. 171 privind modificarea poziţiilor 276, 1044 şi 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B şi str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 171

Privind modificarea pozițiilor 276,1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr.

20) din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11,2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cosma Marcian, Stanciu Marilena, Teodorescu Liviu Iulian, Dumitru Cristian, Vîscan Robert, Mateescu Radu și Popa Gheorghe precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 276, 1044 si 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părți din imobilele din strada Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data 10.05.2016 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 276, 1044 si 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Imobilul situat în strada Vasile Conta nr. 8 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de persoana fizică autorizată - Oancea D. Costin-Liviu în anul 2016, care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3.) Imobilul situat în strada Nicolae Simache nr.4B se identifică potrivit planului din Anexa nr. 1 la Partea I din Extrasul de Carte Funciară nr. 135500 și schiței de plan anexă la raportul de expertiză tehnică topografică nr. 518/09.06.2015, ce face parte integrantă din Sentința Civilă nr. 10841/01.10.2015, emisă de către Judecătoria Ploiești, care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4.) Imobilul situat în Ploiești, str.I.L.Caragiale nr.20, se identifică potrivit planului de situație Anexa nr. 1 la Raportului de expertiza tehnica topografica -întocmit de expert topo ing. Grigorescu Eugen în dosarul 133/105/2009* aflat pe rolul Tribunalului Prahova, planului Anexa nr. I la Partea I din Extrasul de Carte Funciară nr. 24737/ 04.04.2016 și a planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 141633 recepționate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova, care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT,

Consilier Local cu Atribuții de Viceprimar Ursu Răzvan Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea pozițiilor 276, 1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006


privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată , cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

• La poziția 276 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Vasile Conta nr. 8:

 • - teren-curte, în suprafață de 49,79 m.p-titular Sbiengheciu Olimpia;

 • - teren-curte, în suprafață de 52,82 m.p-titular Moraru Rebeca;

In prezent situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Vasile Conta nr. 8 este următoarea:

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață deT02,61’m.p cotă exclusivă este deținut în baza contractului de închiriere nr.5037/04.04.2008 (prelungit prin act adițional nr.l 181/1180/19.03.2014, cu termen de valabilitate pana la data de 16.03.2017) de către Ivan


Andrei Ionuț, care a dobândit o parte din construcție și terenul de sub co Sbiengheciu Olimpia în baza contractului de vânzare-cumpăr nr.624/06.03.2008 de Biroul Notarial Botezatu, iar % din cealaltă parte din c^ățrXrcție^și^efenul de sub construcție de la doamna Ivan Gabriela-Natasa-moștenitoarea doamnei ” UN* în baza certificatului de moștenitor autentificat sub numărul 113/30.05.2012 de Biroul Notarilor


Publici Asociati Lupu Marian si Lupu Maria-Luiza și restul de 1/4 din cealaltă parte din construcție și terenul de sub construcție de la Ivan Daniel-Camil, (celalalt moștenitor al doamnei Ivan Gabriela-Natașa) conform contractului de partaj voluntar autentificat sub numărul 1526/20.09.2013 de către Biroul Notarial Botezatu;

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 s-a aprobat ”regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza ^ecretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului 'Ploiești’

Prin cererea nr. 5344/20.03.2014, domnul Ivan Andrei Ionuț a solicitat cumpărarea terenului cu destinația de curte.

In anul 2016, persoana fizică autorizată- Oancea D. Costin Liviu, a întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenul-curte de la adresa poștală Vasile Conta nr. 8, plan ce a fost transmis instituției noastre prin cererea nr. 5945/22.03.2016.

Cu ocazia verificării documentelor întocmite de persoana fizică autorizată- Oancea D. Costin Liviu, s-a identificat o suprafață diferită față de cea menționată în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil, după cum urmează:

IVAN ANDREI IONUT

O

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) -persoana fizică autorizată-Oancea D. Costin Liviu

exclusivă

comună

1.

TEREN CURTE

102,61

111

Precizăm faptul că diferența de suprafață constatată nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se


utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efect^£"7cg\ aratură electronică de specialitate.

Această caracteristică tehnică a imobilului de la adresa poștală       Cm^n^^o,^are


face obiectul prezentului proiect de hotărâre va face obiectul actului adi^jp ^^w^frap® de închiriere încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ivan Andrei lonuț.                 /

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a poziției 276^ihnrAft‘^a//1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privîhd'i'ficludereci unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești.

• La poziția 1044 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.56 din data de 27.02.2013, figurează imobilul teren situat în Ploiești, str. Nicolae Simache, nr.4B, în suprafață totală de 225 m.p. deținuta în cote indivize de către numiții: Harcan Ioana - 72,50 m.p., Sima Marian și Sima Florin -69,15m.p., Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal - 83,35m.p.

Numiții Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal au dobândit prin cumpărare potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.l575/26.06.2014 de Biroul ^jdividual Notarial Minea Octavian cu sediul în Ploiești, str.Ion Maiorescu, bl.33Nl, cota indiviză în suprafață 83,35m.p din terenul curte.

Prin Sentința Civilă nr.10841/01.10.2015,.ramasă definitivă la data de 17.02.2016, prin neapelare, Judecătoria Ploiești a admis acțiunea de ieșire din indiviziune formulata de către Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal și a dispus ieșirea din indiviziune conform variantei unice din raportul de expertiză, întocmit de expert, Băiuță Nicolae.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a poziției 1044 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești ( modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.56 din data de 27.02.2013), în sensul că suprafață totală de teren curte ramasă în proprietatea municipiului Ploiești este de 141,65 m.p deținută în cote indivize de către numiții : Ilarcan Ioana - 72,50 m.p., Sima Marian și Sima Florin - 69,15m.p.,

«La poziția 1243 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrată următoarea parte din imobilul situat în strada Ion Luca Caragiale nr. 20:

- teren cu destinația de curți/grădini și teren situat sub construcții în suprafață de 1060,90 m.p.;

Potrivit Dispoziției nr. 3617 din data de 21.10.2015, emisă de Primarul municipiului Ploiești s-a acordat în compensare doamnei Muntean Lidya imobilul teren în suprafață de 447,59 mp. situat în Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, în vederea punerii în executare a sentinței civile nr. 1419/2013, definitivă pronunțată de Tribunalul Prahova, irevocabilă potrivit Deciziei nr.5/2015, pronunțată de către Curtea de Apel Ploiești.

Potrivit Raportului de Expertiză tehnică întocmit de către expert topo inginer Grigorescu Eugen, în dosarul nr. 133/105/2009* -Tribunalul Prahova și a planului de situație


Ploiești, strada Ion Luca Caragiale, nr. 20, cu nr. cadastral 141633 are suprafaWâ^^^^^^/

Ca atare, în patrimoniul municipiului Ploiești a mai rămas o suprafaț^fe^i^n cu destinația de curte de 638 m.p. (1082 m.p.- 444 m.p.), ce urmează a fi valorificată. Totodată se impune modificarea corespunzătoare a poziției 1243 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Situațiile mai sus menționate au fost supuse analizei Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în ședința din data de 10.05.2016, care a avizat favorabil actualizarea corespunzătoare a actului de proprietate al municipiului Ploiești pentru aceste imobile.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

E^fecUÎlV,          DIRECTOR EXECUTIV ApjUNCT

PetrbChe                       Amedeo Florin Tabifca

DIRECTOR E3 Florin Pet


Serviciul Intabujari Bunuri, Mădălin Negoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR, Nicoleta Crăciunoiu


DIRECTOR,

Georgiana Popa


întocmit:

Elena Dinu v5 Florentina Ponescu Oana Stoia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind modificarea pozițiilor 276, 1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

în Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 ^.Jprivind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat „regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr,61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești”,

Cu ocazia verificării documentațiilor întocmite pentru imobilul de la adresa poștală Vasile Conta nr. 8, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești, diferențe care nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, <“>ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, -spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești a imobilului situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 în vederea corectei valorificări, este necesară actualizarea poziției 276 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

La poziția 1044 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.56 din data de 27.02.2013, figurează imobilul teren situat în Ploiești, str. Nicolae Simache, nr.4B, în suprafață totală de 225 m.p. deținuta în cote indivize de către numiții : Harcan Ioana - 72,50 m.p., Sima Marian și Sima Florin -69,15m.p., Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal - 83,35m.p.

Numiții Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal au dobândit prin cumpărare potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.l575/26.06.2014 de Biroul Individual Notarial Minea Octavian cu sediul în Ploiești, str.Ion Maiorescu, bl.33Nl, cota indiviză în suprafață 83,3 5m.p din terenul curte.

>


Prin Sentința Civilă nr. 10841/01.10.2015, ramasă definitivă la data                  rin

neapelare, Judecătoria Ploiești a admis acțiunea de ieșire din indiviziune/'jfortpulata. deT^tre Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal și a dispus ieșirea dinly^ivi^i.pne.'^conform variantei unice din raportul de expertiză, întocmit de expert, Băiuță NicoladL/2


La poziția 1243 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006, figurează imobilul teren in suprafața de 1060,90 m.p situat îh'Plpiesti, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Prin Dispoziția nr. 3617 din data de 21.10.2015, emisa de Primarul municipiului Ploiești, ramasa definitiva la data de 01.02.2016 s-a dispus acordarea imobilului teren în suprafață totală de 447,59 m.p. situat în Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20, respectiv suprafața SI de 329,59 m.p, teren sub casă, suprafața S2 de 69,92 m.p teren cu lațimena de 1,00 m împrejurul clădirii, necesar pentru utilizarea acesteia și suprafața S3 de 48,08 m.p cale de acces doamnei Muntea Lidya domiciliată în Ploiești, str. Ion Luca Caragiale nr. 20.

Ca urmare acestei dispoziții a fost întocmit protocolul de predare preluare a imobilului teren in suprafața totala de 447,59 m.p.nr. 2699/22.03.2016 rămânând în prorietatea municipiului Ploiești o suprafața de teren de 638, 00 m.p.

Ca atare, este necesară modificarea corespunzătoare a pozițiilor 1044 si 1243 referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

Cosma Marcian


Teodorescu Liviu


Consilieri:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea pozițiilor 276, 1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr,267/29,11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINA

ȚIA SPAȚIUL UI

Supraf. (mp)

OBS.

276.

O

Str. Vasile Conta nr.

8

IVAN ANDREI

IONUȚ

-teren curte

-111 mp în exclusivitate;

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

Supraf. (mp)

OBS.

1234.

O

Str. Ion Luca Caragiale nr. 20

Teren curte (format din Lotul I si Lotul

II)

638

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

NR. CRT.


1044.


ADRESĂ IMOBIL

Str.

Nicolae

Simache, nr.4B

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

Supraf. (mp)

Harcan Ioana

Teren curte

(Nr. inventar I-1S1 1966)

72,50 m.p. indiviz din 141,65m.p

Sima Marian și

Sima Florin

Teren curte

(Nr. inventar I-1S1 1966)

69,15 m.p. indiviz din 141,65m.p

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploieștiio

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind modificarea pozițiilor 276, 1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, , str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Data •.      1           P/

____________-iWxA MP , H U

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:<200>

Nr.cadastral

Suprafața masurata a

Adresa imobilului

imobilului (mp)

111

Intravilan Ploiești, UAT Ploiești, STR VASILE CON'

^■P^HOVA

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativ Teritorial

.....

Ploiești      y §■//VAN anore/

Ca°«tralo

o

6

m

o

3835OO.adS§-


A. Date referitoare la terenNr. parcela

1

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

CC

111

TOTAL

111


Cod constr.


Destinația


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 111 mp

Executant OANCEA COSTIN LlW

(nume, prenume) \5cu '■ ’

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectit jdi ocumentatiei cadastrale si corespondenta acesteia ci teren.


-----

cada^at'a 'n Care ex's^a numere cadastrale pentru imobili s ral numărul topographic sau numărul administrativ.

i CyTEREN, intravilan

Adresa: Pioiesti. 3

r......1    "■

Nr.

Suprafața masurata

Observații / Referințe

O/

/ Vf

cadastral

1

(mp) *

/'kl

135500

225

-

v\ r \    •:     .< . :       ./

\\‘ A Z>\ \ V > ’ '/

,-Ț <

x Suprafața este determina

ta in planul de proiecție Stereo 70.

TZ

DETALII LINIARE IMOBIL

1. J.

î


Nr. crt

Categoria de folosința

ilntra j vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr. j îopografid

Observații / Referințe

1

1

Curți construcții

DA

Din acte:-;

Masurata:225

-

-

-

-


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

| Punct | i început:

Punct ) sfarsit 1

Lungime

I segment “ (m) i

1

2

14

2

3

si


5

6

4

6

7

2

7

S

9

8

9

1

9

10

5
. Lungime Segmente1) Valorile'lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

I. Punct'J inceput'l

■cjPunct ,

' sfarsit >

1

Lungime segment(m)

10

3

11

12

1

X J

- •

1!

14

15

4

15

16.

4j

16

17

6

17

1S

2

ÎS

1

18


** Lungimiie segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 sî sunt rotunjite ia metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumuiate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în- condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,Data soluționării,

Zu/ JJ/ZUx O

Data eliberării
ÎWxA


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA TOPOGR


Expert tehnic în specialitatea topografie, cadastru și geodezie Băiuță Nicolae, al Autorizației nr. 9513, sr. 3333, numit de instanță în cauza dosarului, vă aduc la următoarele:

 • 1. PĂRȚILE ÎN PROCES:

Reclamanți: Avram Comescu Diana, Bălan Nicolae Decebal Pârât: Municipiul Ploiești prin primar

 • 2. OBIECTUL DOSARULUI: succesiune.

 • 3. OBIECTIVELE EXPERTIZEI conform Î.Ș./16.04.2015:

- delimitarea suprafeței de 83,35 m.p. din cei 225 m.p., situată în Ploiești, str. Nicolae Simache, nr. 4B, județul Prahova, având în vedere cele două variante de lotizare aflate la dosarul cauzei, filele 22, 23.

 • 4. DESFĂȘURAREA EXPERTIZEI SI CONSTATĂRI:

Părțile au fost convocate în ziua de 08.05.2015, orele 10.00, cu scrisori recomandate, ale căror confirmări de primire le anexez. S-au prezentat Avram Comescu Diana, Bălan Nicolae Decebal și din partea pârâtului - referent cadastru Vlad Constantin.

împreună cu părțile prezente am identificat și măsurat terenul situat în intravilanul municipiului Ploiești, strada Nicolae Simache, nr. 4B.

Măsurătorile au fost efectuate cu stația totală SOUTH NTS-362R.

Limitele și vecinătățile terenurilor au fost indicate de părțile prezente.

Terenul cu suprafața de 225 m.p. (număr cadastral 135500) se identifică în perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1, conform schiței anexate.

Suprafața de 83,35 m.p. se identifică în perimetrul 1,2,3,4,5,6,7,8,20,19,1.

Delimitarea suprafeței de 83,35 m.p. din cei 225 m.p. s-a făcut având în vedere poziția căminului de apă de -lângă punctul 2-0; cămin care nu este inclus în suprafața de 83,35 m.p.

05.06.2015

Expert topograf

Băiuță Nicolae
Intravilan

-Ploiești

Str. Nicoiae Simache, nr. 4B

Nr. cad. 135500

Supraf.-teren 4,2,3,4,5,-6.7,8,9.10,1-1 ,-1-2,13,14.15,-16,-17,-18,-19.1 = -2-25 m.p.


Supraf. teren 1,2,3,4,5,6,7,8,20,19,1 = 83,35 m.p.

h


ftMtW Mf-H L4 VKL Me./i/X

TRIBUNALUL PRAHOVA                                 Exemplarul Nr. 4

DOSAR NR. 133 /105 /2009*                                                  "


Termen: 14.05.2013                           ~          ~


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA TOPOGRAFICA Expert tehnic în specialitatea topografie, cadastru și geodezie Grigorescu Eugen ,posesesor de expert nr 5045 - 13520, numit de instanță în cauza dosarului, vă aduc la cunoștință urm

 • 1. PĂRȚILE ÎN PROCES:

Contestatoare: Muntean Lydia Intimate: Municipiul Ploiești

Primarul municipiului Ploiești Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului București

 • 2. OBIECTUL DOSARULUI: contestație Legea 10/2001.

 • 3. OBIECTIVELE EXPERTIZEI conform i.s./06.03.2013:

 • a. identificarea, măsurarea și poziționarea pe schița de plan a imobilelor situate în Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 2 și str. I. L. Caragiale, nr. 20 județul Prahova și evaluarea imobilului teren din str. Cuza Vodă, nr. 2 ;

 • b. stabilirea valorii pe m.p.a terenului din Ploiești,str.I. L. Caragiale, nr.20, județul Prahova (teren de sub construcție și teren liber) ;

 • c. să se stabilească compensarea între valoarea de 222 900 lei stabilită în Dispoziția nr. 54/2013 și Dispoziția nr. 138 / 2011 cu titlul de despăgubii! bănești și suprafața de teren aferentă construcției restituite în str.I.L. Caragiale, nr. 20, Ploiești - constînd în teren aflat sub construcție, cale de acces clădire, teren necesar pentru utilizarea clădirii și delimitarea pe schița de plan a terenului acordat în compensare conform notei de ședință depusă la dosar .

 • 4. DESFĂȘURAREA EXPERTIZEI ȘI CONSTATĂRI:

Părțile au fost convocate în ziua de 05.04.2013, ora 10.00, cu scrisori recomandate, ale căror confirmări de primire le anexez. S-au prezentat contestatoare d-na Muntean Lydia cu apărătorul acesteia d-na avocat Gaborfi Luminița și din partea biroului cadastru al primăriei Ploiești dl. Mîrzea Tiberiu .

împreună cu toți cei prezenți la convocare am identificat și măsurat terenul situat în Ploiești, str. I. L. Caragiale, nr. 20.

 • a.Sunt poziționate pe schiță de plan anexa nr. 2 și anexa nr.l imobilele situate în Ploiești, str. Cuza Vodă, nr. 2, contur A-B-C-D-E = 351 m.p.și str. I. L. Caragiale, nr. 20,contur 1-2-3-4-5-6 — 1 082 m.p. . Evaluarea imobilului teren din str. Cuza Vodă, nr. 2

La evaluarea terenului s-a ținut cont de zona de amplasare (zona A) și de prețul minim din Studiul de evaluare al Camerei Notarilor Publici Prahova din luna decembrie 2012 pentru municipiul Ploiești :

351 m.p. x 830 lei/m.p. = 291 330 lei.

 • b. stabilirea valorii pe m.p.a terenului din Ploiești,str.I. L. Caragiale,nr.20, județul Prahova (teren de sub construcție și teren liber) ;

La evaluarea terenului s-a ținut cont de zona de amplasare (zona A) , de prețul minim din Studiul de evaluare al Camerei Notarilor Publici Prahova din luna decembrie 2012 pentru municipiul Ploiești și de faptulvaloarea suprafeței de 447.59 m.p. (S1+S2+ S3) se poate diminua cu 20 % pentru acces la casă îngustat( 1 m în jurul acesteia ) și cu 20 %pentru frontul la stradă redus ( 2.49 m) . :

447.59 m.p. x 830 lei/m.p. x 0.6= 222 900 lei.

 • c. Suprafața de 447.59 m.p. reprezintă compensarea între valoarea de 222 900 lei stabilită în Dispoziția nr. 54/2013 și Dispoziția nr. 138/2011 cu titlul de despăgubiri bănești și suprafața de teren aferentă construcției restituite în str.I.L. Caragiale , nr. 20, Ploiești - constînd în teren aflat sub construcție (S 1 = 329.59 m.p.), cale de acces clădireț S3= 48.08 m.p. ) , teren necesar pentru utilizarea clădirii ( S 2 = 69.92 m.p.) .

Este delimitat pe schița de plan terenul de 447.59 m.p. acordat în compensare conform notei de ședință depusă la dosar, fiind reprezentat prin conturul de puncte A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N= 447.59 m.p.

CONCLUZII

Tei enul acordat în compensarea valorii de 222 900 lei este reprezentat pe planul de situație anexa nr. 1 prinjonturul de puncte A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N= 447.59 m.p. și este utilizat astfel:

 • 51 - 329.59 m.p. teren sub casă ( suprafața construită, a casei)

 • 52 - 69.92 m.p. teren cu lățimea de 1 m împrejurul casei pentru întreținerea acesteia

83 ~    08 m teren Peniru calea de acces la casă.

Fața e cele constatate și consemnate în prezentul raport ros; Instanța să dispună. .<■ /

°8-04-2013                                                 Expert topo.fZt'

Ing. Grigorescu EugenTRIBUNALUL PRAHOVA

DOSAR Nr. 133 / 105 / 2009 *


AvteTtV ML LA Htc ML


PLAN de SITUAȚIE ■

Scara 1:500


Amplasament - Intravilanjnun. Ploiești, str. LL. Caragiale. nr.20 Jud.vPH S.C Jir. 1581 / 04.062008                            \

Suprafața 1-2-3-4-5-6 = 1 082 m.p.

Suprafața A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N = 447.59 m.p.
Suprafața terenului acordat în compensare — 447.59 m.p. este utilizată astteî:

Sl= 329.59 m.p.- Suprafața construita ( Sc ) a casei (teren sub casa)

r S2 = 69.92 m.p. teren cu lățimea de 1 m de jur împrejurul casei pt. întreținerea acesteia

S3 = 48.08 m.p.( A-B-C-d ) - cale de acces la clădire>e4MA '■
FROM !


May. 18 2016 03:07AM P,

.■•••, CA P TE FUNCIARA NR.-14163.3 Comuna/Oras/Municipiu: PloiesCi

EXTRAS DE CARȚE FUNCIARA pentru-' INFORMARE


Nr.cerere

.■Ziua


Luna


24737-4”


ANJCPT .'. Oficiul., de. Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA '• •'


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                         :              -''.'i-.'-/'" '-:'

Adresa: Ploiești, Strada Ion Luca Caragrale, nr. 20   ■■ ... :•= ;

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

.......■     'Observații/ Referințe

Al

141633.

444

CONSTRUCȚII


Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr,topografic

.. Adresa

Observații / Referințe

•' •."14.1633-C1

. Ploiești, Strada Ion Luca Caragiale, nr. 20

Construcție din cărămidă.cu-.fundație beton An

■      .. .construire 1875 Nr<nivefuri=l si-Beci cu-Sc= 26.14 mp

 • B. Partea II. PROPRIETAR.si ACTE •;

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observați) / Referințe -•

  24737 / 14.03.2016

  Act administrativ nr. 3617, din 21.10.2015, emis de Primăria Ploiești, act administrativ nr. 2118/25-06-2012 emis de Primăria Ploiești; !      •           .•                                                                                  :>

  Bl

  Intabulară drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1

  Al ••■     |

  1) MUNTEAN LYDXA                                . .  .                        ■

  B2

  I'nțabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota, actuala 1/1'

  Al.l       i

  1) MUNTEAN LYDIA

  * . ■

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT


CART5 FUNCIARA. NR. 141633 Comuna/Ords/Mjnicipiu: Ploiești


l ej hr.' 2Q

TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, St

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)*

•       — —r:—‘——-—. rr ■—■.              ~                        . ••

r .. Observații /Referințe                              \

141633

444Nr. crt

Categorie folosința

Intra vllan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcelă

Nr. topografic

Observații / Referințe

i.

curți construcții

DA.

. 444

- ■


Nr. Crt.:

Număr

Destinația construcție

Supraf, (mp) ■'

Situație juridica

• ••          Observații / Referințe

Al. 1

i4i633rCi.

construcții de locuințe

3?Q

Cu acte

Construcție din cărămidă cu fundație beton An • construire 1875 Nr.nivelunsi si Beci cu Sc- 26.14 mp.-;;
. ... ■;':

 • • ■ L.*-'.' A                                   * *»*>■*■’

 • * »* 4 £ VțtyjSr*; ■r»"’ * <1 țj

J..4MâgazielX

<■ • ■■-•^'■-cMuniciciuf.Plofes.tj

? . ’J ■ *-&^Whg^»î»X^ r V X                               ‘ -

:.. ftiiălSteg


io


Nf. cadastral..137485’


(20). \ '

Șx\

/Wk%


. . ? .® ; ; *'■ •zj^untețin Lydia CI. *.

XV-’- * ICc

-■>' "

ai ■ * •-■-*■’■< '*'* •-• ’**

ȘOTv/Aî*        <

..

>.-•■- ■■

!if                    ■: .<• ’ •-■

;i^:*-',«t: ^;.-‘..-VS; ' ■ -’::. . '" ■ 3W;Ohî::^xA. ’»-îțrft^V•- ~i:£:Ș        î - *S

■t î ’/.’./X eG        ' %

■x                  ■


■y;


I,


.V
-î»


GheorgheLaufentiG201


■-1? -‘ ■■•■■■■' ■ ■ ■ ■

■ ■ . 382840 |

\             ~f“ Municipiul PIpiesti

Xx.                    ei ’ ■ . ■

x ••• §•■■-• . XX

* XX .    ■ wi


____V \________________________________' '______________________________ Plah'CT^ amplasament si delimitare â imobilului •Scara i:2€0‘ • • : -.


i--------------------------------:-------1;--------------:----------------■-------------ț----------------m--------r

[ Ns, cadastral■' | Suprâfaia masuraia a âmotflUita (mp} ■ Adresa âpqbju[ui


j strada l.ucaragiale nr.20 • Ploiești


Nn. Carte Funciara      | ț ■

Unitatea Acfcneiilșțțatw Teritoriala (UAT)              . |

1 -

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

J      J«

î ■ 4

J-

J


•Ac-Oale referitoare la teren

Nr. jwtib   ,

c*î»țc* t *- - terțortn»

Swpnfru'

«r»

Mrrdir«

.. —,-,T

■ J

1

Cc

444

Teren intravilan HipreJmjIplrtltcn glrd Meriți pereți dadre .'

■**. . -Total--.

- ’   4*4 •

B:Date referitoarea coristruăt

r


rîfîîirtTn

.< Sypya*«Mn*at)«v<tnp> •

' . ■    ■                                                        tfirtlknl

C.1

. CL .

■< ' - ■' •

Con slnțcl re locuința dit cărămidă cu firodatie din leton          ’.. . •

An.coristruire 1875. nuntatrwe[url= t si.beci r»Sc= 26.14 mp ••,/.:

02-

.. CL / •

Nu face obiectul irwcriers. tar cârtea tinctara--/ .                        . -•.-     ■-.■f /V.:'

Total

Sig>rafetațDtSfa.masurâta.aimflb#ihit=r444Țnp -. Suprafetadin act =448ftip-'■'


exBcttaFt>.FAiciji.sreEtt<*' ..      *•

• Coniinri mneguțarea riiașilahorifar la. teren/ ’ ■ \.. ’corecttvțfinea.intocrpifi dbbrln.țntotKț'c^a&liaîe si : coraqxindenta acasteacu rodftatâe din teren..-' ■


■ .■7.f.'V-    ’ . fwjwcțor.’' ’■ ' ; ..      -

■ 'Confirm Introducerea inabilului ta baza de date Irfegral» s ;•-{..            ■:-/:atrt)(jlrna.ț»jnnafeU âad&rtral

* •’ * -*'    Semnaturi tfjțȘafe .*        ;•. ■"Data: 14jâ3.20$I ’ •*£5S5K***"


Slampb BC'Pl


a i6i ■•
s-


■ ;XC-’ €?■ ■■■>.; »-